Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 453/KH-UBND về thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 do tỉnh Bến Tre ban hành

Số hiệu: 453/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Cao Văn Trọng
Ngày ban hành: 25/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 453/KH-UBND

Bến Tre, ngày 25 tháng 01 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2019

Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành (pháp luật về xử lý vi phạm hành chính), Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) trên địa bàn tỉnh năm 2019, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tiếp tục nâng cao nhận thức của Nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong việc tuân thủ quy định pháp luật về XLVPHC; đồng thời nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và từng bước kiện toàn cơ sở vật chất, nhân sự bảo đảm thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật về XLVPHC tại địa phương.

- Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, người có thẩm quyền XLVPHC; các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác triển khai thực thi pháp luật về XLVPHC.

- Giải quyết kịp thời các vướng mắc, bất cập hoặc kiến nghị các giải pháp đảm bảo pháp luật được thi hành nghiêm minh và hoàn thiện hệ thống pháp luật về XLVPHC.

- Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thi hành pháp luật về XLVPHC phải xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, chủ động báo cáo kịp thời những vướng mắc, bt cập liên quan đến lĩnh vực được giao.

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn giải quyết các khó khăn để bảo đảm tiến độ, hiệu quả trong công tác thi hành pháp luật về XLVPHC.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Phổ biến pháp luật về XLVPHC

- Tiếp tục phổ biến các quy định của pháp luật về XLVPHC, đảm bảo phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể; tập trung phổ biến các quy định pháp luật về XLVPHC mới được ban hành, các quy định về hành vi vi phạm trong lĩnh vực khai thác thủy sản, khoáng sản, môi trường ...

+ Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể tham gia phối hợp trong việc phổ biến, tuyên truyền pháp luật về XLVPHC.

2. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ XLVPHC

- Xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ XLVPHC, tập trung bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng XLVPHC lĩnh vực khai thác khoáng sản, môi trường; Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Căn cứ vào nội dung chuyên đề triển khai, Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch chi tiết trình UBND tỉnh phê duyệt.

+ Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý II/2019.

3. Xây dựng cơ sở vật chất, kiện toàn tổ chức, bố trí nguồn nhân lực đ triển khai việc thi hành pháp luật về XLVPHC

- Tiếp tục quan tâm theo dõi, đôn đốc bố trí kinh phí, nhân sự, công cụ, phương tiện; bảo quản, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đúng quy định; bảo đảm nguồn lực để thực hiện có hiệu quả quản lý công tác thi hành pháp luật về XLVPHC.

Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

4. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến pháp luật về XLVPHC; đề xuất hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung những quy định còn bất cập

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện.

- Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện trong quá trình thi hành pháp luật về XLVPHC, nếu phát hiện các quy định pháp luật không khả thi, chồng chéo, mâu thuẫn kịp thời báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để xử lý.

5. Kiểm tra việc thi hành pháp luật về XLVPHC

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, tổ chức kiểm tra công tác XLVPHC trong hoạt động khai thác khoáng sản, môi trường trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2019.

Đối với các sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện căn cứ tình hình thực tiễn, xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc thi hành pháp luật về XLVPHC đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

6. Thực hiện các nội dung khác theo quy định pháp luật XLVPHC

Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm:

- Đảm bảo công tác phối hợp giữa các cơ quan có liên quan; thường xuyên tổ chức tự kiểm tra việc thi hành pháp luật về XLVPHC, nhất là đối với việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính chuyển lên cấp trên, vụ việc có nội dung phức tạp và các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã có hiệu lực thi hành;

- Kiểm soát chặt chẽ việc chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức được giao thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá các văn bản, tài liệu trong hồ sơ XLVPHC có nội dung phức tạp theo Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định nội dung chi, mức chi thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật XLVPHC và Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 23/7/2018 của UBND tỉnh về việc quy định tiêu chí, thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ XLVPHC có nội dung phức tạp trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác XLVPHC đột xuất hoặc định kỳ đúng quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân công đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng; chủ động phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện hiệu quả các nội dung được giao theo Kế hoạch này. Xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thi hành pháp luật về XLVPHC của cơ quan (gửi kế hoạch về UBND tỉnh qua Sở Tư pháp trước ngày 15 tháng 02 năm 2019 để theo dõi, tổng hợp).

2. Giao Sở Tư pháp chủ trì theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện.

3. Giao Sở Tài chính bố trí kinh phí để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, yêu cầu phản ánh ngay về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp - ĐT: 0275.3575203) để được hướng dẫn, xử lý kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (báo cáo);
- Cục QLXLVPHC và TDTHPL (báo cáo);
- Cục Công tác Phía Nam
- BTP (báo cáo);
- CT, các PCT. UBND tỉnh (chỉ đạo);
- Ủy ban MTTQVN tỉnh (phối hợp);
- Các Đoàn thể t
nh (phối hợp);
- Tòa án nhân dân tỉnh (phối hợp);
- Các sở, ban, ngành tỉnh (thực hiện);
- UBND các huyện, thành phố (thực h
iện);
- Phòng: NC, TH;
- Cổng TTĐT UBND tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 453/KH-UBND về thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 do tỉnh Bến Tre ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


341

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97