Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 4479/KH-UBND năm 2019 về thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2020

Số hiệu: 4479/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Lê Ánh Dương
Ngày ban hành: 13/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 4479/KH-UBND

Bắc Giang, ngày 13 tháng 12 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG NĂM 2020

Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) năm 2012, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật XLVPHC (Nghị định số 81/2013/NĐ-CP), Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP (Nghị định số 97/2017/NĐ-CP), Chủ tịch UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác quản lý XLVPHC trên địa bàn tỉnh năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đảm bảo triển khai thống nhất, đồng bộ việc thi hành pháp luật (THPL) về XLVPHC, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm hành chính, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức có liên quan. Đánh giá thực trạng và hiệu quả THPL về XLVPHC; phát hiện những vướng mắc, bất cập hoặc những sai phạm (nếu có) trong việc thực thi các quy định pháp luật về XLVPHC. Trên cơ sở đó chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả hoặc kiến nghị các biện pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về XLVPHC.

2. Yêu cầu

Xác định rõ nội dung, biện pháp, phân công trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tham mưu thực hiện quản lý công tác THPL về XLVPHC. Gắn việc thực hiện công tác này với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các Sở, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố theo quy định pháp luật.

II. NỘI DUNG

1. Hoàn thiện pháp luật về XLVPHC

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm thường xuyên rà soát, theo dõi việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về XLVPHC để kịp thời phát hiện các quy định không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn gửi Sở Tư pháp tổng hợp, tham mưu xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý.

- Cơ quan chủ trì: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã; các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2020.

2. Phổ biến pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ

2.1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật XLVPHC và các văn bản pháp luật có liên quan cho đội ngũ cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ này và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh với nội dung và hình thức phù hợp với từng đối tượng.

- Cơ quan chủ trì:

+ Cơ quan chuyên môn phụ trách lĩnh vực nào thì chủ trì phổ biến các quy định về XLVPHC trong lĩnh vực đó;

+ UBND các huyện, thành phố chủ trì phổ biến các quy định về XLVPHC tại địa phương mình.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2020.

2.2. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác XLVPHC cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện, tham mưu thực hiện công tác này trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I/2020.

2.3. Đối với lớp tập huấn chuyên sâu về XLVPHC do Bộ Tư pháp tổ chức, Sở Tư pháp có trách nhiệm làm đầu mối, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố cử cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện, tham mưu thực hiện công tác XLVPHC tham gia.

3. Kiểm tra việc THPL về XLVPHC

3.1. Kiểm tra liên ngành việc THPL về XLVPHC

a) Kiểm tra liên ngành việc THPL về XPVPHC trong lĩnh vực thuế.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Cục thuế tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2020.

b) Kiểm tra liên ngành việc THPL về XPVPHC trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2020.

3.2. Kiểm tra việc THPL về XLVPHC theo chuyên đề, địa bàn

- Cơ quan chủ trì: Cơ quan chủ trì XLVPHC đối với lĩnh vực nào thì do cơ quan tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực đó chủ trì thực hiện; UBND các huyện, thành phố chủ trì thực hiện kiểm tra việc THPL về XLVPHC tại địa phương mình.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

3.3. Kiểm tra đột xuất việc thực hiện XLVPHC

Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền Giám đốc Sở Tư pháp quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, tổ chức thực hiện kiểm tra và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định trong trường hợp: Qua theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính phát hiện việc áp dụng quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính có dấu hiệu xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức hoặc khi nhận được yêu cầu, kiến nghị của cá nhân, tổ chức phản ánh việc áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính chưa chính xác hoặc có dấu hiệu xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

Thời gian thực hiện: Cả năm 2020.

4. Phối hợp thanh tra việc THPL về XLVPHC

Việc phối hợp thanh tra THPL về XLVPHC giữa Sở Tư pháp với các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn, UBND các huyện, thành phố được thực hiện theo quy định tại Điều 9 Quyết định số 462/2015/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Thời gian thực hiện: Cả năm 2020.

5. Báo cáo việc THPL về XLVPHC

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện báo cáo công tác thi hành pháp luật về XLVPHC theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo nội dung Kế hoạch đề ra, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.

2. UBND các huyện, thành phố căn cứ nội dung kế hoạch này và tình hình thực tế của địa phương, xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện công tác quản lý XLVPHC ở địa phương trước ngày 30/01/2020, đồng thời gửi về Sở Tư pháp để theo dõi, tổng hợp.

3. Giao Sở Tư pháp theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nội dung Kế hoạch này.

4. Kinh phí tổ chức thực hiện nội dung kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động bố trí từ nguồn kinh phí của đơn vị mình để tổ chức thực hiện.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Lưu: VT, NC.
Bản điện tử:
- Cục Quản lý XLVPHC & TDTHPL - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- Các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- CVP, TKCT, TH.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ánh Dương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 4479/KH-UBND ngày 13/12/2019 về thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


116

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.207.230.188