Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 389/KH-UBND 2017 thực hiện 39/CT-TTg phòng ngừa đấu tranh tội phạm Hà Tĩnh

Số hiệu: 389/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Đặng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 30/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 389/KH-UBND

Tĩnh, ngày 30 tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 39/CT-TTG, NGÀY 24/10/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA, ĐẤU TRANH VỚI TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ

Thực hiện Chthị số 39/CT-TTg ngày 24/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung trọng tâm như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

- Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chthị số 39/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức tuân thủ pháp luật của công dân, cũng như phẩm chất đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, tác phong và văn hóa công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người thi hành công vụ.

- Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tạo môi trường ổn định, an ninh, an toàn, trật tự và lành mạnh phục vụ xây dựng, phát triển tỉnh nhà.

- Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo sâu rộng đến tận người dân; hình thức triển khai phù hợp với tng đối tượng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã:

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý của mình thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho người dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chế tài xử lý đối với hành vi chống người thi hành công vụ; quyền, nghĩa vụ của công dân và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các lực lượng thực thi công vụ, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của người dân trong việc tuân thủ, giám sát, ủng hộ, giúp đỡ các lực lượng thi hành công vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tquốc, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tạo đồng thuận trong dư luận xã hội lên án và đấu tranh mạnh mẽ với các hành vi chng người thi hành công vụ; bảo đảm pháp luật được thực thi nghiêm minh; đồng thời, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người dân và lực lượng thi hành công vụ.

- Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức, siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ; thường xuyên phổ biến, quán triệt về tình hình, yêu cầu nhiệm vụ phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm, vi phạm pháp luật về chng người thi hành công vụ nói riêng nhằm nâng cao nhận thức cho người thực thi công vụ.

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp vận động, thuyết phục, đối thoại với quần chúng; ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện nghiệp vụ, phòng vệ, xử lý tình huống... cho các lực lượng trực tiếp thi hành công vụ thuộc quyền quản lý.

- Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định (nhất là đối với các cơ chế chính sách pháp luật còn bất cập, những sơ hở yếu kém trong công tác quản lý nhà nước) và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy chế, quy trình, phương án, kế hoạch công tác đối với từng lĩnh vực, địa bàn. Trong đó, chú ý xác định rõ trách nhiệm thực thi công vụ, cơ chế kiểm tra, giám sát, chỉ huy, chỉ đạo, phối hợp và điều kiện đảm bảo thi hành công vụ.

- Tăng cường công tác nắm tình hình tại địa bàn cơ sở để kịp thời ghi nhận, phát hiện, giải quyết triệt để những vụ việc liên quan đến tố cáo, khiếu nại, khiếu kiện, nhất là đối với các vụ việc có tính chất phức tạp, đông người, kéo dài; chủ động phát hiện, triệt tiêu những nguyên nhân, điều kiện có thể phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật về chng người thi hành công vụ.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát quá trình thực thi công vụ, kịp thời phát hiện và có biện pháp giải quyết, khắc phục ngay những sơ hở, bất cập nhằm phòng ngừa, ngăn chặn triệt để các nguyên nhân, điều kiện dẫn đến hành vi chống người thi hành công vụ trong lĩnh vực, địa bàn thuộc quyền quản lý. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu người dân, các vi phạm về tác phong, thái độ ứng xử trong khi thi hành công vụ, xem xét xử lý trách nhiệm liên đới của người đứng đu cơ quan, đơn vị; kịp thời động viên, khen thưởng những điển hình tốt về tinh thần, thái độ phục vụ của người thi hành công vụ. Thực hiện nghiêm túc việc thông báo về địa phương nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người có hành vi chống người thi hành công vụ học tập, làm việc đcó biện pháp phòng ngừa, quản lý, giáo dục.

- Quan tâm đảm bảo chế độ, chính sách phù hợp cho các lực lượng thực thi công vụ, nhất là các trường hợp bị thương hoặc hy sinh khi thi hành công vụ. Chủ động trang bị các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ theo quy định của pháp luật cho các lực lượng thuộc quyền quản lý đề đảm bảo thi hành công vụ theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và đảm bảo an toàn cho lực lượng thực thi công vụ. Bố trí nguồn kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm để bảo đảm cho công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hành vi chống người thi hành công vụ.

2. Công an tỉnh:

- Nghiên cứu, triển khai các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự; kịp thời phối hợp, giải quyết các yêu cầu, kiến nghị liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân; tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết ổn định, triệt để, thấu đáo theo quy định của pháp luật các vụ việc phức tạp trong nội bộ Nhân dân ngay từ đầu, từ cơ sở, không để trở thành “điểm nóng”, gây bức xúc trong dư luận xã hội, kéo dài.

- Khẩn trương điều tra, làm rõ và xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án chống người thi hành công vụ, không để kéo dài, không bao che, bỏ lọt tội phạm. Phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm nghiêm túc trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc chống người thi hành công vụ; phát hiện, tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết những bất cập, tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước, đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách đảm bảo hợp lý, đúng pháp luật.

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các ngành liên quan nghiên cứu, rà soát, đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành, sửa đổi, bổ sung các chính sách, pháp luật liên quan hoạt động thi hành công vụ và đu tranh phòng, chng tội phạm, vi phạm pháp luật về chng người thi hành công vụ.

3. Sở Tư pháp:

- Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục rộng rãi trong Nhân dân về các chính sách, pháp luật của Nhà nước về chế tài xử lý đối với hành vi chống người thi hành công vụ; quyền, nghĩa vụ của công dân và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các lực lượng thực thi công vụ.

- Phối hợp với Công an tỉnh nghiên cứu, rà soát, đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành, sửa đổi, bổ sung các chính sách, pháp luật liên quan hoạt động thi hành công vụ và đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật v chng người thi hành công vụ.

3. S Thông tin và Truyền thông:

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, chấp hành và thực thi pháp luật trong công tác bảo đảm an ninh trật tự nói chung và công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ nói riêng; kịp thời thông tin, tuyên truyền, đảm bảo khách quan, trung thực, phản ánh đúng bản chất sự việc, không để các thế lực thù địch, đối tượng xấu lợi dụng kích động, gây phức tạp về an ninh trật tự.

4. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh:

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động tố tụng hình sự; đưa ra xét xử lưu động một số ván điểm về chống người thi hành công vụ nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa chung.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên:

Tích cực phối hợp tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức chp hành pháp luật trong Nhân dân; phối hợp giám sát hoạt động ca người thi hành công vụ, bảo đảm thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong phòng ngừa, đu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về chng người thi hành công vụ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế của đơn vị, địa phương mình xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức triển khai thực hiện; định kỳ hàng năm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để báo cáo Chính phủ.

2. Giao Công an tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này gắn với thực hiện Nghị định số 208/2013/NĐ-CP ngày 17/12/2013 của Chính phủ quy định các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chng người thi hành công vụ; định kỳ hàng năm sơ kết, tng kết và tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực
HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên BCĐ 138 tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Lưu: VT, NC (16);
- Gửi:
+ Bản giấy: Thành phần không nhận ĐT;
+ Điện tử: Các thành phần còn lại.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đặng Quốc Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 389/KH-UBND ngày 30/11/2017 thực hiện Chỉ thị 39/CT-TTg về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


968

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.160.97
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!