Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 2874/KH-UBND 2021 công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính Quảng Bình

Số hiệu: 2874/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký:
Ngày ban hành: 30/12/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2874/KH-UBND

Quảng Bình, ngày 30 tháng 12 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUẢN LÝ CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường thực hiện việc quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (VPHC) đảm bảo thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh.

- Xem xét, đánh giá thực trạng việc thi hành pháp luật về xử lý VPHC tại địa phương, qua đó kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện thống nhất, đúng quy định của pháp luật về xử lý VPHC; phát hiện những vướng mắc, bất cập trong quá trình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành mới hoặc bãi bỏ các quy định không phù hợp hoặc phát sinh, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử lý VPHC.

2. Yêu cầu

- Việc quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC phải được triển khai thường xuyên, toàn diện; kết hợp quản lý xử lý VPHC theo lĩnh vực và địa bàn, có trọng tâm, trọng điểm. Kịp thời phát hiện và đề xuất biện pháp khắc phục những khó khăn, bất cập trong quá trình thi hành pháp luật về xử lý VPHC ở địa phương.

- Xác định rõ nội dung trọng tâm, cách thức thực hiện, phân công trách nhiệm cụ thể trong quá trình thực hiện; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC với các cơ quan, đơn vị có chủ thể có thẩm quyền xử lý VPHC trong quá trình triển khai thực hiện.

II. PHẠM VI, CÁCH THỨC THỰC HIỆN

1. Phạm vi thực hiện

Phạm vi quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC được thực hiện theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành cùng các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

2. Cách thức thực hiện

- Tổ chức tuyên truyền, tập huấn, theo dõi đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về xử lý VPHC; hướng dẫn nghiệp vụ về xử lý VPHC; kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí kinh phí phù hợp cho hoạt động xử lý VPHC.

- Thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành của tỉnh kết hợp kiểm tra công tác xử lý VPHC và kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại một số cơ quan, đơn vị, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

STT

Nhiệm vụ

Kết quả công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Phổ biến, tập huấn, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về xử lý VPHC

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Luật Xử lý VPHC, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xử lý VPHC và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hội đồng PHPB GDPL tỉnh

Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã

Quý I/2022

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về xử lý VPHC cho người có thẩm quyền xử lý VPHC của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã.

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã

Quý III/2022

2

Rà soát các văn bản QPPL thuộc thẩm quyền của địa phương để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ cho phù hợp.

Báo cáo kết quả rà soát văn bản QPPL và xử lý

Sở Tư pháp

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý II/2022

3

Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc công tác xử lý VPHC

Văn bản hướng dẫn, đôn đốc thực hiện

Sở Tư pháp

 

Trong năm 2022

4

Kiểm tra công tác xử lý VPHC

Kết luận kiểm tra; Báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn Kiểm tra; văn bản xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý kết quả kiểm tra (nếu có)

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã; các đối tượng được kiểm tra.

Trong năm 2022

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung nêu tại Mục III của Kế hoạch này.

- Tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn Kiểm tra; lựa chọn cơ quan, đơn vị, địa bàn để kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính. Thông báo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thực hiện.

- Thu thập, tổng hợp thông tin về tình hình thi hành pháp luật từ báo cáo, phản ánh của các cơ quan có thẩm quyền xử lý VPHC; kết quả thanh tra, kiểm tra của các đoàn thanh tra, kiểm tra và từ các nguồn thông tin khác để xử lý theo quy định.

2. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện

- Căn cứ kế hoạch này, tùy theo tình hình thực tế của đơn vị, địa phương để xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch trong phạm vi, địa bàn được giao quản lý.

- Phối hợp với Đoàn Kiểm tra tổ chức việc kiểm tra đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiến độ khi có yêu cầu.

3. Chế độ báo cáo

- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, UBND cấp huyện báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của mình theo quy định tại khoản 33 Điều 1 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ (Báo cáo gửi về Sở Tư pháp trước ngày 10 tháng 7 đối với báo cáo 06 tháng; trước ngày 10 tháng 01 năm tiếp theo đối với báo cáo năm).

- Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh xây dựng Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

4. Kinh phí thực hiện

Kinh phí đảm bảo cho hoạt động quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 thực hiện theo quy định tại Thông tư s19/2017/TT-BTC ngày 28/02/2017 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý VPHC.

Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mc các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp đ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Cục QLXLVPHC&TDTHPL - Bộ Tư pháp;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Ban Pháp chế - HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp t
nh;
- Các cơ quan Trung ương đ
óng trên địa bàn tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử t
nh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Mạnh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 2874/KH-UBND ngày 30/12/2021 thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.489

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!