Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 2432/KH-UBND 2017 công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính Quảng Bình

Số hiệu: 2432/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Nguyễn Tiến Hoàng
Ngày ban hành: 29/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2432/KH-UBND

Quảng Bình, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC QUẢN LÝ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành, UBND tỉnh Quảng Bình xây dựng Kế hoạch công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính (VPHC) theo Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật về xử lý VPHC tại địa phương, qua đó kịp thời đôn đốc, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật, đồng thời phát hiện những vướng mắc, bất cập để có kiến nghị thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về xử lý VPHC, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật.

2. Yêu cầu

- Thực hiện công tác quản lý xử lý VPHC thường xuyên, toàn diện; khách quan, công khai, minh bạch; kết hợp quản lý xử lý VPHC theo lĩnh vực và địa bàn, có trọng tâm, trọng điểm; phát hiện và đề xuất phương hướng khắc phục những khó khăn, bất cập trong quá trình thi hành pháp luật về xử lý VPHC ở địa phương.

- Xác định rõ nội dung, phương pháp, phân công trách nhiệm cụ thể trong công tác quản lý xử lý VPHC; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác quản lý xử lý VPHC với các đơn vị có liên quan và cá nhân có thẩm quyền xử lý VPHC trong quá trình triển khai thực hiện.

II. PHẠM VI, CÁCH THỨC THỰC HIỆN

1. Phạm vi thực hiện

Phạm vi hoạt động quản lý xử lý VPHC được thực hiện tại Kế hoạch này được điều chỉnh bởi Luật Xử lý vi phạm hành chính; các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

2. Cách thức thực hiện

- Tổ chức tuyên truyền, tập huấn, tọa đàm các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác xử lý VPHC; hướng dẫn nghiệp vụ về xử lý VPHC; kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí kinh phí phù hợp cho hoạt động xử lý VPHC.

- Thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành của tỉnh kiểm tra công tác xử lý VPHC tại Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện: Quảng Trạch, Quảng Ninh, Minh Hóa và UBND thành phố Đồng Hới (mỗi huyện, thành phố chọn thêm 02 đơn vị cấp xã).

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

STT

Nhiệm vụ

Kết quả công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Phổ biến, tập huấn, tọa đàm các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh

Tổ chức 01 lớp tập huấn, phổ biến các văn bản QPPL quy định về công tác xử lý VPHC cho đối tượng là cán bộ, công chức có thẩm quyền xử lý VPHC của các Sở, ban, ngành; cấp huyện; cấp xã

Sở Tư pháp

Các cơ quan có thẩm quyền xử lý VPHC của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã

Quý II/2018

Tổ chức 01 Tọa đàm trao đổi nghiệp vụ công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC

Sở Tư pháp

Các cơ quan có thẩm quyền xử lý VPHC của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã

Quý III/2018

Tổ chức 03 lớp tập huấn nghiệp vụ xử lý VPHC và theo dõi thi hành pháp luật ở UBND các huyện: Lệ Thủy, Quảng Ninh, thành phố Đồng Hới

Sở Tư pháp

UBND huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, thành phố Đồng Hới

Quý III/2018

2

Hướng dẫn, đôn đốc các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện công tác xử lý VPHC

Công văn hướng dẫn, đôn đốc thực hiện

Sở Tư pháp

Các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính; UBND cấp huyện; UBND cấp xã

Trong năm 2018

3

Thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành của tỉnh kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý VPHC tại Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện: Quảng Trạch, Quảng Ninh, Minh Hóa và thành phố Đồng Hới (mỗi huyện, thành phố chọn thêm 02 đơn vị cấp xã).

Báo cáo kết quả kiểm tra công tác xử lý VPHC; văn bản xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý VPHC (nếu có)

Sở Tư pháp

Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thành phố và 02 đơn vị cấp xã: Quảng Trạch, Quảng Ninh, Minh Hóa và thành phố Đồng Hới(đề nghị UBND các huyện, thành phố chọn các đơn vị cấp xã có vụ việc xử lý VPHC số lượng lớn).

Trong năm 2018

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định tại Thông tư số 19/2017/TT-BTC ngày 28/02/2017quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý VPHC.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung nêu tại Mục III của Kế hoạch này. Tham mưu thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 tại địa phương;

- Thu thập, tổng hợp thông tin về tình hình thực hiện pháp luật từ báo cáo của các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính; kết quả thanh tra của các Đoàn kiểm tra và các thông tin khác;

- Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ quản lý Xử lý vi phạm hành chính năm 2018.

2. Các sở, ngành, UBND cấp huyện

- Sở Tài chính thẩm định dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ quản lý xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trình UBND tỉnh quyết định.

- Các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Kế hoạch nàytùy theo tình hình thực tế của đơn vị, địa phương để xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch trong phạm vi, địa bàn được giao quản lý.

- Các đơn vị, địa phương được kiểm tra cử đại diện Lãnh đạo làm việc với Đoàn kiểm tra; các Sở, ngành có liên quan cử cán bộ tham gia Đoàn Kiểm tra liên ngành của tỉnh.

3. Chế độ Báo cáo

- Sở Tư pháp xây dựng Báo cáo tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trình UBND tỉnh.

- Các sở ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng báo cáo kết quả xử lý vi phạm hành chính gửi về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 10/7/2018 (đối với Báo cáo 6 tháng) và trước ngày 10/01/2018 (đối với Báo cáo năm) theo quy định tại Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục QLXLVPHC&TDTHPL - Bộ Tư pháp;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
-
VPUBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu
: VT, NC.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hoàng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 2432/KH-UBND ngày 29/12/2017 về công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.111

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.101.84
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!