Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2013 đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, thực hiện Nghị định 79/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Số hiệu: 18/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Ngày ban hành: 02/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 18/CT-UBND

Quảng Nam, ngày 02 tháng 10 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 79/2013/NĐ-CP NGÀY 19/7/2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỐNG KÊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

Luật Thống kê được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩaViệt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 17/6/2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2004 và Nghị định số 14/2005/NĐ-CP , ngày 04/02/2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê đạt được những kết quả tích cực: Khẳng định được vị trí quan trọng của công tác thống kê, là công cụ quản lý vĩ mô, có vai trò cung cấp thông tin thống kê một cách trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời phục vụ các cơ quan lãnh đạo Đảng Nhà nước, các cấp, các ngành trong việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân.

Tuy nhiên, việc thực hiện còn những hạn chế, bất cập: Mức xử phạt vi phạm hành chính trong Nghị định 14/2005/NĐ-CP quá thấp, không đủ răn đe và không còn phù hợp với thực tế. Bên cạnh đó, trong điều kiện ngày càng hội nhập sâu rộng, thông tin thống kê đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập chưa đáp ứng được yêu cầu của xã hội, cũng như nhu cầu ngày càng tăng của người dùng tin... Để khắc phục tình hình trên và tiếp tục thực hiện nghiêm Luật Thống kê, Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê (thay thế Nghị định số 14/2005/NĐ-CP); Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các cấp, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, thực hiện Luật Thống kê và nội dung Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ với các hình thức phù hợp bảo đảm hiệu quả nhằm nâng cao ý thức chấp hành của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng tin trên địa bàn tỉnh.

a) Tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị định số 79/2013/NĐ-CP

- Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh (Sở Tư pháp) chủ trì, có kế hoạch đưa Nghị định số 79/2013/NĐ-CP vào chương trình phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn. Hướng dẫn, chỉ đạo cho các thành viên Hội đồng và các Sở, Ban, ngành về việc triển khai thực hiện Nghị định số 79/2013/NĐ-CP .

- Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức phổ biến Nghị định số 79/2013/NĐ-CP đến toàn bộ cán bộ công chức, viên chức, người lao động của đơn vị và các đơn vị trực thuộc trong phạm vi quản lý.

- Giao Cục Thống kê xây dựng kế hoạch, nội dung, tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 79/2013/NĐ-CP cho Chi cục Thống kê các huyện, thành phố và lồng ghép cho đối tượng tham gia điều tra trong các đợt tập huấn điều tra thống kê do đơn vị tổ chức; Chỉ đạo Chi cục Thống kê các huyện, thành phố lồng ghép nội dung Nghị định số 79/2013/NĐ-CP trong các đợt tập huấn nghiệp vụ và điều tra thống kê; có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu để các đơn vị liên quan thực hiện tuyên truyền, phổ biến.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn có kế hoạch tổ chức phổ biến Nghị định 79/2013/NĐ-CP đến bộ công chức, viên chức và người lao động của đơn vị và các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin thống kê trên địa bàn xã.

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và người cung cấp thông tin nghiêm túc chấp hành các nội dung theo Nghị định số 79/2013/NĐ-CP .

b) Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Nam, Đài phát thanh phát lại truyền hình các huyện, thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch phát sóng, đăng tải nội dung của Chỉ thị này và Nghị định 79/2013/NĐ-CP ;

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn có kế hoạch tuyên truyền trên hệ thống phát thanh của địa phương đến tận người dân để nắm vững nội dung Nghị định này.

c) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến bằng các hình thức khác

Cục Thống kê thường xuyên cập nhật, đăng tải thông tin tuyên truyền trên Website Cục Thống kê và tổ chức các hình thức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả.

2. Kinh phí thực hiện nội dung tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 79/2013/NĐ-CP được bố trí từ ngân sách thường xuyên hàng năm.

3. Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh phối hợp Cục Thống kê kiểm tra, giám sát việc thực tuyên truyền của các đơn vị, địa phương. Cục Thống kê có trách nhiệm theo dõi báo cáo UBND tỉnh về tình hình và kết quả triển khai Nghị định số 79/2013/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh để tiếp tục chỉ đạo thực hiện.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tổ chức thực hiện tốt các nội dung của Chỉ thị này./

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Quang

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2013 đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, thực hiện Nghị định 79/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.935
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49