Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2013 tuyên truyền, phổ biến và thực hiện Nghị định 79/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê do tỉnh Thái Bình ban hành

Số hiệu: 17/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Phạm Văn Sinh
Ngày ban hành: 07/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/CT-UBND

Thái Bình, ngày 07 tháng 10 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 79/2013/NĐ-CP NGÀY 19/7/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỐNG KÊ

Trong những năm qua, thực hiện Luật Thống kê và các văn bản pháp luật quy định về công tác thống kê, các cấp, các ngành, các cơ quan, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh đã thực hiện tốt chế độ báo cáo, điều tra thống kê do Nhà nước quy định. Công tác thống kê đã đóng vai trò quan trọng và tích cực trong việc cung cấp nguồn thông tin số liệu có căn cứ khoa học, giúp các cấp, các ngành có những thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác để làm căn cứ đánh giá, phân tích thực trạng, có cơ sở để xây dựng, điều hành kế hoạch kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, trong điều kiện hội nhập ngày càng sâu rộng, thông tin thống kê đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập; còn một số cơ quan, đơn vị chưa chấp hành tốt Luật Thống kê, chất lượng thông tin thống kê còn nhiều hạn chế, chưa phản ánh kịp thời và sát đúng với tình hình thực tế, làm ảnh hưởng không ít đến quá trình quản lý và chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành.

Ngày 19 tháng 7 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê (sau đây gọi tắt là Nghị định số 79) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2013 và thay thế Nghị định số 14/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2005 nhằm chấn chỉnh, củng cố và tăng cường công tác thống kê. Để sớm đưa Nghị định số 79 đi vào cuộc sống nhằm nâng cao hiệu quả công tác thống kê, đảm bảo thực hiện Luật Thống kê có hiệu quả trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Cục Thống kê chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị định số 79 trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái bình, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh bằng các hình thức khác nhau dành thời lượng, trang, bài viết thích hợp để tuyên truyền phổ biến Nghị định số 79 trên các phương tiện thông tin đại chúng, nêu gương các tổ chức, đơn vị, cá nhân điển hình thực hiện tốt, phê bình các tổ chức, đơn vị, cá nhân chưa chấp hành tốt các quy định của nhà nước về công tác thống kê.

3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp căn cứ vào Luật phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012 để chỉ đạo, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 79 một cách sâu rộng, đồng bộ, nghiêm túc tới cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, các tổ chức, cá nhân và mọi tầng lớp nhân dân trong phạm vi quản lý của ngành mình, cấp mình; nội dung tuyên truyền phổ biến phải đầy đủ, chính xác và kịp thời, tập trung vào các nội dung chủ yếu như: Vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê, đối tượng bị xử phạt, thẩm quyền xử phạt; tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức và biện pháp như đưa thông tin lên trang website, cổng thông tin điện tử của đơn vị, phối hợp lồng ghép với các hội nghị chuyên môn… Việc tổ chức thực hiện phải dễ hiểu, dễ tiếp cận, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

4. Cục Thống kê chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thi hành; định kỳ 6 tháng/lần báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị về Ủy ban nhân dân tỉnh.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các tổ chức đoàn thể khẩn trương triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Tổng cục Thống kê;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể;
- Đài PT và TH, Báo Thái Bình;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, TM, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Sinh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2013 tuyên truyền, phổ biến và thực hiện Nghị định 79/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê do tỉnh Thái Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.875
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77