Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 17/2014/CT-UBND thực hiện quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 về biện pháp xử lý hành chính do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Số hiệu: 17/2014/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Phùng Quang Hùng
Ngày ban hành: 26/11/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2014/CT-UBND

Vĩnh Yên, ngày 26 tháng 11 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUY ĐỊNH CỦA LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2012 VỀ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH

Luật Xử lý vi phạm hành chính (Luật XLVPHC) được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2012, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2013. Trên cơ sở các quy định của Luật XLVPHC, Chính phủ đã ban hành các Nghị định quy định chế độ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính: Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Nghị định số 02/2014/NĐ-CP ngày 10/01/2014 quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc. Ngày 20/01/2014, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 quy định trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật XLVPHC về áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án.

Để triển khai, thực hiện có hiệu quả Luật XLVPHC năm 2012, Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 và các văn bản quy định chi tiết thi hành về các biện pháp xử lý hành chính, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm:

a) Quán triệt thực hiện các quy định của Luật XLVPHC và các văn bản pháp luật khác có liên quan về các biện pháp xử lý hành chính đến cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ của cơ quan, đơn vị;

b) Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

c) Chỉ đạo các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong công tác xử lý vi phạm hành chính;

d) Thực hiện lưu trữ và thống kê việc áp dụng các quy định pháp luật về các biện pháp xử lý hành chính theo quy định. Cung cấp thông tin về việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đến Sở Tư pháp để tổng hợp phục vụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính của tỉnh;

đ) Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, áp dụng các quy định pháp luật về các biện pháp xử lý hành chính tại địa phương, kiến nghị, đề xuất xử lý cụ thể gửi Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, xử lý;

e) Báo cáo công tác thi hành pháp luật về áp dụng các biện pháp xử lý hành chính của cơ quan, đơn vị định kỳ 6 tháng và hằng năm gửi Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm:

a) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật về các biện pháp xử lý hành chính; chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành việc thi hành pháp luật về các biện pháp xử lý hành chính theo quy định; theo dõi việc tổ chức thực hiện Chỉ thị trên phạm vi toàn tỉnh;

b) Rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính về các biện pháp xử lý hành chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, xử lý;

c) Định kỳ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp tình hình, kết quả thực hiện Luật XLVPHC về các biện pháp xử lý hành chính, các văn bản hướng dẫn thi hành và Chỉ thị này.

3. Công an tỉnh có trách nhiệm:

a) Khẩn trương chỉ đạo việc thu thập tài liệu trong hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính theo quy định của pháp luật và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để hoàn thiện hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính;

b) Chỉ đạo các đơn vị thuộc Công an tỉnh, Công an các huyện, thành, thị phối hợp với Phòng Tư pháp, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Tòa án nhân dân huyện, thành, thị; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các cơ quan có liên quan trong việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính.

4. Báo Vĩnh Phúc, Sở Thông tin & Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Phúc có trách nhiệm:

Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan thực hiện việc tuyên truyền, giới thiệu các quy định của Luật XLVPHC về các biện pháp xử lý hành chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo Phòng Tư pháp:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật về các biện pháp xử lý hành chính thuộc phạm vi quản lý của địa phương;

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội, cơ quan Công an, Tòa án nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan có liên quan triển khai việc áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn.

b) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn:

- Tổ chức triển khai thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, đặc biệt là việc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; thực hiện lưu trữ và thống kê về xử lý vi phạm hành chính; báo cáo công tác thi hành pháp luật về áp dụng các biện pháp xử lý hành chính trên địa bàn định kỳ 6 tháng và hằng năm gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Tiếp tục tổ chức biện pháp cai nghiện tại gia đình và cộng đồng tại địa phương theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản quy định chi tiết thi hành;

- Cấp Giấy xác nhận hết thời gian cai nghiện ma túy tại gia đình hoặc cai nghiện ma túy tại cộng đồng.

c) Chỉ đạo người đứng đầu cơ sở điều trị nghiện khẩn trương có văn bản xác nhận về việc đưa người nghiện ma túy ra khỏi chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế đối với người bị đưa ra khỏi chương trình điều trị nghiện theo Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15/01/2012 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

d) Chỉ đạo người đứng đầu trạm Y tế xã, bệnh xá quân y, phòng khám khu vực, bệnh viện cấp huyện và phòng y tế kịp thời tổ chức cho bác sỹ, y sỹ có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 10 của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP cấp phiếu trả lời kết quả về tình trạng nghiện ma túy hiện tại của người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

đ) Theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính theo thẩm quyền.

e) Phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thi hành pháp Luật Xử lý vi phạm hành chính về các biện pháp xử lý hành chính.

6. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc có trách nhiệm:

Chỉ định tổ chức Đoàn cấp cơ sở phối hợp với các ngành liên quan trực tiếp quản lý đối với các đối tượng đang trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, tại nơi lập hồ sơ đề nghị.

7. Đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh:

Chỉ đạo Tòa án nhân dân huyện, thành, thị triển khai việc áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn quy định; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng cùng cấp trong việc ban hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh:

Chỉ đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận triển khai, tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện Luật XLVPHC về các biện pháp xử lý hành chính và các văn bản pháp luật có liên quan bằng các hình thức và biện pháp thích hợp để cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên hiểu rõ, thực hiện nghiêm chỉnh, quy định pháp luật về xử lý hành chính.

9. Tổ chức thực hiện

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các cấp; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phùng Quang Hùng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 17/2014/CT-UBND thực hiện quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 về biện pháp xử lý hành chính do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.130

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.200.74