Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2013 tuyên truyền phổ biến Nghị định 79/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Số hiệu: 15/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Cao Khoa
Ngày ban hành: 25/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/CT-UBND

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 10 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN NGHỊ ĐỊNH SỐ 79/2013/NĐ-CP NGÀY 19/7/2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỐNG KÊ

Trong những năm qua, thực hiện Luật Thống kê và các văn bản pháp luật quy định về công tác thống kê, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã thực hiện tốt chế độ báo cáo và điều tra thống kê do các cấp có thẩm quyền quy định nên công tác thống kê đã cung cấp nguồn thông tin số liệu có căn cứ khoa học, giúp các cấp, các ngành có những thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác làm căn cứ đánh giá, phân tích thực trạng, có cơ sở để xây dựng, điều hành kế hoạch kinh tế - xã hội. Tuy vậy, bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được, việc chấp hành chế độ báo cáo và điều tra thống kê vẫn còn những hạn chế, một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tập thể, hộ kinh doanh cá thể chưa chấp hành tốt Luật Thống kê, chất lượng thông tin thống kê còn hạn chế, có lúc chưa phản ảnh kịp thời tình hình thực tế kinh tế - xã hội phát sinh, làm ảnh hưởng đến quá trình quản lý và chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Ngày 19/7/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê, có hiệu lực thi hành từ ngày 05/9/2013, nhằm nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân thực hiện chế độ báo cáo và điều tra thống kê; tổ chức, cá nhân phổ biến và sử dụng thông tin thống kê; qua đó tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về thống kê, bảo đảm thu thập tổng hợp thông tin thống kê trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ và kịp thời. Để triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Thống kê, Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ và khắc phục những tồn tại nêu trên Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1- Cục Thống kê có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ đến Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong tỉnh.

- Tổ chức triển khai phổ biến, tuyên truyền Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ cho cán bộ, công chức trong ngành Thống kê, các doanh nghiệp của tỉnh và Trung ương quản lý đóng trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê; thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chế độ báo cáo và điều tra thống kê, uốn nắn những sai sót, kịp thời phát hiện những hành vi vi phạm Luật Thống kê, xử lý nghiêm khắc theo quy định tại Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê.

2- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh, huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến nội dung Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân có liên quan hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Nghị định, có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo, điều tra thống kê; phổ biến và sử dụng thông tin thống kê.

3- Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan tổ chức có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê đến Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn, lãnh đạo các phòng, ban huyện, thành phố, cán bộ làm công tác thống kê của các doanh nghiệp thuộc địa bàn huyện, thành phố quản lý; hàng năm phải chỉ đạo tổng kết đánh giá những ưu điểm, nhược điểm và đề xuất giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ và Luật Thống kê về Cục Thống kê tỉnh.

4- Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh dành thời lượng thích hợp để tuyên truyền, phổ biến Luật Thống kê và Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm làm cho các đối tượng áp dụng của Nghị định nắm được nguyên tắc và các hình thức xử phạt những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê, nâng cao ý thức chấp hành Luật Thống kê, đồng thời nêu gương các tổ chức, đơn vị, cá nhân điển hình thực hiện tốt Luật Thống kê và phê bình các tổ chức, đơn vị, cá nhân chưa chấp hành tốt Luật Thống kê.

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm thi hành Chỉ thị này.

Giao Cục Thống kê tỉnh theo dõi, kiểm tra, tổng hợp kết quả thực hiện Chỉ thị này, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) theo quy định./.

 

 

CHỦ TỊCH
Cao Khoa

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2013 tuyên truyền phổ biến Nghị định 79/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.144
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.13.175