Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 23/2012/TT-BCA đạt tiêu chuẩn An toàn an ninh, trật tự

Số hiệu: 23/2012/TT-BCA Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Trần Đại Quang
Ngày ban hành: 27/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 23/2012/TT-BCA

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2012

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ KHU DÂN CƯ, XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, NHÀ TRƯỜNG ĐẠT TIÊU CHUẨN “AN TOÀN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ”

Căn cứ Điều 2, Điều 92, Điều 94, Điều 104, Điều 115 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Bộ Công an;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về nguyên tắc, tiêu chí, phân loại, trình tự, thủ tục, thẩm quyền xét duyệt, công nhận khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” (sau đây viết gọn là “An toàn về ANTT”).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với:

1. Khu dân cư, xã, phường, thị trấn;

2. Cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường;

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xét duyệt, công nhận khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Khu dân cư là nơi tập hợp người dân, hộ gia đình cư trú tập trung trong phạm vi một khu vực nhất định, bao gồm: Thôn, xóm, làng, bản, ấp, buôn, phum, sóc, khóm, tổ dân phố và đơn vị dân cư tương đương.

2. Nhà trường là cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, bao gồm: Cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập, cơ sở giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên. Các cơ sở giáo dục đó ở các cấp học và trình độ đào tạo, bao gồm: Cơ sở giáo dục mầm non (nhà trẻ và mẫu giáo), cơ sở giáo dục phổ thông (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông), cơ sở giáo dục nghề nghiệp (trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề), cơ sở giáo dục đại học và sau đại học.

Điều 4. Nguyên tắc chung

1. Việc xét duyệt, công nhận khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” được thực hiện mỗi năm một lần và chỉ áp dụng với những trường hợp có đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn;

2. Việc xét duyệt, công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” phải bảo đảm chính xác, công khai, dân chủ và đúng quy định.

Chương 2.

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Tiêu chí để công nhận khu dân cư đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”

Tiêu chí để công nhận khu dân cư đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” bao gồm:

1. Hàng năm, cấp ủy Đảng có Nghị quyết, khu dân cư có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” và 100% hộ gia đình trên địa bàn ký cam kết giao ước thi đua xây dựng khu dân cư “An toàn về ANTT”.

2. Triển khai, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có mô hình tự quản về an ninh, trật tự ở khu dân cư.

3. Không để xảy ra các hoạt động sau:

a) Chống Đảng, chống chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc;

b) Phá hoại các mục tiêu, công trình kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng;

c) Tuyên truyền, phát triển đạo trái pháp luật; hoạt động ly khai, đòi tự trị, gây rối an ninh, trật tự;

d) Mâu thuẫn, tranh chấp phức tạp trong nội bộ nhân dân; khiếu kiện đông người và khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật.

4. Thực hiện các hoạt động phòng ngừa các loại tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác, bao gồm:

a) Kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật khác so với năm trước;

b) Không để xảy ra tội phạm nghiêm trọng và không có công dân của khu dân cư phạm tội nghiêm trọng trở lên; nếu xảy ra tội phạm phải được phát hiện và báo cáo ngay cấp có thẩm quyền để xử lý kịp thời;

c) Không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; không phát sinh người mắc tệ nạn xã hội ở cộng đồng;

d) Không để xảy ra cháy, nổ, tai nạn giao thông và tai nạn lao động nghiêm trọng do công dân của khu dân cư gây ra ở cộng đồng;

5. Công an viên, Bảo vệ dân phố hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có Công an viên, Bảo vệ dân phố bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

Điều 6. Tiêu chí để công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”

Tiêu chí để công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” bao gồm:

1. Hàng năm, Đảng ủy có Nghị quyết, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có kế hoạch về công tác bảo đảm an ninh, trật tự; có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”;

2. Đạt các chỉ tiêu quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 5 Thông tư này;

3. Hàng năm, Công an xã, phường, thị trấn, Bảo vệ dân phố phải đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến” trở lên; không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

4. Có 70% số khu dân cư trở lên được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.

Điều 7. Tiêu chí để công nhận cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”

Tiêu chí để công nhận cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” bao gồm:

1. Hàng năm, cấp ủy Đảng có Nghị quyết (đối với nơi có tổ chức Đảng), người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp có kế hoạch về công tác bảo đảm an ninh, trật tự; có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; có nội quy, quy chế bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng, chống cháy, nổ và 100% cán bộ, công nhân viên ký cam kết giao ước thi đua thực hiện tốt các nội quy, quy chế và xây dựng cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn ANTT”.

2. Triển khai, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan Công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn; có mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh, trật tự; tự bảo vệ vật tư, tài sản trong cơ quan, doanh nghiệp.

3. Không để xảy ra các hoạt động khiếu kiện đông người, đình công trái pháp luật; mất trộm tài sản có giá trị lớn, để lộ công nghệ, bí mật nhà nước; cháy, nổ, tai nạn lao động nghiêm trọng. Không có cán bộ, công nhân viên phạm tội hoặc mắc tệ nạn xã hội.

4. Xây dựng lực lượng bảo vệ chuyên trách và bán chuyên trách trong sạch, vững mạnh, hàng năm đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên; không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

5. Có 70% số đầu mối trực thuộc (phòng, ban, tổ, đội…) trở lên đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.

Điều 8. Tiêu chí để công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”

Tiêu chí để công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” bao gồm:

1. Hàng năm, cấp ủy Đảng có Nghị quyết (đối với những nơi có tổ chức Đảng), Ban giám hiệu (Ban giám đốc) nhà trường có kế hoạch về công tác bảo đảm an ninh, trật tự; có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; có nội quy, quy chế bảo vệ nhà trường, bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý giáo dục người học; phòng, chống cháy, nổ và 100% cán bộ, giáo viên, công nhân viên, người học từ cấp trung học cơ sở trở lên ký cam kết thực hiện các nội quy, quy chế và xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” gắn với các phong trào thi đua trong hệ thống giáo dục quốc dân.

2. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có kế hoạch phối hợp giữa nhà trường – chính quyền địa phương – gia đình người học (nếu người học là học sinh phổ thông) trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học và quản lý, giáo dục người học. Có mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh, trật tự trong nhà trường, ký túc xá và nhà trọ.

3. Không để xảy ra các hoạt động gây rối, biểu tình, lập các hội, nhóm, tuyên truyền phát triển đạo, khiếu kiện và tụ tập đông người trái với quy định của pháp luật; không để xảy ra tội phạm và bạo lực học đường; không có cán bộ, giáo viên, công nhân viên, người học phạm tội hoặc mắc tệ nạn xã hội; không để xảy ra cháy, nổ, tai nạn lao động nghiêm trọng.

4. Xây dựng lực lượng bảo vệ chuyên trách và bán chuyên trách (nếu có) trong sạch, vững mạnh. Phân loại thi đua hàng năm đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên; không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

5. Có 70% số đầu mối trực thuộc (khoa, phòng, tổ, bộ môn…) trở lên đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.

Điều 9. Phân loại, mốc tính thời gian đánh giá phân loại mức độ đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”

1. Căn cứ vào mức độ đạt các chỉ tiêu “An toàn về ANTT” của các chủ thể quy định tại các điều 5, 6, 7 và 8 Thông tư này để chia thành hai loại: Đạt và chưa đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”, cụ thể là:

a) Các khu dân cư, xã,  phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt các chỉ tiêu quy định tại các điều 5, 6, 7 và 8 Thông tư này và văn bản quy định về tiêu chí “An toàn về ANTT” của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nếu có) thì được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.

b) Các khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường chưa đạt các chỉ tiêu quy định tại các điều 5, 6, 7 và 8 Thông tư này và văn bản quy định về tiêu chí “An toàn về ANTT” của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nếu có) thì chưa đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.

2. Mốc tích thời gian đánh giá phân loại thực hiện theo quy định sau:

a) Đối với khu dân cư: Mốc thời gian tính từ ngày 31 tháng 10 năm trước đến ngày 31 tháng 10 năm sau;

b) Đối với xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp: Mốc thời gian tính từ ngày 30 tháng 11 năm trước đến ngày 30 tháng 11 năm sau;

c) Đối với nhà trường: Mốc thời gian tính từ tổng kết năm học trước đến tổng kết năm học sau.

Điều 10. Trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”

1. Trình tự, thủ tục đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”

a) Hàng năm, Trưởng các khu dân cư chủ trì cuộc họp cùng Bí thư chi bộ Đảng, Trưởng Ban công tác Mặt trận, đại diện các tổ chức đoàn thể quần chúng và Công an viên (ở địa bàn chưa bố trí tổ chức Công an chính quy), Cảnh sát khu vực, Bảo vệ dân phố (ở địa bàn thành thị) để kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện xây dựng Khu dân cư đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” và hoàn thành các thủ tục hồ sơ gửi về Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã).

b) Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cấp xã có trách nhiệm xem xét, thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận và báo cáo đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp xét duyệt, công nhận Khu dân cư đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; đồng thời, kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn An toàn về ANTT” và hoàn tất thủ tục hồ sơ gửi về Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện);

c) Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cấp huyện có trách nhiệm xem xét, thẩm định hồ sơ và báo cáo đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp xét duyệt, công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.

d) Người đứng đầu các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường chủ trì cuộc họp gồm đại diện cấp ủy Đảng, các tổ chức đoàn thể và đại diện cơ quan có thẩm quyền quản lý để kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” và hoàn thành các thủ tục hồ sơ báo cáo cấp có thẩm quyền (qua Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cùng cấp) xét duyệt, công nhận.

2. Hồ sơ đề nghị xét duyệt, công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” bao gồm:

a) Tờ trình của khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường;

b) Báo cáo kết quả xây dựng của khu dân cư có chữ ký của Trưởng khu dân cư; báo cáo kết quả xây dựng của xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường có chữ ký, đóng dấu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đề nghị;

c) Bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”;

d) Biên bản cuộc họp của cơ quan, đơn vị trình, đề nghị công nhận và các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

3. Kết quả công nhận khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” là kết quả phân loại, đề nghị xét khen thưởng hàng năm về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đồng thời, là căn cứ để xét, công nhận các danh hiệu khác có liên quan đến tiêu chuẩn về an ninh, trật tự.

Điều 11. Thẩm quyền xét duyệt, công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”

1. Ủy ban nhân dân cấp xã xét duyệt, công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” cho các khu dân cư, nhà trường thuộc thẩm quyền quản lý.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện xét duyệt, công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” cho các xã, phường, thị trấn; các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường thuộc thẩm quyền quản lý và các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan cấp tỉnh đóng trên địa bàn huyện, theo sự phân công, phân cấp.

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xét duyệt, công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” cho các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường thuộc thẩm quyền quản lý và các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, theo sự phân công, phân cấp.

4. Bộ Công an xét duyệt, công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” cho các cơ quan, doanh nghiệp Trung ương thuộc thẩm quyền quản lý của các đơn vị thuộc Bộ theo sự phân công, phân cấp.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 6 năm 2012 và thay thế Quyết định số 354/BNV (C13) ngày 23/9/1985 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) về việc ban hành tiêu chuẩn phường, xã, thị trấn, cơ quan xí nghiệp an toàn về an ninh, trật tự và tiêu chuẩn phường, xã, thị trấn, cơ quan xí nghiệp an toàn toàn diện.

Điều 13. Trách nhiệm thi hành

1. Căn cứ Thông tư này, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể điều chỉnh, bổ sung tiêu chí hoặc quy định mức đạt của các tiêu chí cho phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương nhưng không được thấp hơn mức quy định tại Thông tư này.

2. Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các cấp có trách nhiệm tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp chỉ đạo việc xét duyệt, công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” và tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này.

3. Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Bộ Công an là cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Trung ương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Thông tư này.

4. Tổng cục An ninh I và Tổng cục An ninh II Bộ Công an có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Thông tư này đối với các cơ quan, doanh nghiệp Trung ương thuộc thẩm quyền quản lý.

5. Các đồng chí Tổng cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện Thông tư, nếu có khó khăn, vướng mắc nảy sinh, Công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cần phản ánh về Bộ Công an (qua Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc) để có hướng dẫn kịp thời.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực BCĐ TƯ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;
- Ban Dân vận TƯ, Ban Tuyên giáo TƯ;
- Ủy ban TƯ MTTQVN và cơ quan TƯ của các đoàn thể;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Thành viên BCĐ thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở Trung ương;
- Bộ Công an; Các đ/c Thứ trưởng; các Tổng cục, đơn vị thuộc Bộ Công an; CA các tỉnh, TP trực thuộc TƯ, Sở Cảnh sát PCCC;
- Công báo;
- Lưu: VT, V28.

BỘ TRƯỞNG
Thượng tướng Trần Đại Quang

 

MINISTRY PUBLIC SECURITY
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
----------------

No.: 23/2012/TT-BCA

Hanoi, April 27, 2012

 

CIRCULAR

PROVIDING FOR RESIDENTIAL AREAS, COMMUNES, WARDS, TOWNS, ORGANIZATIONS, ENTERPRISES AND SCHOOLS MEETING ORDER AND SECURITY STANDARDS

Pursuant to Article 2, Article 92, Article 94, Article 104, Article 115 of the Law on organization of the People’s Councils and People’s Committees dated November 26, 2003;

Pursuant to the Government’s Decree No. 77/2009/ND-CP dated September 15, 2009 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Public Security;

Pursuant to the Government’s Decree No. 36/2012/ND-CP dated April 18, 2012 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministries and Ministerial-level Agencies;

At the request of the Director General of the Department for Development of All People Protect National Security Movement of Ministry of Public Security;

The Minister of Public Security promulgates this Circular to provide for residential areas, communes, wards, towns, organizations, enterprises and schools meeting order and security standards.

Chapter 1.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Scope of regulation

This circular provides for principles, criteria, ranking, order, procedures and authorities for conducting consideration and approval on residential areas, communes, wards, towns, organizations, enterprises and schools meeting order and security standards.

Article 2. Regulated entities

This circular applies to:

1. Residential areas, communes, wards, towns;

2. Organizations, enterprises and schools;

3. Other organizations and individuals relating to consideration and approval on residential areas, communes, wards, towns, organizations, enterprises and schools meeting order and security standards.

Article 3. Interpretation of terms

In this Circular, these terms are construed as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. School refers to an educational facility of national educational system, including: public and non-public educational facilities, regular and continuing educational facilities. The aforesaid educational facilities include different levels of study and training, including: pre-school education facilities (kindergartens and nursery schools), general education facilities (primary, lower secondary and upper secondary schools), vocational training facilities (professional secondary schools and vocational training schools), higher education facilities and postgraduate facilities.

Article 4. General principle

1. The process of considering and certifying residential areas, communes, wards, towns, organizations, enterprises or schools to be qualified for order and security standards shall be conducted every year and apply to cases that have registered for meeting standards;

2. The process of consideration and certification of conformity to the order and security standards must ensure accuracy, publicity, democracy and legality.

Chapter 2.

SPECIFIC PROVISIONS

Article 5. Criteria for certifying a residential area to be qualified for order and security standards

Criteria for certifying a residential area to be qualified for order and security standards include:

1. Annually, the executive committee of the Communist Party must make resolution, the residential area submit registration form for striving for meeting order and security standards and 100% households in the residential area enter into mutual agreement to emulate each other in establishing a residential area meeting order and security standards. 2. The residential area must effectively effectuate the Communist Party’s policies and guidelines, and state laws, establish order and security self-governing models in the residential area.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Opposition to the Communist Party and the Government, and sabotaging the great national unity policies;

b) Causing obstruction in economic, cultural, social, security and national defense targets and works;

c) Propagating and developing religions for unlawful purposes; carrying out secession activities, asking for self-government, disturbing the order and security;

d) Having complicated contradictions or disputes among people; having complaints of the crowd and bypassing the immediate leadership to lodge complaints to higher levels inconsistent with the law.

4. The residential area must take actions against crime, accident, social evils and other acts in violation of the law, including:

a) Restraining and cutting down the percentage of crimes, accidents, social evils and other acts in violation of the law compared to that percentage of previous year;

b) The residential area must prevent serious crime and none of citizen in the residential area commits serious crimes or crimes of higher seriousness; In case of having crime, it should be discovered and promptly reported to the competent authorities for taking actions against crimes timely.

c) No complicated gathering point disturbing order and security in the residential area; the residential area has no case with social evils;

d) The residential area must prevent serious-level cases of fire, explosion, traffic accidents and industrial accidents caused by citizens of the residential area;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 6. Criteria for certifying a commune/ward/town to be qualified for order and security standards

Criteria for certifying a commune/ward/town to be qualified for order and security standards includes:

1. Annually, the Communist Party Committee of commune/ward/town shall have resolution, the people committee of commune/ward/town makes plans on order and security affairs; and register for striving for meeting order and security standards;

2. Criteria stated in Clause 2, Clause 3, Clause 4 Article 5 of this Circular are qualified;

3. Annually, the police force and night-watching force of commune/ward/town must achieve the “Unit with good achievements” title or better; none member of the police force and night-watching force of the commune/ward/town is disciplined from warnings or higher.

4. 70% of residential areas are recognized to be qualified for order and security standards.

Article 7. Criteria for certifying an organization/enterprise to be qualified for order and security standards

Criteria for certifying an organization/enterprise to be qualified for order and security standards includes:

1. Annually, the executive committee of the Communist Party of organization/enterprise must make resolution (if the Communist Party is organized), the head of organization/enterprise makes plans on order and security affairs; registers for striving for meeting order and security standards; establishes internal regulations and rules for protecting organization/enterprise, protecting state secret, internal political protection, firefighting and prevention; and 100% officials and employees enters into mutual agreement to emulate to each other in complying with internal regulations and rules and establishing a organization/enterprise being qualified for order and security standards.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Prevent unlawful crowded complaints and strike; loss of valuable assets, disclosure of technologies or state secrets; serious cases of fire, explosion or industrial accidents. None of officials and employees commits offense or social evils.

4. Establish unblemished and strong professional and semiprofessional security forces; annually, achieve the “Labour collective with good achievements” title or higher; none member of the organization/enterprise is disciplined at warnings or higher.

5. Make 70% of subordinate joints (departments, divisions, groups, teams, etc.) achieve the “Labour collective with good achievements” title or higher.

Article 8. Criteria for certifying a school to be qualified for order and security standards

 Criteria for certifying a school to be qualified for order and security standards includes:

1. Annually, the executive committee of the Communist Party (if the Communist Party is established) must make resolution, the managing board (or the Board of Directors) shall make plans on order and security affairs; register for striving for meeting order and security standards; establish internal regulations and rules for protecting school, internal political protection, managing students; firefighting and prevention; and 100% officials, teachers, employees and students from lower secondary education or higher enters into mutual agreement to emulate to each other in complying with internal regulations and rules and establishing a school meeting order and security standards in association with emulation movements in the national educational system.

2. The school must effectively effectuate the Communist Party’s policies and guidelines, and state laws; make plans on cooperation between school, local government and students’ families (applicable to higher secondary students) to carry out order and security affairs in school and management and education of students. The school must establish self-defending, self-governing and self-protecting order and security models in the school, dormitories and boarding-houses.

3. Prevent disturbance, strike, establishment of associations or groups for religion propaganda and development, unlawful complaint and congregation; prohibit crime and school violence; none of officials, teachers, employees and students commits offense or social evils; prevent serious cases of fire, explosion and industrial accidents.

4. Establish unblemished and strong professional and semiprofessional security forces (if any). The school must annually achieve the “School with good achievements” title or higher; none member of the school is disciplined at warnings or higher.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 9. Ranking and time mark for assessing and ranking level of meeting order and security standards

1. Basing on level of conformity with criteria of order and security standards stated in Article 5, 6, 7 and 8 of this Circular, it is divided into two types as follows: Being qualified and unqualified for order and security standards. To be specific:

a) Residential areas, communes, wards, towns, organizations, enterprises and schools that have fulfilled criteria stated in Article 5, 6, 7 and 8 of this Circular and documents providing for regulations on criteria of order and security standards of the provincial people’s committee (if any) are qualified for order and security standards.

b) Residential areas, communes, wards, towns, organizations, enterprises and schools that fails in meeting criteria stated in Article 5, 6, 7 and 8 of this Circular and documents providing for regulations on criteria of order and security standards of the provincial people’s committee (if any) are unqualified for order and security standards.

2. Time mark for assessing and ranking shall be performed as follows:

a) Residential areas: Time mark is calculated from the 31st of October of previous year to the 31st of October of the following year;

b) Communes, wards, towns, organizations, and enterprises: Time mark is calculated from the 30th of November of previous year to the 30th of November of the following year;

c) Schools: Time mark is calculated from closing date of previous school year to closing date of the following school year.

Article 10. Order, procedures and application for certification of conformity with the order and security standards

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Annually, the head of residential area shall preside over the meeting together with Communist Party cell secretary, the head of the front mission board, representatives of mass organizations and police forces (in localities that professional police forces are not arranged yet), regional police officers and night-watching forces (in urban areas) to review and assess results of establishing a residential area meeting order and security standards; complete and send the application to the standing board of steering committee for development of all people protect national order and security movement at ward/commune/town (hereinafter referred to as the commune).

b) The standing board of the steering committee for development of all people protect national order and security movement of commune shall consider and verify the application and submit reports to the Chairperson of same-level people's committee for considering and certifying the conformity with order and security standards; at the same time, assess and review results of developing commune/ward/town to be qualified for order and security standards and submit the application to the standing board of the steering committee for development of all people protect national order and security movement of district, rural district, town or provincial city (hereinafter referred to the district level);

c) The standing board of steering committee for development of all people protect national order and security movement of district shall consider and verify the application and submit reports to the Chairperson of same-level people's committee for considering and certifying commune/ward/town to be qualified for order and security standards.

d) Heads of organizations, enterprises and schools shall preside over the meetings together with representatives of the executive committees of the Communist Party, mass organizations and representatives of competent authorities to review and assess results of establishing organizations, enterprises and schools meeting order and security standards; complete and send the application to the competent authorities (through the standing board of steering committee for development of all people protect national order and security movement at same level) for consideration and recognition.

2. The application for consideration and certification of conformity with order and security standards includes:

a) Statement of residential area, commune, ward, town, organization, enterprise or school;

b) Reports on results of establishing residential area with signature of the head of the residential area; Reports on results of establishing commune, ward, town, organization, enterprise or school with signature and seal of the head of such commune, ward, town, organization, enterprise or school;

c) Registration form for striving for meeting order and security standards;

d) Minutes of meeting of the applicant for certification and other relevant documents (if any).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 11. Authority for consideration and certification of conformity with order and security standards

1. The people’s committee of commune shall consider and certify the conformity with order and security standards of residential areas and schools under their competence.

2. The district people’s committee shall consider and certify the conformity with order and security standards of communes, wards, towns; organizations, enterprises and schools under their competence and organizations, enterprises and schools that are under the management of provincial authorities but located in district area according to the decentralized administration policies.

3. The provincial people’s committee shall consider and certify the conformity with order and security standards of organizations, enterprises and schools under their competence and organizations, enterprises and schools that are under the management of central authorities but located in provincial area according to the decentralized administration policies.

4. The Ministry of Public Security shall consider and certify the conformity with order and security standards of central-affiliated organizations and enterprises under the management of ministerial agencies according to the decentralized administration policies.

Chapter 3.

IMPLEMENTATION

Article 12. Effect

This Circular shall take effect as of June 18, 2012 and replace for the Decision No. 354/BNV (C13) dated September 23, 1985 of the Ministry of Home Affairs (presently, the Ministry of Public Security) promulgating order and security standards of wards, communes, towns, organizations and enterprises and comprehensive safety standards of wards, communes, towns, organizations and enterprises.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Pursuant to this Circular, the people’s committees of central-affiliated cities or provinces may make amendments to the aforesaid criteria or stipulate ranking level of such criteria in conformity with specific conditions of each locality provided that it shall be not lower than those stated in this Circular.

2. The steering committees for development of all people protect national order and security movement at all levels shall provide advice for the executive committee of the Communist Party and the government of same level in directing the consideration and certification of conformity with order and security standards and implementing this Circular.

3. Department for development of all people protect national order and security movement of the Ministry of Public Security which is the standing board of the steering committee for development of all people protect national order and security movement at central level shall take the prime responsibility and coordinate with relevant agencies to direct, guide, inspect and speed up the implementation of this Circular.

4. The General Department of Security I and General Department of Security II shall take the prime responsibility and coordinate with relevant agencies to direct, guide, inspect and speed up central-affiliated organizations and enterprises under their competence to implement this Circular.

5. The General Directors, Heads of Ministerial agencies, Directors of police authorities of central-affiliated cities and provinces, and Directors of Fire Departments shall, within their functions, tasks and powers, implement this Circular.

Any difficulties arisen during the implementation of this Circular should be promptly reported to the Ministry of Public Security (through the Department for development of all people protect national order and security movement) for guidance.

 

 

MINISTER
SENIOR LIEUTENANT-GENERAL
Tran Dai Quang

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 23/2012/TT-BCA ngày 27/04/2012 quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" do Bộ Công an ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


219.517

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.4.45