Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 16/2004/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 168/2004/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 07/2000/NĐ-CP về chính sách cứu trợ xã hội do Bộ Lao động thương binh và xã hội ban hành

Số hiệu: 16/2004/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Đàm Hữu Đắc
Ngày ban hành: 12/11/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 16/2004/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2004

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 16/2004/TT-BLĐTBXH NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 2004 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 168/2004/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 07/2000/NĐ-CP NGÀY 09/3/2000 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH CỨU TRỢ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 168/2004/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2000/NĐ-CP ngày 09/03/2000 của Chính phủ về chính sách cứu trợ xã hội; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định này như sau:

1. Trẻ em ở các cơ sở Bảo trợ xã hội của Nhà nước, được cơ quan y tế có thẩm quyền (quy định tại Quyết định số 3052/2000/QĐ-BYT ngày 29/8/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chuẩn phòng xét nghiệm được phép khẳng định các trường hợp HIV dương tính) kết luận bị nhiễm HIV/AIDS thì được hưởng mức trợ cấp sinh họat phí nuôi dưỡng thấp nhất cũng bằng mức quy định tại Khoản 2, Điều 2 Nghị định số 168/2004/NĐ-CP ngày 20/9/2004 của Chính phủ về chính sách cứu trợ xã hội.

2. Quy trình xét duyệt, tiếp nhận trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS vào cơ sở Bảo trợ xã hội thực hiện theo Thông tư số 18/2000/LĐ-TBXH ngày 28/7/2000 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 07/2000/NĐ-CP ngày 9/3/2000 của Chính phủ về chính sách cứu trợ xã hội.

3. Đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 2 Nghị định 168/2004/NĐ-CP ngày 20/9/2004 của Chính phủ được cấp thẻ bảo hiểm y tế và khám, chữa bệnh theo quy định tại Nghị định số 58/1998/NĐ-CP ngày 13/8/1998 của Chính phủ về ban hành Điều lệ Bảo hiểm Y tế và Thông tư số 17/1998/TT-BYT ngày 19/12/1998 của Bộ Y tế về hướng dẫn thực hiện việc khám, chữa bệnh, sử dụng Quỹ khám, chữa bệnh và thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

4. Mẫu số 04/LĐTB&XH-BTXH (Quyết định của Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã về việc hưởng trợ cấp cứu trợ xã hội thường xuyên tại xã, phường, thị trấn) ban hành theo Thông tư số 18/2000/TT-BLĐTBXH ngày 28/7/2000 được thay bằng mẫu số 04/LĐ-TBXH-BTXH kèm theo Thông tư này. (Quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã về việc hưởng trợ cấp cứu trợ xã hội thường xuyên tại xã, phường, thị trấn).

5. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2005.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ảnh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và xã hội để nghiên cứu xem xét giải quyết.

 

 

Đàm Hữu Đắc

(Đã ký)

 

 

Mẫu số 04/LĐTB&XH-BTXH

(Theo Thông tư số 16/2004/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2004)

UBND HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ .........

Số:......./......QĐ-UB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........., ngày..... tháng..... năm.....

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ........ VỀ VIỆC HƯỞNG TRỢ CẤP CỨU TRỢ XÃ HỘI THƯỜNG XUYÊN TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ...............

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và UBND được Quốc hội khóa 11 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2003 theo lệnh của Chủ tịch nước số 21/2003/L.CTN công bố ngày 10 tháng 12 năm 2003 về việc công bố Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Nghị định số 168/2004/NĐ-CP ngày 20/9/2004 của Chính phủ; Thông tư số 16/2004/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Lao động - Thương binh và xã hội (Tổ chức - Lao động, Xã hội hoặc Nội vụ - Lao động) và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Số đối tượng được hưởng trợ cấp cứu trợ xã hội hàng tháng là..... suất (bằng chữ...........) có danh sách kèm theo.

Điều 2. Những đối tượng có tên trong danh sách hưởng mức........ đ/tháng/người kể từ ngày...... tháng...... năm..........

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (Tổ chức - Lao động, Xã hội hoặc Nội vụ - Lao động) huyện, quận, thị xã, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn và những người có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN.............

Nơi nhận
- Như Điều 3
- UBND tỉnh (Để báo cáo)
- Sở LĐTBXH (Để báo cáo)
- Lưu VP, TC-LĐXH

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 16/2004/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 168/2004/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 07/2000/NĐ-CP về chính sách cứu trợ xã hội do Bộ Lao động thương binh và xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.013

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.255.5