Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 12/2011/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 02/2010/TT-BTTTT

Số hiệu: 12/2011/TT-BTTTT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Đỗ Quý Doãn
Ngày ban hành: 27/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2011/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2011

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA THÔNG TƯ SỐ 02/2010/TT-BTTTT NGÀY 11 THÁNG 01 NĂM 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Xuất bản ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 và Nghị định số 110/2010/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất bản,

QUY ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 11 Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11 tháng 01 năm 2010

Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 11. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh được lập thành 01 (một) bộ gửi qua bưu điện, dịch vụ chuyển phát hoặc gửi trực tiếp đến cơ quan cấp giấy phép quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và 03 (ba) bản danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu (theo Mẫu số 16 và Mẫu số 17 ban hành kèm theo Thông tư này);

b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đến làm thủ tục, trừ trường hợp gửi hồ sơ qua bưu điện, dịch vụ chuyển phát;

c) Bản sao vận đơn, hóa đơn, giấy báo nhận hàng kèm theo bản gốc để đối chiếu (nếu có) đối với xuất bản phẩm nhập khẩu đang được hải quan, bưu điện, doanh nghiệp dịch vụ chuyển phát lưu giữ;

d) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu giấy phép hoạt động tại Việt Nam đối với cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế đứng tên đề nghị cấp giấy phép;

đ) Trường hợp nhập khẩu xuất bản phẩm để phục vụ công tác nghiên cứu chuyên ngành phải có thêm văn bản đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, người đứng đầu cơ quan, tổ chức ở trung ương hoặc cấp tỉnh phụ trách lĩnh vực thuộc chuyên ngành đó.

2. Cơ quan, tổ chức trung ương; cơ quan, tổ chức nước ngoài; tổ chức quốc tế có trụ sở tại thành phố Hà Nội nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh tại Cục Xuất bản hoặc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội.

3. Cơ quan, tổ chức của địa phương; chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc của cơ quan, tổ chức trung ương đóng tại địa phương; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế có trụ sở tại địa phương hoặc đang hoạt động tại địa phương; cá nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài đến địa phương hoặc đang sinh sống tại địa phương nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh tại Sở Thông tin và Truyền thông sở tại.”

Điều 2. Hủy bỏ, thay thế và bổ sung các biểu mẫu quy định tại Điều 17 Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11 tháng 01 năm 2010

1. Hủy bỏ các biểu mẫu số 01, 03, 07, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 và 20 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11 tháng 01 năm 2010.

2. Ban hành kèm theo Thông tư này các biểu mẫu sau đây để thay thế các biểu mẫu bị hủy bỏ tại khoản 1 Điều này;

a) Mẫu số 01: Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản thay thế Mẫu số 01;

b) Mẫu số 03: Giấy đăng ký kế hoạch xuất bản thay thế Mẫu số 03;

c) Mẫu số 07: Đơn đề nghị cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài thay thế Mẫu số 07;

d) Mẫu số 10: Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm thay thế Mẫu số 10;

đ) Mẫu số 11: Danh sách nhân viên thẩm định nội dung sách nhập khẩu thay thế Mẫu số 11;

e) Mẫu số 13: Giấy đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh thay thế Mẫu số 13;

g) Mẫu số 14: Danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh thay thế Mẫu số 14;

h) Mẫu số 15: Giấy xác nhận đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh thay thế Mẫu số 15;

i) Mẫu số 16: Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh thay thế Mẫu số 16;

k) Mẫu số 17: Danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu không kinh doanh thay thế Mẫu số 17;

l) Mẫu số 18: Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh (do Cục Xuất bản cấp) thay thế Mẫu số 18;

m) Mẫu số 19: Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh (do Sở Thông tin và Truyền thông cấp) thay thế Mẫu số 19;

n) Mẫu số 20: Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm thay thế Mẫu số 20.

3. Ban hành bổ sung 02 biểu mẫu sau đây:

a) Mẫu số 23: Đề án thành lập nhà xuất bản;

b) Mẫu số 24: Sơ yếu lý lịch (dùng cho người dự kiến được bổ nhiệm lãnh đạo nhà xuất bản).

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2011.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức phản ánh bằng văn bản về Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Bộ TT&TT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Hội Xuất bản Việt Nam; Hiệp hội in Việt Nam;
- Cổng TTĐT Chính phủ, Công báo;
- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Các cơ quan đơn vị thuộc Bộ TT&TT;
- Các nhà xuất bản, cơ sở in, công ty phát hành sách;
- Lưu: VT, CXB, HNB.300

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Quý Doãn

 

Mẫu số 01

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……./…… (nếu có)

………, ngày ….. tháng ….. năm ………

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP NHÀ XUẤT BẢN

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông

Tên cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép: .........................................................................

Trụ sở: ..................................................................................................................................

Số điện thoại: …………………. Fax: ……………… Email: ........................................................

Căn cứ các quy định của pháp luật về cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản, đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản cho cơ quan/tổ chức chúng tôi với thông tin như sau:

Tên nhà xuất bản dự kiến thành lập ........................................................................................

Trụ sở của nhà xuất bản: .......................................................................................................

Cơ quan, tổ chức chúng tôi cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luật về thành lập và hoạt động nhà xuất bản sau khi được cấp giấy phép.

 

 

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC
(ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Hồ sơ gửi kèm:

- Đề án thành lập nhà xuất bản;


Mẫu số 03

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN ………….
TÊN NHÀ XUẤT BẢN ………………….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số ĐKKHXB: ……../………….

………, ngày ….. tháng ….. năm …..

 

GIẤY ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH XUẤT BẢN

Kính gửi: Cục Xuất bản

TT

Tên tác phẩm

Tác giả, (người biên soạn)

Người dịch (người biên dịch)

Tên nguyên bản

Ngữ được dịch nguyên bản

Ngữ xuất bản

Xuất bản lần đầu

Tái bản (ghi năm XB gần nhất)

Số tập

Thể loại

Tóm tắt nội dung

Khuôn khổ

Số trang

Số lượng in

Phương thức xuất bản

Có bản quyền

Đăng ký cấp mã số ISBN

Tự xuất bản

Liên kết (tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân liên kết)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

 

I. Chính trị, An ninh, Quốc phòng, Pháp luật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Khoa học, Tự nhiên, Công nghệ, Kinh tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Khoa học xã hội, Văn hóa nghệ thuật, Tôn giáo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Văn học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Thiếu niên, Nhi đồng, Truyện tranh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Giáo khoa, Giáo trình, Tham khảo học thêm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Từ điển

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Loại khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÃNH ĐẠO CƠ QUAN CHỦ QUẢN
(ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

GIÁM ĐỐC NHÀ XUẤT BẢN
(Ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

 


Mẫu số 07

TÊN CƠ SỞ IN
.......................
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……./…… (nếu có)

………, ngày ….. tháng ….. năm ………

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP IN GIA CÔNG XUẤT BẢN PHẨM CHO NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: Cục Xuất bản hoặc Sở Thông tin và Truyền thông ……….

Tên cơ sở in: ........................................................................................................................

Trụ sở: .............................. Số điện thoại:..................................... Số Fax/Email:...................

Căn cứ các quy định của pháp luật về in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài, cơ sở in chúng tôi đề nghị cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài với các thông tin sau:

1. Tên xuất bản phẩm nhận in: ................................................................................................

Khuôn khổ: ………………… Số trang …………… Số lượng in: .................................................

2. Tên tổ chức, cá nhân nước ngoài đặt in xuất bản phẩm .......................................................

Trụ sở: ……………….. Số điện thoại ……………… Số Fax/Email .............................................

Tên người đại diện: …………………. Quốc tịch: ………….. Số hộ chiếu ...................................

3. Tên cửa khẩu xuất khẩu xuất bản phẩm in gia công: ............................................................

4. Kèm theo đơn này 02 bản thảo (bản mẫu) xuất bản phẩm nhận in gia công cho nước ngoài, có đóng dấu của cơ sở nhận in.

Cơ sở in cam kết thực hiện đúng các quy định của Luật Xuất bản và các quy định về in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài.

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 10

TÊN CƠ SỞ ĐỀ NGHỊ
...........................
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

………, ngày ….. tháng ….. năm ………

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHẬP KHẨU XUẤT BẢN PHẨM

Kính gửi: Cục Xuất bản

Tên cơ sở (doanh nghiệp) đề nghị cấp giấy phép: ..................................................................

Trụ sở: ..................................................................................................................................

Điện thoại: ............................................................................................................................

Fax: ......................................................................................................................................

E-mail: ..................................................................................................................................

Website (nếu có): ..................................................................................................................

Sau khi tìm hiểu các quy định của pháp luật và điều ước quốc tế có liên quan về hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm, doanh nghiệp chúng tôi đề nghị được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm trực tiếp của nước ngoài gồm (ghi rõ loại xuất bản phẩm): ...........................................................................

.............................................................................................................................................

Doanh nghiệp chúng tôi cam kết đảm bảo đầy đủ các điều kiện và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm sau khi được cấp giấy phép.

Kèm theo đơn này là các giấy tờ được quy định tại Nghị định số 110/2010/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ.

Đề nghị Cục Xuất bản xem xét, cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm.

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

 


Mẫu số 11

TÊN CƠ SỞ ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

………, ngày ….. tháng ….. năm ………

 

DANH SÁCH NHÂN VIÊN
THẨM ĐỊNH NỘI DUNG SÁCH NHẬP KHẨU

Số TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

Trình độ ngoại ngữ từ bậc đại học trở lên

Thâm niên làm việc trong lĩnh vực xuất bản

Chuyên ngành đào tạo, kết quả đào tạo (trên đại học, đại học …)

Trên cơ sở đào tạo, số hiệu văn bằng, chứng chỉ và ngày, tháng, năm cấp

Chuyên ngành ngoại ngữ được đào tạo (ghi rõ tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, v.v…) và tên cơ sở đào tạo

Kết quả đào tạo (Trên đại học, đại học)

Số hiệu văn bằng, chứng chỉ và ngày, tháng, năm cấp

Nơi công tác, thời gian công tác theo năm, tháng

Số sổ và ngày, tháng, năm cấp sổ bảo hiểm xã hội (hoặc ghi rõ loại giấy tờ khác có giá trị tương đương)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúng tôi cam kết các thông tin về nhân viên thẩm định nội dung sách nhập khẩu trong danh sách trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về sự chính xác của các thông tin này.

 

 

…….., ngày ….. tháng ….. năm ….
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

 


Mẫu số 13

TÊN CƠ SỞ NHẬP KHẨU
..........................
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……./…….. (nếu có)

………, ngày ….. tháng ….. năm ………

 

GIẤY ĐĂNG KÝ DANH MỤC
XUẤT BẢN PHẨM NHẬP KHẨU ĐỂ KINH DOANH

Kính gửi: Cục Xuất bản

- Căn cứ Luật Xuất bản ngày 03 tháng 12 năm 2004, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản ngày 03 tháng 6 năm 2008 và các quy định chi tiết thi hành;

- Căn cứ Giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm số …../GP-CXB được cấp ngày ………. tháng ……… năm ……….,

Công ty ……………. đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu với các thông tin sau đây:

- Tổng số tên: .......................................................................................................................

- Tổng số bản: ......................................................................................................................

- Tổng số băng, đĩa, cassette: ...............................................................................................

- Từ nước (xuất xứ): ..............................................................................................................

- Tên nhà cung cấp/ Nhà xuất bản: .........................................................................................

- Cửa khẩu nhập: ...................................................................................................................

Chúng tôi cam kết thực hiện kiểm tra nội dung xuất bản phẩm trước khi phát hành, đồng thời chịu trách nhiệm về mọi hoạt động liên quan đến việc nhập khẩu xuất bản phẩm theo đúng các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm.

Kèm theo văn bản này là 03 bản danh mục chi tiết xuất bản phẩm đăng ký nhập khẩu.

Đề nghị Cục Xuất bản xác nhận đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh.

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

 


Mẫu số 14

TÊN CƠ SỞ NHẬP KHẨU XUẤT BẢN PHẨM …………………………………………..
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

………, ngày ….. tháng ….. năm ………

 

DANH MỤC XUẤT BẢN PHẨM NHẬP KHẨU ĐỂ KINH DOANH

(Kèm theo giấy đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh số: ………/……….. ngày ….. tháng ….. năm …..)

STT

Mã ISBN

Tên gốc của XBP

Tên XBP bằng tiếng Việt

Tác giả

Nhà xuất bản

Thể loại

Số bản

Tóm tắt nội dung

Có kèm theo

Phạm vi sử dụng

Hình thức khác của XBP

Đĩa

Băng

Cassette

Nhà cung cấp: ………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà cung cấp: ………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN GHI CỦA CỤC XUẤT BẢN

Danh mục đã được cấp giấy xác nhận đăng ký số ……../……… ngày … tháng … năm ………… của Cục Xuất bản và được đóng dấu vào từng trang, đóng dấu giáp lai các trang (nếu có)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

 


Mẫu số 15

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
CỤC XUẤT BẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……./……..

Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm ………

 

GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ
DANH MỤC XUẤT BẢN PHẨM NHẬP KHẨU ĐỂ KINH DOANH

- Căn cứ Luật Xuất bản ngày 03 tháng 12 năm 2004, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản ngày 03 tháng 6 năm 2008 và các văn bản quy định chi tiết thi hành;

- Xét giấy đăng ký danh mục nhập khẩu xuất bản phẩm ngày ….. tháng ….. năm ….. của ....... :

1. Xác nhận Giấy đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh số ………….., ngày ….. tháng ….. năm ….. của …………….. (tên cơ sở nhập khẩu) đã đăng ký tại Cục Xuất bản với tổng số: …………. tên xuất bản phẩm và tổng số ………. bản.

- Tổng số tên xuất bản phẩm được xác nhận đăng ký nhập khẩu là: ……………. xuất bản phẩm với tổng số bản: ……… bản và tổng số băng, đĩa, cassette ...............................................................................................

- Từ nước (xuất xứ): ..............................................................................................................

- Tên nhà cung cấp/Nhà xuất bản: ..........................................................................................

- Cửa khẩu nhập: ...................................................................................................................

2. Yêu cầu cơ sở nhập khẩu thực hiện (nếu có):

- Thẩm định nội dung xuất bản phẩm sau đây và gửi báo cáo về Cục Xuất bản trước khi phát hành:

............................................................................................................................................ .

.............................................................................................................................................

- Không được nhập khẩu xuất bản phẩm sau đây:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

3. Giấy xác nhận này có giá trị thực hiện cho đến khi hoàn thành thủ tục nhập khẩu.

Kèm theo giấy xác nhận này là danh mục chi tiết xuất bản phẩm nhập khẩu đã được xác nhận đăng ký, có đóng dấu của Cục Xuất bản.

 

 

Nơi nhận:
- Cơ sở nhập khẩu (02 bản);
- Lưu: VT, …

CỤC TRƯỞNG
(ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 16

TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
..........................
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……./…….. (nếu có)

………, ngày ….. tháng ….. năm ………

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU XUẤT BẢN PHẨM KHÔNG KINH DOANH

Kính gửi: Cục Xuất bản hoặc Sở Thông tin và Truyền thông …………….

- Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép .........................................................................

- Trụ sở (địa chỉ): ……………………………… Số điện thoại ......................................................

- Căn cứ vào nhu cầu sử dụng xuất bản phẩm nước ngoài, .....................................................

……………………………………………….. (ghi tên tổ chức, cá nhân) đề nghị được cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm, gồm:

1. Tổng số tên xuất bản phẩm: ...............................................................................................

2. Tổng số bản: .....................................................................................................................

3. Tổng số băng, đĩa, cassette: ..............................................................................................

4. Từ nước (xuất xứ): ............................................................................................................

5, Tên nhà cung cấp/ Nhà xuất bản: ........................................................................................

6. Cửa khẩu nhập: .................................................................................................................

Kèm theo đơn này là 03 bản danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu.

Tổ chức/cá nhân ………. xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Luật Xuất bản ngày 03/12/2004, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản 03/6/2008, Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005, Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Đề nghị Cục Xuất bản hoặc Sở Thông tin và Truyền thông …………….. xem xét, cấp giấy phép.

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
(ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

 


Mẫu số 17

TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU: ………….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

………, ngày ….. tháng ….. năm ………

 

DANH MỤC XUẤT BẢN PHẨM NHẬP KHẨU KHÔNG KINH DOANH

(Kèm theo Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh, ngày ….. tháng ….. năm …..)

STT

Mã ISBN

Tên gốc của XBP

Tên XBP bằng tiếng Việt

Tác giả

Nhà xuất bản

Thể loại

Số bản

Tóm tắt nội dung

Có kèm theo

Phạm vi sử dụng

Hình thức khác của XBP

Đĩa

Băng

Cassette

Nhà cung cấp: ………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà cung cấp: ………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP

Danh mục đã được cấp Giấy phép nhập khẩu số: ………./……………… ngày … tháng … năm ...... và được đóng dấu của Cục Xuất bản hoặc Sở Thông tin và Truyền thông vào vào từng trang, đóng dấu giáp lai các trang (nếu có)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
(ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

 


Mẫu số 18

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
CỤC XUẤT BẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……./……..

Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm ………

 

GIẤY PHÉP
NHẬP KHẨU XUẤT BẢN PHẨM KHÔNG KINH DOANH

CỤC TRƯỞNG CỤC XUẤT BẢN

- Căn cứ Luật Xuất bản ngày 03 tháng 12 năm 2004, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản ngày 03 tháng 6 năm 2008 và các văn bản quy định chi tiết thi hành;

- Xét đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh của tổ chức, cá nhân ……….. ngày ….. tháng ….. năm ……………;

CHO PHÉP:

1. Tổ chức/cá nhân …………………. được nhập khẩu xuất bản phẩm nước ngoài không kinh doanh, cụ thể:

- Tổng số tên: .......................................................................................................................

- Tổng số bản: ......................................................................................................................

- Tổng số băng, đĩa, cassette: ...............................................................................................

- Từ nước (Xuất xứ): .............................................................................................................

- Tên nhà cung cấp/ Nhà xuất bản: .........................................................................................

- Cửa khẩu nhập: ...................................................................................................................

(Kèm theo 02 danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu đã được đóng dấu của Cục Xuất bản)

2. Yêu cầu tổ chức, cá nhân phải nộp xuất bản phẩm sau đây để Cục Xuất bản thẩm định nội dung (nếu có):

- ...........................................................................................................................................

- ...........................................................................................................................................

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thực hiện đúng nội dung giấy phép này và các quy định của pháp luật về nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh.

4. Giấy phép bị sửa chữa, tẩy xóa, photocopy không có giá trị thực hiện.

Giấy phép có giá trị cho đến khi thực hiện xong thủ tục thông quan.

 

 

CỤC TRƯỞNG
(Ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 19

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/TP …..
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG …
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……./……..

………….., ngày ….. tháng ….. năm ………

 

GIẤY PHÉP
NHẬP KHẨU XUẤT BẢN PHẨM KHÔNG KINH DOANH

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

- Căn cứ Luật Xuất bản ngày 03 tháng 12 năm 2004, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản ngày 03 tháng 6 năm 2008 và các văn bản quy định chi tiết thi hành;

- Xét đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh của tổ chức, cá nhân ……….. ngày ….. tháng ….. năm ……………;

CHO PHÉP:

1. Tổ chức/cá nhân …………………. được nhập khẩu xuất bản phẩm nước ngoài không kinh doanh, cụ thể:

- Tổng số tên: .......................................................................................................................

- Tổng số bản: ......................................................................................................................

- Tổng số băng, đĩa, cassette: ...............................................................................................

- Từ nước (Xuất xứ): .............................................................................................................

- Tên nhà cung cấp/ Nhà xuất bản: .........................................................................................

- Cửa khẩu nhập: ...................................................................................................................

(Kèm theo 02 danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu đã được đóng dấu của Sở Thông tin và Truyền thông...)

2. Yêu cầu tổ chức, cá nhân phải nộp xuất bản phẩm sau đây để Sở Thông tin và Truyền thông  thẩm định nội dung (nếu có):

- ...........................................................................................................................................

- …

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thực hiện đúng nội dung giấy phép này và các quy định của pháp luật về nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh.

4. Giấy phép bị sửa chữa, tẩy xóa, photocopy không có giá trị thực hiện.

Giấy phép có giá trị cho đến khi thực hiện xong thủ tục thông quan.

 

 

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 20

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ…………………………….
Trụ sở (địa chỉ): …………….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

………….., ngày ….. tháng ….. năm ………

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP TỔ CHỨC TRIỂN LÃM, HỘI CHỢ XUẤT BẢN PHẨM

Kính gửi: Cục Xuất bản hoặc Sở Thông tin và Truyền thông ………….

Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép: ..................................................................................

Trụ sở (địa chỉ): ………………………………. Số điện thoại: ......................................................

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành về tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm, đề nghị Cục Xuất bản hoặc Sở Thông tin và Truyền thông xem xét, cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm cho ………………… với các thông tin sau đây:

- Mục đích triển lãm, hội chợ ..................................................................................................

.............................................................................................................................................

- Thời gian từ ngày ….. tháng ….. năm ….. đến ngày … tháng …. năm ....................................

- Tại địa điểm: .......................................................................................................................

Kèm theo đơn này:

- Danh mục xuất bản phẩm để triển lãm, hội chợ;

- Danh sách các đơn vị tham gia.

………………………………………… cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật về triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm và các quy định pháp luật có liên quan.

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
(Ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu nếu có)

 

Mẫu số 23

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
(Đề nghị cấp giấy phép)
………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐỀ ÁN
THÀNH LẬP NHÀ XUẤT BẢN (1)

1. Tên cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản (cơ quan chủ quản)(2)            

- Trụ sở (địa chỉ): ...................................................................................................................

- Điện thoại: ………………………………….. Fax: ......................................................................

- Loại hình tổ chức của cơ quan chủ quản (loại hình thuộc một trong các đối tượng được thành lập nhà xuất bản quy định tại Luật Xuất bản và các văn bản quy định chi tiết thi hành): ..........................................................

- Tôn chỉ, mục đích hoạt động của cơ quan chủ quản: .............................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

2. Sự cần thiết phải thành lập nhà xuất bản(3) (nêu rõ lý do, nhu cầu phải thành lập nhà xuất bản và mức độ phù hợp với quy hoạch phát triển sự nghiệp xuất bản của toàn quốc, của ngành, địa phương) ..............................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

3. Tên nhà xuất bản dự kiến được cấp giấy phép thành lập: ................................................

.............................................................................................................................................

4. Tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của nhà xuất bản dự kiến thành lập:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

5. Đối tượng phục vụ chủ yếu của nhà xuất bản: .................................................................

6. Xuất bản phẩm chủ yếu dự kiến xuất bản:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

7. Trụ sở của nhà xuất bản do cơ quan chủ quản cấp: (4)

+ Địa chỉ tại: ..........................................................................................................................

+ Tổng số mét vuông (m2) sử dụng: ......................................................................................

8. Họ tên người được dự kiến bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo nhà xuất bản: (5)

+ Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ...........................................................................................

+ Tổng biên tập: ....................................................................................................................

+ Phó Tổng biên tập: .............................................................................................................

9. Loại hình tổ chức của nhà xuất bản (ghi rõ loại hình công ty theo quy định của pháp luật hoặc đơn vị sự nghiệp có thu) .............................................................................................................................................

10. Tổng số vốn cơ quan chủ quản cấp cho nhà xuất bản: .........................................  (VND)

+ Bằng tiền: ................................................................................................................  (VND)

+ Tài sản cố định: ..................................................................................................................

+ Hình thức khác ...................................................................................................................

11. Nguồn gốc của vốn để cấp cho nhà xuất bản (6)

+ Từ ngân sách nhà nước cấp: ..............................................................................................

+ Thuộc sở hữu của cơ quan chủ quản: .................................................................................

+ Từ huy động (ghi rõ hình thức huy động): ............................................................................

12. Họ và tên, năm sinh của những người dự kiến bổ nhiệm lãnh đạo nhà xuất bản

.............................................................................................................................................

13. Danh sách dự kiến những người làm biên tập viên của nhà xuất bản

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Dân tộc

Hộ khẩu thường trú

Quốc tịch

Chức vụ, nơi làm việc hiện tại

Trình độ

Đã được khen thưởng hoặc bị kỷ luật mức cao nhất (nếu có)

Chính trị

Ngoại ngữ

Văn hóa

Chuyên môn nghiệp vụ

Trình độ

Hình thức đào tạo

Trình độ

Hình thức đào tạo

Trình độ

Hình thức đào tạo

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ quan đề nghị cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản (cơ quan chủ quản) cam kết thực hiện đúng các quy định của Luật Xuất bản về điều kiện thành lập nhà xuất bản và nhiệm vụ của cơ quan chủ quản nhà xuất bản.

 

 

…….., ngày … tháng … năm …
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

____________

(1) Đề án được lập thành bộ (quyển) gồm các nội dung trên và các giấy tờ kèm theo dưới đây;

(2) Bản sao quyết định thành lập hoặc giấy phép hoạt động của cơ quan chủ quản nhà xuất bản;

(3) Bản trích sao quy hoạch phát triển sự nghiệp xuất bản của ngành hoặc địa phương;

(4) Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng, sở hữu hoặc tương đương;

(5) Sơ yếu lý lịch của người dự kiến được bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo nhà xuất bản;

(6) Văn bản chứng minh về nguồn vốn dự kiến cấp cho nhà xuất bản hoặc giấy tờ tương đương.

 

Mẫu số 24

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Dán ảnh chân dung 4x6 cm

(có đóng dấu giáp lai của cơ quan chủ quản)

 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người dự kiến được bổ nhiệm lãnh đạo nhà xuất bản)

- Họ và tên khai sinh (chữ in): …………………………….. Nam, nữ ............................................

+ Họ và tên thường dùng: .....................................................................................................

- Ngày, tháng, năm sinh: ........................................................................................................

- Quê quán: ...........................................................................................................................

- Dân tộc: ……………………………………….. Quốc tịch ..........................................................

- Tôn giáo: ............................................................................................................................

- Hộ khẩu thường trú: ............................................................................................................

- Nơi ở hiện nay: ...................................................................................................................

- Đảng viên, Đoàn viên: ..........................................................................................................

- Trình độ:

+ Văn hóa: ............................................................................................................................

+ Chuyên môn (Trên đại học, Đại học) ....................................................................................

+ Trường học: .......................................................................................................................

+ Ngành học: ........................................................................................................................

+ Hình thức đào tạo (chính quy, tại chức, đào tạo từ xa …): ....................................................

+ Năm tốt nghiệp: .................................................................................................................

+ Chính trị (cử nhân, cao cấp, trung cấp, sơ cấp): ...................................................................

+ Ngoại ngữ (Ngoại ngữ nào, trình độ A, B, C …): ..................................................................

+ Chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ xuất bản (nếu có thì ghi rõ nghiệp vụ được đào tạo, nơi cấp, số chứng chỉ, ngày tháng năm cấp chứng chỉ): ....................................................................................................

.............................................................................................................................................

- Ngày, tháng, năm và nơi vào làm việc trong lĩnh vực xuất bản: ..............................................

.............................................................................................................................................

- Chức danh hiện tại (ghi rõ lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ tại cơ quan/tổ chức nào)

.............................................................................................................................................

- Chức danh lãnh đạo nhà xuất bản dự kiến được bổ nhiệm: ...................................................

I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ghi rõ thời kỳ học ở trường, trình độ văn hóa, chuyên môn, chính trị, ngoại ngữ)

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

II. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

(Ghi rõ đã từng làm việc ở đâu, công việc gì, chức vụ, thời gian làm việc)

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TRONG LĨNH VỰC XUẤT BẢN

(Ghi rõ đã từng làm việc ở cơ quan nào trong lĩnh vực xuất bản, công việc gì, chức vụ, thời gian làm việc)

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

IV. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

(Hình thức cao nhất)

.............................................................................................................................................

V. LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan về những điều khai trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về lời khai của mình trước cơ quan quản lý nhà nước và trước pháp luật.

 

 

………, ngày ….. tháng ….. năm …..
Người khai
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

 

Xác nhận của cơ quan chủ quản
Ngày      tháng      năm
Người đại diện theo pháp luật
(Ghi rõ nội dung xác nhận và người đại diện theo pháp luật ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 12/2011/TT-BTTTT ngày 27/05/2011 sửa đổi Điều 11 Thông tư 02/2010/TT-BTTTT do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.338

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.188.113
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!