Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 08/2014/TT-BVHTTDL trình tự thủ tục xét công nhận Cơ quan Đơn vị Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa

Số hiệu: 08/2014/TT-BVHTTDL Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Hoàng Tuấn Anh
Ngày ban hành: 24/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2014/TT-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2014

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHI TIẾT TIÊU CHUẨN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÉT VÀ CÔNG NHẬN “CƠ QUAN ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA”, “ĐƠN VỊ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA”, “DOANH NGHIỆP ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA”

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một s điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đi, bổ sung một s điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một s điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước;

Thực hiện Quyết định số 1610/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sng văn hóa” giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020;

Thực hiện Quyết định số 159/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sng văn hóa”;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chun văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Thông tư này quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” (sau đây gọi chung là cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa) trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

2. Đi tượng áp dụng:

a) Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, đã thành lập công đoàn cấp cơ sở có đăng ký thi đua;

b) Tổ chức, cá nhân có liên quan đến trình tự, thủ tục xét và công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện

1. Công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa chỉ áp dụng với những trường hợp có đăng ký thi đua.

2. Công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa gắn với khen thưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

3. Việc công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa phải đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, kịp thời và đúng quy định tại Thông tư này.

4. Thống nhất sử dụng mẫu Giấy công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa tại Phụ lục kèm theo Thông tư này.

Điều 3. Thẩm quyền và thời hạn công nhận

1. Thẩm quyền:

Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã); quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện); tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cấp tỉnh); của Trung ương đóng trên địa bàn cấp tỉnh đạt chuẩn văn hóa do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện công nhận lần đu; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận lại.

2. Thời hạn:

Thời hạn công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa lần đầu là hai (02) năm trở lên, kể từ ngày đăng ký; công nhận lại sau năm (05) năm, kể từ ngày công nhận lần trước.

Chương II

TIÊU CHUẨN XÉT VÀ CÔNG NHẬN “CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA”

Điều 4. Tiêu chuẩn công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”

1. Hoàn thành tt nhiệm vụ:

a) Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả; góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác hàng năm; 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến trở lên”;

b) 80% trở lên cán bộ, công chức, viên chức thưng xuyên tự học hoặc theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ;

c) Thực hiện tốt nghĩa vụ và đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật;

d) Nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ công phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao;

đ) Có sáng kiến, cải tiến quản lý; kinh nghiệm được áp dụng vào thực tiễn.

2. Thực hiện nếp sng văn minh, môi trường văn hóa công sở:

a) 90% trở lên cán bộ, công chức, viên chức không vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội;

b) Không có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động mắc các tệ nạn xã hội; không sử dụng, tàng trữ, lưu hành văn hóa phẩm độc hại; không tuyên truyền và thực hiện các hành vi mê tín dị đoan;

c) Sinh hoạt cơ quan, đơn vị nề nếp; thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc; quy chế dân chủ ở cơ sở; nội bộ đoàn kết, giúp nhau cùng tiến bộ;

d) Không có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hút thuốc lá nơi công sở; không uống rượu, bia trong giờ làm việc; trang phục gọn gàng, lịch sự; cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn; bài trí khuôn viên công sở theo thiết kế đã phê duyệt.

3. Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước:

a) 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nắm vững, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương;

b) Không có người vi phạm pháp luật phải xử lý từ hình thức cảnh cáo trở lên; cơ quan an toàn, an ninh trật tự; không có người khiếu kiện vượt cấp, trái pháp luật;

c) Thực hiện tốt cải cách hành chính; 8 giờ làm việc có hiệu quả, quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí được giao; không đ xảy ra lãng phí, tham nhũng; tích cực đu tranh phòng, chng tham nhũng.

Điều 5. Tiêu chuẩn công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

1. Hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ:

a) Hoàn thành chỉ tiêu phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đề ra hàng năm;

b) Thương hiệu, sản phẩm của doanh nghiệp có uy tín trên thị trường;

c) Có sáng kiến cải tiến quản lý, đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm chi phí gián tiếp; phân công lao động hợp lý;

d) 80% trở lên công nhân thường xuyên được tập huấn, nâng cao tay nghề, thi nâng bậc theo định kỳ; lao động có kỷ luật, năng sut, chất lượng và hiệu quả.

2. Thực hiện nếp sng văn minh, môi trường văn hóa doanh nghiệp:

a) Có quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ giữa người lao động và người sử dụng lao động;

b) Xây dựng và thực hiện tốt nội quy lao động; đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ;

c) 80% trở lên người sử dụng lao động và người lao động thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội;

d) Không có người mắc các tệ nạn xã hội; không sử dụng, tàng trữ, luân chuyển các sản phẩm văn hóa độc hại; đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn xã hội;

đ) Thực hiện tốt quy định về bảo vệ môi trường; hệ thống thu gom, xử lý nước thải, rác thải đạt chuẩn theo quy định pháp luật; khuôn viên doanh nghiệp xanh, sạch, đẹp;

e) Không hút thuốc lá tại doanh nghiệp; không uống rượu, bia trong giờ làm việc.

3. Nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của người lao động:

a) 100% công nhân lao động được ký hợp đồng lao động, có việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định;

b) Tạo thuận lợi cho công nhân về nơi làm việc, nhà ở, nhà trẻ, mẫu giáo, sinh hoạt đoàn thể; hỗ trợ công nhân lúc khó khăn, hoạn nạn;

c) Đảm bảo cơ sở vật chất hoạt động văn hóa, thể thao cho công nhân; thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tham quan du lịch và vui chơi giải trí cho công nhân lao động.

4. Nghiêm chỉnh chấp hành đường li, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước:

a) 100% người sử dụng lao động và công nhân lao động được phổ biến chính sách, pháp luật về các lĩnh vực có liên quan;

b) Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước; tích cực tham gia các chương trình về an sinh xã hội;

c) Thực hiện nghiêm mọi chế độ, chính sách, quyền lợi hợp pháp của công nhân theo các quy định của pháp luật;

d) Sản xuất, kinh doanh, cạnh tranh lành mạnh theo quy định của pháp luật.

Chương III

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÉT VÀ CÔNG NHẬN “CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA”

Điều 6. Trình tự đăng ký, xét và công nhận

1. Chủ tịch Công đoàn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, có xác nhận của thủ trưởng cơ quan nộp về Liên đoàn Lao động cấp huyện theo dõi, tổng hợp; Liên đoàn Lao động cấp huyện trình Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện xét duyệt và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện công nhận.

2. Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện tổng hợp hồ sơ đề nghị công nhận lại, gửi Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp tỉnh tổng hợp, trình Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp tỉnh xét duyệt và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận.

3. Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện, cấp tỉnh kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện tiêu chuẩn công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

4. Cơ quan quản lý nhà nước về Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với cơ quan thi đua, khen thưởng cùng cấp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh ra quyết định công nhận, công nhận lại và cấp Giấy công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Thời hạn giải quyết là mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Điều kiện công nhận:

a) Đạt các tiêu chuẩn quy định tại Điều 4, Điều 5 Thông tư này và các tiêu chí bổ sung theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương (nếu có);

b) Thời gian đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa là hai (02) năm trở lên (công nhận lần đầu) và năm (05) năm trở lên đối với trường hợp đã được công nhận (công nhận lại).

c) Thời gian đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa vào đầu năm.

Điều 7. Thủ tục công nhận

1. Báo cáo thành tích xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa của Công đoàn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan:

- Báo cáo hai (02) năm đối với công nhận lần đầu;

- Báo cáo năm (05) năm đối với công nhận lại.

2. Công văn đề nghị của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện, cấp tỉnh.

Số bộ hồ sơ cần nộp là một (01) bộ, nộp trực tiếp tại Liên đoàn Lao động cấp huyện.

3. Căn cứ hồ sơ đề nghị và Biên bản kiểm tra của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện, cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh ra quyết định công nhận “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” và trao Giấy công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. Trường hợp không công nhận phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Điều 8. Khen thưởng

1. Giấy công nhận “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” kèm theo tiền thưởng, mức thưởng do các địa phương, các ngành, đoàn thể căn cứ vào khả năng ngân sách và các nguồn lực xã hội hóa; khuyến khích các hình thức động viên bằng lợi ích vật chất cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; hỗ trợ trang thiết bị hoạt động văn hóa, thể thao cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

2. Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu xuất sắc, được Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trách nhiệm thực hiện

1. Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp tỉnh chỉ đạo triển khai, kiểm tra thực hiện Thông tư này.

2. Bộ Quốc phòng và Bộ Công an trên cơ sở Thông tư này quy định cụ thể tiêu chuẩn công nhận danh hiệu cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân.

3. Cơ quan quản lý nhà nước về Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng kế hoạch và phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện Thông tư này; hàng năm lập dự toán kinh phí chỉ đạo triển khai, kiểm tra, đánh giá, in ấn và tổ chức trao Giấy công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, tổng hợp trong dự toán ngân sách nhà nước của đơn vị mình theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước.

Điều 10. Xử lý vi phạm

1. Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa không giữ vững được tiêu chuẩn công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, sẽ không được công nhận lại. Nếu vi phạm nghiêm trọng tiêu chuẩn, sẽ bị xóa tên trong danh sách; cấp nào ra quyết định công nhận, cấp đó ra quyết định xóa tên trong danh sách.

2. Các cá nhân, tập thể có thẩm quyền trong quá trình thực hiện công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa có hành vi vi phạm dẫn đến sai sự thật về thành tích của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2014 và thay thế Thông tư số 01/2012/TT-BVHTTDL ngày 18 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

2 .Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để nghiên cứu sửa đi, bổ sung cho phù hợp./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
-
Văn phòng Chủ tịch Nước;
- Văn phòng Quốc hội;
-
Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương;
- Bộ trưng, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL;
- HĐND, UBND, BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH, UBMTTQ, LĐLĐ, Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tư pháp;
- Công báo; Website Chính phủ, Website Bộ VHTTDL;
- Lưu: VT, VHCS, VPTTBCĐ, NTH .950.

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh

 

PHỤ LỤC

(Ban hành theo Thông tư s 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Mẫu Giấy chứng nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

1. Kích thước:

- Chiều dài: 360 mm, chiều rộng: 270 mm.

- Hoa văn bên trong: chiều dài 290 mm, chiều rộng 210 mm

- Chất liệu và định lượng: Giấy trắng, định lượng: 150g/m2.

3. Hình thức: Xung quanh trang trí hoa văn màu, chính giữa phía trên in Quốc huy(1).

4. Nội dung:

- Dòng 1, 2: Quốc hiệu (2).

Khoảng trống

- Dòng 3: Thẩm quyền quyết định (3).

- Dòng 4: Tặng danh hiệu ... (4).

- Dòng 5: Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (5).

Khoảng trống

- Dòng 6: Tên đơn vị (cá nhân) được tặng thưởng (6).

- Dòng 7: Thành tích (7).

Khoảng trống

- Dòng 8:

+ Bên trái: Quyết định số, ngày, tháng, năm.

+ Bên phải: Địa danh, ngày, tháng, năm (8)

- Dòng 9:

+ Bên trái: Số sổ vàng (9).

+ Bên phải: Thủ trưởng cơ quan (10).

Khoảng trng (3,5 cm): chữ ký, dấu

Dòng 10: Họ và tên người ký quyết định (11).

Ghi chú:

(1): In hình Quốc huy;.

(2): Quốc hiệu:

+ Dòng chữ: “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” (chữ in đậm, màu đen).

+ Dòng chữ: “Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” (chữ thường, đậm, màu đen).

- (3): Thẩm quyền quyết định: Dòng chữ: “Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh (chữ in, màu đỏ).

- (4): Chữ in, màu đen.

- (5): Chữ in, màu đỏ.

- (6), (7), (8), (9): Chữ thường, màu đen.

- (10): Chữ in, màu đen.

- (11): Chữ thường, màu đen.

- Cỡ chữ trong nội dung, đơn vị tự quy định cho phù hợp, đảm bảo hình thức đẹp, trang trọng./.

 


 

THE MINISTRY OF CULTURE, SPORTS AND TOURISM
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No: 08/2014/TT-BVHTTDL

Hanoi, September 24, 2014

 

CIRCULAR

DETAILING STANDARDS AND PROCEDURES FOR CONSIDERATION AND RECOGNITION OF "CULTURAL STANDARD AGENCY", "CULTURE STANDARD UNIT", "CULTURAL STANDARD ENTEPRISE"

Pursuant to the Government’s Decree No. 76/2013/NĐ-CP dated July 16, 2013 defining the functions, tasks, entitlements and organizational structure of the Ministry of Culture, Sports and Tourism;

Pursuant to the Government’s Decree No. 42/2010/NĐ-CP dated April 15, 2010 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Emulation and Commendation and Law on amendments to the Law on Emulation and Commendation;

Pursuant to the Government’s Decree No. 39/2012/NĐ-CP dated April 27, 2012 amending and supplementing a number of articles of the Government’s Decree No. 42/2010/NĐ-CP dated April 15, 2010 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Emulation and Commendation and Law on amendments to the Law on Emulation and Commendation;

Pursuant to the Prime Minister’s Decision No 129/2007 / QD-TTg dated August 2, 2007 on promulgating regulations on workplace culture in State administrative agencies;

Implementing the Prime Minister’s Decision No. 1610 / QD-TTg dated September 16, 2011 approving the program " All people unite to build a cultural life" in 2011-2015 and orientations to 2020;

Implementing the Prime Minister’s Decision No. 159 / QD-TTg dated January 15,  2013 promulgating the regulation on organization and operation of the Central Steering Committee of the Movement "All people unite to build a cultural life ";

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

the Minister of Culture, Sports and Tourism promulgates the Circular detailing standards and procedures for consideration and recognition of "cultural standard agency", "culture standard unit", "cultural standard enteprise"

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Governing scope and regulated entities

1. Governing scope:

This Circular shall detail standards and procedures for consideration and recognition of "cultural standard agency", "culture standard unit", "cultural standard enteprise " (hereinafter referred to cultural standard agency, unit, and enterprise) in the Movement "All people unite to build a cultural life"

2. Regulated entities:

a) Agencies, units, enterprises of which local trade unions are established, registering for emulation and having legal status;

b) Organizations and individuals involved in the procedures for consideration and recognition of cultural standard agency, unit, and enterprise.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Recognition of cultural standard agency, unit, and enterprise only applies to agencies, units, and enterprises registering for emulation

2. Recognition of cultural standard agency, unit, and enterprise shall be associated with the commendation and rewards in agencies, units, and enterprises with outstanding achievements in the movement "All people unite to build a cultural life".

3. Recognition of cultural standard agency, unit, and enterprise must ensure accuracy, openness, fairness, timeliness in accordance with the provisions in this Circular.

4. Forms of certificate of recognition of cultural standard agency, unit, and enterprise in the Appendix provided in this Circular shall be used uniformly.

Article 3. Competence and duration of recognition

1. Competence:

Presidents of People’s Committees of districts shall recognize for the first-time, while Presidents of the provincial People’s Committees shall recognize for the next time for the cultural standard of agencies, units, and enterprises of communes, wards, and towns (hereinafter referred to as commune level); districts, towns, and provincial cities (hereinafter referred to as district level); central-affiliated cities and provinces (hereinafter referred to as provincial level); central agencies, units, and enterprises located in the provinces.

2. Duration:

Recognition duration of cultural standard agencies, units, and enterprises of the first time shall be two (02) years from the date of registration; cultural standard agencies, units, and enterprises shall be recognized for the next time after five (05) years from the date of the first-time recognition.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

STANDARDS OF CONSIDERATION AND RECOGNITION OF "CULTURAL STANDARD AGENCY, UNIT, ENTERRPISE"

Article 4. Standards of recognition of "cultural standard agency", “cultural standard unit”

1. Complete the tasks:

a) They make emulation movement regularly, practically and effectively; contribute to implement excellently annual work plan; 100% of their officials, civil servants, and employees is awarded the title of "advanced labor" or more;

b) 80% or more of their officials and civil servants regularly attend schools or join training courses of politics, professional knowledge;

c) They fulfill obligation and maintain ethics of officials and civil servants as prescribed by law;

d) They improve the quality of public service activities consistent with assigned functions and duties;

dd) They have initiatives on improvement of management; Have experience applied in practice

2. Adopt a civilized lifestyle, develop workplace culture:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) None of their officials, civil servants, and employees commits social evils; They do not use, store, and circulate noxious cultural products, do not propaganda and perform acts of superstition.

c) Their activities are in order and discipline; they comply with regulations on work, regulations on democracy and promote internal solidarity and help each other to make progress;

d) None of their officials, public servants, and employees smoke in the workplace or drink beer during work hours whose clothes must be neat, polite; their offices must be clean, beautiful, safe; their office precinct must follow the approved design.

3. Comply with policies of communist Party and the law of the State:

a) 100% of officials, civil servants, and employees master, strictly comply with policies of communist Party, the State law, and local regulations;

b) There are no law offenders warned or more; offices are safe and ensure order and security; there are no unlawful complainants;

c) The administrative reform and regulation on 8-hour working are effectively implemented, the state budget and allocated funding are managed and effectively used; there is no waste and corruption; they actively fight against corruption.

Article 5. Standards of recognition of "cultural standard enterprise"

1. Complete the tasks of production, trading, and services:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Their brand, products are reputable in market;

c) They have initiatives in improvement of management, technological innovation, improvement of efficiency of production and trading, reducing indirect costs; make reasonable division of labor;

d) 80% or more of workers are regularly provided training courses to improve their skills, take periodic examinations to increase their wage; they work effectively under discipline with productivity, quality.

2. Adopt a civilized lifestyle, develop enterprise culture:

a) They have harmonious, stability, and advanced labor relations between employees and employers;

b) They develop and effectively implement labor regulations; ensure labor safety, labor hygiene, fire prevention;

c) 80% or more of employers and employees effectively implement regulations on civilized lifestyle in wedding, funerals, and festivals;

d) There is no one committing social evils; do not use, store, transport of harmful cultural products; ensure order, security, and social security;

dd) Effectively implement regulation on environmental protection; wastewater collection and treatment system satisfies the standard as prescribed by law; their precinct must be clean and beautiful;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Improve physical life, spiritual culture of employees:

a) 100% of workers are allowed to conclude labor contracts, have regular jobs, stable income;

b) They must facilitate workers in workplace, housing, kindergarten, preschool, union activities; support workers in misfortune;

c) They ensure facilities, cultural and sport activities for workers; regularly organize cultural activities, musical performance, sports, sightseeing trips and recreation activities for workers

4. Comply with policies of communist Party and the State’s law:

a) They propagate policies and legislation on relevant fields to 100% of employers and employees are

b) They fulfill all obligations to the State; actively participate in the programs of social security;

c) They strictly implement all regulations, policies, and legal rights of workers under the provisions of law;

d) They produce, trade, and compete fairly as prescribed by law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PROCEDURES OF CONSIDERATION AND RECOGNITION OF "CULTURAL STANDARD AGENCY, UNIT, ENTERRPISE"

Article 6. Procedures for registration, consideration, and recognition

1. The Chairman of trade union of agency, unit, enterprise shall make an application for registration of cultural standard agencies, units, and enterprises, certified by its head and submit to the Confederation of Labor at district level for monitoring and aggregate; the Confederation of Labor at district level shall request the Steering Committee of the Movement "All people unite to build a cultural life" for consideration and requesting the President of People’s Committee of district for recognition.

2. The Steering Committee of the Movement “"All people unite to build a cultural life" at district level shall summarize the application, send to the Standing Office of the Steering Committee of the Movement "All people unite to build a life culture " at provincial level for summary and requesting the Steering Committee of the Movement " All people unite to build a cultural life " at provincial level for consideration and requesting the President of the provincial People’s Committee People's for recognition.

3. The Steering Committee of the Movement "All people unite to build a cultural life" at district and provincial level shall assess the result of meeting standards for recognition of cultural standard agency, unit, and enterprise.

4. State management agencies on Culture, Sports and Tourism shall cooperate with the agency on emulation and commendation of the same level to request the President of People’s Committee of district and province levels for issuance of decision on recognition, re-accreditation and granting of Certificate of recognition of cultural standard agency, unit and enterprise.

Processing period is ten (10) working days from the date of receiving a satisfactory application.

5. Conditions for recognition:

a) Meeting the standards specified in Articles 4 and 5 of this Circular and additional criteria prescribed by the provincial People's Committee; Ministries and Departments, central unions(if any);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) The time of registration for cultural standard agency, unit, and enterprise is at the beginning of the year.

Article 7. Procedures for recognition

1. Reports on achievements in building agency, unit, enterprise to meet cultural standard of the trade union of such agency, unit, enterprise, certified by its heads:

- Report of two (02) years for first accreditation;

- Report of five (05) years for re-accreditation;

2. Request of the Steering Committee of the Movement "All people unite to build a cultural life" at district and provincial levels.

The application shall be made in one (01) set and  submitted to Confederation of Labor of district level.

3. Based on the application and inspection record of the Steering Committee of the movement "All people unite to build a cultural life" of district and provincial levels, the Presidents of People’s Committees of district and province levels shall issue a decision on recognition of " cultural standard agency, unit, enterprise" and grant the certificate of recognition of "cultural standard agency", " cultural standard unit", " cultural standard enterprise". If the Presidents of People’s Committees of district and province levels do not recognize, they must make a written reply, providing explanations.

Article 8. Commendations and rewards

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Typical cultural standard agencies, units, and enterprises shall get commendations and rewards from the Central Steering Committee of the Movement of "All people unite to build a cultural life" within their competence requesting competent authorities for commendations and rewards.

Chapter IV

IMPLEMENTATION

Article 9. Responsibilities

1. Ministries, Departments, central unions, members of the Central Steering Committee, the provincial People's Committee, the Steering Committee of the Movement "All people unite to build a cultural life" at provincial level shall direct the implementation of this Circular.

2. The Ministry of National Defense and the Ministry of Public Security shall specify standards for recognition of titles of agencies, units ,and enterprises in the People's Army, the People's Police pursuant to this Circular.

3. State management agencies on Culture, Sports, and Tourism shall take charge to formulate the plan and cooperate with related agencies and organizations to provide guidance and implement this Circular; annually make budget estimates on implementation, inspection, assessment, printing and granting Certificate of recognition of cultural standard agencies, units, enterprises, aggregate in their state budget estimates in accordance with the legislation on the state budget.

1. Cultural standard agencies, organizations, and enterprises which do not maintain the standard for recognition of cultural standard agency, unit, enterprise shall be ineligible for re-accreditation. If they commit serious violations of standards, their names shall be deleted from the list; the level issuing the decision on recognition shall issue the decision on deleting names in the list.

2. Individuals, groups competent in recognition of cultural standard agency, unit, and enterprise committing violations leading to false achievement of agencies, units, enterprises shall be handled according to law depending on the nature and severity of their violations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. This Circular takes effect from October 1, 2014 and replaces Circular No. 01/2012 / TT-BVHTTDL dated January 18, 2012 of the Minister of Culture, Sports and Tourism detailing standards and procedures for consideration and recognition "cultural standard agency", "culture standard unit", "cultural standard enteprise"

Any problem arising during the implementation should be reported to the Ministry of Culture, Sports and Tourism for study, amendment, and supplementation./.

 

 

MINISTRY
Hoang Tuan Anh

 

APPENDIX

(Enclosed herewith the Minister of Culture, Sports and Tourism’s Circular No. 08/2014/TT-BVHTTDL dated September 24, 2014)

Forms of Certificate of recognition of cultural standard agency, unit, enterprise.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Length: 360 mm, width: 270 mm.

- Inside design: length: 290 mm, width: 210 mm.

- Material and Quantitative: white paper, weighing: 150g / m2.

3. Style: color pattern is decorated around it, the national emblem is in the upper center (1)

4. Contents:

- Lines 1, 2: official name of the country (2).

Space

- Line 3: Decision competence (3).

- Line 4: Give the title to ... (4).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Space

- Line 6: Name of unit (individual) that is awarded (6).

- Line 7: Achievements (7).

Space

- Line 8:

+ On the left: Decision’s number and date.

+ On the right: Place and date (8)

- Line 9:

+ On the left: Gold book’s number (9).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Space (3.5 cm): signature, stamp

Line 10: Full name of the signer (11)

Notes:

(1): printed national emblem .

(2): official name of the country :

+ Words: "SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM" (bold, black capital letters).

+Words: "Independence-Freedom-Happiness" ( bold, black, small letters)

- (3) Decision competence: Words: “Presidents of People’s Committees of district, province level” ( red, capital letters)

- (4): black, capital letters

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- (6), (7), (8), (9): Black, small letters.

- (10): black, capital letters

- (11): black, small letters

- Font size in contents, units make their own regulation accordingly, ensuring beautiful formal form. /.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/09/2014 quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


108.771

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!