Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 02/2014/TT-BVHTTDL quy định hạn chế sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 02/2014/TT-BVHTTDL Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Hoàng Tuấn Anh
Ngày ban hành: 14/05/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Cấm nghệ sĩ hút thuốc trên sân khấu

Từ ngày 01/7/2014, diễn viên sẽ không được hút thuốc thật trên sân khấu trong các tác phẩm có sử dụng đến thuốc lá theo Thông tư 02/2014/TT-BVHTTDL quy định hạn chế sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh.

Bên cạnh đó, các  tác phẩm sân khấu chỉ đựơc sử dụng hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc trong trường hợp:

- Khắc họa hình tượng nhân vật lịch sử có thật;
- Tái hiện một giai đoạn lịch sử nhất định;
- Phê phán, lên án hành vi sử dụng thuốc lá;

Trường hợp những tác phẩm điện ảnh hay bản ghi hình tác phẩm sân khấu đã được cấp phép phê duyệt nhưng trong nội dung có hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá không phù hợp với quy định trên thì trong thời hạn 1 năm kể từ ngày 01/7/2014 phải bổ sung cảnh báo sức khỏe về tác hại của thuốc lá bằng chữ hoặc hình ảnh.

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2014/TT-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2014

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH HẠN CHẾ SỬ DỤNG THUỐC LÁ TRONG TÁC PHẨM SÂN KHẤU, ĐIỆN ẢNH

Căn cứ Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012;

Căn cứ Luật Điện ảnh năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định hạn chế sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định nguyên tắc hạn chế sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh (bao gồm cả tác phẩm sân khấu, điện ảnh được phát sóng trên truyền hình); hạn chế hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Sử dụng thuốc lá là hành vi hút, nhai, ngửi, hít, ngậm sản phẩm thuốc lá.

2. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động sân khấu, điện ảnh.

Điều 2. Nguyên tắc hạn chế sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh

1. Không thể hiện trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh hành vi bị nghiêm cấm và hành vi vi phạm nghĩa vụ của người hút thuốc lá quy định tại Điều 9 và Điều 13 của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, trừ trường hợp nhằm phê phán, lên án các hành vi này.

2. Không ca ngợi tổ chức, cá nhân thành công từ sản xuất, kinh doanh thuốc lá.

3. Không sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh dành cho trẻ em.

Điều 3. Hạn chế hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu

1. Chỉ sử dụng hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu trong các trường hợp:

a) Khắc họa hình tượng nhân vật lịch sử có thật;

b) Tái hiện một giai đoạn lịch sử nhất định;

c) Phê phán, lên án hành vi sử dụng thuốc lá;

d) Các trường hợp nhằm mục đích nghệ thuật khác được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận trên cơ sở đề nghị của Hội đồng nghệ thuật.

2. Khi sử dụng thuốc lá, diễn viên không thực hiện hành vi hút thuốc thật trên sân khấu.

Điều 4. Hạn chế hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm điện ảnh

1. Chỉ sử dụng hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm điện ảnh trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này.

2. Trường hợp phim có nhiều hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá theo đánh giá của Hội đồng thẩm định thì trước hoặc trong khi chiếu phim phải có cảnh báo sức khỏe về tác hại của thuốc lá bằng chữ hoặc hình ảnh và được phân loại để phổ biến theo lứa tuổi.

Điều 5. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan

1. Cục Điện ảnh, Cục Nghệ thuật biểu diễn căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Vụ Pháp chế - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện Thông tư này trong phạm vi cả nước.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này tại địa phương.

3. Tổ chức, cá nhân biểu diễn, tổ chức biểu diễn nghệ thuật, sản xuất phim, nhập khẩu phim, phát hành phim, phổ biến phim, biên kịch, đạo diễn và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm bảo đảm nội dung hạn chế sử dụng thuốc lá theo quy định tại Thông tư này trong quá trình thực hiện công việc chuyên môn.

Điều 6. Áp dụng đối với tác phẩm sân khấu, điện ảnh đã được phát hành, công diễn

Tác phẩm điện ảnh đã được cấp giấy phép phổ biến, bản ghi hình tác phẩm sân khấu đã được cấp giấy phép phê duyệt nội dung có hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá không phù hợp với quy định tại Thông tư này thì trong thời hạn 1 năm kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực phải bổ sung cảnh báo sức khỏe về tác hại của thuốc lá bằng chữ hoặc hình ảnh.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để nghiên cứu, kịp thời giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Các Thứ trưởng, Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL;
- Cổng Thông tin điện tử của Bộ VHTTDL;
- Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, PC (350).

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh

 

THE MINISTRY OF CULTURE, SPORTS AND TOURISM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.: 02/2014/TT-BVHTTDL

Hanoi, May 14th, 2014

 

CIRCULAR

PROVIDING FOR THE RESTRICTION ON TOBACCO USE IN THEATRICAL AND CINEMATOGRAPHIC WORKS

Pursuant to the Law on tobacco harm prevention 2012;

Pursuant to the Law on Cinematography 2006 and Law on amendments to the Law on Cinematography 2009;

Pursuant to the Decree No. 79/2012/NĐ-CP dated October 05, 2012 by the Government on art or fashion show; modal contests and beauty contests; the circulation and trade of audio and video recordings of art performances;

Pursuant to the Decree No. 76/2013/NĐ-CP dated July 16, 2013 by the Government defining the functions, tasks, entitlements and organizational structure of the Ministry of Culture, Sports and Tourism;

At the request of Head of Legal Department;

The Minister of Culture, Sports and Tourism promulgates the Circular providing for the restriction on tobacco use in theatrical and cinematographic works.

Article 1. Scope of regulation and regulated entities
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 02/2014/TT-BVHTTDL quy định hạn chế sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.515

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.219.101