Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 407/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 21/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 407/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2015

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” TẠI PHIÊN HỌP TỔNG KẾT NĂM 2015, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2016

Ngày 03 tháng 12 năm 2015, Tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã chủ trì phiên họp toàn thể Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo.

Sau khi nghe Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương trình bày báo cáo tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2015 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016; ý kiến tham gia của thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương và đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương kết luận, như sau:

1. Năm 2015, Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã bám sát các nhiệm vụ chính trị, kế hoạch công tác năm, chỉ đạo các cấp, các ngành lồng ghép việc thực hiện Phong trào vào các hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương; từng bước đưa các hoạt động của Phong trào có tác động tích cực, trên nhiều mặt của đời sống văn hóa - xã hội. Tuy nhiên, ở một số địa phương, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo việc triển khai và thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương vẫn chưa kịp thời, do đó phong trào ở cơ sở còn gặp nhiều khó khăn lúng túng; nhận thức của người dân trong việc phấn đấu xây dng gia đình văn hóa còn chưa được quan tâm đúng mức dẫn đến một số nơi tình trạng bạo lực gia đình gia tăng, giá trị văn hóa gia đình truyn thng bị mai một...; Ban Chỉ đạo các cấp ở một số địa phương chưa thường xuyên phối hợp đồng bộ trong công tác chỉ đạo và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, sát sao về các hoạt động phong trào, dẫn đến chất lượng hiệu quả phong trào chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra.

Để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những mặt còn hạn chế, yếu kém, tạo những chuyển biến mới của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong thời gian tới cần thực hiện đồng bộ các giải pháp về hành chính, kinh tế, đồng thời đặc biệt coi trọng giải pháp vận động, giáo dục thuyết phục nhằm tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong mỗi giai đoạn, trên cơ sở đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyn, các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội và sự tự giác của mỗi người dân...

2. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trong thời gian tới, cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

a) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Khẩn trương hoàn thiện và ban hành tài liệu hỏi đáp về Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” để tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện trong Quý I năm 2016.

- Chủ động đề xuất phương án đổi mới công tác kiểm tra; xây dựng kế hoạch, tổ chức các đoàn kiểm tra thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nhất là ở các địa phương còn gặp nhiều khó khăn hoặc địa phương có cách m hay, hiệu quả để rút kinh nghiệm nhân rộng mô hình. Các đoàn kiểm tra gồm đại diện các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo do lãnh đạo một số Bộ, Ban, ngành làm trưởng đoàn.

- Tiếp tục duy trì và đổi mới tổ chức giao ban cụm về thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nhằm kịp thời đánh giá, điều chỉnh và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở địa phương. Việc tổ chức Hội nghị giao ban cần hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức, lãng phí.

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ và hoạt động tuyên truyền đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát các tiêu chí đánh giá các phong trào thi đua của các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương để tiếp tục hoàn thiện Bộ Tiêu chí quốc gia về thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, bảo đảm cụ thể, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ đánh giá. Ban Chỉ đạo cấp tỉnh bổ sung tiêu chí phù hợp với thực tiễn.

- Chủ trì, phi hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan xây dựng và ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổng kết 15 năm Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tiến tới Hội nghị Tổng kết toàn quốc vào Quý IV năm 2016.

- Chủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cơ quan liên quan hoàn thiện Quy chế trao giải thưởng về “Văn hóa doanh nghiệp” và tổ chức trao giải để kịp thời động viên các doanh nghiệp có thành tích, đóng góp tích cực cho Phong trào.

- Triển khai thực hiện Đề án truyền thông về phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 sau khi được Chính phủ phê duyệt.

- Xây dựng kế hoạch tổng kết 05 năm việc thực hiện Quyết định số 1610/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phphê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020” và sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013 - 2020, định hướng đến năm 2030”; báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

b) Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

- Tổ chức kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân viên chức, người lao động.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng kết 05 năm việc thực hiện Quyết định số 1780/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”.

- Ký kết Chương trình phối hợp hoạt động xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân viên chức, lao động giai đoạn 2016 - 2020 và chỉ đạo việc triển khai thực hiện phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

c) Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan trung ương của các đoàn thể chính trị - xã hội

- Triển khai Đề án Tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Thông tri hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về thực hiện Cuộc vận động đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, tổ chức thành viên của Mặt trận các cấp và đến các tầng lớp nhân dân.

- Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Chính phủ về giảm nghèo bn vững, nông thôn mới, đô thị văn minh; trong đó có nội dung cụ thể về cơ chế, chính sách trong thực hiện Cuộc vận động.

- Tiếp tục phối hợp các bộ, ngành liên quan để thực hiện chương trình phi hợp giai đoạn 2011 - 2016, tuyên truyền vận động các đoàn viên, hội viên thực hiện các phong trào cụ thể về: bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mại dâm, HIV/AIDS; bảo vệ chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân; bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường... Tổ chức các hội nghị chuyên đề, tọa đàm, hội thảo về tuyên truyền, vận động các tng lớp nhân dân thực hiện đạt hiệu quả mục tiêu của chương trình. Kiểm tra, sơ kết, tổng kết và lựa chọn xây dựng kế hoạch triển khai giai đoạn mới.

d) Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương, thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của thành viên, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tại Quyết định số 159/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Xây dựng và chỉ đạo tổ chức các chương trình phối hợp, lồng ghép thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” theo ngành dọc và địa phương được phân công phụ trách.

- Bộ Nội vụ chủ trì, phi hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất hình thức khen thưởng phù hợp, kịp thời; gắn danh hiệu của phong trào với các danh hiệu thi đua; nghiên cứu, đxuất đưa các danh hiệu của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” vào văn bản pháp luật về Thi đua - Khen thưởng.

đ) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, để chỉ đạo các Sở, ban, ngành có liên quan xây dựng cơ chế, chính sách áp dụng trên địa bàn tỉnh, thành phố để nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân;

- Tăng cường sự phối hợp của các cơ quan liên quan trong thực hiện phong trào; kiên quyết chống bệnh hình thức, chạy theo thành tích trong việc đánh giá, xét tặng các danh hiệu thi đua.

- Xây dựng kế hoạch triển khai việc quy hoạch, xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao khu công nghiệp, khu chế xuất giai đoạn 2016 -2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng thời tăng cường quản lý hỗ trợ tổ chức công đoàn xây dựng nâng cấp các nhà văn hóa, trung tâm văn hóa thể thao phục vụ công nhân theo Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

- Tổ chức đánh giá các mô hình điểm trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, rút kinh nghiệm, hỗ trợ phát triển, nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới trên địa bàn.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, ngành, cơ quan liên quan và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các thành viên, cơ quan thành viên BCĐTW;

- Văn phòng Thường trực BCĐTW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NC, KTTH, V.III;
- Lưu: VT, KGVX(3)
.đdt.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 407/TB-VPCP ngày 21/12/2015 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại phiên họp tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.805

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.44.148
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!