Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 400/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 16/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 400/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2015

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VŨ ĐỨC ĐAM, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA 1237 TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC SƠ KẾT THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ GIAI ĐOẠN 2013 - 2015, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Ngày 07 tháng 12 năm 2015, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết thực hiện Đán tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Đề án 1237) giai đoạn 2013 - 2015, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2016 - 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các Bộ, ngành là y viên Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237, đại diện lãnh đạo các Bộ: Quốc phòng, Ngoại giao, Lao động - Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ; các cơ quan: Ban Tuyên giáo Trung ương, y ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi xem xét dự thảo Báo cáo của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237; ý kiến tham luận, phát biểu của các y viên Ban Chỉ đạo Quốc gia, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương và đại biểu dự hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 kết luận như sau:

1. Về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án 1237 giai đoạn 2013 - 2015

- Thống nhất với dự thảo Báo cáo do cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 phối hợp với các cơ quan chuẩn bị. Dự thảo báo cáo được các địa phương, đơn vị thống nhất cao.

- Hoan nghênh và biểu dương nỗ lực của các Ban Chỉ đạo, các Đội quy tập, các địa phương và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đã quan tâm, thể hiện trách nhiệm chính trị cao; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu, ban hành kịp thời, đồng bộ hệ thống các văn bản quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn về công tác tìm kiếm, quy tập; triển khai tích cực các giải pháp tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin; công tác tổ chức và bảo đảm; động viên, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân để triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, có trách nhiệm và có hiệu quả Đề án 1237, bước đầu đạt kết quả tích cực, quan trọng.

- Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, các cơ quan chức năng từ Trung ương đến địa phương đều quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Bộ Chính trị, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; thống nhất tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Đề án 1237 được triển khai thực hiện ngày càng bài bản, đồng bộ; công tác hợp tác quốc tế ngày càng chủ động và đạt được những kết quả thiết thực.

- Cán bộ, chiến sĩ các Đội chuyên trách, lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập luôn nhận thức sâu sắc nhiệm vụ, có ý chí, kiên trì, bền bỉ, quyết tâm cao, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

- Đến nay, sau hơn 2 năm thực hiện Đề án, đã tìm kiếm, quy tập được gần 8.000 hài cốt liệt sĩ. Công tác tìm kiếm, quy tập được chú trọng và triển khai toàn diện, hiệu quả, các chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản hoàn thành, trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, phản ánh quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trước nhiệm vụ thiêng liêng; thể hiện sự tri ân của Đảng, Nhà nước ta, của các thế hệ hôm nay đối với các anh hùng liệt sĩ; góp phần đáp ứng một phần nguyện vọng và tăng thêm niềm tin của nhân dân và đối tượng chính sách.

Bên cạnh kết quả bước đầu quan trọng nêu trên, còn một số hạn chế, bất cập cần được nghiêm túc rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục kịp thời để có thể triển khai thực hiện Đề án có hiệu quả hơn.

2. Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới

- Tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn Chỉ thị 24 của Bộ Chính trị, các văn bản quy định, hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Xác định đây là việc làm lâu dài, kiên trì và là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị; là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm thường xuyên trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương; cần được nhận thức và thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Trưởng Ban chỉ đạo cấp tỉnh thường xuyên báo cáo Thường trực tỉnh ủy để quan tâm chỉ đạo.

- Cơ bản hoàn thành việc rà soát, xác định danh tính, lập bản đồ tìm kiếm 3 cấp. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, xây dựng thêm các chương trình tuyên truyền chuyên biệt; tiến hành bài bản việc tiếp nhận, sàng lọc, cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và tìm kiếm, quy tập. Ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

- Tập trung tìm kiếm, quy tập ở các khu vực, địa bàn trọng điểm đã được xác định, gắn với mỗi địa phương cụ thể (chú ý các địa bàn các tỉnh phía Nam, Tây Nguyên, khu vực biên giới phía Bắc; đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác tìm kiếm, quy tập ở Lào, Campuchia). Phát hiện đến đâu, làm ngay đến đó, làm dứt điểm, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện trong tổ chức thực hiện. Phấn đấu mỗi năm tìm kiếm, quy tập khoảng 3.000 hài cốt liệt sĩ.

- Tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp; những địa bàn còn nhiều mộ liệt sĩ (khu vực phía Nam, biên giới phía Bắc) xét thấy cần thiết thì các tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo ở cấp huyện. Kiện toàn, củng cố cơ quan chuyên trách tham mưu, chỉ đạo; các tổ chức chuyên trách và lâm thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách đối với lực lượng trực tiếp tham gia.

- Mở rộng hợp tác quốc tế, tăng cường quan hệ với các nước, các tổ chức và cá nhân có liên quan để thu thập thông tin, chia sẻ kinh nghiệm; cần có nghiên cứu, báo cáo, đề xuất cấp thẩm quyền xin chủ trương về hợp tác quốc tế đối với công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trong chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc. Thường xuyên làm tốt công tác sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm; động viên, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập.

3. Yêu cầu các cơ quan, tổ chức

a) Bộ Quốc phòng

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan, nghiên cứu, đxuất sửa đổi, bổ sung Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập.

- Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các địa phương, đơn vị nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Đề án 1237; khẩn trương hoàn thành việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; hệ thống cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; lập bản đồ tìm kiếm, quy tập. Chỉ đạo kiện toàn Ban Chỉ đạo, bổ sung nhiệm vụ ở các địa bàn trọng điểm; củng cố lực lượng chuyên trách, tăng cường hỗ trợ trang thiết bị làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

- Chỉ đạo Văn phòng Ban Chỉ đạo quc gia 1237 chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất chương trình, nội dung, kế hoạch hoạt động hàng năm của Ban Chỉ đạo quốc gia 1237; Hoàn thiện hệ cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; hướng dẫn, từng bước lập bản đồ tìm kiếm, quy tập ở 3 cấp (cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh).

- Kết hợp chặt chẽ Đề án 1237 với Đề án 150 về xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

- Chủ trì, phối hợp Bộ Ngoại giao mở rộng quan hệ với các tổ chức và cá nhân có liên quan khai thác thông tin, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực tìm kiếm quân nhân hy sinh, mất tích trong chiến tranh; nghiên cứu, báo cáo, đề xuất cấp thẩm quyền xin chủ trương về hp tác quốc tế đối với công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trong chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc.

- Chỉ đạo Chương trình “Đi tìm đồng đội” và trang Web của Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc phát huy hiệu quả sâu rộng hơn; phối hp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, chỉ đạo công tác tuyên truyền; tạo thành phong trào sâu rộng trong toàn dân tham gia cung cấp thông tin và tham gia tìm kiếm, quy tập.

b) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Sớm chuyển giao cơ sở dữ liệu mộ trong nghĩa trang liệt sĩ cho Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 để tích hp chung làm cơ sở lập bản đồ và tổ chức tìm kiếm, quy tập.

- Chủ trì, phối hp Bộ Quốc phòng nghiên cứu, tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở giám định gen (ADN) của Viện Pháp y Quân đội/Bộ Quốc phòng; kết hợp chặt chẽ các nhóm giải pháp của Đề án 150 và Đề án 1237.

c) Bộ Ngoại giao

- Xây dựng chương trình, nội dung làm việc với Bộ Ngoại giao các nước (Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan...) xác định rõ cơ chế hợp tác, tổ chức tương ứng với Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 trong việc trao đổi kinh nghiệm, cung cấp thông tin, tìm kiếm quân nhân hy sinh, mất tích trong chiến tranh.

- Phối hợp Bộ Quốc phòng nghiên cứu, đề xuất kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở một số nước (Trung Quốc, Thái Lan...); nghiên cứu kinh nghiệm một số nước giải quyết vấn đề mất tin, mất tích trong chiến tranh, các thiết chế tri ân liệt sĩ (Nga, Ba Lan, Đức ...).

d) Bộ Tài chính

Phối hợp Bộ Quốc phòng đề xuất bảo đảm kinh phí phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập; sửa đổi, bổ sung Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập.

đ) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở những khu di tích lịch sử quốc gia đã được xếp hạng.

e) Các Bộ, Ban, ngành liên quan và địa phương

Chủ động phối hợp với Bộ Quốc phòng tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, khen thưởng động viên việc thực hiện Đề án 1237 theo phạm vi, chức năng nhiệm vụ được giao; đng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ của Bộ, ngành mình.

g) y ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam

Phối hợp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về công tác tìm kiếm quy tập; vận động các cấp Hội, Ban liên lạc bạn chiến đấu, các cựu chiến binh cung cấp thông tin và tham gia tìm kiếm, quy tập.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ban, ngành, cơ quan liên quan và địa phương biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- y ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- y ban các vấn đề xã hội của Quốc hội;
- Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam;
- Thành viên BCĐ Quốc gia 1237;
- Văn phòng BCĐ Quốc gia 1237;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, NC, QHQT, TKBT V.III;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 400/TB-VPCP ngày 16/12/2015 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2013 - 2015, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2016 - 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.225

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.83.14
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!