Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 324/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 14/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 324/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS, MA TÚY, MẠI DÂM 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2012

Ngày 07 tháng 9 năm 2012, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã tổ chức Hội nghị đánh giá công tác phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm và xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các thành viên Ủy ban Quốc gia; thành viên Tổ chuyên gia; đại diện các cơ quan Trung ương; Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện các Đại sứ quán và tổ chức quốc tế. Sau khi nghe báo cáo của các Bộ: Công an, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư; báo cáo tham luận của Tổ chuyên gia, các Bộ, ngành, địa phương; ý kiến phát biu của tchức quốc tế, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Tình hình kinh tế - xã hội của đất nước có nhiều khó khăn, thách thức tác động không tốt đến công tác phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm, song dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, với nòng cốt là 3 ngành Công an, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, có sự phối hp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và các tổ chức xã hội, sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, sự tham gia đóng góp của Tổ chuyên gia và sự hưởng ứng tích cực của đông đảo quần chúng, nhân dân nên kết quả hoạt động của y ban Quốc gia vẫn đạt mục tiêu đề ra.

Tuy nhiên, tình hình dịch HIV/AIDS, tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn diễn biến phức tạp; việc mua bán, tàng trữ, sử dụng, sản xuất trái phép chất ma túy đặc biệt là ma túy tổng hợp gia tăng nhanh; số người nghiện tăng cao; công tác quản lý cai nghiện, sau cai nghiện hiệu quả thấp; tình hình tái trồng cây có chứa chất ma túy gia tăng; mại dâm không giảm gây chú ý trong dư luận, mại dâm đồng giới, mại dâm khu vực nông thôn tăng; tài trợ quốc tế bắt đầu giảm dần, ngân sách quốc gia chưa bù đắp được thiếu hụt nguồn lực; chính sách, pháp luật phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm vẫn cần tiếp tục hoàn thiện, đổi mới.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2012

Nhằm đạt được mục tiêu của năm 2012 trong công tác phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm, các Bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây:

1. Thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm; chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia tại Thông báo số 84/TB-VPCP ngày 09 tháng 3 năm 2012; Công điện số 1085/CĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt coi trọng vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp truyền thông để nâng cao nhận thức và hành động của nhân dân.

2. Tiếp tục củng cố, kiện toàn Ủy ban Quốc gia, tăng cường công tác điều phối, phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; các cơ quan là thành viên Ủy ban Quốc gia chưa củng cố, kiện toàn cần khẩn trương củng cố, kiện toàn theo Quyết định số 50/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ; gửi Báo cáo định kỳ theo quy định; thực hiện nghiêm Chương trình công tác năm 2012. Các Bộ, ngành là thành viên y ban Quốc gia, theo chức năng nhiệm vụ được giao, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm, trong đó tập trung xây dựng, trình ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành một số điều có liên quan của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

3. Bộ Công an:

a) Chỉ đạo quyết liệt việc giảm cầu, chặn cung, triệt nguồn, xóa bỏ tình trạng tái trồng cây có chứa chất ma túy.

b) Thường xuyên tổ chức các đợt tấn công trấn áp tội phạm ma túy, đặc biệt là tội phạm sản xuất, vận chuyển, mua bán ma túy tổng hợp.

c) Phối hợp với các bộ, ngành và chính quyền địa phương phát hiện, ngăn chặn, quản lý chặt chẽ số người nghiện ma túy, kiềm chế sự gia tăng trên một số địa bàn trọng đim.

d) Tăng cường điều tra, đưa ra truy tố, xét xử các đường dây mại dâm, chủ chứa.

4. Bộ Y tế:

a) Khẩn trương tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ, báo cáo Chính phủ để ban hành Nghị định quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; đẩy mạnh xã hội hóa các cơ sở điều trị Methadone.

b) Chủ trì xây dựng Đề án huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực để bảo đảm duy trì bền vững công tác phòng chống HIV/AIDS.

c) Triển khai tập huấn cho đội ngũ y tế cấp xã về phác đồ điều trị cắt cơn, cai nghiện tại gia đình và cộng đồng.

d) Xây dựng, ban hành tiêu chí xác định người nghiện ma túy tổng hợp và ban hành phác đồ điều trị nghiện ma túy tổng hp.

đ) Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan hỗ trợ tỉnh Lào Cai triển khai Chương trình điều trị Methadone theo mô hình xã hội hóa.

5. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

a) Đổi mới công tác cai nghiện, quản lý sau cai, dạy nghề, hỗ trợ tạo việc làm cho người sau cai bảo đảm hiệu quả.

b) Nghiên cứu, đề xuất Chuyên đề (hoặc Đề án) đổi mới công tác phòng chống mại dâm trong tình hình mới, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, trong đó lưu ý tăng cường trách nhiệm của các địa phương, địa bàn trọng điểm về mại dâm, nhằm giảm lây truyền HIV/AIDS và tệ nạn xã hội.

c) Chủ trì, phối hợp với Chương trình phối hợp phòng chống AIDS Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNAIDS) tổ chức tọa đàm chính sách về mại dâm và phòng chống HIV/AIDS.

d) Hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên triển khai thí điểm mở rộng mô hình hỗ trợ điều trị cắt cơn, cai nghiện ma túy bằng thuốc Cedemex ở cộng đồng. Chủ trì, nghiên cứu, đánh giá hiệu quả các bài thuốc, loại thuốc đang được sử dụng hỗ trợ điều trị cắt cơn, cai nghiện, đưa vào Đề án đổi mới công tác cai nghiện.

6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Y tế và các cơ quan có liên quan sớm hướng dẫn việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng chống ma túy giai đoạn 2012-2015, Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2012-2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

b) Tăng cường công tác vận động, quản lý, sử dụng tài trợ nước ngoài; xem xét, đề xuất tăng cường kinh phí cho công tác phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm, báo cáo Chính phủ, Quốc hội xem xét, quyết định.

c) Chỉ đạo Tổng cục Thống kê phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, địa phương có liên quan thực hiện tng điều tra, báo cáo số liệu người nghiện, người bán dâm.

7. Bộ Tài chính:

a) Khẩn trương đề xuất phương án xã hội hóa để huy động các nguồn lực cho công tác phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm từ năm 2013.

b) Xem xét, hỗ trợ kinh phí để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện nhiệm vụ tổng điều tra về người bán dâm, người nghiện ma túy.

8. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Thường xuyên báo cáo, xin ý kiến Thường vụ cấp ủy, Hội đồng nhân dân, để chỉ đạo kịp thời công tác phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm; tăng cường huy động các nguồn lực, kết hợp chặt chẽ các nội dung, kế hoạch hoạt động trong công tác này với các chương trình, nhiệm vụ của địa phương đđạt hiệu quả thiết thực.

9. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và các tổ chức xã hội có các biện pháp giáo dục hội viên, đoàn viên của mình gương mẫu chấp hành và tích cực đấu tranh với những người có hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Quốc gia và các địa phương trong công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tham gia phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm.

10. Phối hp với các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ để vận động tiếp tục hỗ trợ, tăng cường hp tác chặt chẽ, hiệu quả hơn trong công tác phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức liên quan, các thành viên Ủy ban Quốc gia, Ban Chỉ đạo các cấp biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của QH;
- UBND các tỉnh, thành phtrực thuộc TW;
- Các BCĐ: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN;
- Cơ quan Trung ương các đoàn thể;
- Thành viên UBQG PCAIDSMTMD;
- Thành viên T chuyên gia;
- VPCP: BTCN, các PCN, trợ lý TTCP;
- Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NC, ĐP, PL, QHQT;
- Lưu: VT, KGVX (3b), ĐHB.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 324/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị đánh giá công tác phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm và xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối ngày 14/09/2012 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.758

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!