Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 273/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tình hình dân di cư tự do do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 273/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 30/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 273/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ TÌNH HÌNH DÂN DI CƯ TỰ DO

Ngày 19 tháng 7 năm 2012, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp về tình hình dân di cư tự do. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ý kiến của các đại biểu, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận như sau:

1. Trong thời gian qua các Bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương các cấp đã phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể quần chúng tích cực chỉ đạo và thực hiện Chỉ thị số 39/2004/CT-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục giải quyết tình trạng di cư tự do. Cùng với việc tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không di cư tự do, nhiều cơ chế chính sách đầu tư, hỗ trợ của Chính phủ được thực hiện có hiệu quả tại các địa phương nơi có dân đi và nơi có dân đến nên đã làm thay đổi cơ bản đời sống nhân dân, kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc nói chung trong đó có vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã từng bước được ổn định và ngày càng phát triển. Vì vậy, tình trạng dân di cư tự do đến nay đã giảm cả quy mô và số lượng so với giai đoạn trước năm 2004. Tuy nhiên, tình trạng dân di cư tự do vẫn còn có diễn biến phức tạp ở một số địa phương, nhất là các tỉnh vùng Tây Nguyên, miền núi phía Bắc; đời sống của người dân di cư tự do vẫn còn nhiều khó khăn, ở phân tán trong rừng, thiếu đất sản xuất, thiếu nước sản xuất và sinh hoạt cũng như các điều kiện tối thiểu phục vụ cuộc sống.

2. Để khắc phục những tồn tại nêu trên, yêu cầu các Bộ, ngành tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các địa phương có dân di cư tự do tiến hành sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 39/2004/CT-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục giải quyết tình trạng di cư tự do, từ năm 2005 đến nay. Trên cơ sở báo cáo kết quả sơ kết việc thực hiện Chỉ thị của các địa phương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Công an, Ủy ban Dân tộc và các Bộ, ngành liên quan tổ chức sơ kết, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị trên phạm vi cả nước; đề xuất, bổ sung, sửa đổi các cơ chế, chính sách nhằm giải quyết cơ bản tình trạng dân di cư tự do, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

b) Về vốn thực hiện dự án ổn định dân di cư tự do: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét bố trí vốn cho các tỉnh thực hiện dự án ổn định dân di cư tự do giai đoạn từ nay đến năm 2015. Ưu tiên bổ sung vốn cho các địa phương để thực hiện các dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2012 - 2013, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

c) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng và các bộ, ngành liên quan khẩn trương hoàn thành các nội dung sau:

- Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình bố trí dân cư từ năm 2006 đến nay trên phạm vi cả nước (Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2006 và Quyết định số 78/2008/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ);

- Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình bố trí dân cư giai đoạn 2012 - 2015 và định hướng đến năm 2020 để thay thế Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2006 và Quyết định số 78/2008/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ.

d) Ủy ban dân tộc khẩn trương tổ chực thực hiện sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007, số 1342/QĐ-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2009 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2318/VPCP-ĐP ngày 09 tháng 4 năm 2012.

Các nội dung nêu tại điểm c, điểm d mục này sẽ báo cáo tại cuộc họp do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì, dự kiến vào cuối tháng 8 năm 2012.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: NN&PTNT, KH&ĐT, TC, CA, QP, LĐTB&XH; TN&MT,
- Ủy ban Dân tộc;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg,  các Vụ: KTTH, NC, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 273/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tình hình dân di cư tự do do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.660

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.96.184