Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 20/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 24/01/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VŨ ĐỨC ĐAM TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC TỔNG KẾT THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ VÀ ĐỀ ÁN XÁC ĐỊNH HÀI CỐT LIỆT SĨ CÒN THIẾU THÔNG TIN GIAI ĐOẠN 2013 - 2020; PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Ngày 11 tháng 01 năm 2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo quốc gia 515) đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013 - 2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2021 - 2025.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Bộ Quốc phòng có lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Quốc phòng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam; đại diện các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia 515; đại biểu một số cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng. Tại điểm cầu các đơn vị, địa phương có lãnh đạo Ban Chỉ đạo 515 các quân khu; lãnh đạo Ban Chỉ đạo 515 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Sau khi nghe báo cáo của Ban Chỉ đạo quốc gia 515, ý kiến phát biểu của các đại biểu, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam kết luận như sau:

I. Về kết quả thực hiện thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013 - 2020

1. Đánh giá cao và khen ngợi tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo của các bộ, ngành, địa phương, đơn vị, Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Chỉ đạo 515 các cấp. Đặc biệt, biểu dương cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, đã luôn nhận thức sâu sắc nhiệm vụ, có ý chí, quyết tâm cao, sẵn sàng chấp nhận và vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Trong thời gian qua, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị đã quán triệt, thực hiện nghiêm, tích cực, hiệu quả Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin (Đề án 150); Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo (Đề án 1237); triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, làm cho công tác này trở lên toàn diện, nền nếp và sâu sắc hơn, hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra, góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội ở các địa phương, làm tăng thêm niềm tin của nhân dân, thân nhân liệt sĩ vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

3. Kết quả thực hiện 02 Đề án rất đáng ghi nhận trong tất cả các lĩnh vực, hoạt động: hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tổ chức các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở địa bàn trong nước và ở Lào, Campuchia, trọng tâm là địa bàn trong nước đạt hiệu quả thiết thực; tích cực xây dựng quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, thực hiện 02 Đề án vẫn còn những khó khăn, một số hạn chế nhất định, cần được nghiêm túc rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục kịp thời trong thời gian tới.

II. Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021 - 2025

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, đề nghị các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, Ban Chỉ đạo các cấp phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo; chủ động xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch sát với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị. Trong đó, tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin (Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Bộ Chính trị; Pháp lệnh số 02/2020/PL-UBTVQH14 ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội...); các chương trình, văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia 515 và các bộ, ngành chức năng.

2. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và Ban chỉ đạo 515 các cấp trong quản lý, chỉ đạo các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân, các tầng lớp nhân dân, nhất là các cựu chiến binh, trong việc cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và phối hợp tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; huy động mọi nguồn lực để thực hiện tốt công tác này trong thời gian tới.

3. Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo các giải pháp để sớm hoàn thành việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Tăng cường ứng dụng công nghệ mới, kết hợp công nghệ thông tin và công nghệ sinh học; phát huy các sáng kiến trong việc thu thập, tiếp nhận thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

4. Tập trung đẩy mạnh các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, nhất là địa bàn trong nước; các khu vực, địa bàn trọng điểm còn nhiều hài cốt liệt sĩ. Thực hiện tốt việc khảo sát, xác minh, kết luận, đảm bảo chặt chẽ, chính xác, nhất là đối với những khu mộ tập thể trong quá trình tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Quản lý chặt chẽ địa bàn, không để xảy ra tiêu cực trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

5. Thực hiện có hiệu quả công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, nhất là bằng phương pháp thực chứng. Tổ chức phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, thực hiện đúng quy trình, bảo đảm khoa học, khách quan, trung thực để xác minh, kết luận thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ hiệu quả, chính xác.

6. Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan, địa phương liên quan nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét tiếp tục bố trí kinh phí rà phá bom mìn, vật liệu nổ để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở các địa bàn trọng điểm; bảo đảm phương tiện, trang bị cho các lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đạt hiệu quả thiết thực.

7. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, đề xuất chế độ, chính sách, bảo đảm cho nhiệm vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; chính sách hỗ trợ đối với thân nhân liệt sĩ được phép đi lấy mẫu để giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; xây dựng lộ trình, kế hoạch xác minh, kết luận thông tin mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng.

8. Bộ Ngoại giao nghiên cứu đưa nội dung về tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ Việt Nam còn an táng ở một số địa bàn khác vào các nội dung hoạt động đối ngoại của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các cấp.

9. Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, gắn với cơ sở dữ liệu nền địa lý; tổ chức vận hành an toàn, hiệu quả.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Ban Dân vận Trung ương;
- Ủy ban Xã hội của Quốc hội;
- Các Bộ: QP, LĐTBXH, CA, NG, TTTT, KHĐT, TC, YT, KHCN;
- Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam;
- Đài THVN, Đài TNVN;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam;
- Các thành viên BCĐ quốc gia 515;
- Ban Chỉ đạo 515 các Quân khu 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9;
- Văn phòng BCĐ quốc gia 515;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: NC, QHQT, KTTH;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 20/TB-VPCP ngày 24/01/2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013-2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.746

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!