Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 16/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 18/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 16/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2010

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN SINH HÙNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH SÓC TRĂNG

Ngày 28 tháng 12 năm 2009, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng. Cùng dự có địa diện lãnh đạo của các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009, phương hướng nhiệm vụ năm 2010 và một số kiến nghị của Tỉnh; ý kiến của lãnh đạo các Bộ; Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Đánh giá cao những kết quả về kinh tế - xã hội mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sóc Trăng đã nỗ lực cố gắng thực hiện trong thời gian qua. Năm 2009, mặc dù gặp nhiều khó khăn do suy giảm kinh tế nhưng tình hình kinh tế - xã hội của Tỉnh tiếp tục phát triển, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt mức kế hoạch: tốc độ tăng trưởng được duy trì ở mức khá (10,11%); các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá được quan tâm chỉ đạo và có bước chuyển biến rõ rệt; đời sống nhân dân được cải thiện; công tác xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm đạt khá; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tuy nhiên, Sóc Trăng vẫn còn là tỉnh nghèo, đời sống của nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp không ít khó khăn, thu nhập bình quân đầu người thấp, tỷ lệ học sinh bỏ học còn cao so với cả nước và khu vực, nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, nuôi trồng thuỷ sản còn gặp nhiều khó khăn, an ninh chính trị còn phức tạp, nhiều vụ khiếu kiện chưa được giải quyết kịp thời.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Cùng với việc tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp được xác định trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh năm 2010 và các năm tiếp theo, Tỉnh cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ sau đây:

1. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí cao trong tập thể cấp uỷ, chính quyền các cấp, làm tốt công tác nhân sự chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp trong năm 2010, xây dựng tốt kế hoạch 5 năm (2011 - 2015), góp phần thắng lợi cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

2. Tập trung rà soát lại quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các Nghị quyết về phát triển kinh tế biển, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn từ đó xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh đến năm 2020; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và văn kiện Đại hội tỉnh Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010 - 2015. Tỉnh cần xây dựng cơ chế, giải pháp cụ thể để huy động mọi nguồn lực từ các thành phần kinh tế cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

3. Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn theo hướng hiệu quả và bền vững; tập trung và có giải pháp cụ thể triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

4. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư, nhất là nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho các dự án, công trình cấp bách về giao thông, thuỷ lợi, trường học, bệnh viện; đảm bảo an toàn, chất lượng, hiệu quả, tăng cường giám sát, không để xẩy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

5. Nâng cao chất lượng dạy và học, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, quan tâm đào tạo nghề cho thanh niên, triển khai thực hiện tốt Chương trình đào tạo lao động nông thôn; đồng thời tiếp tục thực hiện tốt công tác xoá đói, giảm nghèo, chăm sóc sức khoẻ của người dân, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

III. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH.

1. Các Bộ, cơ quan: Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng có trách nhiệm rà soát, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 284/TB-VPCP ngày 09/9/2009 và Công văn số 8813/VPCP-ĐP ngày 10/12/2009 của Văn phòng Chính phủ.

2. Về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020: Tỉnh có trách nhiệm rà soát lại Quy hoạch về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và định hướng phát triển cho phù hợp, hoàn tất thủ tục theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Tổng Công ty lâm nghiệp Việt Nam rà soát, tính toán hiệu quả đầu tư và phương án huy động vốn của Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất ván nhân tạo từ gỗ tràm, báo cáo Thủ tướng hính phủ.

4. Về việc bố trí vốn cho các Dự án (Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi, Đường tỉnh 904, Kè bờ sông Maspero): Tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân số vốn đã được bố trí; nếu giải ngân hết, làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép ứng tiếp vốn theo khối lượng hoàn thành để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án.

5. Về việc đầu tư các tuyến đường đến trung tâm xã chưa có đường ô tô: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, cân đối bố trí đủ vốn đối với 17 xã của Tỉnh đã có trong danh mục sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ để Tỉnh thực hiện.

6. Về dự án xây dựng khu vực lúa cao sản và Trung tâm giống lúa chất lượng cao: giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Tỉnh xem xét, xử lý.

7. Về hỗ trợ vốn đầu tư dự án Đê tả hữu Cù Lao Dung: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cân đối, bố trí hỗ trợ vốn cho Tỉnh để hoàn thành dứt điểm dự án trong năm 2010.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Uỷ ban nhân tỉnh Sóc Trăng và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

 Nơi nhận:
- TTg CP, các PTTg Chính Phủ;
- Các Bộ, cơ quan: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNN, Công Thương, Tập đoàn Dầu khí quốc gia VN;
- Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Sóc Trăng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
Các Vụ: TH, KTN, KTTH, KGVX, TKBT;
- Lưu: VT, ĐP (5). 35

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 16/TB-VPCP ngày 18/01/2010 về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.972

DMCA.com Protection Status
IP: 3.222.251.91