Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 155/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về Đề cương Đề án "Ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La" do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 155/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 05/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 155/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ ĐỀ CƯƠNG ĐỀ ÁN "ỔN ĐỊNH DÂN CƯ, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN SƠN LA"

Ngày 27 tháng 3 năm 2013, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp về dự thảo Đề cương Đề án "Ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La". Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Văn phòng Chính phủ và lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu. Sau khi nghe Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo về dự thảo Đề cương Đề án, ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

1. Cơ bản nhất trí nội dung Đề cương đề án "Ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La" do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tại cuộc họp. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, hoàn thiện nội dung Đề cương Đề án. Lưu ý đây là Đề án nhằm điều chỉnh, nâng cao hiệu quả của Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La đã và đang thực hiện thời gian qua. Do vậy, cần bổ sung, hoàn thiện một số nội dung sau:

a) Về đánh giá hiện trạng:

- Xây dựng tiêu chí đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La, các cơ chế, chính sách áp dụng cho Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; so sánh kết quả thực hiện với mục tiêu nhiệm vụ của Dự án, những mục tiêu, nhiệm vụ chưa hoàn thành đối với từng khu, điểm tái định cư để từ đó điều chỉnh, bổ sung cụ thể vào Đề án;

- Đánh giá tình hình thực hiện cơ chế, chính sách, chương trình, dự án khác đang triển khai trên địa bàn để làm cơ sở đề xuất việc thực hiện lồng ghép nguồn vốn thuộc các chương trình dự án này với nguồn vốn cần bổ sung thực hiện Đề án;

- Khảo sát, đánh giá các mô hình: Phát triển cây cao su, đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gỗ, tre, trồng cây có giá trị kinh tế cao (hoa các loại, chè, ngô …), phát triển chăn nuôi bò sữa, bò thịt, sản xuất gia công giày da … mà một số doanh nghiệp đang thực hiện tại các tỉnh để đề xuất giải pháp về cơ chế chính sách thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đầu tư phát triển vùng tái định cư nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung.

b) Về giải pháp thực hiện Đề án: Ngoài giải pháp nêu trong dự thảo Đề cương Đề án, cần bổ sung các giải pháp sau:

- Về đất sản xuất cho hộ tái định cư: Qua kết quả điều tra từng hộ tái định cư sẽ xác định được loại hộ chiếu đất sản xuất cần bố trí đủ đất. Vì vậy, cần xây dựng phương án bảo đảm đủ đất sản xuất (nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản) cho hộ phù hợp với quỹ đất thực tế tại từng điểm tái định cư;

- Về sản xuất: Tại mỗi điểm tái định cư cần xây dựng phương án sản xuất thích hợp và cụ thể, đặc biệt là đối với hộ tái định cư nông nghiệp cần xác định: trồng cây gì, nuôi con gì có hiệu quả, khai thác thế mạnh của đất đồi rừng; chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi gắn với tổ chức lại sản xuất theo các quy mô, cấp độ khác nhau theo hướng phát triển bền vững;

- Về cơ chế chính sách, gồm: chính sách cần bổ sung, điều chỉnh; chính sách mới cần ban hành, trong đó cần chú ý chính sách thu hút các nhà đầu tư thuộc các thành phần kinh tế đến đầu tư tại vùng tái định cư.

- Giải pháp lồng ghép nguồn vốn các chương trình, dự án: Hiện có nhiều cơ chế, chính sách, nhiều chương trình, dự án đang được thực hiện trên cùng địa bàn, do vậy cần có cơ chế lồng ghép để tập trung nguồn lực cho vùng tái định cư: Lồng ghép từ khi lập kế hoạch, phân bổ nguồn vốn, tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát và đánh giá. Xác định nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình dự án hiện có trên địa bàn, nguồn vốn cần bổ sung để thực hiện Đề án.

2. Các nhiệm vụ tiếp tục thực hiện:

a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Sau khi bổ sung, hoàn chỉnh Đề cương Đề án (trong tháng 4 năm 2013), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Đề cương Đề án và tổ chức thực hiện Đề án. Đồng thời, lập dự toán kinh phí xây dựng Đề án gửi Bộ Công Thương (cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La - Lai Châu) phê duyệt. Nguồn kinh phí xây dựng Đề án sử dụng từ nguồn vốn đầu tư Dự án Nhà máy thủy điện Sơn La;

- Thành lập Ban soạn thảo Đề án do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Trưởng ban, thành viên là cán bộ cấp Cục, Vụ của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Tổ chức lựa chọn và chỉ định thầu đơn vị tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm để chủ trì, kết hợp với tư vấn, chuyên gia về các lĩnh vực xã hội, văn hóa, dân tộc học … triển khai xây dựng Đề án "Ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La";

- Hoàn thành việc lập Đề án, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước khi kết thúc Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 253/TB-VPCP ngày 17 tháng 7 năm 2012.

b) Bộ Công Thương: Căn cứ hồ sơ trình của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện thẩm định và phê duyệt dự toán kinh phí xây dựng Đề án "Ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La", hoàn thành trong tháng 5 năm 2013.

c) Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo Ban quản lý Dự án Nhà máy thủy điện Sơn La chuyển kinh phí cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn phòng Tiểu ban chuyên trách về di dân, tái định cư thủy điện Sơn La) để triển khai xây dựng Đề án theo tiến độ được duyệt.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, NN&PTNT, XD, CT, GD&ĐT, Y tế, GTVT, VHTT&DL, LĐTB&XH, TN&MT;
- UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Tập đoàn Điện lực VN;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, KGVX, TH;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 155/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về Đề cương Đề án "Ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La" do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.909
DMCA.com Protection Status

IP: 54.205.211.87