Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 155/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 155/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 23/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 155/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2017

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

Ngày 17 tháng 02 năm 2017, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Cùng tham dự buổi làm việc có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, các Bộ: Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe đồng chí Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp) báo cáo kết quả hoạt động thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ công tác thời gian tới và các kiến nghị của Liên hiệp, ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và các đại biểu tham dự buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận như sau:

1. Trải qua quá trình xây dựng và hoạt động, Liên hiệp đã có bước phát triển quan trọng, khẳng định được vị trí, vai trò tập hợp đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong và ngoài nước. Đến nay với 141 hội thành viên (gồm 63 liên hiệp hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 78 tổng hội, hội ngành toàn quốc) đã tập hợp được hơn 2,8 triệu hội viên, trong đó trên 1,5 triệu hội viên là trí thức khoa học và công nghệ, chiếm khoảng 1/3 trí thức hiện có của cả nước.

Ghi nhận những đóng góp to lớn của giới trí thức Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đánh giá cao những kết quả và thành tích đã đạt được của Liên hiệp trong việc tham mưu, đề xuất các chủ trương, đường lối, chính sách phát triển đất nước cho Đảng và Nhà nước; tham gia xây dựng pháp luật, cơ chế, chính sách; đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, các đề án, dự án lớn của quốc gia.

Tuy nhiên, công tác tập hợp, đoàn kết, động viên khuyến khích đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tham gia các hoạt động của Liên hiệp chưa tương xứng với tiềm năng của trí thức, đặc biệt là trong tư vấn chính sách và nghiên cứu khoa học; hoạt động phổ biến kiến thức, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống chưa thực sự hiệu quả; đóng góp của đội ngũ trí thức vào hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội còn hạn chế, quy trình lấy ý kiến tư vấn, phản biện từ phía các cơ quan chức năng còn mang tính hình thức.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ mong muốn tiếp tục nhận được những đóng góp của các nhà khoa học, tổ chức hội thành viên và Liên hiệp trong công tác tư vấn, phản biện xã hội đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ.

2. Thủ tướng Chính phủ nhất trí với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ được Đại hội VII của Liên hiệp đề ra. Trong thời gian tới, đề nghị Liên hiệp cần tập trung quan tâm một số vấn đề sau:

- Tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tập hợp đội ngũ trí thức, kể cả trí thức Việt kiều; tập trung nguồn lực để góp phần đề xuất, tham mưu cho Đảng và Chính phủ những vấn đề quan trọng về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước. Có quy định cụ thể để chủ động thực hiện hiệu quả các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong quá trình xây dựng chủ trương, chính sách, các chương trình, dự án, đề án lớn về kinh tế - xã hội trước khi cấp có thẩm quyền quyết định. Có chế độ, chính sách phù hợp cho người tham gia tư vấn, phản biện.

- Chú trọng tạo môi trường và các điều kiện thuận lợi để trí thức đi đầu trong việc truyền bá, phổ biến những tinh hoa tri thức của nhân loại; tham gia xây dựng hệ thống sáng tạo quốc gia; tích cực, chủ động tham gia công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ mới. Tăng cường lồng ghép các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ với hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ cho nhân dân; đẩy mạnh hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động, giới thiệu điển hình tiên tiến để phát huy sức mạnh tổng hợp của các hội thành viên và các tổ chức trực thuộc.

- Tham gia đề xuất, xây dựng cơ chế chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thể chế kìm hãm sự phát triển của khoa học và công nghệ; tham gia giám sát việc công khai hoạt động, quá trình nghiên cứu khoa học và công nghệ.

- Quan tâm bồi dưỡng chuyên môn, đào tạo đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ. Đề xuất các chính sách ưu đãi sử dụng nhân tài hoạt động khoa học và công nghệ; nhất là tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà khoa học trẻ có những đề tài, công trình khoa học có tính đột phá, khơi dậy được niềm đam mê nghiên cứu khoa học của giới trẻ, nhất là học sinh, sinh viên. Phát huy tối đa năng lực sáng tạo và tham gia nghiên cứu khoa học của cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Bảo đảm phát triển hợp lý các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, khoa học công nghệ, nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, trong đó ưu tiên hơn nữa cho nghiên cứu ứng dụng.

- Đảng, đoàn Liên hiệp cần đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giúp đội ngũ trí thức nhận thức sâu sắc trách nhiệm đối với đất nước; phát huy những phẩm chất tốt đẹp như lòng yêu nước, tính tích cực xã hội và những truyền thông tốt đẹp của dân tộc ta; tránh các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 Khóa XII đã chỉ ra.

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan bám sát nhu cầu thực tiễn để có nhiều đề án, đề tài thiết thực, hiệu quả phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Cần tăng cường hơn nữa công tác hợp tác quốc tế để tranh thủ nguồn lực, tri thức và công nghệ tiên tiến của nước ngoài.

- Các Bộ, ngành, địa phương cần lắng nghe, tiếp thu ý kiến các nhà khoa học trong các lĩnh vực về chính sách, cơ chế, pháp luật và trong sự điều hành cụ thể để kịp thời xử lý các vấn đề quan trọng liên quan đến xã hội, sản xuất - kinh doanh, tạo môi trường đầu tư...

3. Về một số kiến nghị của Liên hiệp:

a) Bộ Tài chính khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn về cơ chế tài chính đối với Liên hiệp theo hướng xã hội hóa để giảm chi từ ngân sách nhà nước.

b) Về xây dựng Chương trình truyền thông, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ đến năm 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ và Liên hiệp khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 330/TB-VPCP ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý II năm 2017.

c) Thống nhất giữ nguyên chế độ, chính sách của công chức đối với những người là công chức ở các cơ quan khác do yêu cầu công tác của Đảng, Nhà nước được điều động, luân chuyển về công tác tại Liên hiệp ở Trung ương và địa phương. Đối với các cán bộ khác trong chỉ tiêu biên chế đã được giao, thực hiện theo quy định của Luật cán bộ, công chức và pháp luật có liên quan.

d) Về trụ sở của Liên hiệp:

- Liên hiệp khẩn trương hoàn thiện các thủ tục theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trụ sở mới của Liên hiệp. Sau khi được phê duyệt, Liên hiệp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đề xuất danh mục đầu tư để tổng hợp, đưa vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020. Việc xây dựng trụ sở của Liên hiệp căn cứ vào quy định chung, nhưng phải khang trang, xứng đáng là nơi tập hợp đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài tham gia xây dựng, phát triển đất nước.

- Giao Bộ Xây dựng khẩn trương tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng trụ sở làm việc hiện nay của Liên hiệp tại số 53 Nguyễn Du (Hà Nội) và có kết luận cụ thể. Trường hợp không an toàn, phải có biện pháp di dời ngay nơi làm việc và Bộ Tài chính bố trí tạm thời địa điểm làm việc khác cho Liên hiệp.

đ) Về kiến nghị liên quan tới việc sử dụng amiăng: Thực hiện theo Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: KH&CN, TC, KH&ĐT, XD, NV;
- UBND TP Hà Nội;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc VN;
- Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ TTĐT, các Vụ: K
TTH, CN, TCCV, TKBT;
- Lưu: VT, KGVX (3), Tr
.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 155/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


624
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.176.251