Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 124/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về đề án xã hội hóa một số loại hình dịch vụ công cộng, tổ chức và cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 124/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 10/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 124/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2009

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN SINH HÙNG TẠI CUỘC HỌP VỀ ĐỀ ÁN XÃ HỘI HÓA MỘT SỐ LOẠI HÌNH DỊCH VỤ CÔNG CỘNG, TỔ CHỨC VÀ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG

Ngày 27 tháng 3 năm 2009 tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì cuộc họp về Đề án xã hội hóa một số loại hình dịch vụ công cộng, tiếp tục đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Nội vụ và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Tài chính báo cáo, ý kiến của các đại biểu, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng kết luận như sau:

1. Nhu cầu xã hội về dịch vụ công ngày càng lớn và đòi hỏi chất lượng cao. Thực tế hiện nay, dịch vụ công cộng ở nước ta tuy đã có tiến bộ so với trước nhưng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu của xã hội cả về số lượng và chất lượng, nhất là trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch...; cơ chế quản lý, mô hình tổ chức hoạt động chưa hiệu quả, còn nhiều hạn chế, yếu kém.

Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm kinh phí, ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp, minh bạch nhằm tiếp tục đổi mới cơ chế hoạt động, khuyến khích phát triển đối với các đơn vị sự nghiệp công; nâng cao hiệu quả, có cơ chế tổ chức, tăng cường quản lý hoạt động để bảo đảm cung ứng dịch vụ công với số lượng, chất lượng ngày càng tốt hơn cho tất cả các đối tượng thụ hưởng chính sách công ích, nhất là các đối tượng chính sách, đối tượng thuộc diện ưu tiên. Cùng với việc đầu tư của nhà nước cần tiếp tục và tích cực đẩy mạnh xã hội hóa trong tất cả các lĩnh vực dịch vụ công cộng với các hình thức phù hợp gắn với tính chất, đặc thù của ngành, lĩnh vực nhằm huy động tiềm năng và nguồn lực của toàn xã hội tham gia đầu tư phát triển dịch vụ công cộng.

2. Dịch vụ công cộng thể hiện trên các lĩnh vực: dịch vụ hành chính công; dịch vụ sự nghiệp công và dịch vụ công ích. Cả ba lĩnh vực dịch vụ công cộng này đều có điều kiện và cơ sở để thực hiện xã hội hóa, nếu được tổ chức tốt sẽ mang lại hiệu quả cao.

Dịch vụ hành chính công là loại hình: Nhà nước có trách nhiệm tổ chức thực hiện là chính, nhưng ở một số lĩnh vực, ngành nghề có thể chuyển giao để các tổ chức, cá nhân cùng tham gia, thực hiện thông qua chính sách xã hội hóa.

Dịch vụ sự nghiệp công, có thể thực hiện xã hội hóa theo hướng: Nhà nước có trách nhiệm tổ chức thực hiện và ban hành cơ chế, chính sách quản lý nhà nước đối với hoạt động dịch vụ sự nghiệp công như các quy định về việc trả tiền, thu phí. Nhà nước khuyến khích xã hội hóa chuyển giao việc tổ chức thực hiện hoạt động cho các tổ chức, cá nhân như việc mở các trường học, bệnh viện, các cơ sở tư thục... thực hiện thông qua các cơ chế chính sách của Nhà nước.

Dịch vụ công ích là loại hình mà nhiều hoạt động có thể thực hiện xã hội hóa một cách hiệu quả, song cần phải xác định rõ các mô hình để thực hiện.

3. Trên cơ sở các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nêu tại thông báo số 246/TB-VPCP ngày 08 tháng 9 năm 2008, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp và các cơ quan liên quan tổng hợp kết quả đạt được, phân tích nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, yếu kém của công tác xã hội hóa trong thời gian vừa qua, sự phù hợp của các cơ chế, chính sách đang thực hiện để hoàn thiện Đề án xã hội hóa một số loại hình dịch vụ công cộng theo kết cầu gốm ba đề án thành phần gắn với ba lĩnh vực dịch vụ là: hành chính công, sự nghiệp công và dịch vụ công ích.

4. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ hoàn thiện Đề án đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý II năm 2009.

5. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng Đề án xã hội hóa về lĩnh vực hành chính công.

6. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng Đề án xã hội hóa về lĩnh vực dịch vụ công ích.

7. Các cơ quan theo chức năng và nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng Đề án bảo đảm phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng về đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực dịch vụ công cộng, đồng thời đáp ứng được yêu cầu xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, trình Thủ tướng Chính phủ trong thời gian sớm nhất.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải;- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT; các Vụ: TH, KTTH, KTN, PL;
- Lưu: Văn thư, KGVX (4b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 124/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về đề án xã hội hóa một số loại hình dịch vụ công cộng, tổ chức và cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.350
DMCA.com Protection Status

IP: 3.91.79.74