Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 04/TB-UBDT về kết luận của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hà Hùng tại cuộc họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2010 của Vụ Chính sách Dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 04/TB-UBDT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Triệu Hồng Sơn
Ngày ban hành: 03/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 04/TB-UBDT

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2010

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC HÀ HÙNG TẠI CUỘC HỌP TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2010 CỦA VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Ngày 26 tháng 02 năm 2010, đồng chí Hà Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2010 của Vụ Chính sách Dân tộc. Sau khi nghe Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc báo cáo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2010, ý kiến phát biểu của các Phó Vụ trưởng, Trưởng, Phó phòng và cán bộ của Vụ Chính sách Dân tộc, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng đã kết luận như sau:

1. Năm 2020 có vị trí hết sức quan trọng, là năm cuối của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006 - 2010), nhiều chương trình, chính sách dân tộc hết thời hạn thực hiện cần phải tổng kết và xây dựng chính sách mới thay thế; là năm Ủy ban Dân tộc trực tiếp tham mưu giúp Đảng, Chính phủ tổ chức Đại hội Đại biểu các Dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ nhất; khối lượng công việc rất lớn, vì vậy Vụ phải có sự đoàn kết thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu quyết liệt, tập trung tham mưu, giúp Lãnh đạo Ủy ban chỉ đạo thực hiện thắng lợi các Chương trình, chính sách, dự án và nhiệm vụ năm 2010 đã được giao tại Quyết định số 31/QĐ-UBDT ngày 22 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm; Vụ cần cụ thể hóa các nhiệm vụ thành kế hoạch chi tiết, phân công trách nhiệm, công việc rõ ràng cho từng đồng chí Lãnh đạo, từng cán bộ, công chức trong Vụ.

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm.

a) Tập trung tham mưu cho Lãnh đạo Ủy ban chỉ đạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách và dự án.

- Rà soát mục tiêu, nhiệm vụ của các chương trình, chính sách, dự án để triển khai quyết liệt; trên cơ sở đánh giá, khẳng định những kết quả đạt được để tiếp tục, phát huy, đồng thời chỉ ra những tồn tại, những chỉ tiêu chưa đạt, phân tích và làm rõ nguyên nhân để tham mưu cho Lãnh đạo Ủy ban có biện pháp, giải pháp chỉ đạo, phù hợp, tháo gỡ nhanh những vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

- Rà soát, xác định nhu cầu vốn cần bổ sung năm 2010 cho các Chương trình, chính sách, dự án, nhất là các chương trình, chính sách hết thời hạn trong năm 2010 (Chương trình 135, trung tâm cụm xã, Quyết định 1592/QĐ-TTg…) báo cáo Lãnh đạo Ủy ban xem xét trình Thủ tướng Chính phủ (xong trong tháng 3 năm 2010).

- Đối với Chương trình 135 giai đoạn II hàng tháng, hàng quý cần phải triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, trước mắt cần tập trung triển khai ngay một số công việc cơ bản sau:

+ Khẩn trương hoàn thiện Báo cáo của Chính phủ “Việc thực hiện xóa đói, giảm nghèo qua Chương trình 135 giai đoạn II; việc quản lý, lồng ghép các Chương trình Mục tiêu quốc gia và các dự án liên quan trực tiếp đến xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn các xã ĐBKK”. Sau khi Văn phòng Điều phối Chương trình 135 dự thảo xong, Lãnh đạo Vụ Chính sách Dân tộc tổ chức họp thống nhất thông qua, họp lãnh đạo các Vụ, cơ quan liên quan lấy ý kiến đóng góp (nếu xét thấy cần thiết), tổng hợp hoàn chỉnh Báo cáo, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm trước ngày 10 tháng 3 năm 2010;

+ Về nguồn vốn do Cộng đồng Châu Âu (EC) và Đại sứ quán Phần Lan hỗ trợ cho Chương trình 135 năm 2010; lãnh đạo Vụ Chính sách Dân tộc làm việc với nhà tài trợ, các Vụ, cơ quan chuyên môn của các Bộ, ngành liên quan theo hướng bổ sung tăng thêm vốn đầu tư cho các xã còn quá khó khăn thiếu cơ sở hạ tầng thiết yếu, trong đó ưu tiên xây dựng công trình đường giao thông và thủy lợi, không chia đều bình quân cho các xã, thôn bản;

+ Triển khai ngay việc xử lý số liệu, tổng hợp báo cáo kết quả điều tra thực trạng kinh tế - xã hội các xã, thôn bản ĐBKK thuộc Chương trình 135 giai đoạn II làm cơ sở cho việc xây dựng Chương trình 135 giai đoạn 2011 - 2015 và các chính sách dân tộc khác (xong trong tháng 3 năm 2010).

- Đối với Quyết định 1592/QĐ-TTg: Vụ tham mưu triển khai đúng như Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; trên cơ sở Đề án đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, khẩn trương tổng hợp nhu cầu vốn, thống nhất với Vụ chuyên môn của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Chính phủ để hoàn thiện văn bản trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm ký gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ (xong trước ngày 10/3/2010).

- Quyết định 32/2007/QĐ-TTg: phối hợp với Vụ chuyên môn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm phân bổ kế hoạch vốn 2010 cho các địa phương thực hiện.

- Quyết định 33/2007/QĐ-TTg: triển khai theo đúng kế hoạch đã phê duyệt tại quyết định 1342/QĐ-TTg và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình tham mưu thực hiện các Chương trình, chính sách, dự án, Lãnh đạo Vụ cần trực tiếp làm việc thống nhất với Lãnh đạo các Vụ chuyên môn của các Bộ, ngành chức năng. Nếu có vướng mắc đề xuất ngay với Lãnh đạo Ủy ban làm việc với Lãnh đạo các Bộ, ngành.

b) Tổng kết các chương trình, chính sách, dự án: năm 2010, Chương trình 135 giai đoạn II, Quyết định 1592/QĐ-TTg , Quyết định 32/2007/QĐ-TTg , các dự án dân tộc ít người … sẽ hết thời hạn thực hiện, Lãnh đạo Vụ Chính sách Dân tộc, tham mưu xác định chương trình, chính sách nào cần tổng kết toàn quốc, chính sách, dự án nào tổng kết cấp bộ, cấp địa phương, tổng hợp các nội dung trong một văn bản báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm để trình Thủ tướng Chính phủ; đồng thời chủ động triển khai ngay việc xây dựng kế hoạch tổng kết, đề cương và các biểu bản kèm theo báo cáo tổng kết (xong trong tháng 3 năm 2010).

c) Tham mưu sửa đổi, bổ sung và xây dựng chính sách, chương trình, dự án giai đoạn 2011 - 2015: hiện nay các Bộ, ngành đang triển khai nhiều chính sách, chương trình đối với vùng dân tộc và miền núi, Vụ cần phải tiếp tục đổi mới phương thức tiếp cận, đổi mới tư duy trong tham mưu xây dựng chính sách; cần nghiên cứu, rà soát kỹ các chính sách, chương trình hiện hành, xác định những điểm đặc thù riêng trong đó tập trung vào thực trạng khó khăn, nghèo đói của đồng bào dân tộc thiểu số; hết sức quan tâm đến chất lượng, hiệu quả của chương trình, chính sách mới, nội dung chính sách phải thể hiện rõ được quan điểm đầu tư và hỗ trợ trực tiếp cho đồng bào dân tộc thiểu số, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững lâu dài; chú ý đảm bảo kế hoạch, thời gian như Bộ trưởng, Chủ nhiệm đã quyết định.

- Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội các xã ĐBKK vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2011 - 2015: đẩy nhanh tiến độ, trong tháng 3 năm 2010 phải cơ bản hoàn thiện văn kiện, trong tháng 4 năm 2010 trình Lãnh đạo và các thành viên Ủy ban, trong tháng 6 năm 2010 phải trình Thủ tướng Chính phủ.

- Rà soát, đánh giá các Tiêu chí phân định Vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển quy định tại Quyết định 393/2005/QĐ-UBDT ngày 29/8/2005 của Ủy ban Dân tộc, báo cáo và đề xuất Lãnh đạo Ủy ban xem xét trình Thủ tướng Chính phủ cho phép sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành tiêu chí mới làm cơ sở cho việc xây dựng, hoạch định và thực hiện chính sách vùng dân tộc giai đoạn 2011 - 2015 (xong trong tháng 3 năm 2010).

- Cơ chế, chính sách đặc thù đối với 62 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a và các chính sách, Đề án khác đã giao cho Vụ: đây là các chính sách, Đề án có tính phức tạp, rất khó thực hiện, do vậy Vụ cần nghiên cứu kỹ, thường xuyên tham mưu, đề xuất cho Lãnh đạo Ủy ban hướng xử lý phù hợp; khẩn trương xây dựng đề cương và kế hoạch thực hiện cụ thể trình lãnh đạo Ủy ban phê duyệt làm cơ sở cho việc điều tra, khảo sát và tổ chức các bước tiếp theo.

d) Kiểm tra thực hiện các chương trình, chính sách, dự án ở địa phương: năm 2010 công tác kiểm tra cần tăng cường hơn. Vụ sớm xây dựng hoàn thiện kế hoạch kiểm tra các chính sách, chương trình, dự án năm 2010 trình Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt làm cơ sở để chủ động thực hiện, đảm bảo mỗi đoàn công tác xuống địa phương phải kết hợp kiểm tra toàn diện, tránh chồng chéo.

đ) Khẩn trương phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng hoàn thiện Báo cáo quốc gia Việt Nam thực hiện Công ước chống phân biệt chủng tộc và Báo cáo Việt Nam thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ theo đúng tiến độ; đảm bảo chất lượng (trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm trong tháng 4 năm 2010).

3. Về một số đề xuất của Vụ Chính sách Dân tộc  

- Đối với việc thành lập các Ban xây dựng chính sách đặc thù đối với các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a, Ban Xây dựng các Đề án: nhất trí với chủ trương của Vụ, Lãnh đạo Vụ nghiên cứu, đề xuất hợp lý, tránh thành lập quá nhiều Ban và báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm xem xét quyết định.

- Đối với việc bổ sung lãnh đạo cấp Phòng và tuyển dụng cán bộ: nhất trí với chủ trương của Vụ, Lãnh đạo Vụ khẩn trương làm việc cụ thể với Vụ Tổ chức để thống nhất báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm cho ý kiến.

- Việc thành lập các Đoàn công tác đi nước ngoài học tập các chính sách dân tộc: nhất trí về chủ trương, Vụ phối hợp với Vụ Tổ chức, Vụ Hợp tác Quốc tế thống nhất danh sách, nội dung chương trình và hoàn thiện văn bản trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm xem xét quyết định (xong trước ngày 10 tháng 3 năm 2010).

- Về kiện toàn Ban Quản lý dự án VIE/2001-CEDEMA: đồng ý về chủ trương, Vụ phối hợp với Vụ Tổ chức thống nhất báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm. Việc quản lý, tổ chức thực hiện các Dự án Hỗ trợ kỹ thuật cho Chương trình 135 và các Dự án khác được Lãnh đạo giao cho Vụ Chính sách Dân tộc cần phải đảm bảo chất lượng, sử dụng kinh phí một cách tiết kiệm, chặt chẽ, đúng quy định hiện hành, hiệu quả kinh tế cao.

Văn phòng Ủy ban xin thông báo để Vụ Chính sách Dân tộc, các Vụ, đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- BT, CN Ủy ban (báo cáo);
- Các PCN Ủy ban (thay báo cáo);
- Các Vụ, đơn vị (thực hiện);
- Lưu: VT, TK-TH.

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
CHÁNH VĂN PHÒNG
Triệu Hồng Sơn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 04/TB-UBDT về kết luận của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hà Hùng tại cuộc họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2010 của Vụ Chính sách Dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.864
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0