Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1840/QĐ-BTC về bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2016 do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 1840/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 24/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1840/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG KINH PHÍ SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị quyết số 99/2015/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ mười về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016;

Căn cứ Nghị quyết số 101/2015/QH13 ngày 14 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ mười về phân bổ ngân sách trung ương năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 1556/QĐ-TTg ngày 05/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân b bổ sung vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2016;

Xét đề nghị của Vụ trưng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2016 (chi tiết theo biểu đính kèm).

Điều 2: Căn cứ dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2016 được bổ sung, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện phân bổ và giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc, bảo đảm:

1. Kinh phí được phân bổ để thực hiện hoạt động truyền thông và giảm nghèo về thông tin của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

2. Phân bổ tập trung cho một số đơn vị trực tiếp thực hiện, tránh dàn trải.

3. Nội dung và mức chi của Chương trình thực hiện theo các quy định hiện hành. Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình giai đoạn 2016-2020 và Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình giai đoạn 2016-2020, nội dung và mức chi thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư của Bộ Tài chính.

Điều 3: Dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2016 được Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định và tổ chức thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Chậm nhất 5 ngày sau khi kinh phí sự nghiệp của Chương trình được Hội đồng nhân dân quyết định, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Bộ Tài chính kết quả quyết định và giao kinh phí cho các cơ quan, đơn vị.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Tài chính, KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- KBNN, Vụ NSNN;
- Lưu; VT, HCSN (330b).

BỘ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 

BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2016 (KINH PHÍ SỰ NGHIỆP)
TỈNH: BẮC GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1840/QĐ-BTC ngày 24/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Chỉ tiêu

Dự toán năm 2016 (lần 2)

Tổng số

Kinh phí sự nghiệp

1

Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững

300

300

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1840/QĐ-BTC về bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2016 do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


102
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49