Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 99/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Hà Hùng
Ngày ban hành: 04/07/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 99/2003/QĐ-UB

Sơn La, ngày 4 tháng 7 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TIẾP NHẬN, QUẢN LÝ, ĐIỀU TRỊ VÀ NUÔI DƯỠNG BỆNH NHÂN TÂM THẦN ĐƯỢC NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP TỰ NGUYỆN ĐƯA VÀO ĐIỀU DƯỠNG TẬP TRUNG TẠI KHU ĐIỀU DƯỠNG BỆNH NHÂN TÂM THẦN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;
Căn cứ nghị định số: 07/2000/NĐ-CP ngày 09/3/2000 của Chính phủ về chính sách cứu trợ xã hội;
Căn cứ Nghị định số: 25/2001/NĐ-CP ngày 31/5/2001 của Chính phủ ban hành quy chế thành lập và hoạt động của các cơ sở Bảo trợ xã hội;
Căn cứ quyết định số: 600/LĐ-TBXH-QĐ ngày 15/4/1995 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành các quy chế quản lý các trung tâm xã hội;
Xét đề nghị của liên ngành: Sở Lao động - TB & XH, Sở Y tế, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính - Vật giá tại tờ trình số: 278/TTr-LN ngày 24/6/2003,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế tiếp nhận, quản lý, điều trị và nuôi dưỡng bệnh nhân tâm thần được người đại diện hợp pháp tự nguyện đưa vào điều dưỡng tập trung tại Khu điều dưỡng bệnh nhân tâm thần.

Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức, triển khai thực hiện quy chế này. Khu điều dưỡng bệnh nhân tâm thần, người đại diện hợp pháp của bệnh nhân được đưa vào Cơ sở điều dưỡng tập trung tự nguyên, các cá nhân, tổ chức có liên quan có trách nhiệm thực hiện quy chế này.

Điều 3. Các ông (Bà) Chánh Văn phòng HĐND - UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Giám đọc Sở Y tế, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Giám đốc khu điều dưỡng bệnh nhân tâm thần, thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ LĐ - TB &XH;
- TT tỉnh uỷ;
- TT HĐND - UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu: VP, CVK.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
CHỦ TỊCH
Hà Hùng

 

QUY CHẾ

TIẾP NHẬN, QUẢN LÝ, ĐIỀU TRỊ VÀ NUÔI DƯỠNG BỆNH NHÂN TÂM THẦN ĐƯỢC NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP TỰ NGUYỆN ĐƯA VÀO ĐIỀU DƯỠNG TẬP TRUNG TẠI KHU ĐIỀU DƯỠNG BỆNH NHÂN TÂM THẦN
Ban hành theo quyết định số: 99/2003/QĐ-UB ngày 04 tháng 7 năm 2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Khu điều dưỡng bệnh nhân tâm thần tỉnh Sơn La (Dưới đây gọi tắt và cơ sở) là cơ sở bảo trợ xã hội chịu sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có chức năng nhiệm vụ: Tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng và điều trị phục hồi chức năng cho người mắc bệnh tâm thần mãn tính đưa vào quản lý, điều trị và nuôi dưỡng tập trung tại cơ sở theo Quyết định của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 2. Những người mắc bệnh tâm thần thần mãn tính không đủ điều kiện để được nuôi dưỡng theo quy định của nhà nước, nhưng được người đại diện hợp pháp (dưới đây gọi tắt là người đại diện) tự nguyện đưa vào cơ sở thì được cơ sở tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng và điều trị theo quy định của quy chế này. số lượng bệnh nhân được tiếp nhận vào cơ sở theo chế độ tự nguyện không vượt quá chỉ tiêu kế hoạch được UBND tỉnh giao hàng năm.

Điều 3. Chi phí quản lý, nuôi dưỡng và điều trị phục hồi chức năng cho các đối tượng nêu tại điều 2 do người đại diện đóng góp cho cơ sở.

Chương II

CÁC QUY ĐỊNH VỀ TIẾP NHẬN, QUẢN LÝ, ĐIỀU TRỊ VÀ NUÔI DƯỠNG

Điều 4. Điều kiện tiếp nhận người mắc bệnh tâm thần theo quy định tại điều 2 vào cơ sở:

1. Tuổi đời từ 15 đến 65 tuổi.

2. Không mắc các bệnh hiểm nghèo, bệnh truyền nhiễm.

3. Không đang trong thời gian điều trị các bệnh cấp tính.

Điều 5. Hồ sơ tiếp nhận của bệnh nhân gồm:

1. Sơ yếu lý lịch của bệnh nhân do người đại diện lập và có xác nhận của UBND xã phường, thị trấn nơi cư trú.

2. Đơn tự nguyện đưa bệnh nhân vào nuôi dưỡng tại cơ sở của người đại diện có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú.

3. Công văn của Phòng Tổ chức - Lao động - Thương binh xã hội huyện, thị xã đề nghị tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào điều dưỡng tập trung tại cơ sở.

4. Hồ sơ của cơ quan công an (Nếu có).

5. Hồ sơ bệnh án, các kết quả xét nghiệm cận lâm sàng, kết luận giám định về tình trạng bệnh tâm thần của cơ quan y tế có thẩm quyền (Từ trung tâm y tế huyện, thị xã trở lên).

6. Ảnh cỡ 4 x 6 (3 chiếc)

Điều 6. Thủ tục tiếp nhận: Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ tại điều 5 quy chế này, cơ sở xem xét và gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét và quyết định đưa bệnh nhân tâm thần vào điều dưỡng tập trung tại cơ sở. Thời gian xét, quyết định tiếp nhận bệnh nhân hoàn thành chậm nhất là 7 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ do cơ sở gửi lên. Nếu không quyết định tiếp nhận phải báo cho cơ sở và người đại diện của bệnh nhân bằng văn bản.

Điều 7. Sau khi có quyết định của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ sở làm thủ tục ký hợp đồng quản lý, nuôi dưỡng và điều trị bệnh nhân tâm thần với người đại diện của bệnh nhân theo mẫu kèm theo quy chế này.

Điều 8. Ngay sau khi bệnh nhân được người đại diện đưa đến, cơ sở có trách nhiệm khám sức khoẻ cho bệnh nhân và bệnh nhân được khám, chăm sóc sức khoẻ định kỳ 6 tháng 1 lần.

Điều 9. Cơ sở có trách nhiệm tổ chức quản lý, nuôi dưỡng, điều trị phục hồi chức năng, tổ chức các hoạt động văn hoá, thề dục thể thao và lao động cho bệnh nhân tâm thần.

Điều 10. Trong thời gian đang được điều dưỡng tại cơ sở, nếu bệnh nhân bị xảy ra tai nạn hoặc mắc bệnh cần phải điều trị ở các cơ sở khám chữa bệnh thì cơ sở có trách nhiệm đưa bệnh nhân đến cơ sở khám chữa bệnh và báo cho người đại diện đến chăm sóc.

Điều 11. Trường hợp bệnh nhân bỏ trốn khỏi cơ sở thì cơ sở có trách nhiệm báo cho người đại diện để cùng phối hợp tìm kiếm. Trách nhiệm của từng bên trong việc tìm kiếm, đưa bệnh nhân trở lại cơ sở được quy định cụ thề trong hợp đồng.

Nếu người đại diện tìm kiếm được bệnh nhân thì phải có trách nhiệm đưa bệnh nhân trở lại cơ sở. Nếu người đại diện không thực hiện đưa bệnh nhân trở lại thì cơ sở có quyền từ chối, không nhận lại bệnh nhân để điều dưỡng.

Điều 12. Trường hợp bệnh nhân bị chết trong thời gian điều dưỡng tại cơ sở, cơ sở có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan xác định rõ nguyên nhân, báo tử cho người đại diện để người đại diện cùng cơ sở lo mai táng cho bệnh nhân.

Điều 13. Định kỳ, cơ sở có trách nhiệm báo cho người đại diện tình hình sức khoẻ của bệnh nhân. Trường hợp bênh nhân ổn định bệnh tật, sức khoẻ và trí nhớ được phục hồi thì người đại diện được đưa bệnh nhân về điều dưỡng tại gia đình.

Tuỳ từng trường hợp cơ sở được phép giải quyết và báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 14. Trong các trường hợp quy định tại điều 11, điều 12 và điều 13 của quy chế này, cơ sở và người đại diện tiến hành thanh lý hợp đồng.

Chương III

 CÁC QUY ĐỊNH VỀ NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

Điều 15. Mức kinh phí đóng góp của người đại diện để điều trị và nuôi dưỡng bệnh nhân tâm thần cho cơ sở bao gồm các khoản sau:

1. Tiền ăn: 160.000 đồng/tháng (Mức này sẽ được thay đổi, điều chỉnh bằng mức quy định cho bệnh nhân được vào điều dưỡng bắt buộc theo quy định từng thời điểm).

2. Tiền thuốc điều trị theo thực tế trên bệnh án điều trị (Giá thuốc theo giá nhập của cơ sở).

3. Tiền công điều trị, nuôi dưỡng, phục vụ và các chi phí khác: 300.000 đổng/tháng.

4. Chi phí khám sức khoẻ khi bệnh nhân mới được đưa vào cơ sở và chi phí khám sức khoẻ định kỳ cho bệnh nhân theo điều 8 quy chế này, chi phí: 35.000 đồng/1ần khám.

Điều 16. Ngoài kinh phí đóng góp cho cơ sở tại điều 15 của quy chế này, người đại diện của bệnh nhân còn phải chịu các chi phí sau:

1. Viện phí cho các cơ sở khám chữa bệnh trong trường hợp bệnh nhân được cơ sở đưa đi khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh theo điều 10 của quy chế này. Khoản viện phí này do cơ sở khám chữa bệnh trực tiếp thu theo quy định của pháp luật về viện phí.

2. Chi phí tìm kiếm, đưa bệnh nhân trở lại cơ sở trong trường hợp bệnh nhân bỏ trốn khỏi cơ sở theo điều 11 quy chế này thuộc trách nhiệm của người đại diện quy định trong hợp đồng.

3. Chi phí mai táng trong trường hợp bệnh nhân bị chết quy định tại điều 12 quy chế này. Nếu người đại đại diện lo mai táng thì tự trang trải các chi phí mai táng. Nếu cơ sở tổ chức mai táng thì người đại diện thanh toán cho cơ sở theo mức: 800.000 đồng/trường hợp.

Điều 17. Khi bệnh nhân được đưa vào cơ sở lần dầu, người đại diện ứng trước cho cơ sở một khoản kinh phí là 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm nghìn đồng) để chi phí, cho tháng đầu tiên và dự phòng các khoản chi phí phát sinh thuộc trách nhiệm của người đại diện để cơ sở có kinh phí đề chi kịp thời.

Điều 18. Khoản kinh phí do người đại diện của bệnh nhân đóng góp và tạm ứng cho cơ sở được sử dụng như sau:

1. Các khoản kinh phí đóng góp theo khoản 1 và khoản 2 điều 15 được chi theo đúng nội dung quy định (chi ăn và mua thuốc phục vụ bệnh nhân).

2. Kinh phí đóng góp theo khoản 3, khoản 4 điều 15 quy chế này, cơ sở được chi cho các nội dung sau:

2.1. Tiền công, phụ cấp cho cán bộ, nhân viên của cơ sở trực tiếp phục vụ bệnh nhân.

2.2. Chi phí nhiên liệu, năng lượng, vật tư, dụng cụ, sửa chữa thường xuyên thiết bị y tế phục vụ cho việc khám, điều trị và bảo vệ bệnh nhân.

2.3. Các chi phí khác thuộc trách nhiệm của cơ sở theo hợp đồng.

3. Khi phát sinh các khoản phải chi cho bệnh nhân theo các nội dung tại điều 16, nếu người đại diện chưa đến kịp thì cơ sở dùng khoản tiền tạm ứng của người đại diện tại điều 17 để chi và người đại diện có trách nhiệm thanh quyết toán với cơ sở theo điều 19 và điều 20 quy chế này.

Điều 19. Hàng tháng khoảng từ ngày 5 đến ngày 10 tháng sau, người đại diện có trách nhiệm cùng cơ sở quyết toán các khoản chi cho bênh nhân tháng trước và có trách nhiệm tiếp tục đóng kinh phí đã chi cho bệnh nhân bằng với số quyết toán kinh phí của tháng trước.

- Các khoản chi phí tại khoản 1 và khoản 3 điều 18 được thanh quyết toán theo chi phí thực tế.

- Các khoản chi tại khoản 2 điều 18 được thanh quyết toán theo mức thu quy định.

Điều 20. Trường hợp cơ sở và người đại diện của bệnh nhân thanh lý hợp đồng theo quy định tại điều 14 quy chế này, cơ sở và người đại diện phải tiến hành thanh quyết toán toàn bộ kinh phí của bệnh nhân.

Trường hợp cơ sở đã chi cho bệnh nhân quá số kinh phí người đại điện đã đóng góp thì người đại diện có trách nhiệm thanh toán cho cơ sở số kinh phí còn thiếu.

Trường hợp cơ sở chi không hết số kinh phí người đại diện đã đóng góp cho bệnh nhân thì cơ sở hoàn trả lại cho người đại diện số kinh phí còn thừa.

Điều 21. Hạch toán kế toán và báo cáo thống kê.

1. Cơ sở hạch toán vào nguồn kinh phí của mình (nguồn kinh phí khác) các khoản được người đại diện của bệnh nhân đóng góp tại điều 15 quy chế này và phân bổ vào các mục phù hợp với mục lục Ngân sách hiện hành.

2. Khi chi các khoản từ nguồn kinh phí theo khoản 1 điều này, cơ sở hạch toán vào chi hoạt động theo mục, tiểu mục cụ thể phù hợp với mục lục Ngân sách hiện hành.

3. Khoản kinh phí do người đại diện của bệnh nhân tạm ứng và các khoản cơ sở đã tạm chi từ nguồn tạm ứng của người đại diện cho bênh nhân đơn vị hạch toán vào tài khoản: các khoản phải trả

4. Cơ sở có trách nhiệm mở sổ sách kế toán theo dõi đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản tạm ứng, thu, chi từ nguồn đóng góp của người đại diện bệnh nhân chi tiết cho từng bệnh nhân, từng khoản thu, chi và báo cáo Tài chính hàng quý, năm theo chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành theo quyết định số: 999/QĐ-TC-CĐKT ngày 02/11/1996 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chương IV

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 22. Tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác quản lý, điều trị và nuôi dưỡng bệnh nhân tâm thần được khen thưởng theo quy định của pháp luật về khen thường.

Điều 23. Các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của quy chế này, tuỳ từng mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp trình UBND tỉnh giải quyết./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 99/2003/QĐ-UB ngày 04/07/2003 về Quy chế tiếp nhận, quản lý, điều trị và nuôi dưỡng bệnh nhân tâm thần được người đại diện hợp pháp tự nguyện đưa vào điều dưỡng tập trung tại Khu điều dưỡng bệnh nhân tâm thần do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.316

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.196.222
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!