Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 978/QĐ-BCT năm 2013 về Kế hoạch của Bộ Công Thương thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

Số hiệu: 978/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành: 08/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 978/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cLuật phổ biến, giáo dục pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Công Thương triển khai thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng; các Tập đoàn, Tổng công ty, công ty; các Trường thuộc Bộ (sau đây gọi là các đơn vị thuộc Bộ) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin;
- Báo Công Thương, Tạp chí Công Thương;
- Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Quy
ết định số 978/QĐ-BCT ngày 08 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật được kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. Nhằm triển khai thi hành Luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch trin khai thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật vi những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Tổ chức triển khai thực hiện Luật ph biến, giáo dục pháp luật kịp thời và hiệu quả.

1.2. Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành công thương về vị trí, vai trò của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tạo chuyển biến cơ bn, ổn định trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

1.3. Nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành công thương.

2. Yêu cầu

2.1. Xác định nhiệm vụ cụ thể, tiến độ thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Luật phbiến, giáo dục pháp luật.

2.2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và thực hiện đầy đủ các nội dung trong Kế hoạch.

II. NỘI DUNG

1. Phổ biến, quán triệt triển khai Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

1.1. Các cấp ủy đảng, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chỉ đạo việc phổ biến, quán triệt, triển khai nội dung Luật phổ biến, giáo dục pháp luật đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức.

1.2. Tổ chức Hội nghị tập huấn, giới thiệu nội dung cơ bản của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế

- Đơn vị phi hợp: Văn phòng Bộ; Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp

- Đối tượng: Đại diện lãnh đạo, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ

- Thời gian thực hiện:

+ Tổ chức Hội nghị tập huấn, giới thiệu các nội dung cơ bản của Luật: Quý II năm 2013

+ Tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật: hàng năm

2. Tchức rà soát văn bản pháp luật hiện hành về phổ biến giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền; thống kê những văn bản cần sửa đi, bsung, thay thế hoặc bãi bỏ đ phù hợp với quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

- Định kỳ 6 tháng và 1 năm thực hiện việc rà soát lồng ghép vào việc rà soát văn bản chung

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế

- Đơn vị phối hợp: các đơn vị thuộc Bộ

- Thời gian thực hiện: định kỳ hàng năm

3. Bố trí cán bộ, công chức, viên chức, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phù hp với nhu cầu phbiến giáo dục pháp luật trong lĩnh vực quản lý theo quy định tại Điều 38 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

3.1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ kiện toàn lực lượng, bổ sung, củng cố đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo điều kiện cho lực lượng này tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật (khi có lớp tập huấn)

3.2. Thời gian thực hiện: thường xuyên, hàng năm

4. Tổ chức kiểm tra, sơ kết 3 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

4.1. Các đơn vị thuộc Bộ tự tổ chức kiểm tra, sơ kết tình hình thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, gửi báo cáo về Bộ (qua Vụ Pháp chế) để tổng hợp, báo cáo Chính phủ. Thời gian: Quý I năm 2015.

4.2. Vụ Pháp chế có trách nhiệm kiểm tra tình hình thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số đơn vị thuộc Bộ; đầu mối tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng báo cáo của Bộ Công Thương gửi Bộ Tư pháp tng hợp, báo cáo Chính phủ.

- Đơn vchủ trì: Vụ Pháp chế

- Đơn vị phối hợp: các đơn vị thuộc Bộ

- Thi gian thực hiện: từ năm 2013 đến năm 2015

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, các đơn vị thuộc Bộ chủ động, tích cực phối hợp với Vụ Pháp chế thực hiện hiệu quả Kế hoạch.

2. Vụ Pháp chế có trách nhiệm giúp Bộ trưng Bộ Công Thương kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; sơ kết, đánh giá, đnghị khen thưởng đối với các đơn vị, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện Kế hoạch và xây dựng báo cáo của Bộ để báo cáo Chính phủ.

3. Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, Báo Công Thương, Tạp chí Công Thương tiếp tục củng cố, xây dựng và duy trì các chuyên trang, chuyên mục thông tin, phổ biến pháp luật; chú trọng phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, các văn bản pháp luật liên quan đến chức năng qun lý nhà nước về công nghiệp và thương mại.

4. Vụ Tài chính chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế để bố trí kinh phí thực hiện những nhiệm vụ trong Kế hoạch./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 978/QĐ-BCT ngày 08/02/2013 về Kế hoạch của Bộ Công Thương thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.011

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.89.248