Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 964/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tổ chức Diễn đàn trẻ em tỉnh Bắc Kạn lần thứ 2, năm 2013

Số hiệu: 964/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Triệu Đức Lân
Ngày ban hành: 26/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 964/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 26 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN TRẺ EM TỈNH BẮC KẠN LẦN THỨ HAI, NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số: 2066/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013;

Căn cứ Quyết định số: 617/QĐ-UBND ngày 03/5/2013 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch triển khai tháng Hành động vì trẻ em năm 2013 (Từ ngày 01/6/2013 đến ngày 30/6/2013);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số: 684/TTr-LĐTBXH ngày 20/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức Diễn đàn trẻ em tỉnh Bắc Kạn lần thứ Hai, năm 2013.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Triệu Đức Lân

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN TRẺ EM TỈNH BẮC KẠN LẦN THỨ HAI, NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số: 964/QĐ-UBND ngày 26/6/2013 của UBND tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH - YÊUCẦU

1. Mục đích

Tham vấn ý kiến trẻ em đối với việc sửa đổi Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; xây dựng thông điệp báo cáo tại Diễn đàn trẻ em quốc gia.

Thông qua Diễn đàn nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về quyền tham gia của trẻ em và trách nhiệm xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện và lành mạnh cho mọi trẻ em.

2. Yêu cầu

- Trẻ em được chia sẻ sự hiểu biết và nguyện vọng của mình, được tham gia, đề xuất các ý kiến đối với việc sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; được tham gia đối thoại trực tiếp với lãnh đạo các cấp.

- Các thông điệp chính từ Diễn đàn trẻ em được các cấp, các ngành tiếp nhận, xem xét và thực hiện.

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng tham gia

1.1. Trẻ em

- Trẻ em tham gia Diễn đàn có độ tuổi từ 12 - 16 tuổi, ưu tiên nhóm trẻ từ 14 - 16 tuổi, chú ý cân bằng giới tính giữa trẻ em trai và trẻ em gái, có sức khoẻ tốt, có kinh nghiệm trong các hoạt động. Có sự tham gia của trẻ em đại diện cho các vùng, các dân tộc, các nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

- Trẻ em có khả năng phát hiện vấn đề tốt có kinh nghiệm trong các hoạt động ở địa phương, có năng khiếu vẽ, hát, tham gia các tiểu phẩm, có khả năng thuyết trình tốt.

- Được bầu chọn từ Diễn đàn trẻ em cấp huyện, thị xã.

- Tổng số có 60 em đại diện cho 08 huyện, thị xã tham gia Diễn đàn cấp tỉnh.

1.2. Dẫn trình viên

- Dẫn trình viên là người có kinh nghiệm làm việc với các nhóm trẻ, có khả năng hướng dẫn trẻ tham gia các hoạt động, có sức khỏe tham gia trong suốt quá trình tổ chức Diễn đàn.

- Tổng số có 16 dẫn trình viên đến từ các huyện, thị xã.

1.3. Khách mời

- Trung ương: Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Bảo vệ, Chăm sóc trẻ em và tổ chức Childfund tại Việt Nam.

- Cấp tỉnh: Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội; Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các Sở, Ban, Ngành liên quan, các cơ quan báo chí.

- Cấp huyện: Lãnh đạo UBND, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Huyện/Thị đoàn.

2. Nội dung

- Đánh giá việc thực hiện các khuyến nghị của trẻ em tại Diễn đàn trẻ em tỉnh Bắc Kạn lần thứ Nhất, năm 2011.

- Trẻ em tham gia đánh giá những kết quả đạt được và những tồn tại trong quá trình thực hiện Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

- Trẻ em lựa chọn, đề xuất những vấn đề về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nổi bật ở địa phương để thảo luận, đánh giá, đề xuất sửa đổi Luật Bảo vệ, chăm sóc trẻ em; đưa ra thông điệp về nội dung cần bổ sung, sửa đổi.

- Trẻ em tham gia đối thoại trực tiếp với các lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và đại diện các Sở, Ban, Ngành liên quan ở cấp tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã.

- Bầu chọn 06 em tham gia Diễn đàn trẻ em cấp quốc gia.

3. Thời gian tổ chức: Dự kiến trong tháng 7/2013.

4. Địa điểm: Tổ chức tại tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban Tổ chức diễn đàn

- Trưởng ban: Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Phó Trưởng ban: Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Thành viên là đại diện lãnh đạo các đơn vị: Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Tỉnh đoàn và đại diện tổ chức Childfund tại tỉnh Bắc Kạn.

2. Tiến độ thực hiện

STT

Nội dung hoạt động

Thời gian

1

Tổng hợp đánh giá khuyến nghị của trẻ em tại diễn đàn trẻ em tỉnh Bắc Kạn lần thứ Nhất.

Trước ngày 28/6/2013

2

Thành lập Ban Tổ chức Diễn đàn, chuẩn bị nội dung tài liệu hướng dẫn.

Trước ngày 01/7/2013

3

Họp Ban Tổ chức

Tuần 1 tháng 7

4

Tập huấn cho trẻ em, dẫn trình viên và tổ chức Diễn đàn trẻ em tại tỉnh Bắc Kạn

Dự kiến từ 20 - 28/7/2013

5

Tuyên truyền các hoạt động của Diễn đàn

Trước, trong và sau Diễn đàn

6

Đánh giá hoạt động và báo cáo kết quả Diễn đàn

Sau ngày 30/7/2013

3. Phân công trách nhiệm

3.1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Tham mưu thành lập Ban Tổ chức Diễn đàn trẻ em tỉnh Bắc Kạn lần thứ Hai, năm 2013.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức đánh giá việc thực hiện các khuyến nghị trẻ em tại Diễn đàn trẻ em lần thứ Nhất.

- Chuẩn bị nội dung tập huấn cho trẻ em và dẫn trình viên, tài liệu, sản phẩm truyền thông, kinh phí, hậu cần...

- Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền các hoạt động trước, trong và sau thời gian tổ chức Diễn đàn.

- Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã phối hợp với Phòng Giáo dục - Đào tạo, Huyện/Thị đoàn lựa chọn trẻ em và dẫn trình viên tham gia Diễn đàn.

- Tổ chức đưa đoàn trẻ em và dẫn trình viên đi tham dự Diễn đàn trẻ em cấp quốc gia.

- Báo cáo kết quả tổ chức Diễn đàn.

3.2. Các Sở, Ban, Ngành liên quan

- Cử thành viên tham gia Ban Tổ chức.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đánh giá việc thực hiện các khuyến nghị của trẻ em tại Diễn đàn trẻ em lần thứ Nhất và thực hiện các nội dung liên quan để đảm bảo việc tổ chức Diễn đàn trẻ em thành công.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Sử dụng nguồn kinh phí chi cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đã giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Quyết định 2066/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn và nguồn kinh phí vận động tài trợ.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Diễn đàn trẻ em tỉnh Bắc Kạn lần thứ Hai, năm 2013./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 964/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tổ chức Diễn đàn trẻ em tỉnh Bắc Kạn lần thứ 2, năm 2013

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.317

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146