Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 954/QĐ-UBND 2020 Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên Bình Định

Số hiệu: 954/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Phi Long
Ngày ban hành: 19/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 954/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 19 tháng 03 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 3595/QĐ-UBND ngày 27/11/2013 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Bình Định đến năm 2020; Quyết định số 4517/QĐ-UBND ngày 06/12/2017 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Bình Định đến năm 2020 được ban hành kèm theo Quyết định số 730/QĐ-UBND ngày 25/12/2012;

Căn cứ Quyết định số 4518/QĐ-UBND ngày 06/12/2017 của UBND tỉnh về việc quy định trách nhiệm của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên tỉnh Bình Định;

Căn cứ Công văn số 496/BNV-CTTN ngày 04/02/2020 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Bình Định năm 2020.

Điều 2. Sở Nội vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Vụ CTTN - Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐ, CV VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K12.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Phi Long

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 954/QĐ-UBND ngày 19/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Phát huy trách nhiệm của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã và người đứng đầu các các quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp triển khai thực hiện chính sách, pháp luật theo Quyết định số 4518/QĐ-UBND ngày 06/12/2017 của UBND tỉnh và tổ chức các hoạt động, phong trào liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của thanh niên; tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên phát triển toàn diện, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và của tỉnh.

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên, chú trọng phát hiện và làm lan tỏa rộng rãi các gương thanh niên điển hình tiên tiến, nhằm xây dựng lớp thanh niên tỉnh Bình Định, có lòng yêu nước, lý tưởng, đạo đức cách mạng, tinh thần tự tôn dân tộc; ý thức chấp hành pháp luật, có trách nhiệm với xã hội, tôn trọng quy ước cộng đồng; có hoài bão và khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

3. Chú trọng đào tạo nâng cao trình độ văn hóa, ngoại ngữ, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề và ý thức nghề nghiệp cho thanh niên đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, gắn với ứng dụng khoa học, công nghệ, bố trí và trọng dụng tài năng trẻ; hình thành đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trẻ giỏi trong các cơ quan nhà nước và tổ chức kinh tế - xã hội. Giáo dục đào tạo nghề và kỹ năng nghề nghiệp, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên. Từng bước nâng cao sức khỏe, thể lực và tầm vóc cho thanh niên; có năng lực tự học, tự đào tạo; có kỹ năng sống, để thích ứng với môi trường sống và làm việc.

4. Đẩy mạnh các hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội trong lứa tuổi thanh thiếu niên; tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng Công an và các cơ quan, đơn vị, địa phương, giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thanh niên, tạo chuyển biến trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật, tránh xa tệ nạn; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục, cảm hóa thanh niên chậm tiến trở nên tiến bộ và công tác hỗ trợ thanh niên sau phạm tội, cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đánh giá kết quả việc thực hiện nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch, gắn với đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện theo Quyết định số 4518/QĐ-UBND ngày 06/12/2017 của UBND tỉnh.

6. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo về kết quả thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên theo quy định tại Quyết định số 4518/QĐ- UBND ngày 06/12/2017 và Công văn số 2158/UBND-NC ngày 02/6/2016 của UBND tỉnh; báo cáo phải có số liệu thuyết minh cụ thể, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu đề ra trong Kế hoạch.

II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ

Nội dung nhiệm vụ cụ thể thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên của tỉnh năm 2020 theo Phụ lục đính kèm Kế hoạch này.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ theo Kế hoạch này; giúp UBND tỉnh đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo đề xuất UBND tỉnh giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo quy định, các sở, ban, ngành có kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch. UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

3. Sở Tài chính căn cứ tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch; phối hợp với các cơ quan, đơn vị thẩm định dự toán kinh phí thực hiện các chương trình, đề án, dự án; hướng dẫn việc sử dụng và quyết toán kinh phí theo quy định.

4. Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án phát triển thanh niên theo Kế hoạch.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có phát sinh, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 

PHỤ LỤC

NỘI DUNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN NĂM 2020
(Kèm theo Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Bình Định năm 2020 ban hành theo Quyết định số 954/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Một số chỉ tiêu thực hiện

Nhiệm vụ/giải pháp cụ thể

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

1

- 100% thanh niên là công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, thanh niên lực lượng vũ trang được tuyên truyền, học tập nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- 60% thanh niên nông thôn, đô thị và thanh niên công nhân được tuyên truyền, học tập, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tiếp tục triển khai hoạt động tuyên truyền giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phổ biến nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho thanh niên

Tỉnh đoàn

Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Cả năm

2

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020” theo Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Văn hóa và Thể thao; các Sở, ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Tháng 4

3

Tổ chức tập huấn công tác thông tin đối ngoại và tìm hiểu về tổ chức ASEAN cho thanh niên

Tỉnh đoàn

Sở Ngoại vụ; các sở, ban, ngành liên quan.

Tháng 6

4

Có 3.000 thanh niên lao động tự do và thanh niên lao động ở các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp được tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật và 5.000 lượt thanh niên nông thôn, miền núi, thanh niên dân tộc thiểu số được tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý.

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 2062/QĐ- UBND ngày 08/6/2017 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên” giai đoạn 2017 - 2020

Sở Tư pháp

Tỉnh đoàn; Hội LHTN Việt Nam tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Cả năm

5

Tổ chức phổ biến các quy định pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại và các văn bản pháp lý liên quan về quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động cho thanh niên trước khi đi lao động có thời hạn ở nước ngoài

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở Tư pháp; Sở Tài chính; Tỉnh đoàn

Cả năm

6

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên” năm 2020 trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Tháng 3

7

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội trong lứa tuổi thanh thiếu niên

Công an tỉnh

Tỉnh đoàn; Hội LHTN Việt Nam tỉnh; Đài PT và TH Bình Định; Báo Bình Định

Cả năm

8

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 63/KH-UBND của UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 903/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định cho thanh niên

Sở Thông tin và Truyền thông

Đài PT và TH Bình Định, Báo Bình Định, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Cả năm

9

Tiếp tục triển khai phong trào tuổi trẻ Bình Định tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Tỉnh đoàn

Sở Nông nghiệp và PTNT; Sở Xây dựng; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Tháng 5

10

Tổ chức thu gom rác thải tại 01 khu vực bãi biển huyện Hoài Nhơn

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND huyện Hoài Nhơn và UBND xã ven biển thuộc huyện Hoài Nhơn

Tháng 9

Mục tiêu 2: Nâng cao trình độ văn hóa, ngoại ngữ và tin học, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho thanh niên

STT

Một số chỉ tiêu thực hiện

Nhiệm vụ/giải pháp cụ thể

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

1

- Đạt tỷ lệ 95% trở lên thanh niên tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương.

- 95% thanh niên ở vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt trình độ trung học cơ sở.

- 35% thanh niên là cán bộ, công chức ở xã được bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực quản lý nhà nước và tin học.

Tổ chức truyền thông, nâng cao nhận thức để thanh niên thuộc hộ nghèo, thanh niên thuộc nhóm yếu thế, thanh niên là người dân tộc thiểu số, thanh niên ở vùng miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn không bỏ học

Sở Giáo dục và Đào tạo

Ban Dân tộc; Đài PT và TH Bình Định; Báo Bình Định; Tỉnh đoàn; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Cả năm

2

Tổ chức “Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước cho cán bộ, công chức cấp xã miền núi”

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Nội vụ; Sở Tài chính; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Tháng 6

3

Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh; kế hoạch đào tạo cán bộ, công chức cấp xã năm 2020 (trong đó ưu tiên cho đối tượng là thanh niên có độ tuổi không quá 30 tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn)

Sở Nội vụ

Sở Tài chính; các sở, ngành liên quan

Tháng 3

4

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020” theo Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan có liên quan

Tháng 4

5

Xây dựng, tổ chức các mô hình, phong trào nhằm nâng cao chất lượng học và sử dụng ngoại ngữ, tin học cho thanh niên

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tỉnh đoàn; Sở Thông tin và Truyền thông

Cả năm

Mục tiêu 3: Đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, gắn với đẩy mạnh việc nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ

STT

Một số chỉ tiêu thực hiện

Nhiệm vụ/giải pháp cụ thể

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

1

- Tăng 15% số thanh niên được hỗ trợ ứng dụng, triển khai các ý tưởng sáng tạo, công trình nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất và đời sống so với năm 2015.

- Tăng 20% số công trình khoa học và công nghệ do thanh niên chủ trì so với năm 2015.

- 20% thanh niên là người khuyết tật làm chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh của người khuyết tật”.

Tổ chức lớp đào tạo trình độ Trung cấp lý luận chính trị và bồi dưỡng công tác thanh vận cho cán bộ Đoàn

Tỉnh đoàn

Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan

Tháng 3

2

Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 20/11/2018 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

Sở Nội vụ

Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Khoa học và Công nghệ

Cả năm

3

Triển khai Kế hoạch số 39/KH-UBND 20/6/2018 về việc thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Bình Định

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Tài chính; các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh

Tháng 3

4

Tổ chức cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bình Định lần thứ VII”

Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Giáo dục và Đào tạo; Tỉnh đoàn

Từ Quý I đến Quý III

5

Tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Hội đồng tư vấn và đầu tư khởi nghiệp tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn, Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh

Tháng 6

6

Tổ chức Hội thi Tin học trẻ toàn tỉnh lần thứ XXVI năm 2020

Tỉnh đoàn

Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Khoa học và Công nghệ; Hội LHTN Việt Nam tỉnh; Hội Tin học tỉnh

Tháng 6

7

Tổ chức cuộc thi “Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Bình Định năm 2020”

Sở Khoa học và Công nghệ

Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh; các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý IV

8

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 16/2/2017 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2016 - 2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành có liên quan

Cả năm

9

Tổng kết Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 tỉnh Bình Định

Sở Nội vụ

Ban Tổ chức Tỉnh ủy; UBND các huyện thực hiện Đề án

Tháng 8

10

Tổ chức chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đã được ứng dụng có hiệu quả vào thực tế cho thanh niên nông thôn

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Nông nghiệp & PTNT; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Cả năm

Mục tiêu 4: Giáo dục nghề nghiệp và kỹ năng nghề nghiệp, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên

STT

Một số chỉ tiêu thực hiện

Nhiệm vụ/giải pháp cụ thể

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

1

- 25% thanh niên trong lực lượng lao động được giáo dục nghề nghiệp và kỹ năng nghề nghiệp để thích ứng, hội nhập với thị trường lao động trong nước và quốc tế.

- Giảm thiểu tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên ở đô thị còn dưới 6,5%.

- Giảm thiểu tỷ lệ thiếu việc làm của thanh niên nông thôn còn dưới 5,5%.

- Trên 80% thanh niên được tư vấn về nghề nghiệp và giới thiệu việc làm; giải quyết việc làm cho khoảng 5.000 - 6.000 thanh niên.

- 65% thanh niên làm việc ở các khu công nghiệp, khu kinh tế được trang bị kiến thức pháp luật, hội nhập quốc tế về lĩnh vực lao động; kiến thức kỹ năng về an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp.

- 100% thanh niên trước khi đi lao động có thời hạn ở nước ngoài được học tập, phổ biến các quy định pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại.

- Thanh niên được tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao; hoạt động sinh hoạt cộng đồng ở nơi học tập, làm việc và cư trú:

+ 80% thanh niên ở đô thị;

+ 70% thanh niên ở nông thôn và thanh niên công nhân ở các khu công nghiệp;

+ 60% thanh niên ở miền núi, vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, tuyên truyền, phổ biến thông tin về thị trường lao động cho thanh niên

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở Thông tin và Truyền thông; Đài PT và TH Bình Định; Báo Bình Định; Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh

Cả năm

2

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Tỉnh đoàn và các cơ quan liên quan

Cả năm

3

Tiếp tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội theo Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh

Cả năm

4

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định tham gia phát triển du lịch”

Tỉnh đoàn

Sở Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Từ tháng 3 đến tháng 9

5

Hướng dẫn tổ chức các mô hình hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục, thể thao cho thanh niên tại các cơ quan nhà nước, tổ chức đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và thanh niên tại địa bàn dân cư.

Sở Văn hóa và Thể thao

Đài PT và TH Bình Định; Báo Bình Định; các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Quý II

6

Tổ chức Ngày hội văn hóa thanh niên dân tộc, tôn giáo và các hoạt động thể dục, thể thao cho đoàn viên thanh niên

Tỉnh đoàn

Sở Văn hóa và Thể thao; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Tháng 10

Mục tiêu 5: Nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc, kỹ năng sống cho thanh niên

STT

Một số chỉ tiêu thực hiện

Nhiệm vụ/giải pháp cụ thể

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

1

- 80% thanh niên được trang bị kỹ năng sống, kiến thức về bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản, xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình.

- Giảm 70% tỷ lệ sinh con ở tuổi vị thành niên so với năm 2015.

- Trên 80% thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên di cư được tiếp cận với thông tin và dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục.

- 5.000 thanh niên được tập huấn, bồi dưỡng lồng ghép kỹ năng làm cha mẹ, kiến thức về bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản, xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình.

Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030” theo Quyết định 641/QĐ-TTg ngày 28/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Sở Văn hóa và Thể thao

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông

Quý II

2

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 14/3/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2018 - 2020 và tầm nhìn đến 2030

Sở Y tế

Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan liên quan

Tháng 3

3

Tổ chức truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên và phòng chống HIV/AIDS cho thanh niên năm 2020

Tỉnh đoàn

Sở Y tế; Sở Thông tin và Truyền thông; Báo Bình Định; Đài PT và TH Bình Định

Tháng 7

4

Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện “Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại thuốc lá đến năm 2020” được phê duyệt tại Quyết định số 229/QĐ-TTg ngày 25/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ cho thanh niên

Sở Y tế

Tỉnh đoàn; các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Tháng 3

5

Tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, chống bạo lực học đường, bạo lực gia đình cho thanh thiếu niên tại cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Y tế; Tỉnh đoàn; Đài PT và TH Bình Định; Báo Bình Định

Cả năm

6

Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về bình đẳng giới, chống kỳ thị và phân biệt đối xử về giới cho thanh niên

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở Giáo dục và Đào tạo; Hội LHTN Việt Nam tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Đài PT và TH Bình Định; Báo Bình Định; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Cả năm

7

Tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên sau phạm tội, cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng có hiệu quả

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Công an tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh; các hội, đoàn thể liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Cả năm

8

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Cảm hóa giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến trở nên tiến bộ”

Công an tỉnh

Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; các hội, đoàn thể liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Tháng 3

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 954/QĐ-UBND ngày 19/03/2020 về Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Bình Định năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


634

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.148.127
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!