Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 922/QĐ-BTP năm 2007 về quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí dân chủ và pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư Pháp ban hành

Số hiệu: 922/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Uông Chu Lưu
Ngày ban hành: 14/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số:  922 /QĐ - BTP

Hà Nội, ngày  14  tháng  6 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TẠP CHÍ DÂN CHỦ VÀ PHÁP LUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;
Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 62/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Xét đề nghị của Tổng biên tập Tạp chí Dân chủ và Pháp luật và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Dân chủ và Pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng biên tập Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, Vụ TCCB, Tạp chí DC & PL.

BỘ TRƯỞNG
 Uông Chu Lưu

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TẠP CHÍ DÂN CHỦ VÀ PHÁP LUẬT
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 922/QĐ - BTP ngày 14  tháng 6 năm 2007
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Chương 1:

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

Điều 1. Chức năng

1. Tạp chí Dân chủ và Pháp luật (sau đây gọi là Tạp chí) là cơ quan ngôn luận của Bộ Tư pháp, có chức năng biên tập, phát hành tạp chí và các ấn phẩm khác về pháp luật và tư pháp; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; là diễn đàn trao đổi về khoa học pháp lý, thông tin lý luận, nghiệp vụ và thực tiễn trong xây dựng, thực hiện pháp luật và hoạt động tư pháp; góp phần phục vụ yêu cầu quản lý của nhà nước, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu về pháp luật của nhân dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật, tăng cường pháp chế, phát huy dân chủ, thực hiện công bằng xã hội. 

Tạp chí chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Tư pháp và sự quản lý nhà nước về báo chí của Bộ Văn hoá - Thông tin.

2. Tạp chí là đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Bộ Tư pháp, có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại ngân hàng, kho bạc theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Tạp chí có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt chương trình, kế hoạch hoạt động dài hạn và hàng năm của Tạp chí; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đó sau khi được phê duyệt;

2. Tổ chức biên tập, xuất bản, phát hành tạp chí định kỳ, chuyên đề và các ấn phẩm khác phù hợp với tôn chỉ, mục đích, chức năng, kế hoạch đã được phê duyệt và giấy phép hoạt động của Tạp chí theo quy định của pháp luật do cơ quan có thẩm quyền cấp;

3. Tổ chức thực hiện các diễn đàn trao đổi về khoa học pháp lý, thông tin lý luận, nghiệp vụ và thực tiễn trong xây dựng, thực hiện pháp luật và hoạt động tư pháp;

4. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phản ánh, hướng dẫn dư luận xã hội về xây dựng, thực hiện pháp luật và hoạt động tư pháp;

5. Phát hiện, nêu gương các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, nhân tố mới trong xây dựng, thực hiện pháp luật và hoạt động tư pháp; đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực xã hội khác;

6. Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học trong phạm vi được giao; tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, toạ đàm, góp phần làm rõ những vấn đề về lý luận và thực tiễn trong xây dựng, thực hiện pháp luật và hoạt động tư pháp;

7. Xây dựng, thực hiện quy hoạch cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ viên chức của Tạp chí; quản lý, sử dụng biên chế được giao theo quy định của pháp luật và của Bộ Tư pháp; sử dụng cộng tác viên và người lao động theo quy định của pháp luật;

8. Thực hiện cơ chế, chế độ tài chính, kế toán và quản lý tài sản được giao theo quy định của pháp luật và của Bộ Tư pháp;

9. Thực hiện các hoạt động kinh doanh, dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tạp chí theo quy định của pháp luật;

10. Giải quyết khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật;

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do Bộ trưởng Bộ Tư pháp giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức, biên chế

1. Cơ cấu tổ chức của Tạp chí gồm có Tổng biên tập, các Phó Tổng biên tập và các đơn vị sau:

a) Ban Biên tập;

b) Ban Thư ký toà soạn;

c) Phòng Trị sự.

2. Biên chế của Tạp chí do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định trên cơ sở đề nghị của Tổng biên tập Tạp chí và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Điều 4. Ban Biên tập

Ban Biên tập có chức năng tham mư­u, giúp Tổng biên tập xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch biên tập hàng quý, hàng tháng và từng số của Tạp chí phù hợp với kế hoạch đã được Tổng biên tập phê duyệt; tổ chức thực hiện và quản lý hoạt động biên tập nội dung các ấn phẩm theo kế hoạch đã được phê duyệt; thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng biên tập giao.

Điều 5. Ban Thư­ ký toà soạn

Ban Thư­ ký toà soạn có chức năng tham mưu, giúp Tổng biên tập xây dựng chương trình, kế hoạch công tác dài hạn và hàng năm của Tạp chí; tổng hợp, điều hoà về nội dung và hình thức đối với các ấn phẩm theo kế hoạch đã được phê duyệt; thực hiện các nhiệm vụ về thi đua - khen thưởng, hành chính, tổng hợp; công tác cộng tác viên và công tác bạn đọc; giải quyết khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật; thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng biên tập giao.

Điều 6. Phòng Trị sự

Phòng Trị sự có chức năng tham m­ưu, giúp Tổng biên tập lập kế hoạch và tổ chức thực hiện, quản lý công tác phát hành, quản trị, tài chính, kế toán của Tạp chí; các hoạt động kinh doanh, dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tạp chí theo quy định của pháp luật; thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng biên tập giao.

Chương 2:

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA VIÊN CHỨC TẠP CHÍ

Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng biên tập

Tổng biên tập là viên chức lãnh đạo, đứng đầu Tạp chí, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về quản lý, điều hành các hoạt động của Tạp chí.

Tổng biên tập có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Tạp chí theo quy định của pháp luật và theo quy định tại Điều 2 của Quy chế này;

2. Lãnh đạo và quản lý Tạp chí về tư tưởng, chính trị, nghiệp vụ, tài chính, kế toán, tổ chức, cán bộ; quyết định các chủ trương, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng của Tạp chí và các ấn phẩm khác; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước các cơ quan có thẩm quyền về nội dung, quan điểm, tư tưởng chính trị của Tạp chí;

3. Phân công, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các Phó Tổng biên tập;

Khi vắng mặt, Tổng biên tập uỷ nhiệm cho một Phó Tổng biên tập quản lý, điều hành công việc chung của Tạp chí; Phó Tổng biên tập được uỷ nhiệm chịu trách nhiệm trước Tổng biên tập và trước pháp luật về những công việc được uỷ nhiệm;

4. Quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, nguyên tắc, chế độ làm việc, mối quan hệ công tác của các đơn vị, của Trưởng phòng, ban, Phó Trưởng phòng, ban và các viên chức khác thuộc Tạp chí; ban hành nội quy, lề lối làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ của Tạp chí;

5. Phổ biến, quán triệt thực hiện các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến viên chức của Tạp chí;

6. Tổ chức, chỉ đạo thực hiện việc phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Ngành để thu thập thông tin, tài liệu; bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ các hoạt động của Tạp chí;

7. Quản lý, sử dụng, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với viên chức; sử dụng cộng tác viên và người lao động theo quy định của pháp luật;

8. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, tiêu cực; thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo quy định của pháp luật;

9. Tổ chức thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về tình hình tổ chức, hoạt động và tài chính của Tạp chí theo quy định của pháp luật và của Bộ Tư pháp;

10. Làm chủ tài khoản của Tạp chí; quản lý kinh phí, vốn, tài sản và tổ chức thực hiện công tác tài chính, kế toán của Tạp chí theo quy định của pháp luật và của Bộ Tư pháp;

11. Duy trì kỷ luật lao động; bảo đảm, phát huy dân chủ trong tổ chức, hoạt động của Tạp chí theo quy định của pháp luật và của Bộ Tư pháp;

12. Ký các văn bản theo quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của Bộ Tư pháp;

13. Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật;

14. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Bộ trưởng Bộ Tư pháp khi có những khuyết điểm về quản lý và khi để xảy ra tình trạng tham nhũng, quan liêu, gây thiệt hại lớn trong đơn vị;

15. Tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức chính trị, chính trị- xã hội của Tạp chí hoạt động có hiệu quả; phối hợp với tổ chức chính trị, chính trị- xã hội của Bộ và của Tạp chí trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Tạp chí, các chế độ, chính sách liên quan đến quyền lợi của viên chức Tạp chí;

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do Bộ trưởng Bộ Tư pháp giao.

Điều 8.  Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Tổng biên tập

Phó Tổng biên tập là viên chức lãnh đạo, giúp Tổng biên tập quản lý, điều hành hoạt động của Tạp chí; được Tổng biên tập phân công trực tiếp quản lý một số lĩnh vực công tác; chịu trách nhiệm trước Tổng biên tập và trước pháp luật về những lĩnh vực công tác được Tổng biên tập phân công.

Phó Tổng biên tập có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Tổ chức thực hiện các công tác thuộc lĩnh vực được Tổng biên tập phân công;

2. Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ của các phòng, ban và viên chức được Tổng biên tập phân công quản lý trực tiếp;

3. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khi được Tổng biên tập uỷ nhiệm; báo cáo, chịu trách nhiệm trước Tổng biên tập và trước pháp luật về những công việc được Tổng biên tập uỷ nhiệm;

4. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Tổng biên tập và trước Bộ trưởng Bộ Tư pháp khi có những khuyết điểm về quản lý và khi để xảy ra tình trạng tham nhũng, quan liêu, gây thiệt hại lớn trong lĩnh vực được phân công quản lý;

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng biên tập giao.

Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng phòng, ban, Phó Trưởng phòng, ban

Trưởng phòng, ban trực thuộc Tạp chí có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của đơn vị mình; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Tổng biên tập về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Phó Trưởng phòng, ban trực thuộc Tạp chí giúp Trưởng phòng, ban tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ của đơn vị mình; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, ban, trước Tổng biên tập và trước pháp luật về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Điều 10. Nhiệm vụ, quyền hạn của viên chức và người lao động

Viên chức và người lao động thuộc Tạp chí được hưởng các quyền lợi và thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật; có trách nhiệm chấp hành sự chỉ đạo của người quản lý trực tiếp; chịu trách nhiệm trước người quản lý trực tiếp, trước Tổng biên tập và trước pháp luật về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Chương 3:

NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 11. Nguyên tắc làm việc

Tạp chí làm việc theo chế độ thủ trưởng, bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ, phát huy tính chủ động, sáng tạo của viên chức trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Điều 12. Quan hệ của Tạp chí với Bộ Tư pháp

Tạp chí chịu sự lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; có trách nhiệm báo cáo, phản ánh kịp thời về tổ chức và tình hình thực hiện nhiệm vụ, việc chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Tạp chí với Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; đề xuất quan điểm và các biện pháp phát triển, nâng cao chất lượng của tạp chí theo quy định của pháp luật và yêu cầu của Bộ Tư pháp.

Điều 13. Quan hệ của Tạp chí với Bộ Văn hoá - Thông tin

Tạp chí chịu sự quản lý nhà nước về báo chí của Bộ Văn hoá - Thông tin theo quy định của pháp luật; có trách nhiệm báo cáo, phản ánh kịp thời về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, việc chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Tạp chí, đề xuất quan điểm và các biện pháp phát triển, nâng cao chất lượng của Tạp chí theo quy định của pháp luật và yêu cầu của Bộ Văn hoá - Thông tin.

Điều 14. Quan hệ của Tạp chí với các đơn vị và tổ chức chính trị, chính trị- xã hội thuộc Bộ

1. Tạp chí thực hiện phối hợp với Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật trong tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; với Vụ Tổ chức cán bộ trong quản lý về công tác tổ chức, cán bộ và thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động của Tạp chí theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Tư pháp; với Vụ Kế hoạch - Tài chính trong quản lý công tác tài chính, kế toán của Tạp chí theo quy định của pháp luật; với Văn phòng Bộ trong thông tin kịp thời, chính xác về tổ chức, hoạt động của Bộ theo quy định; với các đơn vị khác thuộc Bộ để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật và của Bộ Tư pháp.

2. Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu thuộc lĩnh vực hoạt động của đơn vị mình cho Tạp chí theo quy định của pháp luật và sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp.

3. Tạp chí thực hiện việc phối hợp với các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội cơ quan Bộ; với các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội của Tạp chí trong việc thực hiện chế độ, chính sách đối với  viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 922/QĐ-BTP năm 2007 về quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí dân chủ và pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư Pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.111
DMCA.com Protection Status

IP: 3.228.24.192