Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 886/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2012 – 2020 do tỉnh Hòa Bình ban hành

Số hiệu: 886/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Bùi Văn Tỉnh
Ngày ban hành: 09/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 886/QĐ-UBND

Hoà Bình, ngày 9 tháng 7 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC, GIAI ĐOẠN 2012 - 2020

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 33/TTr-CAT-PV28 ngày 13/6/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2012 – 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Tỉnh

 

ĐỀ ÁN

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC, GIAI ĐOẠN 2012 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 886/QĐ-UBND ngày 09/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình)

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Cơ sở lý luận

Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, nhân dân là nền tảng của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT); phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) là phong trào cách mạng hết sức quan trọng và có tính chiến lược, do Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý điều hành để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trên mặt trận bảo vệ ANTT; trong đó lực lượng Công an đóng vai trò tham mưu nòng cốt.

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là hoạt động tự giác, có tổ chức, được đông đảo nhân dân tích cực, tự giác tham gia để cùng phòng ngừa, phát hiện đấu tranh chống các thế lực thù địch, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG), giữ gìn trật tự an toàn xã hội (TTATXH), bảo vệ tài sản Nhà nước, tính mạng, tài sản hợp pháp của nhân dân.

Qua các thời kỳ cách mạng, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều Chỉ thị, Nghị quyết và các văn bản pháp quy để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, như: Kết luận số 86-KL/TW ngày 05/11/2010 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo ANQG trong tình hình mới; Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng khẳng định: “Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân vững chắc”; “xây dựng lực lượng Công an nhân vững mạnh toàn diện; kết hợp lực lượng chuyên trách, bán chuyên trách, các cơ quan bảo vệ pháp luật với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ”; “Phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng an ninh”…

- Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” quy định: Hàng năm lấy ngày 19/8 là “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”… nhằm thực hiện nội dung, yêu cầu: Giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác cách mạng của các tầng lớp xã hội trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

2. Cơ sở thực tiễn

Trên địa bàn tỉnh Hoà Bình, những năm qua, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh thường xuyên quan tâm đến công tác đảm bảo ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Hàng năm, Tỉnh uỷ luôn dành sự quan tâm lãnh, chỉ đạo đối với việc xây dựng và phát huy tác dụng của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ bằng việc ban hành Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT, UBND tỉnh ban hành các kế hoạch chỉ đạo thực hiện. Công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, thu hút sự tham gia đông đảo của nhân dân, phát huy hiệu quả trong phòng chống tội phạm. Tính đến nay trên địa bàn tỉnh đang duy trì hoạt động 65 mô hình tự quản về ANTT, trong đó có 43 mô hình hoạt động có hiệu quả = 66%. Điển hình như các mô hình: “Tổ liên gia tự quản”; “Làng, thôn, xóm tự quản”; “Ổ nhà, dòng họ tự quản”; “Tiếng kẻng bình yên”; “Nhà nhà cây gậy vây bắt kẻ gian”; “Câu lạc bộ phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy”; “Giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa hòa nhập cộng đồng”; “Câu lạc bộ 19/8 v.v.. Các mô hình trên sau khi thực hiện thí điểm ở các khu dân cư, khẳng định hiệu quả trong phòng, chống tội phạm đã được nhân rộng ra nhiều địa phương khác, góp phần làm cho các khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp được đảm bảo an toàn về an ninh, trật tự, qua khảo sát toàn tỉnh có trên 50 % khu dân cư có phong trào khá và an toàn về an ninh, trật tự. Ngoài ra thông qua việc tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” hàng năm từ các thôn, xóm, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đã tạo được khí thế sôi nổi, mang ý nghĩa thiết thực trong công tác đảm bảo ANTT trên tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hoà giải. Có thể khẳng định rằng khi người dân thực sự làm chủ trong việc tham gia bảo vệ ANTT, ý thực tự quản và tinh thần cảnh giác được nâng lên, là điều kiện cơ bản để duy trì phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đồng thời góp phần tích cực trong công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể xã hội ở cơ sở ngày càng trong sạch vững mạnh.

Tuy nhiên, tại một số địa bàn, cơ quan, đơn vị cấp uỷ, lãnh đạo chưa thực sự quan tâm chỉ đạo phong trào, chưa chủ động đối với công tác tổ chức và xây dựng phong trào, chưa nhân rộng được các mô hình điển hình tiên tiến hoặc xây dựng mô hình còn mang tính hình thức; có nhiều nghị quyết liên tịch, nhiều Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tai tệ nạn xã hội nội dung chồng chéo, hiệu quả hoạt động thấp. Kinh phí đầu tư cho phong trào còn hạn chế, một số nơi quần chúng nhân dân còn thiếu cảnh giác, chưa tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh tố giác các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Các mô hình tự quản chưa được hướng dẫn thống nhất và quy định cụ thể về nội dung hoạt động nên hiệu quả chưa cao. Chất lượng hoạt động của lực lượng chuyên trách xây dựng phong trào và lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp cong mỏng, chưa đáp ứng yêu cầu, do đó chưa thực sự làm tốt vai trò tham mưu nòng cốt và trực tiếp giải quyết công việc ở cơ sở.

Trong thời gian tới tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch, tội phạm tăng cường hoạt động chống phá với nhiều hình thức và thủ đoạn tinh vi, nguy hiểm hơn nhằm tiếp tục thực hiện chiến lược “Diễn biến hoà bình”, gây ra tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ; lợi dụng sơ hở để thâm nhập chống phá nội bộ, kích động lôi kéo thực hiện các hành vi chống phá ta. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là các loại tội phạm nguy hiểm, tội phạm mới có nhiều khó khăn phức tạp. Bên cạnh những mặt tích cực, còn phát sinh những vấn đề xã hội gay gắt, nếu không được giải quyết kịp thời ngay tại cơ sở sẽ làm xuất hiện những yếu tố tiềm ẩn là nguyên nhân phát sinh các vấn đề gây mất ổn định chính trị xã hội.

Trước yêu cầu tình hình thực tế, để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số: 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới; Nghị quyết số 09/CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ về tăng cường công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới, Chỉ thị 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới. Thực hiện Kế hoạch số: ...-KH/TU ngày tháng năm 2012 của Tỉnh uỷ về thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Ban bí thư TW. Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2012 - 2020” nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các đoàn thể nhân dân và của toàn dân tham gia bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH.

II. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN

1. Mục tiêu tổng quát

Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, điều hành của chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, các tổ chức và đoàn thể quần chúng, vai trò nòng cốt của lực lượng Công an các cấp trên địa bàn. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần giữ vững ANCT, TTATXH phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Mục tiêu cụ thể

- 100% các văn bản của Đảng, Nhà nước và ngành Công an về công tác ANTT được triển khai đến mọi người dân, các khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường để thực hiện.

- 100% các khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường cấp uỷ Đảng có Nghị quyết, chính quyền có kế hoạch thực hiện công tác ANTT; các hộ dân, mọi cán bộ, công nhân viên, học sinh (từ bậc học trung học cơ sở trở lên) ký kết tham gia phòng chống tội phạm.

- 100% các khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường có mô hình quần chúng tham gia đảm ANTT.

- 100% các khu dân cư, xã, phường, thị trấn có lực lượng nòng cốt (công an xã, bảo vệ dân phố) đảm bảo số lượng, chất lượng; cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường bố trí đủ lực lượng bảo vệ theo quy định.

- Tập trung xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự. Đến năm 2015 có trên 70% số đơn vị đạt chuẩn và đến năm 2020 có trên 90% số đơn vị đạt chuẩn.

III. THỜI GIAN VÀ PHẠM VI ĐỀ ÁN

1. Đề án thực hiện từ năm 2012 đến năm 2020, chia làm 02 giai đoạn:

- Giai đoạn I: Từ năm 2012 đến năm 2015, sơ kết giai đoạn I vào cuối năm 2015.

- Giai đoạn II: Từ năm 2016 đến hết năm 2020. Tổng kết Đề án vào cuối năm 2020.

2. Phạm vi: Thực hiện đề án trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Công tác tuyên truyền vận động

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Sở văn hoá thể thao và du lịch, Báo Hoà Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, UBND các huyện, thành phố.

- Chỉ tiêu cụ thể:

+ Thông tin, tuyên truyền kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, các quy định của Nhà nước về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và xây dựng lực lượng nòng cốt trong phong trào phải được tuyên truyền sâu rộng tới xã, phường, thị trấn, phổ biến quán triệt sâu rộng đến khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, các tổ chức đoàn thể quần chúng.

+ Đến năm 2015 các cấp từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn xây dựng và kiện toàn được đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và đội ngũ cộng tác viên đủ sức đáp ứng nhiệm vụ tuyên truyền; có 100% được tập huấn kiến thức cơ bản và kỹ năng tuyên truyền về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

- Những nội dung cơ bản trong công tác tuyên truyền:

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn cán bộ và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ ANTT; vị trí, vai trò, nội dung, kết quả của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” và xây dựng lực lượng nòng cốt ở cơ sở; âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; quyền và nghĩa vụ công dân đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tích cực, tự giác tham gia bảo vệ an ninh chính trị nội bộ và TTATXH. Tham gia thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý, phòng chống tội phạm mua bán người. Đồng thời phải gắn với các phong trào khác như: Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới; toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư; xóa đói - giảm nghèo.

Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phù hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXXH trong tình hình mới. Tập trung vào các địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT, địa bàn vùng dân tộc, tôn giáo, các khu công nghiệp, doanh nghiệp lớn, các trường học. Hình thức, biện pháp tuyên truyền phù hợp với từng địa bàn, lĩnh vực và nhận thức của các nhóm đối tượng. Đổi mới, nâng cao các hình thức tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua các cuộc họp cơ quan, ban ngành, sinh hoạt trường lớp, họp khu dân cư, tổ dân phố, lồng ghép với các phong trào thi đua khác của đơn vị, địa phương. Tổ chức các hội thi, hội thảo, tuyên truyền dưới hình thức sân khấu hoá về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Gắn việc tổ chức vận động thường xuyên, vận động cá biệt với mở các đợt vận động tập trung để giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm về an ninh, trật tự; gắn phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ; tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, phòng chống ma tuý, giữ gìn TTATXH để tạo khí thế và hỗ trợ cho công tác vận động quần chúng.

Các cấp các ngành thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg ngày 01/2/2008 của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò người có uy tín trong dân tộc thiểu số. Quan tâm động viên thăm hỏi, thực hiện chế độ chính sách đối với người có uy tín.

Các cơ quan, các tổ chức đoàn thể trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu các hình thức tuyên truyền cụ thể phù hợp, gắn với thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn. Hàng năm, các cơ quan, đơn vị, nhà trường phải có nghị quyết và đưa nội dung xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vào nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị mình.

Giáo dục nâng cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trong cán bộ, công nhân viên chức, nhân dân và học sinh, sinh viên. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong lĩnh vực này.

Tiếp tục thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện chỉ thị số 06/2008/CT-TTG ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tạo điều kiện đề những người có uy tín trên địa bàn tích cực trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia công tác bảo vệ ANTT có hiệu quả.

Xây dựng bộ tài liệu tuyên truyền về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hoá giáo dục người vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư; thu hồi vũ khí vật liệu nổ; vận động đối tượng phạm tội ra đầu thú…

Tổ chức sơ, tổng kết, phổ biến kinh nghiệm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở các khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và trên phạm vi toàn tỉnh.

Các cơ quan thông tin đại chúng, báo, đài địa phương xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

2. Xây dựng các mô hình tổ chức quần chúng tự quản về ANTT

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, UBND các huyện, thành phố.

- Chỉ tiêu cụ thể:

+ Đến năm 2015: có trên 70% cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; 100% số xã, phường, thị trấn xây dựng được các mô hình tự quản về ANTT phù hợp với tình hình, đặc điểm của đơn vị mình.

+ Đến năm 2020: 100% cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; 100% số xã, phường, thị trấn xây dựng được các mô hình tự quản về ANTT.

- Nội dung cơ bản:

Xây dựng mới, đồng thời tiếp tục duy trì, nhân rộng và phát huy hiệu quả các mô hình đã được xây dựng và đang hoạt động có hiệu quả ở cơ sở như: Tổ liên gia tự quản; Dòng họ, ổ nhà tự quản; Tổ tuần tra nhân dân; Tổ hoà giải; câu lạc bộ phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; Hòm thư tố giác tội phạm; Cụm ANTT giáp ranh; Cụm ANTT liên kết v.v..

Hoàn chỉnh bộ tài liệu về nội dung, cách thức hoạt động và hiệu qủa của các cụm an ninh giáp ranh và mô hình tự quản về ANTT ban hành trên phạm vi toàn tỉnh để áp dụng

Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng và phân loại khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường theo các tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. Từ đó, có kế hoạch củng cố, nâng cao chất lượng phong trào cơ sở.

Tập trung củng cố, phát triển phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở các xã, thị trấn được xác định là địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT (đã được Bộ trưởng Bộ Công an ra quyết định công nhận).

Tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm phổ biến, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; động viên, khen thưởng kịp thời những mô hình, điển hình tiên tiến phát huy hiệu quả thiết thực.

3. Xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về an ninh, trật tự

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: UBND các huyện, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn; các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

- Chỉ tiêu cụ thể:

+ Đến năm 2015: có trên 70% số khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn “An toàn về ANTT”.

+ Đến năm 2020: có trên 90% số khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn “An toàn về ANTT”.

- Nội dung cơ bản:

Triển khai thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh quy định của UBND tỉnh về Tiêu chuẩn “Khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường An toàn về ANTT”. Trên cơ sở đó nâng cao nhận thức cho các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung tiêu chuẩn, mục tiêu, nội dung và biện pháp tiến hành xây dựng “khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường An toàn về ANTT”, làm cho chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở những nơi đạt chuẩn được nâng lên, ý thức tự giác và tinh thần làm chủ của người dân được khơi dậy, tạo điều kiện tham gia xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Tổ chức cho cán bộ và nhân dân đăng ký, cam kết và thực hiện tốt việc xây dựng “Khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường An toàn về ANTT”.

Hàng năm thường trực Ban chỉ đạo Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội các cấp duy trì tốt việc kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Tiêu chuẩn An toàn về ANTT ở cấp mình hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ đề nghị cấp trên công nhận theo trình tự quy định tại thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an.

4. Tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” 19/8 hàng năm sôi nổi, thiết thực và hiệu quả

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn; các cơ quan, doanh nghiệp, trường học.

- Chỉ tiêu cụ thể:

100% các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; các khu dân cư, xã, phường, thị trấn tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” 19/8 hàng năm với các hình thức thiết thực hiệu quả, phong phú ( nên tập trung tổ chức ở thôn, xóm, tổ dân phố và trường học).

- Nội dung cơ bản:

Hàng năm cấp uỷ Đảng có Nghị quyết; chính quyền, thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp có kế hoạch tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” ở cơ quan đơn vị mình gắn với các phong trào, các đợt phát động thi đua khác của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả của ngày hội (kể cả phần lễ và phần hội) để ngày 19/8 hàng năm thực sự trở thành ngày hội của toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ.

Tổ chức các đợt cao điểm tuyên truyền sâu rộng, đặc biệt trong dịp tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” 19/8, “Ngày toàn dân phòng chống ma tuý” 21/6, “Ngày hội toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” 15/11, các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

5. Xây dựng lực lượng nòng cốt đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Nội vụ, UBMTTQVN tỉnh, UBND các huyện, thành phố;

- Chỉ tiêu cụ thể:

Củng cố, kiện toàn cán bộ lãnh đạo chỉ huy và hệ thống tổ chức chuyên trách làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ từ tỉnh đến cơ sở; có đủ trang thiết bị, phương tiện cần thiết để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mở các lớp đào tạo trình độ trung cấp nghiệp vụ Công an xã đối với trưởng, phó Công an xã và công an viên dự nguồn, tiến tới mở lớp liên thông lên đại học cho lực lượng Công an xã; duy trì thường xuyên công tác huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ đối với lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.

- Nội dung cơ bản:

Quan tâm hỗ trợ kinh phí thường xuyên đối với Công an xã, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhằm xây dựng, củng cố lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan doanh nghiệp vững mạnh, hoạt động có hiệu quả, đủ năng lực làm hạt nhân, nòng cốt tổ chức xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở.

Tổ chức thực hiện tốt Pháp lệnh về Công an xã, thực hiện Đề án về nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Công an xã nhằm kiện toàn và đảm bảo về quân số, trình độ năng lực cũng như bổ xung nguồn lực tài chính để đảm bảo các điều kiện về vật chất và trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn cho lực lượng Công an xã. Bố trí kinh phí hỗ trợ hệ số lương, phụ cấp đối với trưởng, phó Công an xã và công an viên.

Duy trì thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ về Bảo vệ dân phố, thường xuyên kiện toàn và bổ xung về lực lượng cũng như chất lượng, trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở.

Rà soát, bổ xung thường xuyên đội ngũ bảo vệ các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đảm bảo về số lượng, chất lượng và trang phục để hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong khối cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trường học trên địa bàn toàn tỉnh. Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm kịp thời đáp ứng nhiệm vụ công tác chuyên môn.

Xây dựng, hoàn thiện tài liệu huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng nòng cốt. Thường xuyên bồi dưỡng, huấn luyện nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tăng cường trang bị phương tiện, điều kiện làm việc cho lực lượng chuyên trách xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cấp tỉnh và cấp huyện.

V. KINH PHÍ ĐẢM BẢO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Ngân sách trung ương cấp hàng năm theo chương trình mục tiêu Quốc gia chi cho nhiệm vụ tuyên truyền, vận động phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và các lĩnh vực liên quan đến ANTT;

2. Ngân sách địa phương đảm bảo cho công tác an ninh, trật tự;

3. Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội tham mưu đề xuất UBND tỉnh quyết định thành lập Quỹ phòng chống tội phạm theo tinh thần chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/1998 của Bộ Chính trị, nhằm thu hút nguồn lực phục vụ công tác đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

4. Hàng năm thường trực Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh phối hợp các ngành liên quan lập dự trù và dự kiến phân bổ kinh phí theo Phụ lục dự toán kèm theo Đề án này.

VI. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Thành lập Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm và tệ nạ xã hội; xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Đề án, đảm bảo tiến độ và duy trì hoạt động. Rà soát, rút kinh nghiệm hoạt động của các mô hình tự quản, xem xét nhân rộng, xây mới những mô hình có hiệu quả. Huy động nguồn lực, quan tâm xây dựng củng cố phong trào, duy trì hoạt động có hiệu quả của Ban chỉ đạo huyện, thành phố và cấp cơ sở.

2. Công an tỉnh

- Thường trực Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành, các cấp tham mưu cho Ban chỉ đạo tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án này.

- Có trách nhiệm hướng dẫn, xây dựng kế hoạch tham mưu cho Ban chỉ đạo tỉnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công nhân viên chức, học sinh, sinh viên và toàn thể nhân dân trê địa bàn nắm và hiểu rõ được ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào và vai trò của quần chúng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở.

- Kiểm tra, đôn đốc, tập hợp tình hình kết quả báo cáo UBND tỉnh.

- Tham mưu giúp UBND tỉnh sơ, tổng kết, khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích trong thực hiện phong trào và thực hiện tốt Đề án.

3. Sở Nội vụ

Phối hợp Công an tỉnh đề xuất bổ sung biên chế, chế độ chính sách đối với lực lượng Công an xã theo quy định. Xây dựng bộ máy Công an xã, thị trấn trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới. Tăng cường hơn nữa việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về an ninh trật tự ở cơ sở.

4. Sở Tư pháp

Tham gia đóng góp vào các văn bản dự thảo có liên quan đến các quy định về thành lập, xây dựng nội quy, quy chế hoạt động của các Ban chỉ đạo thực hiện đề án; các mô hình quần chúng tham gia công tác đảm bảo ANTT; xây dựng “khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về ANTT”.

5. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

Chỉ đạo lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên phối hợp với Công an xã thực hiện nghiêm túc Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12-7-2010 của Chính phủ về thực hiện Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Thường xuyên thông báo tình hình cơ sở, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh. Hướng dẫn đôn đốc các đơn vị quân đội đóng quân trên trên địa bàn tỉnh phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân nơi đóng quân, góp phần thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

6. Sở Tài chính

- Phối hợp Công an tỉnh, Sở Nội vụ đề xuất kinh phí phục vụ hoạt động của các Ban chỉ đạo triển khai Đề án; chế độ phụ cấp đối với lực lượng đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, duy trì hoạt động của các mô hình tự quản về an ninh trật tự, mô hình “khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về an ninh, trật tự”.

- Kiểm tra, giám sát việc sử dụng và thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành.

7. Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan thông tin đại chúng địa phương

Thông tin kịp thời các chủ trương, biện pháp của Đề án, những cách làm hay, gương người tốt, việc tốt trong quá trình triển khai thực hiện Đề án để động viên khích lệ kịp thời cán bộ, nhân dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn cùng tích cực tham gia.

8. Đề nghị UBMTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên

- Chỉ đạo UBMTTQ các cấp phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo các huyện, thành phố trong công tác đảm bảo ANTT, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết liên tịch số 01/NQLT giữa Ban thường trực UBMTTQVN với Bộ Công an. Tuyên truyền giáo dục đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia thực hiện Đề án.

- Phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ lồng ghép với các phong trào cách mạng khác tạo động lực thúc đẩy thực hiện có hiệu quả Đề án.

- Gắn phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả đề án này.

2. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyên, thành phố xây dựng kế hoạch, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ đã được phân công, đồng thời phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức thực hiện Đề án.

3. Định kỳ (3 tháng, 6 tháng và 1 năm) Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội của tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh tình hình, kết quả thực hiện đề án./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 886/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2012 – 2020 do tỉnh Hòa Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.142
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127