Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 861/QĐ-MTTW-BTT tuyển chọn biên tập công bố phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2016

Số hiệu: 861/QĐ-MTTW-BTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 27/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TQUỐC VIỆT NAM
BAN THƯỜNG TRC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 861/-MTTW-BTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY CHẾ TUYỂN CHỌN, BIÊN TẬP, CÔNG BỐ VÀ PHÁT HÀNH SÁCH VÀNG “SÁNG TẠO VIỆT NAM”

BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN TRUNG ƯƠNG
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-MTTW-UB, ngày 12/2/2015 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành kèm theo Quy chế hoạt động của Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa VIII) nhiệm kỳ 2014 - 2019;

Căn cứ Đề án số 05/ĐA-MTTW-BTT, ngày 27/5/2016 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tuyển chọn, biên tập, công bvà phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam;

Trên cơ sở thống nhất giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các bộ, ngành và các cơ quan có liên quan;

Xét đnghị của Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quyết định kèm theo Quy chế tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Ban Chỉ đạo, Hội đồng tuyển chọn, Ban Thư ký Biên tập được thành lập theo Quy chế và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Th
ường trực UBTƯ MTTQ VN;
- Các bộ: KHCN, Công thương, NN&PTNT, Y t
ế, Giáo dục - Đào tạo, Thông tin - Truyền thông, Xây dựng, Giao thông - Vận tải, Quốc phòng, Công an, LĐ,TB&XH, Ngoại giao (để phối hợp);
- Liên hiệp các Hội KHKT VN, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHPNVN, Tổng LĐLĐVN, Hội NDVN, Hội CCB VN, VCCI, Hội DN nhỏ và v
ừa VN, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam (để phối hợp);
- UBND; UBMTTQVN; sở KHCN các tỉnh, thành ph
;
- Các ban, đơn vị, Văn phòng UBTƯ MTTQ VN;
- Lưu Văn thư.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thiện Nhân

 

QUY CHẾ

TUYỂN CHỌN, BIÊN TẬP, CÔNG BỐ VÀ PHÁT HÀNH “SÁCH VÀNG SÁNG TẠO VIỆT NAM”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 861/QĐ-MTTW-BTT, ngày 27/5/2016 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tquốc Việt Nam)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này quy định phạm vi, đối tượng, nội dung, cách thức tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam” hằng năm, bắt đầu từ năm 2016 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với một số bộ, ngành và một số tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở Trung ương thực hiện.

Điều 2. Phạm vi thực hiện

1. Sách vàng Sáng tạo Việt Nam được tuyển chọn từ các công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ trên lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ và kỹ thuật của các bộ, ngành và một số tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Các cá nhân (tập thể) đoạt các giải thưởng quốc tế.

3. Các công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ trên các lĩnh vực khác như: xã hội nhân văn, quản lý, kinh tế... sẽ được triển khai thực hiện vào thời điểm thích hợp.

Điều 3. Đối tượng tuyển chọn

1. Các công trình sáng tạo khoa học và công nghệ được tuyển chọn đưa vào Sách vàng Sáng tạo Việt Nam phải là công trình sáng tạo khoa học và công nghệ đạt giải tại các cuộc thi do bộ, ngành, một số tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức từ năm 2014 trở lại đây.

2. Các công trình sáng tạo khoa học và công nghệ đạt giải tại các cuộc thi do các bộ, ngành, một số tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức từ năm 2013 trở về trước không thuộc đối tượng áp dụng của quy chế này.

3. Các cá nhân (tập thể) đoạt các giải thưởng quốc tế do các bộ, ngành gii thiệu.

Điều 4. Cơ cấu, số lượng tuyển chọn

1. Các bộ: Khoa học và Công nghệ, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông - Vận tải, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Quốc phòng, Công an, Thông tin và Truyền thông, Lao động, Thương binh và Xã hội; các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở Trung ương: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam: Mỗi cơ quan, tổ chức gii thiệu không quá 3 công trình sáng tạo khoa học và công nghệ.

2. Bộ Ngoại giao giới thiệu 2 công trình sáng tạo khoa học và công nghệ đã đạt giải thưởng của người Việt Nam ở nước ngoài trong 2 năm 2014, 2015.

3. Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giới thiệu 1 công trình sáng tạo khoa học và công nghệ (do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố giới thiệu). Riêng thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh mỗi địa phương giới thiệu không quá 4 công trình; các tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa mỗi địa phương giới thiệu không quá 2 công trình.

Điều 5. Nguyên tắc tuyển chọn

1. Các công trình sáng tạo khoa học và công nghệ đã đạt giải thưởng được lựa chọn đưa vào Sách vàng Sáng tạo Việt Nam phải được các bộ, ngành, một số tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giới thiệu, đề nghị.

2. Việc tuyển chọn các công trình sáng tạo khoa học và công nghệ phải dân chủ, công khai, khách quan, khoa học; bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ của tác giả (nhóm tác giả).

3. Tổ chức tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.

Chương II

TÊN GỌI, NỘI DUNG, KẾT CẤU, SỐ LƯỢNG PHÁT HÀNH

Điều 6. Tên gọi: Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm... (năm xuất bản).

Điều 7. Nội dung chủ yếu của Sách vàng Sáng tạo Việt Nam, gồm:

1. Các công trình sáng tạo khoa học và công nghệ đã đạt giải thưởng trong các cuộc thi, tuyển chọn; trong đó nêu tóm tắt công trình sáng tạo, sản phẩm khoa học, giải pháp công nghệ và ý nghĩa ứng dụng thực tiễn, địa chỉ liên hệ; đề xuất, kiến nghị hỗ trợ, hợp tác nghiên cứu và ứng dụng của tác giả.

2. Số công trình sáng tạo khoa học và công nghệ tiêu biểu được lựa chọn ấn bản hàng năm bằng với số năm kỷ niệm ngày thành lập Nước.

3. Sách vàng Sáng tạo Việt Nam từ năm 2017 sẽ có phần giới thiệu kết quả ứng dụng và hiệu quả các công trình sáng tạo khoa học và công nghệ của các năm trước.

4. Lời kêu gọi các tổ chức, cá nhân tài trợ để hỗ trợ khen thưởng các công trình sáng tạo khoa học và công nghệ tiêu biểu của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

5. Danh sách các cá nhân (tập thể) đoạt các giải thưởng quốc tế.

6. Các chính sách hỗ trợ và khuyến khích hoạt động sáng tạo đã ban hành (tóm tắt và có đường dẫn để người dân có thể đọc, theo dõi hoặc tải từ trên mạng về).

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã tài trợ để hỗ trợ khen thưởng các công trình sáng tạo khoa học và công nghệ sẽ được đăng tải trên website của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan có liên quan.

7. Đề cương chi tiết, hình thức, số trang, nội dung cụ thể do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan thống nhất quyết định.

Điều 8. Số lượng, đối tượng phát hành:

1. Số lượng in, phát hành: 5.000 cuốn;

2. Đối tượng phát hành: Mỗi cơ quan, tổ chức tham gia 50 cuốn; mỗi tập thể, cá nhân có tên trong cuốn sách 5 cuốn; mỗi tỉnh, thành phố 50 cuốn; lưu cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ và Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

3. Bản mềm của “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam” sẽ được đưa lên website của Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cơ quan liên quan (tiếng Việt và tiếng Anh).

4. Ngoài số lượng 5.000 cuốn nêu trên, căn cứ yêu cầu thực tế, đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, tổ chức hỗ trợ in, phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam để phục vụ công tác tuyên truyền trong các đơn vị trực thuộc và trong nhân dân.

5. Các bộ, ngành và một số tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở Trung ương, các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan tuyên truyền, cơ quan báo chí tổ chức tuyên truyền Sách vàng Sáng tạo Việt Nam trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân, nhất là các công trình sáng tạo khoa học - công nghệ và tác giả (nhóm tác giả) tiêu biểu.

Chương III

TIÊU CHÍ TUYỂN CHỌN VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

Điều 9. Tiêu chí tuyển chọn

1. Các công trình khoa học, giải pháp công nghệ được tuyển chọn đưa vào Sách vàng Sáng tạo Việt Nam phải đạt các tiêu chí sau đây:

a. Các công trình sáng tạo khoa học và công nghệ thuộc phạm vi tại điểm 1 Điều 2 Quy chế này.

b. Đã đạt các giải thưởng tại các cuộc thi do bộ, ngành và các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức và giới thiệu, đề nghị.

c. Có giá trị khoa học và công nghệ hoặc giá trị ứng dụng thực tiễn cao, giá trị kinh tế cao, đạt hiệu quả trong sản xuất, đi sống.

d. Có đầy đủ hồ sơ theo hướng dẫn quy định tại Điều 10 của Quy chế này và gửi về cơ quan thường trực đúng thời gian được quy định (theo dấu bưu điện).

e. Được Hội đồng tuyển chọn đề nghị và Ban Chỉ đạo Sách vàng Sáng tạo Việt Nam thống nhất lựa chọn.

2. Danh sách các cá nhân (tập thể) đoạt các giải thưởng quốc tế do các bộ, ngành giới thiệu.

Điều 10. Hồ sơ đăng ký tuyển chọn

1 - Báo cáo tóm tắt công trình sáng tạo khoa học và công nghệ đăng ký đề nghị tuyển chọn biên tập Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016 (theo mẫu) có tên của tác giả (nhóm tác giả) và xác nhận của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Trong đó: Tóm tắt thuyết minh nội dung cơ bản công trình; Tình hình, kết quả ứng dụng vào sản xuất, đời sống, hiệu quả kinh tế và giá trị làm lợi (bằng tiền nếu có).

2- Ảnh của tác giả (nhóm tác giả).

3. Ảnh sơ đồ thiết kế kỹ thuật (nếu có).

4. Bản phô tô giấy chứng nhận giải thưởng.

5. Công văn giới thiệu, đề nghị của bộ, ngành, các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Vit Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

6. Bản sao giấy chứng nhận giải thưởng quốc tế do cơ quan tổ chức giải cấp và được bộ, ngành xác nhận.

Chương IV

TỔ CHỨC TUYỂN CHỌN, BIÊN TẬP, CÔNG BỐ VÀ PHÁT HÀNH

Điều 11. Thành lập Ban Chỉ đạo

1. Thành phần Ban Chỉ đạo gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các bộ: Khoa học và Công nghệ, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông - Vận tải, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Quốc phòng, Công an, Thông tin và Truyền thông, Lao động, Thương binh và Xã hội, Ngoại giao; các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở Trung ương: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Thường trực Ban Chỉ đạo và thống nhất với các cơ quan nêu trên để cử thành viên tham gia Ban Chỉ đạo.

2. Ban Chỉ đạo có trách nhiệm và quyền hạn sau:

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam hằng năm.

- Ký và ban hành các văn bản, biểu mẫu, tài liệu cần thiết trong quá trình tổ chức tuyển chọn, biên tập, in, phát, hành Sách vàng, Sáng tạo Việt Nam. Các văn bản, tài liệu của Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Quyết định và chịu trách nhiệm về nội dung Sách vàng Sáng tạo Việt Nam.

- Quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức vận động, quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ Sách vàng Sáng tạo Việt Nam.

- Tổ chức công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam hằng năm.

Điều 12. Thành lập Hội đồng tuyển chọn

1. Hội đồng tuyển chọn gồm các cá nhân có uy tín trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đại diện lãnh đạo một số các cơ quan, tổ chức thành viên Ban Chỉ đạo có liên quan đến các cuộc thi sáng tạo khoa học và công nghệ.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam thống nhất danh sách thành viên Hội đồng tuyển chọn.

2. Cơ quan thường trực: Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

3. Hội đồng tuyển chọn có thể thành lập các Tiểu ban chuyên ngành.

4. Hội đồng tuyển chọn hoạt động theo nguyên tắc tập thể và biểu quyết bằng bỏ phiếu kín. Việc lựa chọn các công trình sáng tạo khoa học và công nghệ tiêu biểu dựa theo tiêu chí trong Quy chế này.

5. Hội đồng tuyển chọn thực hiện việc tuyển chọn đảm bảo khách quan, chính xác, trung thực trên cơ sở hồ sơ tham dự tuyển chọn là các công trình sáng tạo khoa học, công nghệ đã đạt giải các cuộc thi và được các bộ, ngành, tổ chức thành viên Mặt trận Tquốc Việt Nam và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giới thiệu. Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng tuyển chọn có thể mời tác giả (nhóm tác giả) trình bày về công trình của mình trước Hội đồng.

Điều 13. Thành lập Ban Thư ký Biên tập

1. Thành phần Ban Thư ký Biên tập gồm: Đại diện Ban Thường trực, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số bộ phận chuyên môn của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, các bộ: Khoa học và Công nghệ, Công thương, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan thống nhất danh sách thành viên Ban Thư ký Biên tập.

2. Thường trực Ban Thư ký Biên tập: Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

3. Ban Thư ký Biên tập có nhiệm vụ giúp Ban Chỉ đạo, Hội đồng tuyển chọn thực hiện các công việc tổ chức tuyển chọn, biên tập, in, phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam.

Điều 14. Tổ chức vận động, quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ Sách vàng Sáng tạo Việt Nam

1. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phi hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tổ chức vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp, ủng hộ Quỹ “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam” nhằm khen thưởng các tác giả (nhóm tác giả) có công trình sáng tạo khoa học và công nghệ tiêu biểu theo đề xuất của Ban Chỉ đạo.

3. Việc thành lập, vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam” theo các quy định của pháp luật và quy định tài chính hiện hành.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Thời gian thực hiện

1. Việc tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam được thực hiện định kỳ hằng năm và công bố vào nửa cuối tháng 8 mỗi năm nhân dịp chào mừng Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - ngày 2 tháng 9.

2. Năm tuyển chọn, biên tập, công bố, phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam được tính từ ngày 01/1 đến ngày 31/12 của năm trước. Riêng Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016 được tính trong 2 năm 2014, 2015.

Điều 16. Kinh phí tổ chức tuyển chọn, biên tập, in ấn, phát hành Sách vàng

1. Kinh phí tổ chức tuyển chọn, biên tập, in ấn, phát hành, công bố Sách vàng do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng đảm bảo.

2. Kinh phí do các tổ chức, cá nhân đóng góp, ủng hộ Quỹ “Sách vàng Sách vàng Sáng tạo Việt Nam” (nếu có).

Điều 17. Hiệu lực của Quy chế

1. Quy chế này là căn cứ để Ban Chỉ đạo, Hội đồng tuyển chọn, Ban Thư ký Biên tập tuyển chọn, biên tập, in ấn, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam hằng năm.

2. Mọi khiếu nại về hoạt động của Ban Chỉ đạo, Hội đồng tuyển chọn, Ban Thư ký Biên tập, khiếu nại về kết quả tuyển chọn phải căn cứ vào Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện, những nội dung của Quy chế được thay đổi, bổ sung sẽ được Ban Chỉ đạo ghi rõ lý do và công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và các cơ quan, tổ chức có liên quan biết để thực hiện./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 861/QĐ-MTTW-BTT ngày 27/05/2016 về Quy chế tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.989

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.224
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!