Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 857/QĐ-TTg năm 2006 phê duyệt danh mục các sự kiện APEC tổ chức tại Việt Nam trong năm 2006 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 857/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Khoan
Ngày ban hành: 15/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 857/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC SỰ KIỆN APEC TỔ CHỨC TẠI VIỆT NAM TRONG NĂM 2006

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 195/2005/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Quốc gia chuẩn bị và tổ chức Hội nghị Cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương năm 2006 (APEC 2006);
Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao công văn số 988/BNG-BTK APEC ngày 29 tháng 3 năm 2006 về danh sách và địa điểm tổ chức các sự kiện APEC năm 2006 và ý kiến của các Bộ: Thương mại, Công an, Giao thông – Vận tải, Lao động thương binh – Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Nông nghiệp và phát triển Nông thôn; Tổng cục Du lịch; Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Tổng công ty Hàng không Việt Nam;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục, thời gian, địa điểm, cơ quan chủ trì tổ chức các sự kiện APEC năm 2006 tại Việt Nam theo chi tiết trong phụ lục kèm theo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2006. Trưởng Ban thư ký, Trưởng các Tiểu ban APEC 2006 và các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- VP Chủ tịch nước Phó Thủ tướng CP;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP;
- Các thành viên UBQG APEC 2006;
- Chủ tịch UBND các tỉnh, TP, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Nam, Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế;
- Các Bộ: NG, TM, TC, KH-ĐT, BCVT, Y tế, Công an, KH-CN, GD-ĐT, NN&PTNT LĐ-TB và XH, GTVT, VH-TT, Công nghiệp;
- Hội LHCTCHN Việt Nam, Thanh tra CP, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tổng cục DL, Phòng TM&CN Việt Nam, TW ĐTNCS. UBQG về sự tiến bộ của PN, LHPN Việt Nam;
- Tổng Công ty Hàng không Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN.
- Các vụ: QHQT, TH, KTTH, Website Chính phủ, Công báo;
- Lưu: VT, QTTV (10)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan

 

 


 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, CƠ QUAN CHỦ TRÌ TỔ CHỨC CÁC SỰ KIỆN APEC 2006
(Kèm theo Quyết định số 857/QĐ-TTg, ngày 15 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ)

 

TT

Sự kiện

Thời gian

Địa điểm

Đơn vị chủ trì

1

Hội nghị các quan chức cao cấp APEC lần thứ nhất (SOM I) và các cuộc họp liên quan:

 

 

 

 

Các cuộc họp cấp Nhóm công tác: ACTTF, CDSG, CPDG, CTTF, ECSG, GOS, GPEC, HLPDAB, HTF, IEG, IEGBM, IPEG, LSIF, MAG, SCCP I, SCSC, SELI.

 

 

 

 

Các cuộc họp cấp Ủy ban: CTI, EC và SCE

 

 

 

 

Hội thảo APEC về An toàn thực phẩm

 

 

 

 

Hội thảo về các Quy định của EU đối với các sản phẩm môi trường

20/2 – 2/3/2006

Hà Nội

Ban thư ký APEC 2006

 

Đối thoại EC-OECD về Cải cách cơ cấu

 

 

 

 

Hội thảo về Chống tham nhũng

 

 

 

 

Đối thoại của chính sách công – tư của ECSG

 

 

 

 

Hội thảo của IPEG về Sở hữu trí tuệ cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ và Doanh nghiệp siêu nhỏ

 

 

 

 

Hội nghị các Quan chức cao cấp APEC lần thứ nhất

 

 

 

2

Họp về Ban chỉ đạo dự án hội nhập kinh tế APEC (PSC)

20-21/02/2006

Đà Nẵng

Bộ Thương mại

3

Hội nghị APEC 2006 về bảo vệ thông tin cá nhân trong các giao dịch thương mại điện tử và Chính phủ điện tử

20-22/02/2006

Hà Nội

Bộ Thương mại

4

Hội nghị An toàn Thương mại khu vực APEC lần thứ tư (STAR IV)

24-25/02/2006

Hà Nội

Bộ Thương mại

5

Hội thảo APEC về các Thông lệ tốt trong chính sách thương mại cho các thỏa thuận/khu vực mậu dịch tự do: Kinh nghiệm và bài học thực tế cho các nền kinh tế đang phát triển

27-24/3/2006

Đà Nẵng

Bộ Thương mại

6

Đối thoại giữa các bên liên đới về chính sách thương mại

22-24/3/2006

Đà Nẵng

Bộ Thương mại

7

Cuộc thi tìm hiểu về APEC trong thanh niên, sinh viên

Tháng 4-11/2006

Đại học, cao đẳng trên cả nước. Chung kết tổ chức tại Thành phố Huế;

TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

8

Hội nghị Hội đồng hợp tác kinh tế Thái Bình Dương (PECC)

8-9/4/2006

Trung tâm HN Quốc tế, Hà Nội

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

9

Hội nghị Hội đồng hợp tác kinh tế Thái Bình Dương (PECC)

8-9/4/2006

Trung tâm HN Quốc tế, Hà Nội

Viện KHXH Việt Nam

10

Hội nghị Bộ trưởng về Cúm gia cầm

4-6/5/2006

Đà Nẵng

Bộ Y tế

Bộ NN và PTNN

11

Hội thảo “Kinh nghiệm của các nước thành viên APEC trong việc thu hút đầu tư của các công ty đa quốc gia (TNCS)”

19-20/5/2006

Khách sạn Sheraton, Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Kế hoạch – Đầu tư

12

Cuộc họp của Nhóm công tác về Giao thông – Vận tải trong APEC (TPTWG)

22-26/5/2006

Trung tâm HN Quốc tế, Hà Nội

Bộ Giao thông vận tải

13

Hội nghị các quan chức cao cấp APEC lần thứ hai (SOM II) và các cuộc họp liên quan:

 

 

 

 

Các cuộc họp cấp Nhóm công tác: ASCC, ATC, CD, CTTF, GOS, HRD, HTF, IEG, IEGBM, LSIF, MAG, NFMD, TFEP, WCBG. Các cuộc họp cấp Ủy ban: CTI và SCE.

 

 

 

 

Hội nghị các Quan chức cao cấp APEC lần thứ hai

 

 

 

14

Đối thoại công tư về Thuận lợi hóa Thương mại

23-24/5/2006

Khách sạn Sofitel Plaza thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Thương mại

15

Đối thoại SOM về các thỏa thuận/khu vực mậu dịch tự do

28/5/2006

Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Thương mại

16

Diễn đàn thương mại về đầu tư bên lề Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC 2006

31/5/2006

Hội trưởng Thống nhất, thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Thương mại

17

Hội nghị Bộ trưởng Thương mại

1-2/6/2006

Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Thương mại

18

Cuộc họp Nhóm công tác Hợp tác Kỹ thuật Nông nghiệp (ATC)

13-15/6/2006

Hạ Long

Bộ NN&PTNN

19

Cuộc họp lần thứ 22 Nhóm công tác kỹ thuật của các Bộ trưởng Tài chính

14-16/6/2006

Nha Trang, Khánh Hòa

Bộ Tài chính

20

Hội thảo quốc tế chương II “Hướng tới sự phát triển bền vững trong khu vực APEC” của AEO 2006

7/2006

Trung tâm HN Quốc tế, Hà Nội

Bộ Kế hoạch – Đầu tư

21

Đón các đoàn tiền trạm đợt I

4-5/7/2006 (Nhóm 1) 6-7/7/2006 (Nhóm 2)

Hà Nội

Tiểu ban Lễ tân, Ban thư ký APEC 2006 Tiểu ban Vật chất – Hậu cần APEC 2006

22

Hội thảo APEC về Xây dựng năng lực thương mại cho việc áp dụng các biện pháp vệ sinh thực vật

12-14/7/2006

Trung tâm HN Quốc tế, Hà Nội

Bộ Thương mại

23

Hội thảo APEC về Mã nguồn mở và Phần mềm mở cho Giáo dục điện tử

19-21/7/2006

Trung tâm HN Quốc tế, Hà Nội

Bộ Thương mại và Viện KH-Công nghệ

24

Diễn đàn thanh niên APEC

1-5/8/2006

Trung tâm HN Quốc tế, Hà Nội

TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

25

Hội nghị quốc gia về thúc đẩy sáng tạo cho Việt Nam

24/8/2006

Trung tâm HN Quốc tế, Hà Nội

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

26

Hội nghị các quan chức cao cấp APEC lần thứ ba (SOM III) và các cuộc họp liên quan:

 

 

 

 

Các cuộc họp cấp Nhóm công tác: ACTTF, CDSG, CTTF, ECSG, GFPN, GPEG, HTF, IEG, IEGBM, GOS, GPEG, LSIF, MAG, SCSC II, SCCP II, SELI, TFEP

 

 

 

 

Các cuộc họp cấp Ủy ban: CTI, EC, và SCE

06-17/9/2006

Đà Nẵng và Hội An

Ban thư ký APEC 2006

 

Đối thoại của APEC về Hải quan – Kinh doanh

 

Hội thảo về Mua sắm công

 

Hội nghị APEC lần thứ tư về Thông lệ điều tiết tốt

 

 

 

 

Hội nghị APEC lần thứ sáu về tiêu chuẩn và hợp chuẩn (gồm cả phiên Đối thoại SCSC-ABAC)

 

 

 

 

Hội thảo APEC 2006 về xây dựng năng lực phòng chống cúm gia cầm

 

 

 

 

Đối thoại công tư về chống tham nhũng và đảm bảo minh bạch trong giao dịch kinh doanh

 

 

 

 

Hội nghị các Quan chức cao cấp APEC lần thứ 3

 

 

 

27

Hội nghị lần thứ 11 của mạng lưới các nhà Lãnh đạo Nữ APEC (WLN)

19-22/9/2006

Trung tâm HN Quốc tế, Hà Nội

Hội LH Phụ nữ VN

28

Hội nghị về hỗ trợ cho các nhà xuất khẫu nữ

22-23/9/2006

Trung tâm HN quốc tế, Hà Nội

Bộ Thương mại

29

Hội thảo về thúc đẩy hợp tác chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng và thực hiện phát triển bền vững trong APEC;

9/2006

Đà Nẵng

Bộ Kế hoạch – Đầu tư

30

Hội thảo về minh bạch trong mua sắm Chính phủ và đấu thầu qua mạng

9/2006

Trung tâm HN Quốc tế, Hà Nội

Bộ Tài chính

31

Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Ngân hàng APEC

4-8/9/2006

Trung tâm HN Quốc tế, Hà Nội

Bộ Kế hoạch – Đầu tư

32

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC

33

Diễn đàn phát triển các nội dung liên quan đến thương mại phi giấy tờ

9/2006

Nha Trang

Bộ Thương mại

34

Hội nghị vườn ươm doanh nghiệp APEC lần thứ 4

21-22/9/2006

Trung tâm HN Quốc tế, Hà Nội

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

35

Diễn đàn các nhà doanh nghiệp trẻ APEC lần thứ 3

20-24/9/2006

Hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh

TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

36

Hội thảo về Biện pháp hỗ trợ các Doanh nghiệp Siêu nhỏ và Tư vấn chính sách về các chương trình hợp tác APEC nhằm hỗ trợ các Doanh nghiệp Siêu nhỏ

25/9/2006

Trung tâm HN Quốc tế, Hà Nội

Bộ Thương mại

37

Cuộc họp lần thứ 7 của Tiểu nhóm Doanh nghiệp Siêu nhỏ (MESG)

25/9/2006

Trung tâm HN Quốc tế, Hà Nội

Bộ Kế hoạch- Đầu tư

38

Cuộc họp của Nhóm công tác Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEWG)

26-27/9/2006

39

Hội nghị Bộ trưởng Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa APEC lần thứ 13

28-29/9/2006

40

Đón các đoàn tiền trạm đợt II

3-4/10/2006 (Nhóm 1)

5-6/10/2006 (Nhóm 2)

Hà Nội

Tiểu ban Lễ tân; Ban thư ký APEC 2006 Tiểu ban Vật chất – Hậu Cần APEC 2006

41

Hội nghị các Phòng thương mại khu vực APEC

10-12/10/2006

Hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh

Phòng Tm1 và Công nghiệp Việt Nam

42

Cuộc họp lần thứ 29 của Nhóm công tác về Du lịch (TWG)

12-15/10/2006

Hội An

Tổng cục Du lịch

43

Hội nghị Bộ trưởng Du lịch APEC lần thứ IV

16-18/10/2006

44

Hội chợ Thương mại và Đầu tư APEC 2006; (Có thể lồng ghép vào Hội chợ Hồ Chí Minh City EXPORT 2006)

10/2006

TP Hồ Chí Minh

Bộ Thương mại, và UBND TP.HCM

45

Hội nghị Mạng lưới về Lao động Châu Á – Thái Bình Dương (APLN)

9-10/11/2006

Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Hà Nội

Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

46

Diễn đàn đầu tư APEC 2006

13-17/11/2006

Trung tâm Hội nghị quốc tế, Hà Nội

Bộ Kế hoạch-Đầu tư

47

Hội thảo về xúc tiến thương mại và đầu tư với Việt Nam

16/11/2006

Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội

Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam

 

Tuần lễ Cấp cao APEC 2006

 

 

 

48

Hội nghị các quan chức cao cấp APEC – kỳ tổng kết (CSOM)

12-13/11/2006

Trung tâm Hội nghị quốc tế

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

49

Hội nghị Hội đồng Tư vấn Doanh nghiệp APEC (ABAC) – kỳ tổng kết

14-16/11/2006

Trung tâm Hội nghị quốc tế

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

50

Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao – Kinh tế APEC lần thứ 18

15-16/11/2006

Trung tâm Hội nghị quốc gia

UBQG

51

Hội nghị Thượng đỉnh các Tổng giám đốc Doanh nghiệp

17-19/11/2006

Trung tâm Hội nghị quốc gia

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

52

Đối thoại giữa các Lãnh đạo và ABAC

18/11/2006

Trung tâm Hội nghị quốc gia

UBQG

52

Hội nghị các nhà Lãnh đạo APEC lần thứ 14 (AELM)

18-19/11/2006

Trung tâm Hội nghị quốc gia

UBQG


 

 

PHỤ LỤC 2

ĐỊNH NGHĨA TÊN VIẾT TẮC CÁC SỰ KIỆN APEC 2006
(Kèm theo Quyết định số 857/QĐ-TTg, ngày 15 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ)

 

TT

Tên viết tắt

Tên tiếng Anh

Tên tiếng Việt

1

ABAC

APEC Business Advisory Counsil

Hội đồng Tư vấn Doanh nghiệp APEC

2

ACT

Anti-Corruption and Transparency Task Force

Nhóm đặc trách về Chống tham nhũng và Minh bạch hóa

3

AELM

APEC Economic Leaders’ Meeting

Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế

4

AMM

APEC Ministerial Meeting

Hội nghị Bộ trưởng

5

ATC

Agricultural Technical Cooperation

Nhóm hợp tác kỹ thuật nông nghiệp

6

ABTC

APEC Business Travel Card

Thẻ đi lại của Doanh nhân APEC

7

ASCC

APEC Study Centers Consortium

Hiệp hội các Trung tâm Nghiên cứu APEC

8

BMC

Budget and Management Committee

Ủy ban Ngân sách và Quản trị

9

CTI

Committee on Trade and Investment

Ủy ban Thương mại và Đầu tư

10

CBD

The Convention on Biological Diversity

Hiệp ước về Đa dạng Sinh học

11

CD (CSSG)

Chemical Dialogue (Steering Committee)

Ủy ban điều hành (Đối thoại Hóa học)

12

CPDG

Competition Policy and Deregulation Group

Nhóm Chính sách Cạnh tranh và Tự do hóa

13

CTTF

Counter-terrorism Task Force

Nhóm đặc trách về Chống khủng bố

14

EC

Economic Committee

Ủy ban kinh tế

15

ECSG

Electronic Commerce Steering Group

Nhóm điều hành về Thương mại điện tử

16

ECOTECH

Economic and Technical Cooperation

Hợp tác Kinh tế - Kỹ thuật

17

EEMRA

Electrical and Electronic Equipment Mutual Recognition Arrangement

Hiệp định công nhận lẫn nhau về thiết bị điện và điện tử

18

GFPN

Gender Focal Point Network

Mạng lưới các Đầu mối về Giới

19

GOS

Group on Services

Nhóm về Dịch vụ

20

GPEG

Government Procurement Experts Group

Nhóm Chuyên gia về Mua sắm Chính phủ

21

HLPDAB

High Level Policy Dialogue in Agricultural Biotechnology

Đối thoại chính sách cao cấp về Công nghệ Sinh học Nông nghiệp

22

HRDWG

Human Resources Working Group

Nhóm công tác về Nguồn nhân lực

23

HTF

Health Task Force

Nhóm đặc trách về Y tế

24

IEG

Investment Experts’ Group

Nhóm Chuyên gia về Đầu tư

25

IEGBM

Informal Experts’Group on Business Mobility

Nhóm Chuyên gia không chính thức về Đi lại của Doanh nhân

26

IPEG

Intellectual Property Experts Group

Nhóm Chuyên gia về Sở hữu Trí tuệ

27

LSIF

Life Sciences Innovation Forum

Diễn đàn Sáng tạo trong Khoa học đời sống

28

MAG

Market Access Group

Nhóm Tiếp cận Thị trường

29

PPP

Public-Private Partnership

Quan hệ đối tác Công-tư

30

SCCP

Sub-Committee on Customs Procedures

Tiểu ban về Thủ tục Hải quan

31

SCE

SOM Steering Committee on ECOTECH

Ủy ban điều hành của SOM về ECOTECH

32

SCSC

Sub-Committee on Standards and Conformance

Tiểu ban về Tiêu chuẩn và Hợp chuẩn.

33

SELI

Strengthening Economic Legal Infrastructure Coordinating Group

Nhóm điều phối về Tăng cường Hạ tầng Luật pháp Kinh tế

34

SME

Small and Medium Enterprises

Hội nghị các Quan chức cao cấp

35

SOM

Senior Officials Meeting

Hội nghị các Quan chức cao cấp

36

CSOM

Concluding Senior Officials Meeting

Hội nghị các Quan chức cao cấp ký tổng kết.

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 857/QĐ-TTg năm 2006 phê duyệt danh mục các sự kiện APEC tổ chức tại Việt Nam trong năm 2006 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.535

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.125.29