Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 850/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch hành động của tỉnh về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước do tỉnh Sơn La ban hành

Số hiệu: 850/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Nguyễn Ngọc Toa
Ngày ban hành: 02/05/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 850/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 02 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA UBND TỈNH VỀ “XÂY DỰNG GIA ĐÌNH THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 29/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo kết luận số 26-TB/TW ngày 09/5/2011 của Ban Bí thư về việc sơ kết Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 433/TTr-VHTTDL ngày 09/4/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của UBND tỉnh về Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Điều 2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện và hướng dẫn kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch hành động này, định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về tiến độ và kết quả thực hiện hàng năm.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND xã, thị trấn; các tập thể, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- PCVP PT VHXH;
- Lưu: VT.VX.HA.90b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Toa

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

VỀ “XÂY DỰNG GIA ĐÌNH THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC”
(Kèm theo quyết định số 850/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2013 của UBND tỉnh Sơn La)

I. MỤC TIÊU

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện đầy đủ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra tại Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21 tháng 02 năm 2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2. Tập trung giải quyết những hạn chế, yếu kém; xác định những nhiệm vụ chủ yếu giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2020 của các cơ quan nhà nước của tỉnh Sơn La, có sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể trong việc thực hiện Thông báo Kết luận số 26-TB/TW ngày 09 tháng 5 năm 2011 của Ban Bí thư về việc sơ kết Chỉ thị số 49-CT/TW, nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

II. YÊU CẦU

1. Đẩy mạnh việc phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 49-CT/TW, Thông báo số 26-TB/TW ngày 09 tháng 5 năm 2011 của Ban Bí thư về việc sơ kết Chỉ thị số 49-CT/TW, Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 nhằm nâng cao nhận thức và năng lực tổ chức thực hiện công tác gia đình của các sở, ngành, các đoàn thể, các đơn vị kinh tế và sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La.

2. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật nhằm thể chế hóa nội dung Kết luận của Ban Bí thư tại Thông báo số 26-TB/TW.

3. Kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy, bảo đảm về kinh phí, nhân sự, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị để thực hiện hiệu quả Quyết định số 629/QĐ-TTg ; các chương trình, đề án, dự án về công tác gia đình được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cho giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2020.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW và Thông báo số 26-TB/TW.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và cộng đồng về tầm quan trọng, vị trí, vai trò của gia đình và xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện tuyên truyền phổ biến rộng rãi Thông báo số 26-TB/TW, các chính sách, pháp luật về gia đình, Quyết định số 629/QĐ-TTg ; đổi mới nội dung và giải pháp truyền thông về gia đình phù hợp với đặc điểm kinh tế, xã hội của các vùng miền và tầng lớp nhân dân; xây dựng sản phẩm văn hóa lành mạnh nhằm tôn vinh các giá trị tốt đẹp của gia đình, biểu dương các điển hình tiên tiến trong lĩnh vực gia đình.

b) Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng phản ánh kịp thời, trung thực đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về gia đình và công tác gia đình; nêu gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, các mô hình hoạt động có hiệu quả; phê phán các hành vi vi phạm chính sách, pháp luật về gia đình, biểu hiện không đúng, không lành mạnh, trong cuộc sống gia đình.

c) Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đẩy mạnh việc hướng dẫn các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thực hiện tuyên truyền, giáo dục các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; lồng ghép kiến thức xây dựng gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình phù hợp với các cấp học, bậc học.

d) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh chỉ đạo việc thực hiện tuyên truyền sâu rộng chính sách, pháp luật về gia đình và xây dựng gia đình trong nhân dân, đặc biệt ở vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, khu công nghiệp, khu chế xuất, các địa bàn có tỉ lệ bạo lực gia đình cao.

2. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 629/QĐ-TTg ; Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 19/9/2012 của UBND tỉnh Sơn La; Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La (sau đây gọi tắt là Kế hoạch số 75/KH-UBND).

a) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định số 629/QĐ-TTg ; Kế hoạch số 75/KH-UBND .

b) Các Sở, ban, ngành, đoàn thể được phân công nhiệm vụ tại Kế hoạch số 75/KH-UBND , khẩn trương xây dựng các kế hoạch, chương trình trình UBND tỉnh và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt theo đúng thời gian quy định, bảo đảm chất lượng và hiệu quả; thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc tổ chức, triển khai thực hiện Quyết định số 629/QĐ-TTg ; Kế hoạch số 75/KH-UBND .

3. Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác gia đình.

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan đánh giá tình hình thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình và tình hình thực hiện bình đẳng trong gia đình; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về gia đình và công tác gia đình.

b) Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức tổng kết thi hành Luật hôn nhân và gia đình.

c) Các Sở, ban, ngành, trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình, rà soát, đánh giá tình hình thực hiện những quy định hiện hành về công tác gia đình để sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, ban hành quy định mới theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, ban hành quy định mới cho phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đặt ra nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về gia đình.

4. Nghiên cứu, đánh giá tổng thể về gia đình; xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình thống nhất trên toàn quốc.

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan nghiên cứu, đánh giá tổng thể về gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện các chỉ số về gia đình, ứng dụng công nghệ hiện đại để xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh.

5. Tăng cường hỗ trợ gia đình thực hiện các chức năng của gia đình; thực hiện các chính sách, chương trình an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình; tạo điều kiện để gia đình chăm sóc, giáo dục trẻ em và chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi, phát huy vai trò người cao tuổi.

a) Các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình an sinh xã hội; tăng cường hỗ trợ gia đình thực hiện các chức năng của gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình.

b) Ngân hàng Chính sách xã hội tập trung thực hiện có hiệu quả tín dụng chính sách của Nhà nước đối với các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác nhằm hỗ trợ giảm nghèo nhanh, bền vững.

c) Hội người cao tuổi giúp UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá hoạt động của các Sở, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện pháp luật, chính sách của Nhà nước đối với công tác chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò người cao tuổi.

6. Chủ động kiểm soát và giải quyết các nguyên nhân sâu xa dẫn đến bạo lực gia đình, bất bình đẳng trong gia đình, mua bán phụ nữ và trẻ em, xâm hại trẻ em, ly hôn, tình dục và hôn nhân đồng giới, tiêu cực trong hôn nhân có yếu tố nước ngoài. Xử lý nghiêm" các hành vi vi phạm pháp luật về gia đình, lựa chọn giới tính thai nhi.

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, thực hiện bình đẳng trong gia đình, xây dựng gia đình văn hóa.

b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan đánh giá tình trạng xâm hại tình dục trẻ em và bạo lực đối với trẻ em, đề xuất, xây dựng các chính sách can thiệp giảm tình trạng nêu trên; đánh giá tình hình thực hiện Luật bình đẳng giới và đề xuất các chính sách nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trên các lĩnh vực.

c) Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan báo chí, các trang thông tin điện tử, các nhà xuất bản không cung cấp thông tin, không cấp phép xuất bản, không xác nhận kế hoạch, không cấp quyết định xuất bản và không đưa vào đăng ký kế hoạch xuất bản những xuất bản phẩm có nội dung hướng dẫn sinh con theo ý muốn và lựa chọn giới tính thai nhi; thường xuyên kiểm tra, thanh tra và xử lý theo quy định của pháp luật đối với các nhà xuất bản trang thông tin điện tử có hành vi vi phạm các nội dung tuyên truyền, hướng dẫn lựa chọn giới tính thai nhi.

d) Sở Tư pháp tăng cường công tác quản lý đăng ký hộ tịch, xây dựng các giải pháp hạn chế tình trạng tảo hôn, không đăng ký kết hôn, kết hôn cận huyết thống của đồng bào dân tộc ít người; đẩy mạnh các hoạt động can thiệp, giảm tình trạng tiêu cực trong hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

đ) Công an tỉnh củng cố và tăng cường năng lực cho lực lượng công an các cấp, đặc biệt cấp cơ sở trong việc ngăn chặn, xử lý vi phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân bạo lực gia đình, phòng, chống mua bán phụ nữ, trẻ em; chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan hướng dẫn phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm Luật phòng, chống bạo lực gia đình.

e) Các sở, ngành triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 18/8/2010 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ giai đoạn 2010 - 2015 thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 01/4/2009 của Bộ Chính trị về kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22/3/2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình”. Kế hoạch hành động giai đoạn 2011 - 2015 của tỉnh Sơn La thực hiện Chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản Việt Nam (Ban hành kèm theo Quyết định số 672/QĐ- UBND ngày 11 tháng 4 năm 2012 của UBND tỉnh Sơn La).

f) Ủy ban nhân dân các cấp tăng cường chỉ đạo, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về gia đình; đẩy mạnh các hoạt động can thiệp nhằm giảm tỷ lệ bạo lực gia đình, ly hôn, ly thân, mua bán phụ nữ và trẻ em, xâm hại trẻ em, ngược đãi người cao tuổi, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, giảm thiểu tiêu cực của tình trạng hôn nhân có yếu tố nước ngoài, tình dục và hôn nhân đồng giới.

7. Nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về công tác gia đình; kiện toàn cơ quan chuyên trách làm công tác gia đình các cấp.

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các sở, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất việc hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về công tác gia đình.

b) Các sở, ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác gia đình.

c) UBND cấp huyện, thành phố bố trí, tuyển dụng ít nhất 01 biên chế chuyên trách làm công tác gia đình tại các Phòng văn hóa, thông tin các huyện, thành phố; bố trí, tuyển dụng người có đủ năng lực làm công tác gia đình cấp xã theo quy định của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/ 2010 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP .

8. Thành lập Ban Chỉ đạo công tác gia đình cấp tỉnh, huyện, xã.

a) Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng dự thảo quyết định, quy chế, kế hoạch hoạt động trình UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập BCĐ công tác gia đình cấp tỉnh; hướng dẫn thành lập Ban Chỉ đạo công tác gia đình cấp huyện, xã.

b) UBND tỉnh chỉ đạo việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác gia đình cấp huyện; UBND cấp huyện chỉ đạo việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác gia đình cấp xã; huy động toàn xã hội tham gia công tác gia đình, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện có hiệu quả công tác gia đình.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể tiếp tục phổ biến Chỉ thị số 49-CT/TW, Thông báo số 26-TB/TW, Quyết định số 629/QĐ-TTg ; Kế hoạch số 75/KH-UBND ; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch hành động; định kỳ hằng năm báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực hiện;

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng các kế hoạch, chương trình, đề án, dự án trình UBND tỉnh bố trí bảo đảm nguồn lực và điều kiện cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ đã được xác định trong Kế hoạch hành động này; xây dựng và trình phê duyệt các kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về gia đình đến năm 2015 và thời gian tiếp theo.

2. Sở Tài chính

 Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cân đối và bố trí đảm bảo ngân sách hằng năm cho công tác gia đình theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, ưu tiên cho vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Căn cứ vào Kế hoạch hành động của UBND tỉnh, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động của huyện, thành phố; hàng năm sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch hành động của địa phương gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 10/12 hàng năm để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

b) Chỉ đạo việc xây dựng chương trình, kế hoạch về công tác gia đình; lồng ghép các chỉ tiêu về gia đình vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chỉ đạo, hỗ trợ Phòng Văn hóa - Thông tin là Cơ quan chuyên trách về công tác gia đình tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch về công tác gia đình; chỉ đạo, bố trí kinh phí thực hiện thống kê rà soát số liệu về gia đình, xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình nhằm phục vụ công tác hoạch định chính sách, xây dựng và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, trung hạn và dài hạn của địa phương.

4. Các sở, ban, ngành của tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao

a) Tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động của UBND tỉnh; hàng năm, sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện, đề xuất các giải pháp chỉ đạo, điều hành, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 10/12 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

b) Chủ động xây dựng dự toán chi thực hiện Kế hoạch hành động cùng với thời điểm xây dựng dự toán ngân sách hằng năm, tổng hợp gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của Luật ngân sách nhà nước. Sử dụng kinh phí đúng định mức, tiêu chuẩn và chế độ đã quy định.

5. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của mình, phát động, tổ chức thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình đáp ứng nhu cầu của hội viên, đoàn viên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tạo môi trường để cá nhân, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội tham gia xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc./.

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA UBND TỈNH SƠN LA VỀ “XÂY DỰNG GIA ĐÌNH THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC”
(Kèm theo Quyết định số 850/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2013 của UBND tỉnh Sơn La)

TT

Nội dung công việc

Sản phẩm hoàn thành

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

1

Xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch kiện toàn, đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020

Quyết định của UBND tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh và các cơ quan liên quan

Sau khi Chính phủ ban hành Đề án

2

Xây dựng trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao chất lượng các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định của UBND tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh , Hội Nông dân tỉnh , Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Người cao tuổi tỉnh và các cơ quan liên quan

Sau khi Chính phủ ban hành Đề án

3

Xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định của UBND tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Công an và các cơ quan liên quan

 Sau khi Chính phủ ban hành Đề án

4

Xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạc thực hiện Chương trình hành động về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 Thủ tướng Chính phủ

Quyết định của UBND tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Công an, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các cơ quan liên quan

 Sau khi Chính phủ ban hành chương trình

5

Xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định quy định về công tác gia đình của Chính phủ

Kế hoạch của UBND tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Tư pháp, Sở Công an, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các cơ quan liên quan

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định

6

Xây dựng và trình chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng Chương trình quốc gia về giáo dục đời sống gia đình

Quyết định của UBND

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh , Hội Nông dân tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh và các cơ quan liên quan

Sau khi Chính phủ ban hành Đề án

7

Xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng đến năm 2020

Quyết định của UBND

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các cơ quan liên quan

 Sau khi Chính phủ ban hành đề án

8

Xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020

Quyết định của UBND

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các cơ quan có liên quan

Sau khi Chính phủ ban hành đề án

9

Xây dựng trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng mạng lưới dịch vụ hỗ trợ gia đình, hỗ trợ thành viên gia đình đến năm 2020

Quyết định của UBND tỉnh

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh , Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các cơ quan có liên quan

Sau khi Chính phủ ban hành đề án

10

Xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện Thông tư hướng dẫn phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm Luật phòng, chống bạo lực gia đình

Kế hoạch của Sở Công an

Sở Công an

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan

Sau khi Bộ công an ban hành thông tư 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 850/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch hành động của tỉnh về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước do tỉnh Sơn La ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.588
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49