Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 85/2009/QĐ-UBND về Quy chế xét công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội” do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 85/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Thảo
Ngày ban hành: 02/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 85/2009/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT CÔNG NHẬN DANH HIỆU “LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG HÀ NỘI”

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005;
Căn cứ Nghị quyết số 15/2008/QH12 ngày 29 tháng 5 năm 2008 của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính Thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan;
Căn cứ Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn;
Căn cứ Thông tư số 116/2006/TT-BNN ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNN hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 66/2006/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn;
Xét Tờ trình số 1075/TTr-SCT ngày 13 tháng 4 năm 2009 của Giám đốc Sở Công thương về việc phê duyệt ban hành Quy chế xét công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội”.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký; các văn bản trước đây trái với Quyết định này đều được bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Công thương; Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: Công thương, Tư pháp, NN&PTNT; (để báo cáo)
- Đ/c Bí thư Thành ủy; (để báo cáo)
- TTTU, TTHĐND TP; (để báo cáo)
- Đoàn ĐBQH TP Hà Nội; (để báo cáo)
- Cục KTVB (Bộ Tư pháp); (để báo cáo)
- CT, Các PCT UBND Thành phố;
- VP Thành ủy, VP ĐĐBQH&HĐND TP;
- Báo HNM, Báo KT&ĐT, TT Công báo, Cổng giao tiếp điện tử Thành phố;
- Các đ/c PVP, các Phòng chuyên viên;
- Lưu VT, SCT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH  
Nguyễn Thế Thảo  

 

QUY CHẾ

XÉT CÔNG NHẬN DANH HIỆU “LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG HÀ NỘI”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 85/2009/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục và hồ sơ xét công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội”

2. Làng nghề ở Hà Nội được công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội” bao gồm các làng có nghề truyền thống đang hoạt động trên địa bàn Thành phố.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Nghề truyền thống: là nghề đã được hình thành từ lâu đời, tạo ra những sản phẩm độc đáo, có tính riêng biệt, được lưu truyền và phát triển đến ngày nay và có giá trị kinh tế hoặc văn hóa cao.

2. Làng nghề truyền thống: là làng nghề có nghề truyền thống, có tính riêng biệt mang đặc thù riêng của địa phương, được nhiều nơi biết đến.

Điều 3. Mục đích công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội”

1. Nhằm ghi nhận những đóng góp của làng nghề và tôn vinh các sản phẩm của làng nghề truyền thống.

2. Vận động nhân dân địa phương nâng cao ý thức, trách nhiệm xây dựng, phát triển ngành nghề, làng nghề truyền thống, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho người lao động tại địa phương, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nhiệp hóa – hiện đại hóa. Tăng cường hiệu lực, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn.

3. Khuyến khích, động viên thợ thủ công trong các làng nghề truyền thống có trình độ cao về kỹ thuật tay nghề và kinh nghiệm trong sản xuất: Nghiên cứu, sáng tác, phục hồi, phục chế các sản phẩm và du nhập nghề mới, sản xuất ra nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế và kỹ, mỹ thuật cao, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu.

Điều 4. Nguyên tắc công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội”

1. Việc xét công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội” được tiến hành hàng năm, và được thực hiện theo nguyên tắc công khai, bình đẳng cho các làng nghề đạt tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 5 của Quy chế này.

2. Mỗi làng nghề truyền thống được công nhận một lần và có giá trị ngang nhau

3. Việc công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội” do Hội đồng thẩm định và xét chọn công nhận danh hiệu làng nghề truyền thống Hà Nội thẩm định và xét chọn hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định.

Chương 2.

TIÊU CHUẨN, TRÌNH TỰ THỦ TỤC CÔNG NHẬN DANH HIỆU “LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG HÀ NỘI”

Điều 5. Tiêu chuẩn xét công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội”

Làng có nghề đủ các tiêu chuẩn sau đây được công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội”;

1. Về thời gian: Là làng có nghề đã được hình thành trên 50 năm tính đến ngày làng được đề nghị xét danh hiệu làng nghề truyền thống.

2. Về kinh tế: Có giá trị sản xuất từ ngành nghề nông thôn của làng chiếm tỷ trọng từ 50% trở lên so với tổng giá trị sản xuất của làng.

3. Về sử dụng lao động: Có tối thiểu 30% số hộ trên địa bàn tham gia hoạt động ngành nghề nông thôn.

4. Đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn lao động theo các quy định hiện hành.

5. Chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Thành phố và địa phương.

6. Sản phẩm làm ra phải mang bản sắc văn hóa dân tộc, phải gắn với tên tuổi của làng.

7. Đối với những làng nghề chưa đáp ứng tiêu chuẩn về môi trường theo quy định tại điểm 4 vẫn được xem xét công nhận danh hiệu làng nghề truyền thống khi đã có các đề án, dự án nghiên cứu đánh giá tác động môi trường và đề ra các biện pháp xử lý khắc phục ô nhiễm môi trường.

Điều 6. Trình tự, thủ tục, thời gian xét công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội”

1. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) có các làng có nghề đạt tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 5 của Quy chế này lập và xác nhận vào hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội” và gửi văn bản kèm theo hồ sơ lên Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện).

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện tập hợp hồ sơ do Ủy ban nhân dân cấp xã lập, và gửi văn bản kèm theo hồ sơ về Sở Công thương là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định và xét chọn công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội” trước 31/7 hàng năm.

3. Hội đồng thẩm định và xét chọn công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội” tiến hành thẩm định, xét chọn và trình Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định.

4. Thời gian xét chọn công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội” hoàn thành trước ngày 30/9 hàng năm.

Trường hợp từ chối, Hội đồng thẩm định và xét chọn công nhận danh hiệu làng nghề truyền thống Hà Nội phải có văn bản trả lời về việc từ chối công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội”.

Điều 7. Hồ sơ xét công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội”

Hồ sơ xét công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội” được lập thành 5 bộ, bao gồm:

1. Đơn của làng có nghề truyền thống đề nghị công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội”;

2. Báo cáo thành tích của làng có nghề qua 3 năm phấn đấu xây dựng phát triển, và các phong trào xã hội hoạt động nổi bật có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã;

3. Bản tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của làng nghề được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

4. Danh sách các hộ gia đình tham gia hoạt động ngành nghề nông thôn và biểu tổng hợp một số chỉ tiêu chủ yếu của làng có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã;

5. Văn bản đề nghị xét công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội” của Ủy ban nhân dân cấp xã;

6. Văn bản đề nghị xét công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội” của Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Điều 8. Hội đồng thẩm định và xét chọn công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội”

1. Hội đồng thẩm định và xét chọn công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội” do Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định thành lập, gồm: 01 đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định, Lãnh đạo Sở Công thương làm thường trực Hội đồng thẩm định và các thành viên là đại diện các Sở, ngành của thành phố: Văn phòng UBND Thành phố, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Hội đồng thẩm định và xét chọn công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội” hoạt động theo nguyên tắc:

a. Hội đồng tổ chức thẩm định và xét chọn công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội” mỗi năm một lần;

b. Kỳ họp đánh giá xét chọn công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội” của Hội đồng phải có ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng tham dự, trong đó phải có Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng tham dự;

c. Mỗi thành viên Hội đồng có trách nhiệm nghiên cứu, nhận xét, lựa chọn các làng nghề đạt tiêu chuẩn để bỏ phiếu tín nhiệm; Hội đồng đánh giá theo nguyên tắc bỏ phiếu kín và được thực hiện công bằng, dân chủ, khách quan;

d. Làng nghề được Hội đồng đề nghị công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội” phải đạt ít nhất 2/3 số phiếu đề nghị trên tổng số thành viên có mặt của Hội đồng.

e. Hội đồng chỉ xem xét các hồ sơ của các làng nghề lập theo đúng nội dung, trình tự, thủ tục và thời gian theo quy định. Các trường hợp hồ sơ không lập theo đúng nội dung, trình tự, thủ tục và thời gian theo quy định thì Hội đồng không xem xét.

Chương 3.

QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA LÀNG NGHỀ ĐẠT DANH HIỆU “LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG HÀ NỘI”

Điều 9. Quyền lợi

1. Được Ủy ban nhân dân Thành phố tặng Bằng công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội”, kèm theo tiền thưởng tương đương với mức thưởng cờ xuất sắc phong trào thi đua là 5.000.000 đồng (năm triệu đồng).

2. Được hưởng các chế độ ưu đãi về khuyến công, phát triển nghề và làng nghề của Thành phố, các chính sách ưu đãi hiện hành của Nhà nước.

3. Được bổ sung hàng năm vào danh sách các làng nghề truyền thống của xã, huyện, thành phố để lập quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và xử lý môi trường cho làng nghề và bên ngoài hàng rào các điểm công nghiệp làng nghề phục vụ sản xuất. Mức hỗ trợ tối đa không quá 60% tổng mức đầu tư.

4. Được hỗ trợ 100% chi phí thuê một gian hàng tiêu chuẩn để trưng bày các sản phẩm làng nghề khi tham gia hội chợ, triển lãm giới thiệu sản phẩm ở trong nước theo kế hoạch của cấp có thẩm quyền phê duyệt;

5. Được hỗ trợ 50% kinh phí thuê một gian hàng tiêu chuẩn và được hỗ trợ 50% kinh phí phương tiện đi lại khi đi tham gia hội chợ, triển lãm ở nước ngoài để trưng bày các sản phẩm làng nghề theo kế hoạch của cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 10. Trách nhiệm

1. Nghiêm chỉnh chấp hành các nghĩa vụ và thực hiện đúng chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, phát triển nghề và làng nghề ở địa phương.

2. Xây dựng phát triển làng nghề từng bước ổn định, bền vững gắn với du lịch và đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn lao động.

3. Tích cực đầu tư, mở rộng sản xuất, cải tiến thiết bị công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cải tiến mẫu mã nhằm đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm để sản phẩm có giá trị kinh tế, kỹ thuật, mỹ thuật ngày càng cao được thị trường trong nước và nước ngoài ưa chuộng.

4. Tích cực mở rộng và tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm; Khai thác và phát triển bền vững vùng nguyên liệu phục vụ cho sản xuất.

5. Huy động các nghệ nhân, thợ giỏi, cá nhân, hộ gia đình tham gia tích cực công tác truyền nghề, dạy nghề cho người lao động và phát triển làng nghề ổn định, bền vững.

6. Gửi báo cáo tình hình hoạt động của làng nghề theo định kỳ quý, năm về Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Chương 4.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Phân công trách nhiệm

1. Sở Công thương:

- Là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định và xét chọn công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội”; làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét chọn công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội”;

- Xây dựng kế hoạch tài chính phục vụ cho công tác xét chọn và công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội” và quyền lợi, chế độ của các làng nghề hàng năm trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt;

Là đầu mối tiếp nhận kinh phí từ ngân sách thành phố và các nguồn khác để chi cho các hoạt động liên quan đến công tác xét chọn và công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội”, quyền lợi và chế độ của các làng nghề và quyết toán với cơ quan tài chính theo quy định của pháp luật;

- Giới thiệu danh sách thành viên Hội đồng thẩm định và xét chọn công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội” trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt;

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai tổ chức công tác công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội”;

- Hướng dẫn, tuyên truyền và trợ giúp các làng nghề thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách của Nhà nước và Thành phố;

- Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện tốt Quy chế này.

2. Sở Nội vụ: Hướng dẫn thủ tục khen thưởng liên quan đến Quy chế này cho các Làng nghề được công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội” theo quy định.

3. Sở Tài chính: Đảm bảo kinh phí công tác xét chọn, công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội” và thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến làng nghề.

4. Các Sở, ban, ngành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Công thương để thực hiện tốt quy chế này;

Phối hợp với Sở Công thương trong công tác công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội”.

5 Ủy ban nhân dân cấp huyện:

- Tổ chức hướng dẫn các địa phương không ngừng phát huy thế mạnh, khôi phục, phát triển nghề truyền thống;

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã lập danh sách làng nghề đủ tiêu chuẩn và lập hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội”;

- Định kỳ gửi báo cáo tình hình phát triển làng nghề theo quý, năm lên Sở Công thương;

- Phối hợp với Sở Công thương thực hiện tốt Quy chế này.

6. Ủy ban nhân dân cấp xã:

- Tuyên truyền, vận động nhân dân hăng hái tham gia xây dựng phát triển nghề và làng nghề truyền thống;

- Chỉ đạo các làng nghề chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

- Tổ chức tuyển chọn, đề cử, lập danh sách, xác nhận và hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Điều 5, Điều 7 của quy chế này, đề nghị Hội đồng thẩm định và xét chọn công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội” xét, chọn trình Ủy ban nhân dân thành phố công nhận;

- Định kỳ gửi báo cáo tình hình phát triển nghề và làng nghề theo quý, năm lên Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết về tình hình hoạt động của các làng nghề.

Điều 12. Tổ chức thực hiện

Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy chế này nếu có vướng mắc hoặc cần điều chỉnh, bổ sung các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, làng nghề phản ánh về Sở Công thương để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 85/2009/QĐ-UBND về Quy chế xét công nhận danh hiệu “Làng nghề truyền thống Hà Nội” do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.686

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.192.241