Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 808/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2018-2022

Số hiệu: 808/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Phạm Trường Thọ
Ngày ban hành: 24/05/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 808/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 05 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI, GIAI ĐOẠN 2018-2022

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Công văn số 285/UBDT-DTTS ngày 29/3/2018 của Ủy ban Dân tộc về việc triển khai thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 735/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2018-2022;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh tại Tờ trình số 287/TTr-BDT ngày 18/5/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2018-2022.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND các huyện: Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng, Tây Trà, Bình Sơn, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ủy ban Dân tộc (b/cáo);
- Bộ Tài chính (b/cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- BTT UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- VPUB: PCVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, KT.toan86

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Trường Thọ

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI, GIAI ĐOẠN 2018 - 2022
(Kèm theo Quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (sau đây gọi tắt là người có uy tín) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, động viên người có uy tín tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

2. Yêu cầu

a) Việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín phải đảm bảo kịp thời, đúng chế độ, đối tượng thụ hưởng và đảm bảo công khai, dân chủ.

b) Trường hợp người có uy tín thuộc đối tượng được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ với cùng tính chất thì chỉ được hưởng một chính sách với mức hỗ trợ cao nhất.

II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Người có uy tín theo quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (sau đây gọi tắt là Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg) được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt trong giai đoạn 2018 - 2022.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong hoạt động quản lý và thực hiện chính sách đối với người có uy tín.

III. NỘI DUNG CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ UY TÍN

1. Cung cấp thông tin

a) Phổ biến, cung cấp thông tin mới về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trật tự và kết quả thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc đang thực hiện ở địa phương; tuyên truyền về cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho người có uy tín (02 lần/năm).

Cơ quan thực hiện: UBND các huyện có người có uy tín.

Cơ quan phối hợp: Ban Dân tộc tỉnh, Công an tỉnh, các sở ngành liên quan.

b) Hàng năm cấp không thu tiền báo Dân tộc và Phát triển của Ủy ban Dân tộc, Báo Quảng Ngãi với định kỳ 01 tờ/người/kỳ báo cho người có uy tín. Ngoài ra, năm 2018 và năm 2021 thực hiện cấp radio cho người có uy tín với định mức 01 cái/người.

Cơ quan thực hiện: Ban Dân tộc tỉnh.

Cơ quan phối hợp: UBND các huyện có người có uy tín, Bưu điện tỉnh, Báo Quảng Ngãi.

c) Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, quốc phòng, an ninh, chính sách dân tộc và kỹ năng hòa giải, tuyên truyền, vận động quần chúng cho người có uy tín. Mỗi năm thực hiện không quá 02 đợt, mỗi đợt không quá 02 ngày.

Cơ quan thực hiện: UBND các huyện có người có uy tín.

Cơ quan phối hợp: Ban Dân tộc tỉnh, Công an tỉnh, các sở ngành liên quan.

d) Tổ chức cho người có uy tín đi thăm quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết dân tộc.

Cơ quan thực hiện:

- UBND các huyện có người có uy tín tổ chức cho người có uy tín đi thăm quan, học tập kinh nghiệm trong tỉnh; mỗi người có uy tín đi không quá 01 lần/năm.

- Ban Dân tộc tỉnh tổ chức cho người có uy tín đi thăm quan, học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh; mỗi năm 01 đợt.

Cơ quan phối hợp: UBND các huyện và các sở, ngành liên quan.

2. Hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần

a) Thăm hỏi, tặng quà cho người có uy tín nhân dịp Tết Nguyên đán, Tết của các dân tộc thiểu số. Định mức theo quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Cơ quan thực hiện: UBND các huyện có người có uy tín.

Cơ quan phối hợp: Ban Dân tộc tỉnh, Công an tỉnh, các sở ngành liên quan.

b) Thăm hỏi, hỗ trợ khi người có uy tín bị ốm đau; gia đình người có uy tín gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn; thăm viếng, động viên khi người có uy tín, thân nhân trong gia đình (bố, mẹ, vợ, chồng, con) người có uy tín qua đời. Định mức theo quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg .

Riêng đối với người có uy tín được phê duyệt tại Quyết định số 517/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2017: Được tiếp tục thăm hỏi, hỗ trợ khi người có uy tín bị ốm đau; gia đình người có uy tín gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn; thăm viếng, động viên khi người có uy tín, thân nhân trong gia đình (bố, mẹ, vợ, chồng, con) người có uy tín qua đời đến khi Quyết định số 735/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2018-2022 có hiệu lực thi hành. Định mức thăm hỏi theo quy định tại Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Cơ quan thực hiện: Ban Dân tộc tỉnh, UBND các huyện có người có uy tín.

Cơ quan phối hợp: Các sở ngành liên quan.

3. Biểu dương, khen thưởng

Người có uy tín có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh, trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết dân tộc được biểu dương khen thưởng theo quy định hiện hành.

Cơ quan thực hiện:

- UBND các huyện có người có uy tín: Hàng năm UBND các huyện tổ chức biểu dương, tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn huyện.

- Ban Dân tộc tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức biểu dương, khen thưởng đối với người có uy tín trên địa bàn tỉnh tại các hội nghị sơ kết, tổng kết việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín.

4. Đón tiếp các đoàn đại biểu người có uy tín đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm

Các đoàn đại biểu người có uy tín theo quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg do địa phương tổ chức đến thăm, làm việc tại các cơ quan của tỉnh, huyện được đón tiếp, tặng quà lưu niệm. Mức chi đón tiếp thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ chi tiếp khách trong nước.

Cơ quan thực hiện:

- Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức đón tiếp, tặng quà lưu niệm cho các đoàn người có uy tín của các huyện, các tỉnh đến thăm quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm tại tỉnh.

- UBND huyện tổ chức đón tiếp, tặng quà các đoàn người có uy tín của các huyện trong tỉnh, các tỉnh đến thăm quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm tại huyện.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện theo quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Dân tộc tỉnh

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra UBND các huyện việc triển khai thực hiện chính sách đối với người có uy tín. Định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện chính sách đối với người có uy tín cho Ủy ban Dân tộc và UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

b) Hàng năm, tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách đối với người có uy tín gửi Sở tài chính tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

c) Hàng năm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Phần III của kế hoạch này trên địa bàn tỉnh.

d) Kịp thời báo cáo Ủy ban Dân tộc các trường hợp người có uy tín ốm đau, qua đời; thân nhân người có uy tín qua đời; gia đình người có uy tín gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn để tổ chức, thăm hỏi, động viên.

2. Công an tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh thực hiện chính sách quy định tại Kế hoạch này đối với người có uy tín được phân công quản lý.

3. Sở Tài chính

Trên cơ sở đề nghị của Ban Dân tộc tỉnh và các cơ quan có liên quan, Sở Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định giao kinh phí. Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có uy tín đúng theo quy định hiện hành.

4. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, UBND các huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn thực hiện việc biểu dương, khen thưởng đối với những người có uy tín có thành tích tiêu biểu, xuất sắc theo quy định hiện hành.

5. Các sở, ban ngành có liên quan

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị có trách nhiệm tuyên truyền nội dung của chính sách; phối hợp, hỗ trợ, tham gia thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có uy tín trên địa bàn tỉnh.

6. Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh:

Chỉ đạo các cấp theo ngành dọc phối hợp thực hiện và tham gia giám sát thực hiện chính sách đối với người có uy tín theo quy định.

7. Ủy ban nhân dân các huyện

a) Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, UBND các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

b) Hàng năm xây dựng và phê duyệt kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện chính sách đối với người có uy tín theo nhiệm vụ được giao tại Phần III của Kế hoạch này trên địa bàn huyện, gửi UBND tỉnh (qua Ban Dân tộc) để theo dõi.

c) Kịp thời báo cáo Ban Dân tộc tỉnh các trường hợp người có uy tín ốm đau, qua đời; thân nhân người có uy tín qua đời; gia đình người có uy tín gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn để tổ chức thăm hỏi động viên.

d) Định kỳ hàng tháng, quý, năm báo cáo UBND tỉnh (thông qua Ban Dân tộc tỉnh) về tình hình và kết quả triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có uy tín trên địa bàn huyện. Tổng hợp các vướng mắc trong quá trình thực hiện, báo cáo UBND tỉnh (thông qua Ban Dân tộc tỉnh) để xem xét, giải quyết./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 808/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2018-2022

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


278

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.217.91