Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 791/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Điều 4 Quy định tổ chức Khối và Cụm thi đua tỉnh Yên Bái kèm theo Quyết định 1650/QĐ-UBND

Số hiệu: 791/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Dương Văn Tiến
Ngày ban hành: 22/04/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 791/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 22 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 4, QUY ĐỊNH TỔ CHỨC KHỐI VÀ CỤM THI ĐUA TỈNH YÊN BÁI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1650/QĐ-UBND NGÀY 04/9/2018 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/ 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Nghị quyết số 871/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Hướng dẫn số 1479/HD-BTĐKT ngày 25/7/2016 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, hướng dẫn tổ chức Cụm, Khối thi đua của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đề nghị tặng danh hiệu Cờ thi đua của Chính phủ và Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 213/TTr-SNV ngày 20/4/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Quy định tổ chức Khối và Cụm thi đua tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 1650/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái như sau:

“Điều 4. Chia Khối và Cụm thi đua

1. Trên cơ sở các Khối thi đua đã có, Ủy ban nhân dân tỉnh chia thành 18 Khối thi đua với tổng số 130 cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh chia 642 đơn vị cơ sở thành 44 Cụm thi đua gồm: 02 Cụm thi đua trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; 02 Cụm thi đua các đơn vị hành chính và sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế; 01 Cụm thi đua các đơn vị hành chính và sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; 01 Cụm thi đua các Doanh nghiệp trong khu Công nghiệp của tỉnh; 14 Cụm thi đua của 173 xã, phường, thị trấn và 24 Cụm thi đua các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học Cơ sở thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.”

(Kèm theo Phụ lục I và Phụ lục II về chia Khối và Cụm thi đua).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1650/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tổ chức Khối và Cụm thi đua tỉnh Yên Bái.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp thuộc các Khối thi đua, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban TĐ-KT tỉnh (10b);
- Phòng HC-TC;
- Lưu: VT, NCPC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Văn Tiến

 

PHỤ LỤC I: (130 đơn vị)

DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG THUỘC CÁC KHỐI THI ĐUA CỦA TỈNH YÊN BÁI
(Kèm theo Quyết định số: 791/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

Khối 1: Các cơ quan Đảng, gồm 09 đơn vị:

1. Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái;

2. Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Yên Bái;

3. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái;

4. Ban Dân vận Tỉnh ủy Yên Bái;

5. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái;

6. Ban Nội chính Tỉnh ủy Yên Bái.

7. Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái;

8. Báo Yên Bái;

9. Trường Chính trị tỉnh Yên Bái.

Khối 2: Khối Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, gồm 06 đơn vị:

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái;

2. Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái;

3. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái;

4. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái;

5. Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái;

6. Hội Nông dân tỉnh Yên Bái.

Khối 3: Khối các Hội có tính chất đặc thù, gồm 11 đơn vị:

1. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái;

2. Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái;

3. Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái;

4. Hội Đông y tỉnh Yên Bái;

5. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Yên Bái;

6. Hội Cựu giáo chức tỉnh Yên Bái;

7. Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Yên Bái;

8. Liên minh các Hợp tác xã tỉnh Yên Bái;

9. Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái;

10. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái;

11. Hội Luật gia tỉnh Yên Bái.

Khối 4: Khối các cơ quan Nội chính, gồm 06 đơn vị:

1. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái;

2. Công an tỉnh Yên Bái;

3. Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái;

4. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái;

5. Cục Thi hành án tỉnh Yên Bái;

6. Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái.

Khối 5: Khối các cơ quan Văn hoá - Xã hội, gồm 08 đơn vị:

1. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái;

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái;

3. Sở Y tế tỉnh Yên Bái;

4. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái;

5. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái;

6. Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái;

7. Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái;

8. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Yên Bái.

Khối 6: Khối các cơ quan Tổng hợp, gồm 09 đơn vị:

1. Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái;

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái;

3. Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái;

4. Thanh tra tỉnh Yên Bái;

5. Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái.

6. Sở Tài chính tỉnh Yên Bái;

7. Quỹ Bảo lãnh tín dụng tỉnh Yên Bái;

8. Cục Thống kê tỉnh Yên Bái;

9. Sở Ngoại vụ tỉnh Yên Bái.

Khối 7: Khối các cơ quan Tài chính, gồm 06 đơn vị:

1. Cục Thuế tỉnh Yên Bái;

2. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái;

3. Kho bạc Nhà nước tỉnh Yên Bái;

4. Chi cục Hải quan tỉnh Yên Bái.

5. Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Yên Bái;

6. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Yên Bái.

Khối 8: Khối các cơ quan Kinh tế - Kỹ thuật, gồm 08 đơn vị:

1. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái;

2. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái;

3. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái;

4. Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái;

5. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái;

6. Sở Công Thương tỉnh Yên Bái;

7. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái;

8. Ban Quản lý Khu Công nghiệp tỉnh Yên Bái.

Khối 9: Khối các trường chuyên nghiệp và trung tâm, gồm 05 đơn vị:

1. Trường Cao đẳng y tế Yên Bái;

2. Trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật và Du lịch tỉnh Yên Bái;

3. Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái;

4. Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái;

5. Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái.

Khối 10: Các huyện, thị xã, thành phố, gồm 09 đơn vị:

1. Thành phố Yên Bái;

2. Thị xã Nghĩa Lộ;

3. Huyện Văn Yên;

4. Huyện Văn Chấn;

5. Huyện Trấn Yên;

6. Huyện Lục Yên;

7. Huyện Yên Bình;

8. Huyện Mù Cang Chải;

9. Huyện Trạm Tấu.

Khối 11: Các Doanh nghiệp Ngân hàng - Bảo hiểm, gồm 07 đơn vị:

1. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Yên Bái;

2. Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Bắc Yên Bái;

3. Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Yên Bái;

4. Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Yên Bái;

5. Công ty Bảo Việt Yên Bái;

6. Công ty Bảo Việt nhân thọ Yên Bái;

7. Công ty Bảo hiểm Pjico Yên Bái.

Khối 12: Các doanh nghiệp kinh doanh tổng hợp Trung ương 1, gồm 05 đơn vị:

1. Bưu điện tỉnh Yên Bái;

2. Viễn thông Yên Bái;

3. Công ty Điện lực Yên Bái;

4. Viettel Yên Bái- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội;

5. Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Bà.

Khối 13: Các doanh nghiệp kinh doanh tổng hợp Trung ương 2, gồm 06 đơn vị:

1. Công ty Xăng dầu Yên Bái;

2. Chi nhánh Tổng Công ty đường sắt Việt Nam - Khai thác Đường sắt Hà Lào;

3. Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào;

4. Công ty Cổ phần Lương thực Yên Bái;

5. Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí 83;

6. Công ty Cổ phần Cao su Yên Bái.

Khối 14: Các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất công nghiệp, gồm 08 đơn vị:

1. Công ty Cổ phần Khoáng sản Yên Bái VPG;

2. Công ty Cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái;

3. Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng tỉnh Yên Bái;

4. Công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn;

5. Công ty Cổ phần May xuất khẩu Yên Bái;

6. Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm tỉnh Yên Bái;

7. Công ty TNHH HAPACO Yên Sơn;

8. Công ty Cổ phần Kinh doanh chế biến Lâm sản xuất khẩu Yên Bái.

Khối 15: Các doanh nghiệp xây dựng và tư vấn thiết kế, gồm 09 đơn vị:

1. Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Yên Bái;

2. Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 Yên Bái;

3. Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 Yên Bái;

4. Công ty Cổ phần Xây dựng dân dụng và công nghiệp miền Bắc;

5. Công ty Cổ phần Xây dựng Quang Thịnh, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái;

6. Công ty Cổ phần Tư vấn kiến trúc xây dựng tỉnh Yên Bái;

7. Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông tỉnh Yên Bái;

8. Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng CCS, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái.

9. Công ty Cổ phần Hồng Nam (thôn Thanh Sơn, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái).

Khối 16: Các doanh nghiệp kinh doanh tổng hợp địa phương 1, gồm 06 đơn vị:

1. Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh Yên Bái;

2. Công ty Cổ phần Thương mại, du lịch và đầu tư tỉnh Yên Bái;

3. Công ty Cổ phần Vận tải thuỷ bộ tỉnh Yên Bái;

4. Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Bình Minh;

5. Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái;

6. Công ty TNHH Cơ khí và xây lắp Hồng Hà, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Khối 17: Các Doanh nghiệp kinh doanh tổng hợp địa phương 2, gồm 06 đơn vị:

1. Công ty Cổ phần Xây dựng giao thông tỉnh Yên Bái;

2. Công ty Cổ phần xây dựng Đường bộ I - Yên Bái;

3. Công ty Cổ phần xây dựng Đường bộ II - Yên Bái;

4. Công ty Cổ phần cấp nước và xây dựng Yên Bái;

5. Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Yên Bái;

6. Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành Yên Bái, thôn Ngòi sen, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái.

Khối 18: Các doanh nghiệp chè và lâm nghiệp, gồm 06 đơn vị:

1. Công ty Cổ phần tại Yên Bái - Vinatea Yên Bái;

2. Công ty Cổ phần Chè Trần Phú;

3. Công ty Cổ phần Chè Nghĩa Lộ;

4. Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Ngòi Lao;

5. Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Việt Hưng;

6. Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Yên Bình./.

 

PHỤ LỤC II: (640 đơn vị)

DANH SÁCH ĐƠN VỊ CƠ SỞ THUỘC CÁC CỤM THI ĐUA CỦA TỈNH YÊN BÁI
(Kèm theo Quyết định số: 791/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

I. CÁC CỤM THI ĐUA TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO:

Cụm 1: Cụm thi đua các Trường thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo số 1, gồm 16 đơn vị:

1. Trường THPT Lý Thường Kiệt, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái;

2. Trường THPT Nguyễn Huệ thành phố Yên Bái, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái;

3. Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái;

4. Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Yên Bái, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái;

5. Trường THPT Hoàng Quốc Việt, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái;

6. Trường THPT Trần Nhật Duật huyện Yên Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái;

7. Trường THPT Cảm Nhân, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái;

8. Trường THPT Cảm Ân huyện Yên Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái;

9. Trường THPT Thác Bà huyện Yên Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái;

10. Trường THPT Mai Sơn huyện Lục Yên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái;

11. Trường THPT Hồng Quang huyện Lục Yên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái;

12. Trường THPT Hoàng Văn Thụ huyện Lục Yên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái;

13. Trường Mầm non Thực Hành, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái;

14. Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái;

15. Trường Trung học cơ sở Quang Trung, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái;

16. Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh Yên Bái, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái.

Cụm 2: Cụm thi đua các Trường thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo số 2, gồm 14 đơn vị:

1. Trường THPT Chu Văn An huyện Văn Yên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái;

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú trung học phổ thông Miền Tây tỉnh Yên Bái,

2. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái;

3. Trường THPT Nghĩa Lộ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái;

4. Trường THPT Nguyễn Trãi, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái;

5. Trường THPT Trần Phú, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái;

6. Trường THPT Hưng Khánh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái;

7. Trường THPT Lê Quý Đôn huyện Trấn Yên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái;

8. Trường THPT Nguyễn Lương Bằng huyện Văn Yên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái;

9. Trường THPT Mù Cang Chải, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái;

10. Trường THPT huyện Văn Chấn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái;

11. Trường THPT Sơn Thịnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái;

12. Trường THPT Trạm Tấu, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái;

13. Trường THCS&THPT Púng Luông, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái;

Trường THCS&THPT Nậm Búng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái.

II. CÁC CỤM THI ĐUA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ

Cụm 1: Cụm thi đua các đơn vị tuyến huyện, gồm 10 đơn vị:

1. Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ;

2. Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu;

3. Trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải;

4. Trung tâm Y tế thị xã Nghĩa Lộ;

5. Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn;

6. Trung tâm Y tế huyện Văn Yên;

7. Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên;

8. Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái;

9. Trung tâm Y tế huyện Yên Bình;

10. Trung tâm Y tế huyện Lục Yên.

Cụm 2: Cụm thi đua các đơn vị tuyến tỉnh, gồm 11 đơn vị:

1. Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm tỉnh Yên Bái;

2. Trung tâm Pháp Y tỉnh Yên Bái;

3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái;

4. Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Yên Bái;

5. Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm tỉnh Yên Bái;

6. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái;

7. Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái;

8. Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Yên Bái;

9. Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái;

10. Bệnh viện Nội tiết tỉnh Yên Bái;

11. Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái.

III. CỤM THI ĐUA CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH VÀ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, gồm 13 đơn vị:

1. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật;

2. Chi cục Chăn nuôi và Thú y;

3. Chi cục Kiểm lâm;

4. Chi cục Thủy sản;

5. Chi cục Thủy lợi;

6. Chi cục Phát triển nông thôn;

7. Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản;

8. Trung tâm Khuyến nông;

9. Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi;

10. Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu;

11. Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải;

12. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn;

13. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng.

IV. CỤM THI ĐUA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG KHU CÔNG NGHIỆP CỦA TỈNH, gồm 07 đơn vị:

1. Công ty TNHH Thuận Phát, Khu Công nghiệp phía Nam thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái;

2. Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình, tỉnh Yên Bái;

3. Công ty Cổ phần An Phúc, Khu Công nghiệp phía Nam thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái;

4. Công ty Cổ phần An Tiến Industries - Yên Bái, Khu Công nghiệp phía Nam thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái;

5. Công ty TNHH UNICO GLOBANL YB, khu công nghiệp Âu Lâu, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái;

6. Công ty TNHH phát triển khoáng sản Đông Dương, khu công nghiệp phía Nam, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái;

7. Công ty Cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái, khu công nghiệp phía Nam, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

V. CÁC CỤM THI ĐUA THUỘC HUYỆN VĂN CHẤN

Cụm 1: Cụm thi đua các xã, thị trấn số 1, gồm 13 đơn vị:

1. Thị trấn Nông trường Trần Phú;

2. Thị trấn Sơn Thịnh;

3. Xã Suối Giàng;

4. Xã Đồng Khê;

5. Xã Suối Bu;

6. Xã Cát Thịnh;

7. Xã Đại Lịch;

8. Xã Tân Thịnh;

9. Xã Chấn Thịnh;

10. Xã Minh An;

11. Xã Nghĩa Tâm;

12. Xã Thượng Bằng La;

13. Xã Bình Thuận.

Cụm 2: Cụm thi đua các xã, thị trấn số 2, gồm 10 đơn vị:

1. Xã Sơn Lương;

2. Xã Nậm Mười;

3. Xã Nậm Búng;

4. Xã Nghĩa Sơn;

5. Xã Gia Hội;

6. Xã Nậm Lành;

7. Xã Suối Quyền;

8. Xã Sùng Đô;

9. Xã An Lương;

10. Xã Tú Lệ;

11. Thị trấn Nông trường Liên Sơn.

Cụm 3: Cụm thi đua các Trường Mầm non số 1, gồm 22 đơn vị:

1. Trường Mầm non An Lương, xã An Lương, huyện Văn Chấn;

2. Trường Mầm non Gia Hội, xã Gia Hội, huyện Văn Chấn;

3. Trường Mầm non Liên Sơn, thị trấn Nông trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn;

4. Trường Mầm non Nậm Búng, xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn;

5. Trường Mầm non Nậm Mười, xã Nậm Mười, huyện Văn Chấn;

6. Trường Mầm non Sùng Đô, xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn;

7. Trường Mầm non Tú Lệ, xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn;

8. Trường Mầm non Nậm Lành, xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn;

9. Trường Mầm non Sơn Lương, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn;

10. Trường Mầm non Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn;

11. Trường Mầm non Bình Thuận, xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn;

12. Trường Mầm non Chấn Thịnh, xã Chấn Thịnh, huyện Văn Chấn;

13. Trường Mầm non Hoàng Văn Thọ, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn;

14. Trường Mầm non Nghĩa Tâm, xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn;

15. Trường Mầm non Sơn Thịnh, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn;

16. Trường Mầm non Suối Giàng, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn;

17. Trường Mầm non Tân Thịnh, xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn;

18. Trường Mầm non Thượng Bằng La, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn;

19. Trường Mầm non Trần Phú, thị trấn nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn;

20. Trường Mầm non Đồng Khê, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn;

21. Trường Mầm non Minh An, xã Minh An, huyện Văn Chấn;

22. Trường Mầm non Suối Bu, xã Suối Bu, huyện Văn Chấn.

Cụm 4: Cụm thi đua các Trường Tiểu học, gồm 15 đơn vị:

1. Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học An Lương, huyện Văn Chấn;

2. Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Cát Thịnh, huyện Văn Chấn;

3. Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Lành, huyện Văn Chấn;

4. Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Mười, huyện Văn Chấn;

5. Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Sơn lương, huyện Văn Chấn;

6. Trường Tiểu học Bình Thuận, huyện Văn Chấn;

7. Trường Tiểu học Chấn Thịnh, huyện Văn Chấn;

8. Trường Tiểu học Đồng Khê, huyện Văn Chấn;

9. Trường Tiểu học Gia Hội, huyện Văn Chấn;

10. Trường Tiểu học Minh An, huyện Văn Chấn;

11. Trường Tiểu học Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn;

12. Trường Tiểu học Sơn Thịnh, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn;

13. Trường Tiểu học Trần Phú, trị trấn Nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn;

14. Trường Tiểu học xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn;

15. Trường Tiểu học Tú Lệ, huyện Văn Chấn.

Cụm 5: Cụm thi đua các trường Trung học cơ sở, gồm 14 đơn vị:

1. Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở An Lương, huyện Văn Chấn;

2. Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Cát Thịnh, huyện Văn Chấn;

3. Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Minh An, huyện Văn Chấn;

4. Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nậm Lành, huyện Văn Chấn;

5. Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nậm Mười, huyện Văn Chấn;

6. Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Văn Chấn, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn;

7. Trường Trung học cơ sở Bình Thuận, huyện Văn Chấn;

8. Trường Trung học cơ sở Chấn Thịnh, huyện Văn Chấn;

9. Trường Trung học cơ sở Đồng Khê, huyện Văn Chấn;

10. Trường Trung học cơ sở Gia Hội, huyện Văn Chấn;

11. Trường Trung học cơ sở Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn;

12. Trường Trung học cơ sở Sơn Thịnh, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn;

13. Trường Trung học cơ sở Trần Phú, huyện Văn Chấn;

14. Trường Trung học cơ sở Tú Lệ , huyện Văn Chấn.

Cụm 6: Cụm thi đua các Trường Tiểu học và Trung học cơ sở, gồm 11 đơn vị:

1. Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Suối Giàng, huyện Văn Chấn;

2. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ba Khe, huyện Văn Chấn;

3. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hoàng Văn Thọ, huyện Văn Chấn;

4. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Liên Sơn, huyện Văn Chấn;

5. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nghĩa Sơn, huyện Văn Chấn;

6. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Sùng Đô, huyện Văn Chấn;

7. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Suối Bu, huyện Văn Chấn;

8. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Suối Quyền, huyện Văn Chấn;

9. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Thịnh, huyện Văn Chấn;

10. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn;

11. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Văn Tiên, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn.

VI. CÁC CỤM THI ĐUA THUỘC THỊ XÃ NGHĨA LỘ

Cụm 1: Cụm thi đua các xã, phường, gồm 14 đơn vị:

1. Phường Pú Trạng;

2. Phường Trung Tâm;

3. Phường Tân An;

4. Phường Cầu Thia;

5. Xã Nghĩa Lợi;

6. Xã Nghĩa An;

7. Xã Nghĩa Phúc;

8. Xã Nghĩa Lộ;

9. Xã Thanh Lương;

10. Xã Thạch Lương;

11. Xã Phù Nham;

12. Xã Sơn A;

13. Xã Phúc Sơn;

14. Xã Hạnh Sơn.

Cụm 2: Cụm thi đua các Trường Mầm non, gồm 15 đơn vị:

1. Trường Mầm non Hoa Huệ, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ;

2. Trường Mầm non Hoa Lan, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ;

3. Trường Mầm non Hoa Sữa, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ;

4. Trường Mầm non Hoa Hồng, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ;

5. Trường Mầm non Hoa Sen, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ;

6. Trường Mầm non Hoa Phượng, phường cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ;

7. Trường Mầm non Hoa Mai, xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ;

8. Trường Mầm non tư thục Hoa Ban, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ.

9. Trường Mầm non Hạnh Sơn, xã Hạnh Sơn, thị xã Nghĩa Lộ;

10. Trường Mầm non Phù Nham, xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ;

11. Trường Mầm non Phúc Sơn, xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ;

12. Trường Mầm non Sơn A, xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ;

13. Trường Mầm non Thạch Lương, xã Thạch Lương, thị xã Nghĩa Lộ;

14. Trường Mầm non Nghĩa Lộ, xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ;

15. Trường Mầm non Thanh Lương, xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ.

Cụm 3: Cụm Thi đua các trường Tiểu học và Trung học cơ sở, gồm 18 đơn vị:

1. Trường Tiểu học Kim Đồng, thị xã Nghĩa Lộ;

2. Trường Tiểu học Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ;

3. Trường Tiểu học Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ;

4. Trường Tiểu học Hạnh Sơn, thị xã Nghĩa Lộ;

5. Trường Trung học cơ sở Tô Hiệu, thị xã Nghĩa Lộ;

6. Trường Trung học cơ sở Hạnh Sơn, thị xã Nghĩa Lộ;

7. Trường Trung học cơ sở Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ;

8. Trường Trung học cơ sở Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ;

9. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nguyễn Quang Bích, thị xã Nghĩa Lộ;

10. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lý Tự Trọng, thị xã Nghĩa Lộ;

11. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ, thị xã Nghĩa Lộ;

12. Trường tiểu học và Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thị xã Nghĩa Lộ;

13. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trần Phú, thị xã Nghĩa Lộ;

14. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Võ Thị Sáu, thị xã Nghĩa Lộ;

15. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ;

16. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ;

17. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thạch Lương, thị xã Nghĩa Lộ;

18. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ.

VII. CÁC CỤM THI ĐUA THUỘC HUYỆN VĂN YÊN

Cụm 1: Cụm thi đua các xã, thị trấn số 1, gồm 12 đơn vị:

1. Xã Đông Cuông;

2. Xã Mậu Đông;

3. Xã An Bình;

4. Xã Ngòi A;

5. Thị trấn Mậu A;

6. Xã Xuân Ái;

7. Xã Yên Hợp;

8. Xã Yên Phú;

9. Xã Đại Phác;

10. Xã An Thịnh;

11. Xã Yên Thái;

12. Xã Đại Sơn.

Cụm 2: Cụm thi đua các xã, thị trấn số 2, gồm 13 đơn vị:

1. Xã Lang Thíp;

2. Xã Châu Quế Hạ;

3. Xã Châu Quế Thượng;

4. Xã Phong Dụ Hạ;

5. Xã Xuân Tầm;

6. Xã Tân Hợp;

7. Xã Quang Minh;

8. Xã Lâm Giang;

9. Xã Viễn Sơn;

10. Xã Mỏ Vàng;

11. Xã Nà Hẩu;

12. Xã Đông An;

13. Xã Phong Dụ Thượng.

Cụm 3: Cụm thi đua các Trường Mầm non, gồm 25 đơn vị:

1. Trường Mầm non Ngòi A, xã Ngòi A, huyện Văn Yên;

2. Trường Mầm non Đại Sơn, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên;

3. Trường Mầm non An Bình, xã An Bình, huyện Văn Yên;

4. Trường Mầm non Xuân Ái, xã Xuân Ái, huyện Văn Yên;

5. Trường Mầm non Yên Phú, xã Yên Phú, huyện Văn Yên;

6. Trường Mầm non Tân Hợp, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên;

7. Trường Mầm non Đông An, xã Đông An, huyện Văn Yên;

8. Trường Mầm non Yên Hợp, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên;

9. Trường Mầm non An Thịnh, xã An Thịnh, huyện Văn Yên;

10. Trường Mầm non Đại Phác, xã Đại Phác, huyện Văn Yên;

11. Trường Mầm non Yên Thái, xã Yên Thái, huyện Văn Yên;

12. Trường Mầm non Mỏ Vàng, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên;

13. Trường Mầm non Lang Thíp, xã Lăng Thíp, huyện Văn Yên;

14. Trường Mầm non Mậu Đông, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên;

15. Trường Mầm non Lâm Giang, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên;

16. Trường Mầm non Đông Cuông, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên;

17. Trường Mầm non Phong Dụ Hạ, xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên;

18. Trường Mầm non Châu Quế Hạ, xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên;

19. Trường Mầm non Thị trấn Mậu A, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên;

20. Trường Mầm non Phong Dụ Thượng, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên;

21. Trường Mầm non Châu Quế Thượng, xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên;

22. Trường Mầm non Xuân Tầm, huyện Văn Yên;

23. Trường Mầm non Quang Minh, huyện Văn Yên;

24. Trường Mầm non Nà Hẩu, huyện Văn Yên;

25. Trường Mầm non Viễn Sơn, huyện Văn Yên.

Cụm 4: Cụm thi đua các Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 1, gồm 19 đơn vị:

1. Trường Tiểu học An Thịnh, huyện Văn Yên;

2. Trường Tiểu học Lang Thíp, huyện Văn Yên;

3. Trường Tiểu học Lâm Giang, huyện Văn Yên;

4. Trường Tiểu học Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên;

5. Trường Tiểu học thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên;

6. Trường Tiểu học Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên;

7. Trường Tiểu học Xuân Ái, huyện Văn Yên;

8. Trường Tiểu học Yên Thái, huyện Văn Yên;

9. Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỏ Vàng, huyện Văn Yên;

10. Trường Trung học cơ sở An Thịnh, huyện Văn Yên;

11. Trường Trung học cơ sở Lâm Giang, huyện Văn Yên;

12. Trường Trung học cơ sở thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên;

13. Trường Trung học cơ sở Yên Thái, huyện Văn Yên;

14. Trường Trung học cơ sở Xuân Ái, huyện Văn Yên;

15. Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Văn Yên, huyện Văn Yên;

16. Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mỏ Vàng, huyện Văn Yên;

17. Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Lang Thíp, huyện Văn Yên;

18. Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên;

19. Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên.

Cụm 5: Cụm thi đua các Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 2, gồm 16 đơn vị:

1. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ngòi A, huyện Văn Yên;

2. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nà Hẩu, huyện Văn Yên;

3. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở An Bình, huyện Văn Yên;

4. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Phú, huyện Văn Yên;

5. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Hợp, huyện Văn Yên;

6. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông An, huyện Văn Yên;

7. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đại Phác, huyện Văn Yên;

8. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Hợp, huyện Văn Yên;

9. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Viễn Sơn, huyện Văn Yên;

10. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Mậu Đông, huyện Văn Yên;

11. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Quang Minh, huyện Văn Yên;

12. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Cuông, huyện Văn Yên;

13. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên;

14. Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Đại Sơn, huyện Văn Yên;

15. Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Xuân Tầm, huyện Văn Yên;

16. Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên.

VIII. CÁC CỤM THI ĐUA THUỘC HUYỆN TRẤN YÊN

Cụm 1: Cụm thi đua các xã, thị trấn, gồm 11 đơn vị:

1. Thị trấn Cổ Phúc;

2. Xã Tân Đồng;

3. Xã Đào Thịnh;

4. Xã Việt Thành;

5. Xã Hòa Cuông;

6. Xã Cường Thịnh;

7. Xã Nga Quán;

8. Xã Bảo Hưng;

9. Xã Minh Quân;

10. Xã Báo Đáp;

11. Xã Minh Quán.

Cụm 2: Cụm thi đua các xã, gồm 10 đơn vị:

1. Xã Vân Hội;

2. Xã Hưng Khánh;

3. Xã Hồng Ca;

4. Xã Lương Thịnh;

5. Xã Quy Mông;

6. Xã Y Can;

7. Xã Việt Cường;

8. Xã Việt Hồng;

9. Xã Hưng Thịnh;

10. Xã Kiên Thành.

Cụm 3: Cụm thi đua các Trường Mầm non, gồm 17 đơn vị:

1. Trường Mầm non Tân Đồng, xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên;

2. Trường Mầm non Hoa Sen, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên;

3. Trường Mầm non Đào Thịnh, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên;

4. Trường Mầm non Hoa Hồng, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên;

5. Trường Mầm non Cường Thịnh, xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên;

6. Trường Mầm non Minh Quân, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên;

7. Trường Mầm non Bảo Hưng, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên;

8. Trường Mầm non Việt Cường, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên;

9. Trường Mầm non Vân Hội, xã Vân Hội, huyện Trấn Yên;

10. Trường Mầm non Việt Hồng, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên;

11. Trường Mầm non Lương Thịnh, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên;

12. Trường Mầm non Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên;

13. Trường Mầm non Hưng Khánh, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên;

14. Trường Mầm non Hồng Ca, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên;

15. Trường Mầm non Y Can, xã Y Can, huyện Trấn Yên;

16. Trường Mầm non Quy Mông, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên;

17. Trường Mầm non Kiên Thành, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên;

Cụm 4: Cụm thi đua các Trường Tiểu học và Trung học cơ sở số 1, gồm 14 đơn vị

1. Trường Tiểu học Báo Đáp, huyện Trấn Yên;

2. Trường Tiểu học Thị trấn, huyện Trấn Yên;

3. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Đồng, huyện Trấn Yên;

4. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đào Thịnh, huyện Trấn Yên;

5. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cường Thịnh, huyện Trấn Yên;

6. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Minh Quân, huyện Trấn Yên;

7. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bảo Hưng, huyện Trấn Yên;

8. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Việt Thành, huyện Trấn Yên;

9. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Minh Quán, huyện Trấn Yên;

10. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hòa Cuông, huyện Trấn Yên;

11. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nga Quán, huyện Trấn Yên.

12. Trường Trung học cơ sở Báo Đáp, huyện Trấn Yên;

13. Trường Trung học cơ sở thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên;

14. Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Trấn Yên.

Cụm 5: Cụm thi đua các Trường Tiểu học và Trung học cơ sở số 2, gồm 13 đơn vị

1. Trường Tiểu học Hưng Khánh, huyện Trấn Yên.

2. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Việt Cường, huyện Trấn Yên;

3. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vân Hội, huyện Trấn Yên;

4. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Việt Hồng, huyện Trấn Yên;

5. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở số 1 Lương Thịnh, huyện Trấn Yên;

6. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở số 2 Lương Thịnh, huyện Trấn Yên;

7. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên;

8. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở số 1 Hồng Ca, huyện Trấn Yên;

9. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở số 2 Hồng Ca, huyện Trấn Yên;

10. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Y Can, huyện Trấn Yên;

11. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Quy Mông, huyện Trấn Yên;

12. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Kiên Thành, huyện Trấn Yên;

13. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Minh Tiến, huyện Trấn Yên.

IX. CÁC CỤM THI ĐUA THUỘC HUYỆN MÙ CANG CHẢI

Cụm 1: Cụm thi đua các xã, thị trấn, gồm 14 đơn vị:

1. Thị Trấn Mù Cang Chải;

2. Xã Nậm Có;

3. Xã Cao Phạ;

4. Xã Nậm Khắt;

5. Xã Púng Luông;

6. Xã La Pán Tẩn;

7. Xã Dế Xu Phình;

8. Xã Chế Cu Nha;

9. Xã Kim Nọi;

10. Xã Mồ Dề;

11. Xã Khao Mang;

12. Xã Lao Chải;

13. Xã Hồ Bốn;

14. Xã Chế Tạo.

Cụm 2: Cụm thi đua các Trường Mầm non, gồm 15 đơn vị:

1. Trường Mầm non Hoa Lan, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải;

2. Trường Mầm non Bông Sen, xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải;

3. Trường Mầm non Sao Mai, xã Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải;

4. Trường Mầm non Họa Mi, xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải;

5. Trường Mầm non Sơn Ca, xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải;

6. Trường Mầm non Khau Phạ, xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải;

7. Trường Mầm non Hoa Hồng, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải;

8. Trường Mầm non Mồ Dề, xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải;

9. Trường Mầm non Kim Nọi, xã Kim Nọi, huyện Mù Cang Chải;

10. Trường Mầm non Hoa Ban, xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải;

11. Trường Mầm non Lao Chải, xã lao Chải, huyện Mù Cang Chải;

12. Trường Mầm non Hoa Huệ, xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải;

13. Trường Mầm non Xéo Dì Hồ, xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải;

14. Trường Mầm non Chế Tạo, xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải;

15. Trường Mầm non Púng Luông, xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải.

Cụm 3: Cụm thi đua các Trường Tiểu học và Trung học cơ sở, gồm 21 đơn vị:

1. Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Púng Luông, huyện Mù Cang Chải;

2. Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải;

3. Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Vừ A Dính, huyện Mù Cang Chải;

4. Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Tà Ghênh, huyện Mù Cang Chải;

5. Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Lao Chải, huyện Mù Cang Chải.

6. Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải;

7. Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Khao Mang, huyện Mù Cang Chải;

8. Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Lý Tự Trọng, huyện Mù Cang Chải;

9. Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải;

10. Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải

11. Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Lao Chải, huyện Mù Cang Chải;

12. Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Khao Mang, huyện Mù Cang Chải;

13. Trường Phổ thông dân tộc Nội trú Trung học cơ sở huyện Mù Cang Chải;

14. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải;

15. Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải;

16. Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải;

17. Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải;

18. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải;

19. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Kim Nọi, huyện Mù Cang Chải;

20. Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải;

21. Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải.

X. CÁC CỤM THI ĐUA THUỘC HUYỆN TRẠM TẤU

Cụm 1: Cụm thi đua các xã, thị trấn, gồm 12 đơn vị:

1. Thị trấn Trạm Tấu;

2. Xã Phình Hồ;

3. Xã Túc Đán;

4. Xã Hát Lừu;

5. Xã Trạm Tấu;

6. Xã Pá Lau;

7. Xã Pá Hu;

8. Xã Tà Xi Láng;

9. Xã Làng Nhì;

10. Xã Bản Mù;

11. Xã Xà Hồ;

12. Xã Bản Công.

Cụm 2: Cụm thi đua các Trường Mầm non, gồm 12 đơn vị:

1. Trường Mầm non Hoa Huệ, thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu;

2. Trường Mầm non Sơn Ca, xã Bản Công, huyện Trạm Tấu;

3. Trường Mầm non Hoa Lan, xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu;

4. Trường Mầm non Hoa Hồng, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu;

5. Trường Mầm non Họa My, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu;

6. Trường Mầm non Hoa Ban, xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu;

7. Trường Mầm non Hoa Phượng, xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu;

8. Trường Mầm non Hoa Đào, xã Pá Lau, huyện Trạm Tấu;

9. Trường Mầm non Bông Sen, xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu;

10. Trường Mầm non Hoa Mai, xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu;

11. Trường Mầm non Bình Minh, xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu;

12. Trường Mầm non Hồng Ngọc, xã Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu.

Cụm 3: Cụm thi đua các Trường Tiểu học và Trung học cơ sở, gồm 15 đơn vị:

1. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu;

2. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bản Hát, huyện Trạm Tấu;

3. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bản Lừu, huyện Trạm Tấu;

4. Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Bản Công, huyện Trạm Tấu;

5. Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Xà Hồ, huyện Trạm Tấu;

6. Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Bản Mù, huyện Trạm Tấu;

7. Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Khấu Ly, huyện Trạm Tấu;

8. Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu;

9. Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Pá Hu, huyện Trạm Tấu;

10. Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Pá Lau, huyện Trạm Tấu;

11. Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Túc Đán, huyện Trạm Tấu;

12. Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Phình Hồ, huyện Trạm Tấu ;

13. Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Làng Nhì, huyện Trạm Tấu;

14. Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu;

15. Trường Phổ thông dân tộc Nội trú Trung học cơ sở huyện Trạm Tấu.

XI. CÁC CỤM THI ĐUA THUỘC HUYỆN YÊN BÌNH

Cụm 1: Cụm thi đua các xã, thị trấn số 1, gồm 13 đơn vị:

1. Xã Xuân Long;

2. Xã Cảm Nhân;

3. Xã Ngọc Chấn;

4. Xã Xuân Lai;

5. Xã Vũ Linh;

6. Xã Phúc An;

7. Xã Bạch Hà;

8. Xã Yên Bình;

9. Thị Trấn Thác Bà;

10. Xã Mỹ Gia;

11. Xã Phúc Ninh;

12. Xã Vĩnh Kiên;

13. Xã Yên Thành.

Cụm 2: Cụm thi đua các xã, thị trấn số 2, gồm 11 đơn vị:

1. Xã Hán Đà;

2. Xã Thịnh Hưng;

3. Xã Phú Thịnh;

4. Xã Đại Đồng;

5. Xã Cảm Ân;

6. Xã Mông Sơn;

7. Xã Tân Nguyên;

8. Xã Đại Minh;

9. Thị trấn Yên Bình;

10. Xã Tân Hương;

11. Xã Bảo Ái.

Cụm 3: Cụm thi đua các Trường Mầm non, gồm 22 đơn vị:

1. Trường Mầm non xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình;

2. Trường Mầm non xã Bảo Ái, huyện Yên Bình;

3. Trường Mầm non xã Cảm Ân, huyện Yên Bình;

4. Trường Mầm non xã Mông Sơn, huyện Yên Bình;

5. Trường Mầm non xã Tân Hương, huyện Yên Bình;

6. Trường Mầm non xã Đại Đồng, huyện Yên Bình;

7. Trường Mầm non Bình Minh, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình;

8. Trường Mầm non xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình;

9. Trường Mầm non xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình;

10. Trường Mầm non xã Đại Minh, huyện Yên Bình;

11. Trường Mầm non xã Hán Đà, huyện Yên Bình;

12. Trường Mầm non thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình;

13. Trường Mầm non xã Yên Bình, huyện Yên Bình;

14. Trường Mầm non xã Bạch Hà, huyện Yên Bình;

15. Trường Mầm non xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình;

16. Trường Mầm non xã Vũ Linh, huyện Yên Bình;

17. Trường Mầm non xã Phúc An, huyện Yên Bình;

18. Trường Mầm non xã Yên Thành, huyện Yên Bình;

19. Trường Mầm non xã Xuân Lai, huyện Yên Bình;

20. Trường Mầm non xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình;

21. Trường Mầm non xã Ngọc Chấn, huyện Yên Bình;

22. Trường Mầm non xã Xuân Long, huyện Yên Bình.

Cụm 4: Cụm thi đua các Trường Tiểu học và Trung học cơ sở số 1, gồm 16 đơn vị

1. Trường Tiểu học Kim Đồng, huyện Yên Bình;

2. Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, huyện Yên Bình;

3. Trường Trung học cơ sở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình;

4. Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Yên Bình, huyện Yên Bình;

5. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Cảm Ân, huyện Yên Bình;

6. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Mông Sơn, huyện Yên Bình;

7. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Đại Đồng, huyện Yên Bình;

8. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình;

9. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình;

10. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Đại Minh, huyện Yên Bình;

11. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Hán Đà, huyện Yên Bình.

12. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình;

13. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Yên Bình, huyện Yên Bình;

14. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Bạch Hà, huyện Yên Bình;

15. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình;

16. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Vũ Linh, huyện Yên Bình.

Cụm 5: Cụm thi đua các Trường Tiểu học và Trung học cơ sở số 2, gồm 14 đơn vị

1. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình;

2. Trường Tiểu học xã Bảo Ái, huyện Yên Bình;

3. Trường Trung học cơ sở xã Bảo Ái, huyện Yên Bình;

4. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Tân Hương, huyện Yên Bình;

5. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Phúc An, huyện Yên Bình;

6. Trường Tiểu học xã Yên Thành, huyện Yên Bình;

7. Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Yên Thành, huyện Yên Bình.

8. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Xuân Lai, huyện Yên Bình;

9. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở số 1 xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình;

10. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở số 2 xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình;

11. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ngọc Chấn, huyện Yên Bình;

12. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Xuân Long, huyện Yên Bình;

13. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Mỹ Gia, huyện Yên Bình;

14. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Phúc Ninh, huyện Yên Bình.

XII. CÁC CỤM THI ĐUA THUỘC HUYỆN LỤC YÊN

Cụm 1: Cụm thi đua các xã, thị trấn số 1, gồm 12 đơn vị:

1. Xã An Phú;

2. Xã Minh Tiến;

3. Xã Vĩnh Lạc;

4. Xã Mường Lai;

5. Xã Liễu Đô;

6. Thị trấn Yên Thế;

7. Xã Yên Thắng;

8. Xã Minh Xuân;

9. Xã Mai Sơn;

10. Xã Lâm Thượng;

11. Xã Khánh Thiện;

12. Xã Khai Trung.

Cụm 2: Cụm thi đua các xã số 2, gồm 12 đơn vị:

1. Xã Tân Phượng;

2. Xã Minh Chuẩn;

3. Xã Tân Lĩnh;

4. Xã Tân Lập;

5. Xã Phan Thanh;

6. Xã Tô Mậu;

7. Xã An Lạc;

8. Xã Khánh Hòa;

9. Xã Động Quan;

10. Xã Trúc Lâu;

11. Xã Phúc Lợi;

12. Xã Trung Tâm.

Cụm 3: Cụm thi đua các Trường mầm non, gồm 20 đơn vị:

1. Trường Mầm non An Lạc, xã An Lạc, huyện Lục Yên;

2. Trường Mầm non An Phú, xã An Phú, huyện Lục Yên;

3. Trường Mầm non Bình Minh, xã Động Quan, huyện Lục Yên;

4. Trường Mầm non Hoa Hồng, xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên;

5. Trường Mầm non Hoa Huệ, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên;

6. Trường Mầm non Hoa Mai, xã Yên Thắng, huyện Lục Yên;

7. Trường Mầm non Hoa Phượng, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên;

8. Trường Mầm non Hoa Sen, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên;

9. Trường Mầm non Hồng Ngọc, Thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên;

10. Trường Mầm non Khánh Hòa, xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên;

11. Trường Mầm non Khánh Thiện, xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên;

12. Trường Mầm non Minh Tiến, xã Minh Tiến, huyện Lục Yên;

13. Trường Mầm non Mường Lai, xã Mường Lai, huyện Lục Yên;

14. Trường Mầm non Phúc Lợi, xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên;

15. Trường Mầm non Sơn Ca, xã Mai Sơn, huyện Lục Yên;

16. Trường Mầm non Tân Lập, xã Tân Lập, huyện Lục Yên;

17. Trường Mầm non Tô Mậu, xã Tô Mậu, huyện Lục Yên;

18. Trường Mầm non Trúc Lâu, xã Trúc Lâu, huyện Lục Yên;

19. Trường Mầm non Trung Tâm, xã Trung Tâm, huyện Lục Yên;

20. Trường Mầm non Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên.

Cụm 4: Cụm thi đua các Trường Tiểu học, Trung học cơ sở số 1, gồm 16 đơn vị:

1. Trường Tiểu học Lâm Thượng, huyện Lục Yên;

2. Trường Tiểu học Minh Xuân, huyện Lục Yên;

3. Trường Tiểu học Trần Phú, huyện Lục Yên;

4. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở An Phú, huyện Lục Yên;

5. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Khánh Thiện, huyện Lục Yên;

6. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Liễu Đô, huyện Lục Yên;

7. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Mai Sơn, huyện Lục Yên;

8. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Minh Tiến, huyện Lục Yên;

9. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Minh Tiến số 1, huyện Lục Yên;

10. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Lai, huyện Lục Yên;

11. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên;

12. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Thắng, huyện Lục Yên.

13. Trường Trung học cơ sở Chu Văn An, huyện Lục Yên;

14. Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, huyện Lục Yên;

15. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Thái Học, huyện Lục Yên;

16. Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học cơ sở, huyện Lục Yên.

Cụm 5: Cụm thi đua các Trường Tiểu học, Trung học cơ sở số 2, gồm 15 đơn vị:

1. Trường Tiểu học Động Quan, huyện Lục Yên.

2. Trường Tiểu học Phúc Lợi, huyện Lục Yên;

3. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở An Lạc, huyện Lục Yên;

4. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Khai Trung, huyện Lục Yên;

5. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Khánh Hòa, huyện Lục Yên;

6. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Minh Chuẩn, huyện Lục Yên;

7. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phan Thanh, huyện Lục Yên;

8. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Lập, huyện Lục Yên;

9. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Lĩnh, huyện Lục Yên;

10. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Phượng, huyện Lục Yên;

11. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tô Mậu, huyện Lục Yên;

12. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trúc Lâu, huyện Lục Yên;

13. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trung Tâm, huyện Lục Yên;

14. Trường Trung học cơ sở Động Quan, huyện Lục Yên;

15. Trường Trung học cơ sở Phúc Lợi, huyện Lục Yên.

XIII. CÁC CỤM THI ĐUA THUỘC THÀNH PHỐ YÊN BÁI

Cụm 1: Cụm thi đua các phường, xã gồm 15 đơn vị:

1. Phường Hồng Hà;

2. Phường Nguyễn Phúc;

3. Phường Nguyễn Thái Học;

4. Phường Minh Tân;

5. Phường Yên Ninh;

6. Phường Đồng Tâm;

7. Phường Yên Thịnh;

8. Phường Nam Cường;

9. Phường Hợp Minh.

10. Xã Tuy Lộc;

11. Xã Âu Lâu;

12. Xã Giới Phiên;

13. Xã Văn Phú;

14. Xã Tân Thịnh;

15. Xã Minh Bảo.

Cụm 3: Cụm thi đua các Trường Mầm non, gồm 14 đơn vị:

1. Trường Mầm non Âu Lâu, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái;

2. Trường Mầm non Hoa Huệ, xã Họp Minh, thành phố Yên Bái;

3. Trường Mầm non Nguyễn Phúc, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái;

4. Trường Mầm non Thanh Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái;

5. Trường Mầm non Yên Thịnh, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái;

6. Trường Mầm non Bông Sen, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái;

7. Trường Mầm non Văn Phú, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái;

8. Trường Mầm non Hoa Ban, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái;

9. Trường Mầm non Hoa Lan, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái;

10. Trường Mầm non Hướng Dương, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái;

11. Trường Mầm non Ngọc Lan, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái;

12. Trường Mầm non Sơn Ca, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái;

13. Trường Mầm non Yên Ninh, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái;

14. Trường Mầm non Giới Phiên, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái.

Cụm 4: Cụm thi đua các Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, gồm 18 đơn vị:

1. Trường Tiểu học Hồng Thái, thành phố Yên Bái;

2. Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái;

3. Trường Tiểu học Yên Ninh, thành phố Yên Bái;

4. Trường Tiểu học Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái;

5. Trường Tiểu học Yên Thịnh, thành phố Yên Bái;

6. Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái;

7. Trường Tiểu học Nam Cường, thành phố Yên Bái;

8. Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái.

9. Trường Trung học cơ sở Yên Thịnh, thành phố Yên Bái;

10. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái;

11. Trường Trung học cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái;

12. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Minh Bảo, thành phố Yên Bái;

13. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Thịnh, thành phố Yên Bái;

14. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Giới Phiên, thành phố Yên Bái;

15. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Văn Phú, thành phố Yên Bái;

16. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Âu Lâu, thành phố Yên Bái;

17. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tuy Lộc, thành phố Yên Bái;

18. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hợp Minh, thành phố Yên Bái./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 791/QĐ-UBND ngày 22/04/2020 sửa đổi Điều 4 Quy định tổ chức Khối và Cụm thi đua tỉnh Yên Bái kèm theo Quyết định 1650/QĐ-UBND

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


325

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.207.230.188