Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 790/QĐ-UBND năm 2017 Quy định về tổ chức hoạt động của Cụm, Khối thi đua trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Số hiệu: 790/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Trần Hồng Quân
Ngày ban hành: 28/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 790/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 28 tháng 04 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA CỤM, KHỐI THI ĐUA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005 và ngày 16/11/2013;

Căn cứ Quyết định số 471/QĐ-UBND ngày 01/4/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế “Thi đua, Khen thưởng” trên địa bàn tỉnh Cà Mau;

Căn cứ Công văn số 1479/HD-BTĐKT ngày 25/7/2016 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc hướng dẫn tổ chức cụm, khối thi đua của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đề nghị tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”, Cờ thi đua cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Ban Thi đua - Khen thưởng tại Tờ trình số 173/TTr-BTĐKT ngày 28/4/2017 và đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của từng đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tổ chức hoạt động của Cụm, Khối thi đua trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức triển khai và hướng dẫn việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Ban Thi đua - Khen thưởng; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Giám đốc các doanh nghiệp; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 647/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về tổ chức hoạt động của Cụm, Khối thi đua trên địa bàn tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban TĐ-KT TW;
- CQ ĐD phía Nam Ban TĐ-KT TW;
- Lưu: VT, VXT23, Tu53/5.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA CỤM, KHỐI THI ĐUA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 790/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, yêu cầu

1. Việc tổ chức chia Cụm, Khối thi đua và chấm điểm, xếp hạng thi đua nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong công tác chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; làm cơ sở cho việc bình chọn những tập thể xuất sắc, tiêu biểu trong các phong trào thi đua, đảm bảo cho việc đánh giá, bình xét khen thưởng một cách chính xác, công bằng, khách quan. Từ đó, suy tôn những đơn vị, địa phương thực hiện tốt phong trào thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, nhân rộng các điển hình tiên tiến và nhân tố mới để các đơn vị, địa phương khác trong toàn tỉnh noi gương học tập.

2. Việc xét thi đua và khen thưởng phải dựa trên tiêu chí cụ thể, đảm bảo đúng nguyên tắc theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Khen thưởng phải đảm bảo đúng thành tích và khen thưởng phải đảm bảo tính chính xác, kịp thời, chặt chẽ, tránh hình thức, để thi đua và khen thưởng thực sự là động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Điều 2. Nguyên tắc

1. Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Công văn số 1479/HD-BTĐKT ngày 25/7/2016 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc hướng dẫn tổ chức cụm, khối thi đua của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và tình hình thực tế công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của các đơn vị, địa phương làm cơ sở để phân chia Cụm, Khối thi đua.

2. Việc phân chia Cụm, Khối thi đua phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, đơn vị, địa phương. Qua đó, nhằm thực hiện công tác thi đua, khen thưởng với tinh thần đoàn kết, hợp tác, hỗ trợ; tạo sự đồng thuận cao trong các hoạt động của Cụm, Khối thi đua.

Chương II

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG, NHIỆM VỤ VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 3. Tổ chức hoạt động

1. Mỗi Cụm, Khối thi đua có Cụm trưởng, Khối trưởng và Cụm phó, Khối phó điều hành hoạt động.

2. Bộ phận thường trực giúp việc cho Cụm trưởng, Khối trưởng, Cụm phó, Khối phó là bộ phận phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị, địa phương.

Điều 4. Nhiệm v

1. Cụm trưởng, Khối trưởng

a) Tổ chức đăng ký, ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị, địa phương trong Cụm, Khối.

b) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh về tổ chức các phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đăng ký từ đầu năm (thuộc Cụm, Khối thi đua của mình).

c) Chủ trì, phối hợp các đơn vị trong Cụm, Khối xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động và thường xuyên theo dõi, kiểm tra kế hoạch đã đề ra.

d) Xây dựng các tiêu chí thi đua, thang điểm phù hợp với đc điểm, tình hình và tính chất hoạt động của Cụm, Khối mình; đảm bảo về nội dung, các tiêu chí thi đua chủ yếu và các thang điểm đã được quy định.

đ) Chủ trì việc chấm điểm thi đua cho các đơn vị, địa phương trong Cụm, Khối; tổ chức sơ kết, tng kết Cụm, Khối thi đua để đánh giá kết quả, trao đổi kinh nghiệm; bình chọn, xếp hạng thi đua cuối năm giữa các đơn vị, địa phương trong Cụm, Khối thi đua.

2. Cụm phó, Khối phó

a) Giúp Cụm trưởng, Khối trưởng thực hiện nhiệm vụ theo quy định được phân công; thay mặt Cụm trưởng, Khối trưởng giải quyết những công việc khi được Cụm trưởng, Khối trưởng ủy quyền.

b) Tham gia với Cụm, Khối thi đua xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Cụm, Khối, chuẩn bị nội dung các cuộc họp của Cụm, Khối.

3. Bộ phận thường trực giúp việc

a) Tham mưu giúp Cụm trưởng, Khối trưởng xây dựng kế hoạch công tác, chuẩn bị nội dung các cuộc họp của Cụm, Khối.

b) Phối hợp các đơn vị trong Cụm, Khối, bộ phận nghiệp vụ Ban Thi đua - Khen thưởng tổng hợp báo cáo và kiểm tra tính chính xác bảng điểm của các đơn vị trong Cụm, Khối, làm cơ sở bình bầu thứ hạng trong Cụm, Khối.

4. Các đơn vị trong Cụm, Khối

a) Đăng ký giao ước thi đua hàng năm gửi về Cụm trưởng, Khối trưởng, Cụm phó, Khối phó và Ban Thi đua - Khen thưởng trước ngày 30 tháng 4 hàng năm.

Căn cứ vào các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND cùng cấp, kế hoạch phát động phong trào thi đua hàng năm để xây dựng các tiêu chí thi đua và tổ chức phát động thi đua sát với tình hình thực tế nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch được giao, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương mình.

b) Tham gia xây dựng thang điểm thi đua của Cụm, Khối.

c) Triển khai thực hiện các nội dung đã đăng ký giao ước thi đua. Tham gia đầy đủ các cuộc họp do Cụm trưởng, Khối trưởng tổ chức. Tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua và giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và cả năm. Tự chấm điểm các nội dung thi đua gửi về Cụm, Khối để phục vụ cho công tác sơ, tổng kết và đề nghị khen thưởng theo quy định.

Điều 5. Chế độ làm việc

1. Để kịp thời nắm bắt thông tin 06 tháng và cả năm, các thành viên trong Cụm, Khối thi đua phải tổng hợp báo cáo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các chỉ tiêu thi đua đã đăng ký. Báo cáo gửi về Cụm trưởng, Khối trưởng. Đồng thời, Cụm trưởng, Khối trưởng tổng hợp gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng, cụ thể như sau:

a) Báo cáo sơ kết 06 tháng gửi trước ngày 10 tháng 7.

b) Báo cáo tổng kết năm (kèm theo bảng chấm điểm cuối năm) chậm nhất ngày 28 tháng 02 của năm sau.

c) Cụm trưởng, Khối trưởng có trách nhiệm xây dựng báo cáo tổng hợp cuối năm của các đơn vị trong Cụm, Khối mình.

Bộ phận giúp việc của Cụm trưởng, Khối trưởng tổng hợp kết quả chấm điểm của các thành viên trong Cụm, Khối và phối hợp với Phòng Nghiệp vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng, Bộ phận giúp việc của các thành viên trong Cụm, Khối thẩm định kết quả báo cáo chấm điểm của các đơn vị, địa phương trong Cụm, Khối và báo cáo kết quả thẩm định cho Cụm trưởng, Khi trưởng đtổ chức họp bình xét, xếp hạng thi đua trong Cụm, Khối.

2. Cụm trưởng, Khối trưởng phối hợp với Cụm phó, Khối phó tổng hợp tình hình thực hiện các phong trào thi đua, các chỉ tiêu đã đăng ký và tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết của Cụm, Khối, cụ thể như sau:

a) Thời gian sơ kết trong tháng 7 và tổng kết tháng 02 của năm sau.

b) Địa điểm tổ chức Hội nghị sơ kết do Cụm và các Khối thỏa thuận; Hội nghị tổng kết tại đơn vị Cụm trưởng, Khối trưởng.

3. Hồ sơ đề nghị khen thưởng tổng kết năm của Cụm, Khối thi đua gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (qua Ban Thi đua - Khen thưởng) từ 20 đến 28 tháng 02 của năm sau.

4. Sau khi sơ kết, tổng kết, các đơn vị, địa phương cn tổ chức tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, nhân tố mới để noi gương, học tập.

Chương III

NỘI DUNG THI ĐUA; CHIA CỤM, KHỐI THI ĐUA VÀ SỐ LƯỢNG ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

Điều 6. Nội dung thi đua

1. Cụm thi đua huyện, thành phố: Gồm 4 nội dung (Thi đua phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; thi đua thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, cải cách thủ tục hành chính và xây dựng hệ thống chính trị; thi đua về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức triển khai, thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực và hiệu quả); tổng số: 1.000 điểm.

Cụm thi đua các xã, phường, thị trấn: (do UBND huyện, thành phố thành lập) chủ yếu tập trung thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế; tng thu ngân sách trên địa bàn; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ; kết quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế; giảm tỷ lệ hộ nghèo, giảm tỷ suất sinh, số lao động được giải quyết việc làm; thực hiện các chương trình quốc gia về giáo dục, y tế, các chỉ tiêu đảm bảo về quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; quản lý đất đai; đảm bảo vệ sinh, môi trường, cải cách hành chính và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Thi đua thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và xây dựng hệ thống chính trị.

2. Khối thi đua các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh: Gồm 5 nội dung: Thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; thi đua thực hiện các chỉ tiêu về văn hóa - xã hội, đào tạo, bồi dưỡng CBCC, an toàn giao thông, đền ơn đáp nghĩa; thi đua thực hiện công tác cải cách hành chính, tin học hóa hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí; thi đua về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tm gương đạo đức H Chí Minh”, chp hành chủ trương, đường li của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; tổ chức triển khai, thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực và hiệu quả; tổng số: 1.000 điểm.

Khối thi đua các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc sở, ngành tỉnh (do Giám đốc Sở, Thủ trưởng đơn vị thành lập) thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, công tác tham mưu cho Thủ trưởng đơn vị, công tác phối hợp, thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, tin học hóa hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí; thi đua về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước...

3. Khối thi đua các ngân hàng, doanh nghiệp: Gồm 5 nội dung: Thi đua thực hiện các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh như tốc độ tăng trưởng, tổng doanh thu, lợi nhuận, năng suất lao động; bảo toàn và phát triển năng lực hoạt động của doanh nghiệp; thực hiện các quy định của pháp luật, công tác tài chính, BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động và bảo đảm vệ sinh môi trường; thi đua về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, các đoàn thể chính trị vững mạnh, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và công tác từ thiện xã hội; tổ chức triển khai, thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực và hiệu quả; tổng số: 1.000 điểm.

4. Khối thi đua các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thành phố: Thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao, nghiên cứu tham mưu cho Huyện ủy (Thành ủy), HĐND, UBND xây dựng các chương trình, giải pháp, đề án, văn bản chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với đơn vị; thực hiện cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; công tác chỉ đạo, phối hợp thực hiện, kiểm tra, tổ chức hoạt động khối thi đua cho các phòng, ban, đoàn thể và chấm điểm, đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ cho các huyện, thành phố và đơn vị ngành có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực mà phòng, ban, ngành phụ trách. Đảm bảo quốc phòng, an ninh - trật tự cơ quan và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định. Thi đua thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và xây dựng hệ thng chính trị.

Điều 7. Chia Cụm, Khối thi đua số lượng khen thưởng

Căn cứ vào đặc điểm tình hình cụ thể và chức năng, nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các huyện, thành phố; các doanh nghiệp trong tỉnh, tổ chức phân chia các Cụm, Khối thi đua và đề nghị số lượng Cờ thi đua của UBND tỉnh, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể như sau:

I. Cụm huyện, TP Cà Mau (gồm 09 đơn vị xét chọn 01 Cờ thi đua dẫn đầu, 03 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh).

1. Huyện U Minh;

2. Huyện Thới Bình;

3. Huyện Trần Văn Thời;

4. Huyện Đầm Dơi;

5. Huyện Cái Nước;

6. Huyện Phú Tân;

7. Huyện Năm Căn;

8. Huyện Ngọc Hiển;

9. Thành phố Cà Mau.

II. Khối các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Khối 1 (gồm 7 đơn vị, xét chọn 01 Cờ thi đua dẫn đầu và 02 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh).

1. Công an tỉnh;

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;

4. Tòa án nhân dân tỉnh;

5. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;

6. Cục Thi hành án dân sự tỉnh;

7. Thanh tra tỉnh.

Khối 2 (gồm 6 đơn vị, xét chọn 01 Cờ thi đua dẫn đầu và 01 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh).

1. Văn phòng UBND tỉnh;

2. Sở Kế hoạch và đầu tư

3. Sở Tài chính

4. Sở Nội vụ;

5. Sở Ngoại vụ;

6. Sở Tư pháp;

Khối 3 (gồm 6 đơn vị, xét chọn 01 Cờ thi đua dẫn đầu và 01 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh).

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

2. Sở Công Thương;

3. Sở Giao thông vận tải;

4. Sở Khoa học và Công nghệ;

5. Sở Tài nguyên và Môi trường;

6. Sở Xây dựng.

Khối 4 (gồm 8 đơn vị, xét chọn 01 Cờ thi đua dẫn đầu và 02 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh).

1. Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh;

2. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh;

3. Ban Quản lý Dự án công trình xây dựng tỉnh;

4. Ban Quản lý Dự án công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh;

5. Ban Quản lý Dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh;

6. Ban Quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh;

7. Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau;

8. Vườn Quốc gia U Minh Hạ.

Khối 5 (gồm 6 đơn vị, xét chọn 01 Cờ thi đua dẫn đầu và 01 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh).

1. Sở Giáo dục và Đào tạo;

2. Sở Y tế;

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

5. Sở Thông tin và Truyền thông

6. Ban Dân tộc tỉnh.

Khối 6 (gồm 7 đơn vị, xét chọn 01 Cờ thi đua dẫn đầu và 02 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh).

1. Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau;

2. Báo Cà Mau;

3. Báo ảnh Đất Mũi;

4. Trường Chính trị tỉnh;

5. Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau;

6. Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau;

7. Trường Cao đẳng Nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau.

Khối 7 (gồm 9 đơn vị, xét chọn 01 Cờ thi đua dẫn đầu và 03 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh).

1. Văn phòng Tỉnh ủy;

2. Ban Nội chính Tỉnh ủy;

3. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;

4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

5. Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

6. Ban Dân vận Tỉnh ủy;

7. Đảng ủy Dân chính Đảng;

8. Đảng ủy Khối doanh nghiệp;

9. Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Tỉnh ủy.

Khối 8 (gồm 6 đơn vị, xét chọn 01 Cờ thi đua dẫn đầu và 01 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh).

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

2. Tỉnh đoàn;

3. Liên đoàn Lao động tỉnh;

4. Hội Nông dân tỉnh;

5. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;

6. Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Khối 9 (gồm 7 đơn vị, xét chọn 01 Cờ thi đua dẫn đầu và 02 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh).

1. Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh;

2. Hội Nhà báo tỉnh;

3. Hội Chữ thập đỏ tỉnh;

4. Liên minh Hợp tác xã tỉnh;

5. Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh;

6. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh;

7. Hội Đông y tỉnh.

Khối 10 (gồm 8 đơn vị, xét chọn 01 Cờ thi đua dẫn đầu và 02 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh).

1. Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội;

2. Văn phòng HĐND tỉnh;

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Cà Mau;

4. Kho bạc Nhà nước Cà Mau;

5. Cục Thuế;

6. Cục Hải quan;

7. Cục Thống kê;

8. Bảo hiểm xã hội tỉnh.

III. Khối tài chính, ngân hàng

Khối 11 (gồm 9 đơn vị, xét chọn 01 Cờ thi đua dẫn đầu và 03 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh).

1. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Cà Mau;

2. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương - Chi nhánh Cà Mau;

3. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương - Chi nhánh Cà Mau;

4. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển - Chi nhánh Cà Mau;

5. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển - Chi nhánh Đất Mũi;

6. Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Minh Hải;

7. Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh Cà Mau;

8. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội - Chi nhánh Cà Mau;

9. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt - Chi nhánh Cà Mau;

Khối 12 (gồm 10 đơn vị, xét chọn 01 Cờ thi đua dẫn đầu và 03 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh).

1. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Cà Mau;

2. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương - Chi nhánh Cà Mau;

3. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long - Chi nhánh Cà Mau;

4. Ngân hàng Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Cà Mau;

5. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương - Chi nhánh Cà Mau;

6. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu - Chi nhánh Cà Mau;

7. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông - Chi nhánh Cà Mau;

8. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á - Chi nhánh Cà Mau;

9. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) - Chi nhánh Cà Mau;

10. Ngân hàng Thương mại CP Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Cà Mau.

Khối 13 (gồm 9 đơn vị, xét chọn 01 Cờ thi đua dẫn đầu và 03 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh).

1. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xây dựng - Chi nhánh Cà Mau;

2. Ngân hàng Thương mại Cổ phn Quốc tế - Chi nhánh Cà Mau;

3. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân - Chi nhánh Cà Mau;

4. Ngân hàng Thương mại CP Sài Gòn Thương tín - Chi nhánh Đất Mũi;

5. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải - Chi nhánh Cà Mau;

6. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Cà Mau;

7. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Chúng - Chi nhánh Cà Mau;

8. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á - Chi nhánh Cà Mau;

9. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Cà Mau.

IV. Khối các công ty, doanh nghiệp.

Khối 14 (gồm 7 đơn vị, xét chọn 01 Cờ thi đua dẫn đầu và 02 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh).

1. Công ty Cổ phần Chế biến TS & XNK Cà Mau (Camimex);

2. Công ty Cổ phần Chế biến và XNK Thủy sản Cái Đôi Vàm;

3. Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau;

4. Công ty Cổ phần Chế biến và Dịch vụ thủy sản Cà Mau;

5. Công ty Cổ phần Tập đoàn thủy sản Minh Phú;

6. Công ty TNHH KD Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Quốc Việt;

7. Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải (JOSTOCO);

Khối 15 (gồm 6 đơn vị, xét chọn 01 Cờ thi đua dẫn đầu và 01 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh).

1. Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn;

2. Công ty TNHH Anh Khoa;

3. Công ty Cổ phn Chế biến thủy sản Xuất khẩu Tắc Vân;

4. Công ty TNHH Thủy sản Trọng Nhân;

5. Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản XNK Minh Cường;

6. Công ty Cổ phần Chế biến và XNK Thủy sản Thanh Đoàn.

Khối 16 (gồm 7 đơn vị, xét chọn 01 Cờ thi đua dẫn đầu và 02 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh).

1. Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau;

2. Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau;

3. Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Cà Mau;

4. Công ty Cổ phần cấp nước Cà Mau;

5. Công ty Cổ phần Dịch vụ in Trần Ngọc Hy;

6. Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp U Minh Hạ;

7. Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Ngọc Hiển.

Khối 17 (gồm 7 đơn vị, xét chọn 01 Cờ thi đua dẫn đầu và 02 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh).

1. Công ty Cổ phần Dược Minh Hải;

2. Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Minh Hải;

3. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cà Mau;

4. Công ty Cổ phần Xây lắp điện Cà Mau;

5. Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi Cà Mau;

6. Công ty Bảo Việt Cà Mau;

7. Công ty Bảo Việt Nhân thọ Cà Mau;

Khối 18 (gồm 8 đơn vị, xét chọn 01 Cờ thi đua dẫn đầu và 02 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh).

1. Điện lực Cà Mau;

2. Bưu điện Cà Mau;

3. Viễn thông Cà Mau;

4. Viettel Cà Mau;

5. Công ty Điện lực dầu khí Cà Mau;

6. Công ty Khí Cà Mau;

7. Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau;

8. Công ty Xăng dầu Cà Mau.

Khối 19 (gồm 4 đơn vị, xét chọn 01 Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh cho đơn vị dẫn đầu)

1. Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh;

2. Ban Pháp chế của HĐND tỉnh;

3. Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh;

4. Ban Dân tộc của HĐND tỉnh;

(Riêng các tiêu chí chấm điểm thi đua của khối 19 do các thành viên trong khối tự xây dựng và thống nhất với nhau để thuận tiện trong việc chm điểm xếp hạng thi đua cuối năm).

V. Khối các phòng, ban, đơn vị trực thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh: Mỗi đơn vị xét chn 01 Cờ thi đua dẫn đầu.

Riêng đối các Sở: Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài nguyên và Môi trường được xét tng với số lượng Cờ thi đua dẫn đầu, c th như sau:

1. Khối thi đua các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Y tế

- Khối các Bệnh viện: Xét chọn 01 Cờ thi đua dẫn đầu.

- Khối các Phòng chuyên môn thuộc Sở, các Chi cục, Trung tâm: Xét chọn 01 Cờ thi đua dẫn đầu.

2. Khối thi đua các đơn vị trc thuc Sở Giáo dục và Đào tạo

- Khối các trường THPT, các Trung tâm chia làm 2 khối: Xét chọn 02 Cờ thi đua dẫn đầu.

- Khối các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở: Xét chọn 01 Cờ thi đua dẫn đầu.

3. Khối các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Khối các Chi cục: Xét chọn 01 Cờ thi đua dẫn đầu.

- Khối các Phòng thuộc Sở, các Trung tâm: Xét chọn 01 Cờ thi đua dẫn đầu.

- Khối các Ban Quản lý (7 BQL): Xét chọn 01 Cờ thi đua dẫn đầu.

4. Khối các phòng, các đơn vị trực thuộc các S: Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài nguyên và Môi trường

Mỗi Sở chia thành 02 khối thi đua gồm và được đề nghị 02 Cờ thi đua dẫn đu gm:

- Khối các phòng chuyên môn trực thuộc Sở;

- Khối các đơn vị trực thuộc Sở;

Mỗi khối được xét chọn 01 Cờ thi đua dẫn đầu.

VI. Cụm thi đua xã, phường, thị trấn thuộc huyện, thành phố Cà Mau:

Mỗi huyện chọn 01 Cờ thi đua dẫn đầu. Riêng thành phố Cà Mau chọn 02 Cờ thi đua dẫn đầu (Cụm phường 01 Cờ thi đua, Cụm xã 01 Cờ thi đua).

VII. Khối các đơn vị thuộc huyện, thành phố Cà Mau:

- Khối các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thành phố: Mỗi huyện, thành phố xét chọn 01 Cờ thi đua dẫn đầu.

- Khối các Ban Đảng, các đoàn thể: Mỗi huyện, thành phố xét chọn 01 Cờ thi đua dẫn đầu.

- Khối các Trường trung học cơ sở: Mỗi huyện, thành phố xét chọn 01 Cờ thi đua dẫn đầu.

- Khối các Trường tiểu học: Mỗi huyện, thành phố xét chọn 01 Cờ thi đua dẫn đầu.

- Khối ngành học mầm non: Mỗi huyện, thành phố xét chọn 01 Cờ thi đua dẫn đầu.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Giao Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xây dựng nội dung thang bảng điểm thi đua; nguyên tắc, phương pháp, cách chấm điểm và xếp hạng thi đua; tổng hợp hồ sơ chấm điểm, xếp hạng thi đua thông qua Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xếp hạng các đơn vị trong Cụm, Khối thi đua; sau đó trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Khối thi đua các đơn vị trực thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Khối các đơn vị thuộc huyện, thành phố Cà Mau; Cụm thi đua xã, phường, thị trấn; các Trường trung học cơ sở, Tiểu học, ngành học mầm non: ủy quyền Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau ra quyết định phân chia khối, xây dựng nội dung thang bảng điểm thi đua; nguyên tắc, phương pháp, cách chấm điểm và xếp hạng thi đua, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương mình; nội dung thi đua trên cơ sở quy định tại Điều 6 quy định này.

Điều 9. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Giám đốc các doanh nghiệp và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phát động phong trào thi đua cụ thể, nội dung và chỉ tiêu thi đua, tổ chức sơ, tổng kết đưa phong trào thi đua của tỉnh ngày càng phát triển và đem lại hiệu quả thiết thực./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 790/QĐ-UBND năm 2017 Quy định về tổ chức hoạt động của Cụm, Khối thi đua trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


678

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.176.85