Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 70/QĐ-UBND năm 2017 sáp nhập Trung tâm Chăm sóc trẻ em khuyết tật vào Trung tâm Công tác xã hội do tỉnh Bắc Giang ban hành

Số hiệu: 70/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Nguyễn Văn Linh
Ngày ban hành: 07/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 07 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SÁP NHẬP TRUNG TÂM CHĂM SÓC TRẺ EM KHUYẾT TẬT VÀO TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị quyết số 140/NQ-TU ngày 23/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 23/01/2013 của UBND tỉnh ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước tỉnh Bắc Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 19/TTr-SNV ngày 13/01/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sáp nhập Trung tâm Chăm sóc trẻ em khuyết tật vào Trung tâm Công tác xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, kể từ ngày 15/02/2017.

Chuyển nguyên trạng tổ chức bộ máy, biên chế, đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc của Trung tâm Chăm sóc trẻ em khuyết tật về Trung tâm Công tác xã hội.

Điều 2. Tổ chức bộ máy và biên chế

1. Tổ chức bộ máy:

a) Lãnh đạo Trung tâm, gồm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. Khi sáp nhập có 03 Phó Giám đốc; số lượng Phó Giám đốc được tiếp tục duy trì để bảo đảm ổn định và chỉ được bổ sung khi chưa đủ 02 người.

b) Các phòng chuyên môn:

- Phòng Hành chính tổng hợp và đào tạo;

- Phòng Quản lý nuôi dưỡng đối tượng;

- Phòng Y tế - Phục hồi chức năng;

- Phòng Giáo dục, Dạy nghề;

- Phòng Tư vấn và trợ giúp đối tượng.

2. Biên chế:

Tổng số lượng người làm việc (biên chế sự nghiệp) của Trung tâm được giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và trong tổng số biên chế sự nghiệp của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được UBND tỉnh giao hàng năm.

Khi sáp nhập, chuyển nguyên trạng 18 chỉ tiêu biên chế sự nghiệp của Trung tâm Chăm sóc trẻ em khuyết tật vào Trung tâm Công tác xã hội; tổng số 51 chỉ tiêu biên chế.

Điều 3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; sắp xếp, bố trí việc làm phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn và đảm bảo chế độ, quyền lợi của lãnh đạo quản lý, viên chức và các đối tượng đang được quản lý, chăm sóc tại Trung tâm theo quy định.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận cơ sở vật chất, đất đai, tài chính, tài sản, biên chế, viên chức và các nội dung khác liên quan xong trước ngày 28/02/2017.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 42/QĐ- UBND ngày 29/5/2009 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Chăm sóc trẻ em khuyết tật Bắc Giang.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Công an tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Trung tâm Công tác xã hội, Trung tâm Chăm sóc trẻ em khuyết tật và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Linh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 70/QĐ-UBND năm 2017 sáp nhập Trung tâm Chăm sóc trẻ em khuyết tật vào Trung tâm Công tác xã hội do tỉnh Bắc Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


801

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.88.35