Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 68/2014/QĐ-UBND về Quy chế khen thưởng tác giả, nhóm tác giả, tập thể cơ quan báo chí ngoài tỉnh có thành tích thông tin, tuyên truyền góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai

Số hiệu: 68/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Nguyễn Thành Trí
Ngày ban hành: 25/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68/2014/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 25 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ KHEN THƯỞNG TÁC GIẢ, NHÓM TÁC GIẢ, TẬP THỂ CƠ QUAN BÁO CHÍ NGOÀI TỈNH CÓ THÀNH TÍCH TUYÊN TRUYỀN GÓP PHẦN THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng 2003;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP và Nghị định 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 1415/TTr-STTTT ngày 04 tháng 12 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế khen thưởng tác giả, nhóm tác giả, tập thể cơ quan báo chí ngoài tỉnh có thành tích thông tin, tuyên truyền góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND ngày 04/5/2009 của UBND tỉnh quy định về khen thưởng đối với tác giả, nhóm tác giả và cơ quan báo chí có thành tích tuyên truyền, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai; Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Trí

 

QUY CHẾ

KHEN THƯỞNG TÁC GIẢ, NHÓM TÁC GIẢ VÀ TẬP THỂ CƠ QUAN BÁO CHÍ NGOÀI TỈNH CÓ THÀNH TÍCH TUYÊN TRUYỀN, GÓP PHẦN THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG NAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 68/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Đồng Nai)

Chương 1

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này quy định về tiêu chuẩn, trình tự bình xét khen thưởng hàng năm đối với tác giả, nhóm tác giả, tập thể cơ quan báo chí có tác phẩm báo chí góp phần tuyên truyền, quảng bá thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh Đồng Nai được đăng, phát trên báo chí Trung ương và báo chí Thành phố Hồ Chí Minh có giấy phép hoạt động của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tác giả và nhóm tác giả là nhà báo, phóng viên, cộng tác viên của cơ quan báo chí Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Tập thể cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm báo chí thông tin tuyên truyền về Đồng Nai gồm: Văn phòng báo chí thường trú tại Đồng Nai có từ 03 người trở lên; cơ quan báo chí Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh hoặc cơ quan đại diện.

Điều 3. Nguyên tắc khen thưởng

1. Chính xác, công khai, công bằng, kịp thời.

2. Bảo đảm thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng.

3. Kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần với khuyến khích bằng vật chất.

4. Hiệu quả khen thưởng lan tỏa tích cực.

Điều 4. Tiêu chuẩn xét khen thưởng

1. Căn cứ số lượng, chất lượng đề tài, thể loại tuyên truyền, hiệu ứng xã hội, Hội đồng xét thưởng sẽ định mức khen thưởng A, B cho tác giả, nhóm tác giả và tập thể, cơ quan báo chí có thành tích thông tin tuyên truyền về Đồng Nai.

2. Đối với tác giả và nhóm tác giả:

Tác giả và nhóm tác giả được xét khen thưởng mức A phải có ít nhất 05 tác phẩm bài, mức B phải có ít nhất 03 tác phẩm bài hoặc loạt bài chuyên đề từ hai kỳ báo trở lên thông tin tuyên truyền về Đồng Nai đã được đăng, phát trong năm trên báo chí Trung ương và báo chí Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Đối với tập thể, cơ quan báo chí:

Phải có những đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh Đồng Nai, có định hướng tuyên truyền, quảng bá cho tỉnh Đồng Nai và mức A phải có ít nhất 07 tác phẩm bài, mức B phải có ít nhất 05 tác phẩm bài hoặc loạt bài chuyên đề từ hai kỳ báo trở lên đã được đăng, phát trong năm trên báo chí Trung ương và báo chí Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Tác phẩm báo chí được khen thưởng phải là tác phẩm:

a) Phản ánh kịp thời, sâu sắc thực tiễn sinh động, những vấn đề bức xúc xã hội quan tâm; giới thiệu, biểu dương những điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

b) Đấu tranh với mọi biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội, tác động tích cực và định hướng dư luận xã hội, tạo sức mạnh tinh thần làm động lực để các tầng lớp Nhân dân thi đua hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai.

c) Có tính xây dựng, đóng góp thông tin, kiến nghị cho sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh Đồng Nai.

d) Đảm bảo tính chính xác và có sức thuyết phục cao.

Chương 2

HÌNH THỨC, MỨC CHI KHEN THƯỞNG

Điều 5. Hình thức và cơ cấu khen thưởng

Hình thức khen thưởng: Tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kèm theo tiền thưởng tương ứng thành tích đạt được.

a) Đối với tác giả, nhóm tác giả: Đạt mức A và mức B theo các tiêu chuẩn của Điểm 2, Điểm 4, Điều 4 Quy định này.

b) Đối với tập thể báo chí: Đạt mức A và mức B theo các tiêu chuẩn của Điểm 3, Điểm 4, Điều 4 Quy định này.

Điều 6. Giá trị giải thưởng

1. Tác giả và nhóm tác giả

- Mức A: 10 lần (mười lần) mức lương tối thiểu.

- Mức B: 07 lần (bảy lần) mức lương tối thiểu.

2. Tập thể báo chí

- Mức A: 20 lần (hai mươi lần) mức lương tối thiểu.

- Mức B: 15 lần (mười lăm lần) mức lương tối thiểu.

Chương 3

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÉT KHEN THƯỞNG

Điều 7. Hội đồng xét khen thưởng

a) Thẩm quyền thành lập Hội đồng xét thưởng:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quy định thành lập Hội đồng xét thưởng.

b) Thành phần Hội đồng xét thưởng:

- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ tịch Hội đồng.

- Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh: Phó Chủ tịch Hội đồng (Thường trực Hội đồng)

- Các thành viên gồm đại diện lãnh đạo:

+ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

+ Ban Văn hóa Xã hội - HĐND tỉnh.

+ Văn phòng UBND tỉnh.

+ Sở Tài chính.

+ Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ).

+ Một số nhà báo, nhà nghiên cứu và phê bình uy tín.

c) Cơ quan giúp việc Hội đồng xét khen thưởng:

- Sở Thông tin và Truyền thông.

- Hội Nhà báo tỉnh.

Điều 8. Quy trình và thời gian xét khen thưởng

1. Cơ quan giúp việc cho Hội đồng có nhiệm vụ thông báo, tổng hợp, chọn lọc và giới thiệu tóm tắt thành tích các tập thể, cá nhân vào danh sách khen thưởng dựa trên việc theo dõi báo chí trong năm gửi đến Thường trực Hội đồng xét khen thưởng.

2. Thường trực Hội đồng xét khen thưởng sẽ gửi xin ý kiến các thành viên Hội đồng xét khen thưởng, tổng hợp và đề xuất họp Hội đồng xét khen thưởng. Kết quả xét thưởng được thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng chậm nhất là 03 ngày sau khi có kết quả của Hội đồng xét khen thưởng.

3. Sau 07 ngày công bố kết quả họp xét của Hội đồng, cơ quan Thường trực tổng hợp lập hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xét khen thưởng theo quy định.

4. Thời điểm xét thưởng trong Quý 4 hàng năm. Lễ trao thưởng tiến hành vào đợt họp báo định kỳ cuối năm.

Điều 9. Hồ sơ thủ tục đề nghị xét khen thưởng

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị khen thưởng trình Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) gồm:

1. Tờ trình xét khen thưởng.

2. Danh sách đề nghị khen thưởng báo chí.

3. Các tác phẩm kèm theo.

4. Biên bản họp Hội đồng xét khen thưởng thông qua.

Chương 4

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Kinh phí khen thưởng

1. Kinh phí khen thưởng được lấy từ nguồn Quỹ Thi đua, khen thưởng của tỉnh.

2. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh duyệt cấp kinh phí cho việc khen thưởng tại Quy định này.

Điều 11. Giải quyết khiếu nại

1. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại về kết quả bình xét khen thưởng báo chí theo quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo.

2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Hội Nhà báo tỉnh cùng các đơn vị liên quan xem xét và báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định. Mọi khiếu nại sẽ được xem xét giải quyết chậm nhất là 07 ngày sau khi công bố công khai kết quả xét thưởng.

Điều 12. Tổ chức thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh cùng các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc; các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan cần phản ánh kịp thời đến Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh để tổng hợp, nghiên cứu báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét giải quyết./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 68/2014/QĐ-UBND về Quy chế khen thưởng tác giả, nhóm tác giả, tập thể cơ quan báo chí ngoài tỉnh có thành tích thông tin, tuyên truyền góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.841
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41