Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 650/QĐ-LĐTBXH 2021 Kế hoạch thực hiện mục tiêu Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN

Số hiệu: 650/QĐ-LĐTBXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Đào Ngọc Dung
Ngày ban hành: 09/06/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 650/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 9 tháng 6 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU CỦA CỘNG ĐỒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI ASEAN ĐẾN NĂM 2025

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - hội ASEAN đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế làm việc và phối hợp giữa các cơ quan tham gia hợp tác ASEAN của Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế.

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN đến năm 2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng và các Phó
Thủ tướng CP (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, ngành thuộc Cộng đồng VHXH ASEAN;
- Bộ N
goại giao;
- UBND các
tỉnh/thành phố trực thuộc TW;
-
Lãnh đạo Bộ LĐTBXH;
- Cổng TTĐT của Bộ;
- Lưu: VT, HT
QT.

BỘ TRƯỞNG
Đào Ngọc Dung

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU CỦA CỘNG ĐỒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI ASEAN ĐẾN NĂM 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 650/QĐ-LĐTBXH ngày 9 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Căn cứ Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - hội ASEAN đến năm 2025 (sau đây gọi tắtĐề án ASEAN), Bộ Lao động - Thương binh và hội ban hành Kế hoạch hành động giai đoạn 2021-2025 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Đề án ASEAN với những nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Đề án ASEAN và thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - hội ASEAN đến năm 2025 trong lĩnh vực lao động xã hội giai đoạn 2021-2015.

2. Yêu cầu:

a) Chủ động hội nhập và tích cực trong việc thực hiện vai trò cơ quan điều phối quốc gia của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN tại Việt Nam.

b) Tạo sự gắn kết phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Lao động - Thương binh và hội và các Bộ, ngành thuộc Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN tại Việt Nam trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025.

c) Kịp thời cập nhật các hoạt động, sự kiện ở cấp khu vực và tiến độ thực hiện Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa - hội ASEAN đến năm 2025.

d) Xác định rõ các nhiệm vụ của đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp để chủ động thực hiện nhằm đạt được kết quả theo yêu cầu, tiến độ, đồng thời tranh thủ tối đa các nguồn lực để hội nhập.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Để thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả cấp quốc gia các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp sau:

1. Rà soát, lồng ghép và tổ chức thực hiện các nội dung về lao động và hội của Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 các hoạt động của các cơ quan hợp tác chuyên ngành ASEAN trong kế hoạch, chính sách, chương trình của Bộ và ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Rà soát hệ thống pháp luật, chính sách, chiến lược, chương trình, tiêu chuẩn, tổ chức bộ máy thực hiện trong lĩnh vực lao động và hội trên cơ sở các mục tiêu và biện pháp chiến lược của Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025.

b) Nghiên cứu và lựa chọn các biện pháp chiến lược thực hiện phù hợp với ưu tiên trong lĩnh vực lao động xã hội.

c) Xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về lao động và xã hội để thực hiện các mục tiêu.

d) Xây dựng và lồng ghép vào các chiến lược, chương trình hành động và các kế hoạch cụ thể về lao động và hội để thực hiện.

đ) Tổ chức thực hiện các chương trình, hoạt động.

2. Tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về hợp tác ASEAN trong lĩnh vực lao động, xã hội và Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN

a) Biên soạn và phát hành, phổ biến các ấn phẩm cập nhật hàng năm về các văn kiện, tuyên bố thuộc Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN: kế hoạch công tác của các cơ quan hợp tác chuyên ngành của ASEAN trong lĩnh vực lao động và xã hội; các kết quả nghiên cứu, dự án liên quan của ASEAN trong lĩnh vực lao động và hội. Xây dựng các chương trình truyền thông theo nhiều hình thức để nâng cao nhận thức về hợp tác ASEAN trong lĩnh vực lao động, hội và Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN.

b) Cập nhật trên các trang thông tin điện tử liên quan các tin, bài tiếng Việt và tiếng Anh về các sự kiện hợp tác của ASEAN trong lĩnh vực lao động, xã hội và của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN; đăng tải các tài liệu tra cứu.

c) Tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo và tập huấn nâng cao nhận thức về ASEAN nói chung và Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN nói riêng, các vấn đề lao động và xã hội trong bối cảnh một Cộng đồng ASEAN chung và những giải pháp tăng cường hội nhập trên phạm vi toàn quốc.

3. Tăng cường hệ thống thông tin, báo cáo, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các mục tiêu

a) Tổ chức Hội nghị giao ban định kỳ các Bộ, ngành thuộc Cộng đồng Văn hóa - hội ASEAN tại Việt Nam.

b) Xây dựng các đề xuất về báo cáo đánh giá hoạt động hợp tác ASEAN của các đơn vị chuyên môn trong lĩnh vực lao động và hội, hợp tác ASEAN trong lĩnh vực chuyên ngành của các Bộ, ngành thuộc Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN tại Việt Nam.

c) Thường xuyên cập nhật các thông tin về hợp tác ASEAN trong các lĩnh vực liên quan thuộc Cộng đồng Văn hóa - hội ASEAN.

d) Kiến nghị, đề xuất triển khai thực hiện các Tuyên bố, quyết định của các Bộ trưởng ASEAN phụ trách Cộng đồng Văn hóa - hội ASEAN (ASCC), phúc lợi xã hội và phát triển (AMMSWD), lao động (ALMM), phụ nữ (AMMW) và quyền của người lao động di cư, quyền của phụ nữ, trẻ em và của các nhóm yếu thế.

đ) Xây dựng và hướng dẫn đánh giá hàng năm, giữa kỳ, cuối kỳ việc thực hiện Đề án tại Việt Nam.

4. Thúc đẩy vận động, thu hút nguồn lực

a) Nghiên cứu và phổ biến các điều kiện, cơ chế hoạt động, hỗ trợ nguồn lực của các Quỹ trong ASEAN và của các tổ chức đối tác.

b) Tổ chức các hội nghị đối tác về hợp tác ASEAN và hội nhập quốc tế của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

c) Xã hội hóa các hoạt động, đặc biệt liên quan đến triển lãm ảnh, sách và sản phẩm liên quan.

5. Hoàn thiện hệ thống tổ chức và nâng cao năng lực cán bộ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ để thực hiện Đề án 161.

a) Sắp xếp lại nhân sự chịu trách nhiệm về hoạt động hợp tác ASEAN đáp ứng theo yêu cầu của công việc.

b) Tổ chức các lớp, khóa tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao nhận thức về Cộng đồng ASEAN, Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN, các cơ chế và các vấn đề ưu tiên trong hợp tác ASEAN trong lĩnh vực lao động, xã hội, phụ nữ và trẻ em...

c) Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng năng lực về hội nhập quốc tế, hội nhập khu vực và ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh cho các cán bộ trong ngành theo Quyết định số 1439/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 do Bộ Nội vụ chủ trì.

d) Cử các cán bộ tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, cuộc họp, hội nghị, hội thảo khu vực về lĩnh vực lao động, hội và các kênh chuyên ngành của Cộng đồng Văn hóa hội ASEAN, khuyến khích mở rộng các đối tượng thông qua hình thức họp trực tuyến kết hợp trực tiếp.

đ) Cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo của Ban Thư ký ASEAN; cán bộ là đầu mối phụ trách Văn hóa Xã hội tại cơ quan đại diện thường trú của Việt Nam tại ASEAN (CPR) nhằm nâng cao năng lực điều phối chung để thực hiện các mục tiêu của quốc gia và các mục tiêu chung của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN.

III. KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2021-2025

(theo Phụ lục đính kèm)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và các nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch hành động này trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc triển khai thực hiện; báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (thông qua Vụ Hợp tác quốc tế) định kỳ hàng năm, giữa kỳ và cuối kỳ theo yêu cầu.

2. Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì:

- Phối hợp với Văn phòng Bộ và Vụ Kế hoạch Tài chính lập dự toán ngân sách thực hiện Kế hoạch hành động này.

- Định kỳ báo cáo và đề xuất với Bộ trưởng các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm Kế hoạch hành động được thực hiện đồng bộ, hiệu quả; bám sát các mục tiêu của Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 và những chương trình, đề án Bộ đang thực hiện.

- Phối hợp với Văn phòng Bộ, Trung tâm Thông tin, các báo, tạp chí của Ngành, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Ngoại giao tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động hợp tác ASEAN trong Cộng đồng Văn hóa - hội và các lĩnh vực lao động, xã hội.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành tổng kết, đánh giá giữa kỳ việc thực hiện Kế hoạch hành động này vào năm 2023 và đánh giá tổng kết Đề án vào năm 2025.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động này, nếu cần sửa đổi, bổ sung các nhiệm vụ cụ thể, các đơn vị, địa phương chủ động đề xuất, báo cáo Bộ (qua Vụ Hợp tác quốc tế) xem xét, quyết định./.

 

DANH SÁCH

QUYẾT ĐỊNH SỐ 650/QĐ-LĐTBXH NGÀY 9/6/2021

I. Các Bộ, ngành

1. Bộ Ngoại giao

2. Bộ Thông tin và Truyền thông

3. Bộ Y tế

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo

5. Bộ Nội Vụ

6. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

7. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

8. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

9. Bộ Tài nguyên và Môi trường

II. UBND 63 Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 650/QĐ-LĐTBXH ngày 09/06/2021 về Kế hoạch hành động giai đoạn 2021-2025 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.783

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!