Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 65/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý nhà nước về công tác Thanh niên trên đại bàn tỉnh Lào Cai

Số hiệu: 65/2013/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Doãn Văn Hưởng
Ngày ban hành: 25/12/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/2013/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 25 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Thanh niên ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23/7/2007 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Thanh niên;

Căn cứ Thông tư số 04/2011/TT-BNV ngày 10/02/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn bổ sung nhiệm vụ, tổ chức và biên chế của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện về công tác thanh niên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số: 522/TTr-SNV ngày 23/12/2013,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định quản lý Nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Lào Cai".

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Doãn Văn Hưởng

 

QUY ĐỊNH

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 65/2013/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 của UBND tỉnh Lào Cai)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

a) Quy định này quy định về nội dung, nhiệm vụ và trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp thuộc tỉnh Lào Cai (viết tắt UBND các cấp) đối với việc quản lý nhà nước về công tác thanh niên và thực hiện chính sách, pháp luật cho thanh niên trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

b) Các nội dung về quản lý nhà nước đối với thanh niên không quy định tại Văn bản này thì được thực hiện theo Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23/7/2007 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Thanh niên và các Văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

2. Đối tượng áp dụng:

Quy định này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị vũ trang nhân dân và cá nhân (gọi chung là cơ quan, tổ chức, cá nhân) có liên quan đến việc tổ chức, quản lý và thực hiện chính sách, pháp luật cho thanh niên Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Mục tiêu quản lý Nhà nước về công tác thanh niên

1. Xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã về quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên, xây dựng các cơ chế, chính sách nhằm chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng và phát huy vai trò của thanh niên.

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra của UBND tỉnh, Hội đồng công tác thanh niên cấp tỉnh, cấp huyện trong việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lào Cai, thực hiện chính sách, pháp luật cho thanh niên.

3. Đẩy mạnh phối hợp giữa các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, đặc biệt việc lồng ghép các vấn đề về phát triển thanh niên trong công tác hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý Nhà nước về công tác thanh niên

1. Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về công tác thanh niên, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch; tôn trọng các quyền của thanh niên theo quy định của Luật Thanh niên.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác thanh niên.

Chương II

NỘI DUNG, NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THANH NIÊN

Điều 4. Nội dung quản lý Nhà nước về công tác thanh niên

1. Ban hành và tổ chức thực hiện các Văn bản quy phạm pháp luật về thanh niên.

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam, Chương trình, dự án cho thanh niên; ban hành cơ chế, chính sách cho thanh niên.

3. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên.

4. Tổ chức bộ máy thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thanh niên; đào tạo, bồi dưỡng, quản lý đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thanh niên.

5. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo và thông tin thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về thanh niên.

6. Quản lý và thực hiện các hoạt động đối ngoại nhà nước về thanh niên.

7. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên.

8. Sơ kết, tổng kết việc thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên.

Điều 5. Xây dựng kế hoạch công tác thanh niên

1. Lập kế hoạch công tác thanh niên:

a) Hàng năm, các cơ quan, đơn vị phải xây dựng Kế hoạch công tác thanh niên và tổ chức thực hiện cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị khác của cơ quan, đơn vị.

b) Cơ quan thẩm định kế hoạch công tác thanh niên hàng năm: cấp tỉnh là Sở Nội vụ; cấp huyện là Phòng Nội vụ.

2. Quy trình, nội dung xây dựng kế hoạch công tác thanh niên (năm):

a) Xác định chỉ tiêu về công tác thanh niên theo lĩnh vực chuyên môn của ngành được ban hành tại Chương trình phát triển thanh niên (sở, ban, ngành rà soát các chỉ tiêu về thanh niên được ban hành tại Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên của tỉnh; phòng chuyên môn thuộc UBND huyện rà soát các chỉ tiêu về thanh niên được ban hành tại Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên của tỉnh, huyện, thành phố), để phân kỳ, xây dựng và đề xuất điều chỉnh các chỉ tiêu về thanh niên hàng năm;

b) Xây dựng các chỉ tiêu phát triển thanh niên theo lĩnh vực ngành;

c) Xác định chỉ tiêu, tiến độ thực hiện các dự án, chương trình về thanh niên;

d) Thực hiện chế độ, chính sách cho thanh niên;

đ) Đề xuất cơ chế, chính sách, nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án tại địa bàn để thực hiện nhóm chỉ tiêu cho thanh niên;

e) Đề xuất kinh phí thực hiện các chỉ tiêu thanh niên;

g) Đăng ký khen thưởng;

h) Kế hoạch tổ chức kiểm tra;

3. Thời gian lập kế hoạch:

a) Trước ngày 15/11 (hàng năm), các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch công tác thanh niên gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thanh niên của tỉnh xong trước ngày 15/12.

b) Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch công tác thanh niên gửi về Phòng Nội vụ để tổng hợp, trình UBND huyện, thành phố ban hành Kế hoạch công tác thanh niên của năm trước ngày 31/12, gửi về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 15/01 để theo dõi.

c) Cơ quan, tổ chức nào không gửi Kế hoạch Công tác thanh niên (quy định tại điểm a, b, khoản 3, Điều 5 quy định này), Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ báo cáo ủy ban nhân dân cùng cấp đánh giá xếp loại việc thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

d) Kế hoạch công tác thanh niên cấp xã, phường, thị trấn do ủy ban nhân dân huyện, thành phố hướng dẫn thực hiện.

Điều 6. Thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch và kinh phí thực hiện công tác thanh niên

1. UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch và kinh phí thực hiện công tác thanh niên hàng năm của tỉnh.

2. UBND huyện phê duyệt Kế hoạch công tác thanh niên của huyện, bố trí ngân sách bảo đảm kinh phí cho việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên trên địa bàn huyện.

3. UBND huyện chỉ đạo phòng chuyên môn của huyện hướng dẫn UBND cấp xã xây dựng kế hoạch và đề xuất UBND huyện cân đối, bố trí kinh phí để UBND cấp xã thực hiện.

Điều 7. Chế độ báo cáo

1. Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố, các cơ quan, tổ chức có liên quan báo cáo kết quả thực hiện công tác thanh niên hàng năm về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ), để tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy, Bộ Nội vụ theo quy định sau đây:

a) Báo cáo kết quả công tác thanh niên 06 tháng đầu năm trước ngày 05/6 hàng năm;

b) Báo cáo kết quả công tác thanh niên của năm trước ngày 15/11 hàng năm.

2. Thời gian ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn báo cáo kết quả thực hiện công tác thanh niên về UBND huyện do cấp huyện quy định.

Điều 8. Công tác kiểm tra, giám sát

1. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Hội đồng công tác thanh niên cấp tỉnh, cấp huyện xây dựng và thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh.

2. Hội đồng công tác thanh niên các cấp có trách nhiệm tổng hợp, đề xuất biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện công tác thanh niên tại địa phương, kiến nghị UBND cùng cấp xem xét.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC

Điều 9. Nhiệm vụ của Hội đồng công tác thanh niên tỉnh

Hội đồng Công tác thanh niên tỉnh Lào Cai là tổ chức phối hợp liên ngành, tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về công tác thanh niên, giải quyết những vấn đề về thanh niên, nhiệm vụ gồm:

1. Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức, chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên của địa phương (giai đoạn, hàng năm).

2. Kiểm tra việc thực hiện chính sách đối với thanh niên, công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh.

3. Đề xuất các cơ chế, chính sách thanh niên; tạo điều kiện cho thanh niên học tập, lao động, giải trí, phát triển thể lực, bồi dưỡng đạo đức, truyền thống dân tộc, xung kích tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

4. Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá về công tác thanh niên và báo cáo kết quả với UBND tỉnh, Bộ Nội vụ, Chính phủ, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam theo quy định.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Thanh niên và do cấp có thẩm quyền giao.

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Nội vụ

1. Cơ quan thường trực giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về công tác thanh niên, tham mưu cho Hội đồng công tác thanh niên tỉnh, UBND tỉnh quyết định các nội dung:

a) Trình Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết, Chương trình hành động về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh.

b) Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh; Ban hành chương trình phát triển thanh niên tỉnh; Kế hoạch thực hiện chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lào Cai hàng năm, giai đoạn.

c) Ban hành các cơ chế, chính sách hoặc sửa đổi, bổ sung các chính sách, pháp luật cho thanh niên;

d) Dự toán kinh phí thực hiện chính sách, pháp luật cho thanh niên;

e) Chương trình, hoạt động hợp tác quốc tế về thanh niên theo quy định của pháp luật;

2. Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định các nội dung:

a) Kiện toàn về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức, bộ máy, biên chế thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh;

b) Thành lập Hội đồng công tác thanh niên tỉnh Lào Cai, ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng;

d) Chỉ đạo việc tổ chức thực hiện sơ kết, tổng kết việc triển khai Đề án, Chương trình, Dự án cho thanh niên trên địa bàn tỉnh. Báo cáo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và cơ quan Bộ, ngành Trung ương theo quy định;

e) Khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác thanh niên; Quyết định khen thưởng thanh niên có tài năng, tiêu biểu tỉnh Lào Cai hàng năm;

3 Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các Văn bản quy phạm pháp luật về thanh niên; Chương trình hành động của Tỉnh ủy; Chiến lược về Phát triển thanh niên của Chính phủ, Chương trình phát triển thanh niên của tỉnh Lào Cai;

4. Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, các địa phương rà soát trình cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách đối với thanh niên;

5. Hướng dẫn các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành phố trong việc xây dựng Chương trình, Kế hoạch thực hiện công tác thanh niên hàng năm. Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho công chức làm công tác thanh niên theo thẩm quyền;

6. Phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên hàng năm, trình UBND tỉnh quyết định;

7. Tham mưu UBND tỉnh, Hội đồng công tác thanh niên kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên của ngành, địa phương theo định kỳ và hàng năm;

8. Hàng năm báo cáo tình hình hoạt động công tác thanh niên về ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nội vụ theo quy định;

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác thanh niên do ủy ban nhân dân tỉnh giao theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Trách nhiệm Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Thực hiện rà soát, tổng hợp các chỉ tiêu cho thanh niên trong Chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương các lĩnh vực: Dạy nghề, việc làm, giáo dục và đào tạo, xây dựng các thiết chế văn hóa cho thanh niên cơ sở.

2. Đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên bố trí nguồn lực để thực hiện các chỉ tiêu cho thanh niên trong chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hàng năm, giai đoạn.

Điều 12. Trách nhiệm Sở Tài chính

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch & Đầu tư phân bổ, bố trí ngân sách để thực hiện công tác thanh niên; các chương trình, dự án về phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh.

2. Phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định kinh phí, trình UBND tỉnh phê duyệt hàng năm để triển khai thực hiện. Hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng kinh phí thực hiện chương trình, dự án về phát triển thanh niên theo quy định.

Điều 13. Trách nhiệm Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

1. Chủ trì tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án đào tạo nghề, tạo việc làm cho thanh niên; phòng, chống tệ nạn mại dâm, nghiện ma túy trong thanh niên trên địa bàn tỉnh.

2. Lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình Phát triển thanh niên của tỉnh trong thực hiện các Chương trình phát triển dạy nghề, Chương trình việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm cho thanh niên.

Điều 14. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển thanh niên trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, chương trình phổ cập giáo dục cho thanh niên, lồng ghép thực hiện các chỉ tiêu trong Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam;

2. Phối hợp với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai thực hiện có hiệu quả chương trình hoạt động của tổ chức Đoàn - Đội trong trường học.

Điều 15. Trách nhiệm chung của sở, ban, ngành

1. Xây dựng Kế hoạch công tác thanh niên hàng năm gửi về Sở Nội vụ trình UBND tỉnh phê duyệt; quy trình và nội dung Kế hoạch thực hiện theo quy định tại Điều 5 Quy định này.

2. Chỉ đạo, phân công lãnh đạo phụ trách công tác thanh niên của ngành; đồng thời bố trí công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên của ngành theo quy định.

3. Tăng cường phối hợp liên ngành, đặc biệt trong việc lồng ghép thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình Phát triển thanh niên của tỉnh.

4. Rà soát các chính sách thuộc lĩnh vực sở, ngành quản lý có liên quan đến thanh niên, xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành mới các chính sách đối với thanh niên.

5. Thực hiện chế độ báo cáo 6 tháng, báo cáo năm, đột xuất về UBND tỉnh theo quy định.

Điều 16. Trách nhiệm của tổ chức chính trị - xã hội

1. Trách nhiệm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai.

a) Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai có trách nhiệm phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống phù hợp với từng đối tượng thanh niên.

b) Bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ đoàn các cấp trong xây dựng phong trào văn nghệ, thể thao, xung kích tình nguyện, giáo dục kỹ năng sống cho thanh niên.

c) Xây dựng nội dung, chương trình kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lào Cai (hàng năm, giai đoạn); tổ chức các hoạt động xung kích tình nguyện để huy động thanh niên xung kích, tình nguyện tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

d) Định kỳ hàng năm UBND tỉnh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai tổ chức họp để kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Chương trình phát triển thanh niên của địa phương và trao đổi những vấn đề cần thiết trong mối quan hệ công tác giữa UBND tỉnh với trách nhiệm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai (theo Quy chế phối hợp đã được ban hành).

2. Đề nghị ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai và các tổ chức thành viên:

a) Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp tổ chức triển khai Ke hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lào Cai, đảm bảo thực hiện tốt chính sách, pháp luật cho thanh niên.

b) Tăng cường và bẩm bảo sự tham gia của các cơ quan, tổ chức trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Điều 17. Nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên của UBND huyện, thành phố

1. Ban hành Chương trình phát triển thanh niên và Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên của huyện, thành phố.

2. Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn của tỉnh công tác thanh niên.

3. Quyết định thành lập Hội đồng công tác thanh niên huyện, thành phố theo thẩm quyền; phân công cán bộ, công chức cơ quan chuyên môn và các tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác thanh niên.

4. Lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển thanh niên trong xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện, thành phố.

5. Hàng năm tổ chức chương trình gặp gỡ, đối thoại với thanh niên để nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của thanh niên; đề xuất với các cấp có thẩm quyền về cơ chế, chính sách đối với thanh niên cho phù hợp.

6. Tổ chức triển khai thực hiện các Chương trình, Dự án, các chính sách, pháp luật đối với thanh niên thuộc chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn huyện, thành phố.

7. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên theo thẩm quyền trên địa bàn huyện, thành phố.

8. Chỉ đạo, hướng dẫn ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn.

Điều 18. Nhiệm vụ của Phòng Nội vụ

1. Tham mưu UBND huyện, thành phố ban hành Chương trình, kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên của địa phương; tổ chức thực hiện các Dự án cho thanh niên, đề xuất các cơ chế, chính sách cho thanh niên theo thẩm quyền.

2. Là cơ quan thường trực giúp Hội đồng công tác thanh niên huyện đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND cấp xã trong việc tổ chức thực hiện Chương trình phát triển thanh niên của địa phương;

3. Hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác thanh niên; thực hiện việc tổng hợp hồ sơ trình cấp có thẩm quyền giải quyết chế độ cho thanh niên theo quy định của pháp luật.

4. Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch đề xuất UBND huyện kinh phí, nguồn lực thực hiện các nội dung công tác thanh niên theo thẩm quyền.

5. Theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện các chỉ tiêu của Chương trình Phát triển thanh niên của địa phương; tham mưu UBND huyện sơ kết, tổng kết Chương trình, Dự án về công tác thanh niên tại địa phương theo quy định.

Điều 19. Nhiệm vụ chung các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện

1. Xây dựng Kế hoạch công tác thanh niên hàng năm gửi Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính – Kế hoạch để tổng hợp trình UBND huyện phê duyệt; quy trình, nội dung Kế hoạch thực hiện theo quy định tại Điều 5 Quy định này.

2. Tổ chức thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu theo kế hoạch được giao trong lĩnh vực chuyên môn của Phòng.

3. Thực hiện việc rà soát, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu của Chương trình phát triển thanh niên của địa phương theo lĩnh vực được giao, đề xuất điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu còn yếu, các giải pháp để thực hiện.

4. Đề xuất UBND huyện các cơ chế, chính sách và các nguồn lực để thực hiện chính sách, pháp luật cho thanh niên tại địa phương.

5. Tăng cường phối hợp liên ngành, đặc biệt việc lồng ghép các vấn đề về phát triển thanh niên trong công tác hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương;

6. Thực hiện chế độ báo cáo về UBND huyện theo định kỳ.

Điều 20. Nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác thanh niên của UBND cấp xã

1. Chỉ đạo việc Lập Kế hoạch thực hiện công tác thanh niên hàng năm; biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác thanh niên tại địa phương;

2. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch về công tác thanh niên của UBND xã; tổ chức triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đối với thanh niên trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

3. Hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên trên địa bàn xã;

4. Phân công cán bộ và công chức thuộc ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn kiêm nhiệm làm công tác thanh niên.

5. Tổng hợp, báo cáo 6 tháng, năm kết quả thực hiện công tác thanh niên của địa phương về UBND huyện theo quy định.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác về công tác thanh niên theo chỉ đạo của UBND cấp huyện.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 21. Trách nhiệm thi hành

1. Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra, theo dõi việc thực hiện Quyết định này. Hàng năm tổng hợp, báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, Bộ Nội vụ.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Nội vụ để nghiên cứu báo cáo UBND tỉnh sửa đổi cho phù hợp./.

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 65/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý nhà nước về công tác Thanh niên trên đại bàn tỉnh Lào Cai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.903
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49