Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 636/QĐ-UBND năm 2017 Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Số hiệu: 636/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Đặng Ngọc Dũng
Ngày ban hành: 05/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 636/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 04 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 21/2016/QĐ-TTg ngày 17/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 344/TTr-SVHTTDL ngày 22/3/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban VHXH-HĐND tỉnh;
- Hội, Đoàn thể tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP (KGVX), CBTH;
-Lưu: VT, KGVX (bnt181).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Dũng

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa các sở, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi về phòng, chống bạo lực gia đình.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Công tác phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật.

2. Đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

3. Bảo đảm tính thống nhất trong công tác quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh; tạo sự tham gia tích cực của các cơ quan liên quan nhằm góp phần thực hiện hiệu quả công tác này.

4. Công tác phối hợp phải dựa trên nguyên tắc đánh giá và chia sẻ kinh nghiệm bằng kết quả thực tiễn; tăng cường việc thu thập dữ liệu có chất lượng cao nhằm hỗ trợ việc chia sẻ thông tin chính xác để xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động phù hợp, hiệu quả.

5. Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành thống nhất của chính quyền các cấp.

6. Phát huy tối đa các nguồn lực phục vụ hiệu quả công tác phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Nội dung phối hợp

1. Phòng ngừa bạo lực gia đình:

a) Thông tin, truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh;

b) Tư vấn, hòa giải về phòng, chống bạo lực gia đình;

c) Phát triển các mô hình về phòng, chống bạo lực gia đình.

2. Thực hiện các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình:

a) Phát hiện sớm vụ việc bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh;

b) Tiếp nhận, bảo vệ, chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.

3. Thống kê, báo cáo số liệu về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.

4. Thanh tra, kiểm tra về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.

Điều 4. Kinh phí thực hiện

1. Kinh phí thực hiện công tác phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được bố trí từ ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; từ các nguồn tài trợ, viện trợ và các nguồn huy động hp pháp khác.

2. Căn cứ nhiệm vụ được giao, các sở, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan và Ủy ban nhân dân các cấp lập dự toán chi ngân sách hàng năm, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Phối hợp phòng ngừa bạo lực gia đình

1. Phối hợp cung cấp thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình:

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì việc cung cấp thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh;

b) Các Sở, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình thuộc lĩnh vực và địa bàn quản lý theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Phối hợp trong truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình:

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp nội dung, ấn phẩm truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình cho các Sở, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan và các địa phương trong tỉnh;

b) Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo, đài của tỉnh thực hiện tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh;

c) Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi, Báo Quảng Ngãi phối hợp thực hiện truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình;

d) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh;

đ) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan của huyện, thành phố tổ chức các hoạt động truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình tại cộng đồng trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành liên quan.

3. Phối hợp trong giáo dục chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình:

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp nội dung, kiến thức giáo dục chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình cho các sở, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan và các địa phương trong tỉnh;

b) Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chỉ đạo các cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo nghề lồng ghép, tích hợp và liên hệ thực tế các nội dung giáo dục chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình vào các môn học xã hội ở các cấp học, bậc học; tổ chức các hoạt động ngoại khóa với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thu hút được nhiều đối tượng tham gia; bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền nội dung chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình cho giáo viên cốt cán.

c) Công an tỉnh chỉ đạo công an các huyện, thành phố thực hiện việc giáo dục chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình cho người gây bạo lực gia đình trong quá trình xử lý vụ việc bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh;

d) Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về phòng, chống bạo lực gia đình cho đội ngũ kiểm sát viên và thẩm phán các cấp để thực hiện việc giáo dục chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình cho người gây bạo lực gia đình trong quá trình truy tố, xét xử;

đ) Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp thực hiện giáo dục chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình cho các hội viên, đoàn viên thuộc phạm vi quản lý;

e) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện việc giáo dục chuyển đi hành vi về phòng, chng bạo lực gia đình cho người dân trên địa bàn quản lý theo hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Sở, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan.

4. Phối hợp trong tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình:

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan cung cấp nội dung, hướng dẫn tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình;

b) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chỉ đạo các đơn vị liên quan thuộc Sở trên địa bàn tỉnh tiếp nhận và thực hiện tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình cho nạn nhân bạo lực gia đình, người gây bạo lực gia đình và các cá nhân liên quan;

c) Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị liên quan thuộc Sở thực hiện khám, chữa bệnh, tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình cho bệnh nhân là nạn nhân bạo lực gia đình và các cá nhân liên quan;

d) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi quản lý phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan trên địa bàn thực hiện tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình, địa chỉ tin cậy ở cộng đồng tại địa phương theo hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Sở, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan.

5. Phối hợp trong hòa giải mâu thuẫn gia đình:

a) Sở Tư pháp hướng dẫn các giải pháp nâng cao chất lượng hòa giải mâu thuẫn gia đình tại cơ sở; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan, tổ chức liên quan bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hòa giải mâu thuẫn gia đình cho hòa giải viên cơ sở trên địa bàn tỉnh;

b) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan cung cấp nội dung về phòng, chống bạo lực gia đình liên quan đến hòa giải mâu thuẫn gia đình;

c) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi quản lý thực hiện hòa giải mâu thuẫn gia đình tại cơ sở trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan.

6. Phối hợp phát triển các mô hình về phòng, chống bạo lực gia đình:

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn xây dựng, phát triển mô hình và đánh giá hiệu quả hoạt động của các mô hình về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh;

b) Các sở, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng, phát triển các mô hình về phòng, chống bạo lực gia đình theo hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 6. Phối hợp phát hiện sớm vụ việc bạo lực gia đình và thực hiện các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan hướng dẫn quy trình phát hiện sớm vụ việc bạo lực gia đình, bảo vệ, chuyển gửi an toàn và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình ngay từ cộng đồng.

2. Công an tỉnh chỉ đạo công an các huyện, thành phố phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan trên địa bàn thực hiện quy trình phát hiện sớm vụ việc bạo lực gia đình, bảo vệ an toàn cho nạn nhân bạo lực gia đình.

3. Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị liên quan thuộc Sở phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan trên địa bàn thực hiện việc khám sàng lọc và chuyển gửi an toàn bệnh nhân là nạn nhân bạo lực gia đình.

4. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chỉ đạo các đơn vị liên quan thuộc Sở phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan trên địa bàn thực hiện các biện pháp hỗ trợ và chuyển gửi an toàn nạn nhân bạo lực gia đình.

5. Sở Tư pháp chỉ đạo các đơn vị liên quan thuộc Sở phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan trên địa bàn thực hiện việc trợ giúp pháp lý và chuyển gửi an toàn nạn nhân bạo lực gia đình.

6. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các cấp hội, đoàn phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn trong việc phát hiện sớm vụ việc bạo lực gia đình, cung cấp các hoạt động hỗ trợ ngay từ cộng đồng, chuyn gửi an toàn nạn nhân bạo lực gia đình.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc phạm vi quản lý phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan trên địa bàn phát hiện sớm vụ việc bạo lực gia đình, thực hiện biện pháp can thiệp, hỗ trợ, bảo vệ và chuyển gửi an toàn nạn nhân bạo lực gia đình thuộc địa bàn quản lý; xử lý dứt điểm các vụ việc bạo lực gia đình xảy ra tại địa bàn giáp ranh.

Điều 7. Phối hợp trong thống kê, báo cáo về phòng, chống bạo lực gia đình

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, hướng dẫn việc thu thập, thống kê, tổng hợp, báo cáo về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.

2. Các Sở, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo kết quả về phòng, chống bạo lực gia đình trong phạm vi quản lý ngành và địa bàn (báo cáo 6 tháng trước ngày 30 tháng 6 và báo cáo 01 năm trước ngày 30 tháng 12 hằng năm) gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình thuộc phạm vi quản lý.

Điều 8. Phối hợp thanh tra, kiểm tra về phòng, chống bạo lực gia đình

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì việc thanh tra, kiểm tra liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.

2. Các Sở, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan phối hợp thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra về phòng, chống bạo lực gia đình theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình tại các địa phương trên địa bàn.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Chủ trì, đôn đốc các Sở, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện Quy chế này.

2. Phi hp với các Sở, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai các nhiệm vụ được giao về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.

3. Hướng dẫn các Sở, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai Bộ chỉ số theo dõi và đánh giá thực hiện nhiệm vụ về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh theo từng giai đoạn.

4. Chủ trì, tổ chức các cuộc họp, kiểm tra, đánh giá liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.

5. Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kết quả thực hiện Quy chế và các vấn đề phát sinh, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện Quy chế.

Điều 10. Trách nhiệm của các Sở, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan

1. Chủ động triển khai, thực hiện Quy chế theo chức năng, nhiệm, vụ được giao.

2. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng các chương trình, kế hoạch, nội dung cần phối hợp liên ngành; đề nghị các vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi trong quá trình triển khai, thực hiện Quy chế.

3. Chỉ đạo việc triển khai Bộ chỉ số theo dõi và đánh giá thực hiện nhiệm vụ về phòng, chống bạo lực gia đình trong phạm vi quản lý theo hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

4. Cử đơn vị làm đầu mối về phòng, chống bạo lực gia đình tham gia các hoạt động phối hợp liên ngành theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 11. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

1. Chủ động triển khai, thực hiện Quy chế theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thực hiện công tác phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình ở địa phương thông qua Ban chỉ đạo công tác gia đình cùng cấp (hoặc Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cùng cấp).

3. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện Bộ chỉ số theo dõi và đánh giá thực hiện nhiệm vụ về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn quản lý theo hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trong quá trình triển khai, thực hiện Quy chế nếu có phát sinh, vướng mắc, các Sở, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phản ánh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 636/QĐ-UBND năm 2017 Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.057

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.250.105