Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 627/QĐ-LĐTBXH năm 2021 về Kế hoạch xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 627/QĐ-LĐTBXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Văn Hồi
Ngày ban hành: 31/05/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 627/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY, LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ CAI NGHIỆN MA TÚY VÀ QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN MA TÚY

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy số 73/2021/QH14 ngày 30/3/2021;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật s67/2020/QH14 ngày 13/11/2020;

Căn cứ Luật Ban hành văn bn quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật s 63/2020/QH14 ngày 18/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 720/QĐ-TTg ngày 18/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chtrì soạn tho văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống ma túy được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 11;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX, Vụ Pháp luật);
- Các Bộ: Tư pháp, Công an, Y tế (đ
phối hợp);
- Các đơn vị thuộc Bộ LĐTBX
H;
- Lưu: V
T, Cục PCTNXH (05b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hồi

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY, LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ CAI NGHIỆN MA TÚY VÀ QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN MA TÚY
(Kèm theo Quyết định số 627/QĐ-LĐTBXH ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

Xây dựng Dự thảo Nghị định và hồ sơ kèm theo trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy số 73/2021/QH14 ngày 30/3/2021, Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 67/2020/QH14 ngày 13/11/2020 về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong vic triển khai xây dựng dự thảo Nghị định.

- Trong quá trình soạn thảo, phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong và ngoài ngành, kịp thời đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo tiến độ trình Chính phủ vào tháng 10/2021.

II. NỘI DUNG

Nội dung công việc, tiến độ, cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện tại phụ lục kèm theo Kế hoạch này.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện

Kinh phí xây dựng Nghị định được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp cho Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2021 và các nguồn kinh phí hp pháp khác (nếu có).

2. Tổ chức thực hiện

a) Giao Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung theo đúng Kế hoạch, bảo đảm tiến độ, chất lượng;

- Là đầu mối theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch;

- Xây dựng dự toán kinh phí triển khai, thực hiện nhiệm vụ theo quy định hiện hành.

b) Vụ Pháp chế phối hợp với Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội nghiên cứu, rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện; phối hợp xây dựng, hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo Nghị định trước khi lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan; phối hợp hoàn chỉnh hồ sơ gửi Bộ Tư pháp thẩm định và trình Chính phủ xem xét, thông qua dự thảo Nghị định.

c) Tổng cục, Cục, Vụ trực thuộc Bộ trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội trong việc thực hiện Kế hoạch.

d) Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, Thủ trưởng các đơn vị kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, chỉ đạo./.

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Kế hoạch Xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy)

STT

Nội dung công việc

Cơ quan thực hiện

Cơ quan phối hp

Tiến độ thực hiện

Dự kiến kết quả

1

Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự thảo Nghị định.

Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Hoàn thành trước ngày 25/5/2021

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

2

Xây dựng Dự thảo Nghị định và Hồ sơ trình Nghị định lần 1

Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

Dthảo Nghị định và Hồ sơ trình lần 1

2.1

Xây dựng dự thảo Nghị định.

 

 

Hoàn thành trước ngày 04/6/2021

Dự thảo Nghị định

2.2

Dự thảo Tờ trình dự thảo Nghị định.

 

 

Hoàn thành trước ngày 04/6/2021

Dự thảo tờ trình

2.3

Xây dựng Dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành pháp luật về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

 

 

Hoàn thành trước ngày 04/6/2021

Dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành

2.4

Xây dựng Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của Nghị định.

 

 

Hoàn thành trước ngày 04/6/2021

Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động

3

- Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập lần 1.

- Tiếp thu, hoàn thiện Dự thảo Nghị định và Hồ sơ trình Nghị định lần 2.

Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Hoàn thành trước ngày 17/6/2021

Dự thảo Nghị định và Hồ sơ trình lần 2

4

- Lấy ý kiến các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đối tượng chịu tác động trực tiếp của Nghị định.

- Đăng tải dự thảo Nghị định lên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (thời gian 60 ngày).

Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

- Hoàn thành trước ngày 05/7/2021.

- Đăng trước ngày 20/6/2021 và hoàn thành trước ngày 20/8/2021

Văn bản lấy ý kiến

5

- Tng hp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý đối với Dự thảo 2 Nghị định.

- Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập lần 2.

- Hoàn thiện Dự thảo 3 Nghị định và hồ sơ trình.

Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội

- Vụ Pháp chế

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Hoàn thành trước ngày 30/8/2021

- Dự thảo Nghị định và Hồ sơ trình lần 3

- Báo cáo tiếp thu, giải trình.

6

- Lấy ý kiến thẩm định dự thảo Nghị định của Bộ Tư pháp.

- Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.

- Hoàn thiện hồ sơ Dự thảo Nghị định.

Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội

- Vụ Pháp chế

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Hoàn thành trước ngày 25/9/2021

Báo cáo tiếp thu, giải trình.

7

- Lấy ý kiến thành viên Chính phủ.

- Tiếp thu, giải trình ý kiến thành viên Chính phủ; hoàn thiện hồ sơ Dự thảo Nghị định.

- Trình Chính phủ ký ban hành.

Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội

- Vụ Pháp chế

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Hoàn thành trước ngày 10/10/2021

- Báo cáo tiếp thu giải trình

- Hồ sơ Dự thảo nghị định

 

DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

A. CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ LĐTBXH (cả 2 QĐ)

1. Văn phòng Bộ LĐTBXH

2. Vụ Pháp chế, Bộ LĐTBXH

3. Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ LĐTBXH

4. Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ LĐTBXH

5. Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ LĐTBXH

B. CÁC BỘ, NGÀNH TƯ (chỉ gửi QĐ 627 ban hành kế hoạch xây dựng NĐ)

1. Vụ Khoa giáo văn xã, VPCP

2. Vụ Pháp luật, VPCP

3. Vụ các vấn đề xã hội của Quốc hội

5. Bộ Công an

6. Bộ Y tế

7. Bộ Tư pháp

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 627/QĐ-LĐTBXH năm 2021 về Kế hoạch xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


138

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.201