Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 618/QĐ-BTTTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Đỗ Quý Doãn
Ngày ban hành: 31/05/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 618/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH THỂ LỆ LIÊN HOAN ẢNH VÀ PHIM PHÓNG SỰ - TÀI LIỆU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG CỘNG ĐỒNG ASEAN NĂM 2013

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông và Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2011 sửa đổi Nghị định số 187/2007/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 516/QĐ-BTTTT ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức Liên hoan Ảnh và Phim Phóng sự - Tài liệu về Bảo vệ môi trường, Biển đối khí hậu trong cộng đồng Asean năm 2013;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế và Giám đốc Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông Quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Thể lệ Liên hoan Ảnh và Phim Phóng sự - Tài liệu về Bảo vệ môi trường, Biến đổi khí hậu trong cộng đồng Asean năm 2013”.

Điều 2. Ban Tổ chức Liên hoan có trách nhiệm tổ chức và hướng dẫn thực hiện Liên hoan theo Thể lệ này.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Giám đốc Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông Quốc tế, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son;
- Các thành viên BCĐ, BTC Liên hoan;
- Website Bộ;
- Lưu: VT, Vụ HTQT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Quý Doãn

 

THỂ LỆ

LIÊN HOAN ẢNH VÀ PHIM TÀI LIỆU - PHÓNG SỰ VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG CỘNG ĐỒNG ASEAN TẠI VIỆT NAM NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 618/QĐ-BTTTT ngày 31 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Điều 1. Những quy định chung

1. Các tổ chức, cá nhân tham dự Liên hoan trên nguyên tắc tự nguyện và tự giác chấp hành Thể lệ được ban hành.

2. Mọi thông tin về Liên hoan được công bố công khai trên website của Bộ Thông tin và Truyền thông http://mic.gov.vn: website của Ban thư ký ASEAN; website của các Đại sứ quán Việt Nam tại các nước ASEAN; trên các phương tiện thông tin đại chúng của Việt Nam và các nước ASEAN.

3. Thể lệ này quy định các hoạt động tổ chức Liên hoan Ảnh và Phim Phóng sự - Tài liệu về bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu trong cộng đồng Asean tại Việt Nam 2013.

Điều 2. Mục đích liên hoan

1. Hướng đến tầm nhìn ASEAN năm 2020, với phần mục tiêu xây dựng một cộng đồng các xã hội đùm bọc nhau, xây dựng “một ASEAN sạch và xanh, có cơ chế hoàn toàn vững chắc cho sự phát triển bền vững, để bảo vệ môi trường và bảo đảm sự bền vững của các nguồn tài nguyên thiên nhiên của khu vực và chất lượng cuộc sống của các quốc gia trong khối ASEAN”.

2. Ghi nhận và phản ánh sinh động những hình ảnh thực trạng cũng như những thành tựu về công tác bảo vệ môi trường, đồng thời giới thiệu và tôn vinh những đóng góp của các cá nhân, các cơ quan, tổ chức ở mỗi nước trong cộng đồng ASEAN đối với hoạt động bảo vệ môi trường, thể hiện hình ảnh một ASEAN năng động, đoàn kết, hợp tác và giàu tiềm năng phát triển.

3. Thúc đẩy sự hợp tác và hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia trong quá trình xây dựng cộng đồng ASEAN vững mạnh và thực hiện hiến chương ASEAN.

Điều 3. Chủ đề của các tác phẩm tham gia liên hoan

Bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu trong cộng đồng Asean.

Điều 4. Tiêu chí nội dung của liên hoan

- Phản ánh thực trạng và những ảnh hưởng tác động về việc Bảo vệ môi trường chống biến đổi khí hậu của một ASEAN năng động, giàu tiềm năng phát triển;

- Giới thiệu những thành tựu nổi bật của các cá nhân, các cơ quan, tổ chức ở mỗi nước trong cộng đồng ASEAN đối với hoạt động bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu;

- Giới thiệu những nét đẹp trong quá trình đoàn kết và hợp tác giữa các nước ASEAN nhằm nâng cao nhận thức của khu vực về môi trường, công nghệ thân thiện với môi trường và biến đổi khí hậu trong khu vực.

Điều 5. Thể loại dự thi, đối tượng dự thi và phạm vi áp dụng

1. Địa điểm tổ chức Liên hoan: Tại Việt Nam.

2. Thể loại dự thi: Ảnh, nhóm ảnh; phóng sự; phim tài liệu.

3. Đối tượng tham gia: Tổ chức, cá nhân hoặc nhóm tác giả mang quốc tịch các quốc gia thành viên ASEAN.

4. Phạm vi đề tài: Tác phẩm có đề tài phản ánh về bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu của các quốc gia trong cộng đồng ASEAN.

5. Thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội đồng giám khảo, Tổ thư ký không được gửi tác phẩm tham gia Liên hoan.

Điều 6. Yêu cầu đối với tác phẩm dự thi

1. Yêu cầu chung

a) Cung cấp đầy đủ, rõ ràng thông tin liên quan đến xuất xứ của tác phẩm (thời gian sản xuất, địa điểm, bản quyền,...).

b) Cung cấp đầy đủ thông tin về tổ chức, cá nhân, nhóm tác giả để Ban Tổ chức thuận tiện trong liên lạc. Mỗi tác phẩm kèm theo một Phiếu tác phẩm điền đầy đủ thông tin (theo mẫu):

Liên hoan Ảnh - Phim Phóng sự - Tài liệu ASEAN 2013

PHIẾU TÁC PHẨM

Thể loại tác phẩm tham gia dự thi: Ảnh/Nhóm ảnh □         Phim Phóng sự/Tài liệu □

Họ tên (tổ chức, cá nhân, tác giả, đại diện nhóm tác giả):

.................... Nam/Nữ:...............................Quốc tịch:.............................................................

Số hộ chiếu/CMTND.....................Ngày cấp ....................Nơi cấp............................................

Địa chỉ: Số nhà...............................Đường (phố).....................................................................

Quận...................Tỉnh (Thành phố).................................Nước.................................................

Điện thoại:............................Fax:....................................Email:..............................................

Tên tác phẩm:........................................................................................................................

Thời gian/Địa điểm sáng tác của tác phẩm:...............................................................................

Tổng số Ảnh, nhóm Ảnh (file ảnh)/Phóng Sự/Phim Tài liệu:........................................................

Chất liệu:          - Ảnh, nhóm Ảnh:           Màu □               Đen trắng □

                        - Phóng sự □                 /Phim Tài liệu □:

                        +) Băng, Đĩa:                 Betacam SP □               DVD □

                        +) Độ phân giải:             SDTV □                         HDTV □

                        +) Khuôn hình:               4/3 □                             16/9 □

(Tác giả điền đầy đủ thông tin vào mẫu này và đính kèm theo tác phẩm)

+ Ảnh chân dung hoặc ảnh tác nghiệp trong quá trình sáng tác tác phẩm của tác giả hoặc nhóm tác giả.

+ Ảnh tiêu biểu về nhân vật, bối cảnh trong phóng sự, phim tài liệu (nếu có).

+ Tóm tắt nội dung tác phẩm (viết bằng tiếng Anh hoặc nếu bằng ngôn ngữ riêng của mỗi quốc gia ASEAN thì phải được dịch sang tiếng Anh) (từ 15 đến 20 dòng).

+ Tóm tắt thành tựu sáng tác của tác giả hoặc nhóm tác giả.

c) Các tác phẩm tham gia dự thi: khuyến khích các Chủ thể khi gửi nên được tổ chức hoặc chính quyền nơi đang làm việc hoặc nơi ở hiện tại xác nhận và giới thiệu tác phẩm tham dự Liên hoan.

d) Chủ thể đăng ký tham gia phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền tác phẩm cũng như nội dung thông tin được chuyển tải qua tác phẩm của mình gửi đến dự thi. Những thông tin cá nhân: họ và tên, quốc tịch, số hộ chiếu nơi cấp, hoặc số chứng minh thư nơi cấp, địa chỉ nơi ở hoặc nơi công tác, số điện thoại, fax, email của tác giả phải được gửi kèm theo tác phẩm dự thi (kèm theo bản photo hộ chiếu hoặc chứng minh thư của Chủ thể).

e) Các tác phẩm tham gia dự thi phải cam kết là những tác phẩm chưa tham dự cuộc thi quốc tế nào.

2. Yêu cầu riêng đối với mỗi thể loại:

2.1. Đối với tác phẩm Ảnh: bao gồm tác phẩm Ảnh đơn và tác phẩm nhóm Ảnh

- Số lượng tác phẩm Ảnh:

+ Mỗi tác giả (tổ chức, nhóm tác giả, cá nhân) gửi dự thi tối đa 10 tác phẩm.

+ Với tác phẩm nhóm ảnh, phóng sự ảnh, ảnh bộ: yêu cầu không quá 20 ảnh, phía sau ảnh hoặc trên file ảnh ghi rõ số thứ tự và chú thích từng ảnh.

- Quy cách:

+ Chất liệu ảnh: Màu hoặc đen trắng.

+ Bản in - khổ ảnh: 30 x 45 (cm).

+ Bản mềm - file ảnh (bằng ghi đĩa CD, DVD) với thông số kỹ thuật tối thiểu: kích thước 2362 x 2952, độ phân giải 300 pixels/inch, đuôi .jpg.

+ Không chấp nhận ảnh bố trí, chắp ghép cũng như bất cứ sự can thiệp xử lý kỹ thuật nào làm sai lệch hiện thực khách quan.

+ Tác giả phải đảm bảo tính chính xác, trung thực nội dung thông tin của tác phẩm ảnh gửi đến dự thi.

- Tên tác phẩm; lời dẫn; lời chú thích (viết bằng tiếng Anh hoặc nếu bằng ngôn ngữ riêng của mỗi quốc gia ASEAN thì phải được dịch sang tiếng Anh).

- Lời dẫn có độ dài từ 150 đến 300 từ.

- Lời chú thích cho từng ảnh, nhóm ảnh ngắn gọn, súc tích. Chú thích ảnh cần ghi rõ tên nhân vật, sự kiện diễn ra tại địa điểm và thời gian cụ thể.

- Tất cả các tác phẩm Ảnh được chụp từ năm 2007 trở lại đây.

2.2. Đối với tác phẩm Phóng sự, Phim Tài liệu:

- Mỗi tác giả (cá nhân, nhóm tác giả, tổ chức) gửi dự thi tối đa không quá 10 tác phẩm (Phóng sự/Phim Tài liệu).

- Tên phóng sự, phim tài liệu viết bằng tiếng Anh hoặc nếu bằng ngôn ngữ riêng của mỗi quốc gia ASFAN thì phải được địch sang tiếng Anh.

- Thời lượng: Tối đa mỗi tác phẩm không quá 30 phút. (Phim nhiều tập: mỗi tập không quá 30 phút).

- Chất liệu: Đĩa DVD hoặc băng Betacam SP.

- Hệ màu: PAL.

- Độ phân giải: SDTV, HDTV.

- Khuôn hình: 4/3 hoặc 16/9.

- Thuyết minh bằng tiếng Anh hoặc nếu bằng ngôn ngữ riêng của mỗi quốc gia phải có phụ đề tiếng Anh (có bản thuyết minh in trên giấy kèm theo).

Điều 7. Ban tổ chức liên hoan

Ban Tổ chức Liên hoan do Bộ Thông tin và Truyền thông nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chủ trì.

Điều 8. Địa chỉ liên lạc của Ban Tổ chức

Trung tâm Báo chí và Hợp tác Truyền thông Quốc tế (Center for Press and International Communication Co-operation - CPI) - Bộ Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: số 61Bis phố Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

E-mail: festival.asean2013@gmail.com

Điện thoại: (84-4) 38244630; (84-4)38245621; (84-9)15005779.

Fax: (84-4) 39367038; (84-4) 39365845.

Điều 9. Nộp tác phẩm tham dự liên hoan

1. Hồ sơ tham dự phải đóng gói kín, phía ngoài ghi tên tổ chức, cá nhân, nhóm tác giả dự thi, địa chỉ liên lạc, điện thoại, số lượng tác phẩm và thành phần hồ sơ có bên trong.

2. Nơi nhận hồ sơ:

Tác phẩm của các tổ chức, tác giả, nhóm tác giả được chuyển phát bảo đảm qua đường bưu điện gửi về Ban Tổ chức, trên bao bì ghi rõ:

“Tác phẩm tham dự Liên hoan Ảnh và Phim Phóng sự - Tài liệu ASEAN 2013”

Trung tâm Báo chí và Hợp tác Truyền thông Quốc tế - Bộ Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: Số 61Bis phố Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

E-mail: festival.asean2013@gmail.com

Điện thoại: (84-4) 39367038; (84-4)38245621; (84-9)15005779.

Fax: (84-4) 39365845; (84-4) 39365845.

Điều 10. Thời gian thực hiện

1. Thời gian bắt đầu tiếp nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày 01/07/2013.

2. Thời gian kết thúc nhận tác phẩm tham gia dự thi: 17h00 giờ Việt Nam ngày 31/10/2013 (tính theo dấu bưu điện).

3. Tổ chức chấm sơ khảo tác phẩm: Từ ngày 06/11/2013 - 13/11/2013.

4. Tổ chức chấm chung khảo tác phẩm: Từ ngày 01/12/2013 - 7/12/2013.

5. Công bố, trao giải thưởng và tổng kết Liên hoan: Ngày 17/12/2013.

Ban Tổ chức có thể thay đổi, điều chỉnh lịch cho phù hợp với thực tế. Nếu có thay đổi sẽ được thông báo đến các tổ chức, cá nhân và nhóm tham dự.

Điều 11. Giải thưởng liên hoan

1. Tác giả của tất cả các tác phẩm lọt vào vòng chung khảo Liên hoan được mời dự Lễ trao giải, nhận kỷ niệm chương và bằng chứng nhận của Ban Tổ chức. Chi phí vé máy bay khứ hồi quốc tế, di chuyển ăn ở tại Việt Nam sẽ do Ban tổ chức Liên hoan đài thọ.

2. Cơ cấu các giải thưởng và hình thức khen thưởng:

a) Cơ cấu giải: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và các giải khuyến khích, đặc biệt (mỗi thể loại).

b) Hình thức:

Cho Giải phim:

- Giải nhất: Gồm Cúp và vật chất trị giá 35 triệu VNĐ (1.600 USD).

- Giải nhì: Gồm Bằng Chứng nhận và vật chất trị giá 25 triệu VNĐ (1.200 USD).

- Giải ba: Gồm Bằng Chứng nhận và vật chất trị giá 16 triệu VNĐ (800 USD).

- Giải khuyến khích, đặc biệt khác: Gồm kỷ niệm chương và vật chất trị giá 10 triệu VNĐ (500 USD).

Cho Giải Ảnh:

- Giải nhất: Gồm Cúp và vật chất trị giá 20 triệu VNĐ (1.000 USD).

- Giải nhì: Gồm Bằng Chứng nhận và vật chất trị giá 15 triệu VNĐ (750 USD).

- Giải ba: Gồm Bằng Chứng nhận và vật chất trị giá 10 triệu VNĐ (500 USD).

- Giải khuyến khích, đặc biệt khác: Gồm kỷ niệm chương và vật chất trị giá 5 triệu VNĐ (250 USD).

+) Cơ cấu giải thưởng trên có thể thay đổi dựa theo kết quả, chất lượng của các tác phẩm. Quyết định của Trưởng ban chỉ đạo Liên hoan là quyết định cuối cùng.

+) Bằng khen hoặc chứng nhận của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam. Ban Tổ chức Liên hoan trình Bộ Thông tin và Truyền thông cấp bằng chứng nhận cho các nhóm tác giả và cá nhân có tác phẩm đoạt giải.

c) Hình thức khen thưởng riêng dành cho các tập thể, cá nhân có đóng góp đặc biệt trong cuộc thi là Bằng khen của Ban tổ chức.

Điều 12. Hội đồng giám khảo

1. Căn cứ vào đề nghị của Ban Tổ chức, Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan quyết định thành lập Hội đồng giám khảo (gồm Hội đồng Giám khảo vòng sơ khảo và Hội đồng Giám khảo vòng chung khảo), Tổ Thư ký.

2. Hội đồng Giám khảo hoạt động độc lập, khách quan, công tâm và theo đúng quy định của Thể lệ này.

3. Hội đồng Giám khảo vòng sơ khảo giúp Trưởng Ban chỉ đạo Liên hoan lựa chọn những tác phẩm tham dự vào vòng chung khảo.

4. Thành viên hội đồng Giám khảo vòng sơ khảo và hội đồng Giám khảo vòng chung khảo là những chuyên gia có uy tín của Việt Nam và quốc tế.

5. Cố vấn cho Hội đồng Giám khảo và Ban Tổ chức: Tiểu ban Văn hóa Thông tin các nước Asean.

Điều 13. Tổ chức chấm tác phẩm

1. Vòngkhảo:

a) Tất cả tác phẩm gửi về Liên hoan nếu không vi phạm các quy định của Thể lệ này đều được chấm vòng sơ khảo để chọn những tác phẩm dự thi vòng chung khảo.

b) Ban Tổ chức xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Giám khảo, tiêu chí và cách thức chấm điểm trình Trưởng Ban chỉ đạo phê duyệt.

c) Tổ Thư ký có trách nhiệm rà soát tính hợp lệ của các tác phẩm tham gia dự thi, tổng hợp và gửi tất cả hồ sơ đến thành viên hội đồng Giám khảo.

d) Các thành viên hội đồng Giám khảo vòng sơ khảo có nhiệm vụ thẩm định, đánh giá chất lượng tác phẩm và chấm điểm theo Quy chế của Ban Tổ chức và nộp phiếu chấm thi cho Tổ thư ký.

e) Tổ thư ký tổng hợp các hồ sơ có số điểm đạt yêu cầu để vào vòng chung khảo, báo cáo Ban Tổ chức.

f) Ban Tổ chức công bố công khai với Hội đồng sơ khảo về kết quả cuối cùng trước khi trình Trưởng Ban Chỉ đạo. Căn cứ vào kết quả chấm của hội đồng Giám khảo vòng sơ khảo, Trưởng Ban chỉ đạo quyết định các tác phẩm vào dự thi vòng chung khảo.

2. Vòng chung khảo:

a) Ban Tổ chức xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Giám khảo, tiêu chí và cách thức chấm trình Trưởng Ban chỉ đạo phê duyệt.

b) Sau khi kết thúc vòng sơ khảo, Tổ thư ký lập báo cáo tóm tắt nội dung, số điểm của những tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo.

c) Các thành viên hội đồng Giám khảo vòng chung khảo có nhiệm vụ thẩm định, đánh giá chất lượng tác phẩm và chấm điểm theo Quy chế của Ban Tổ chức và nộp phiếu chấm diểm cho Tổ thư ký.

d) Tổ thư ký tổng hợp các phiếu chấm điểm của hội đồng Giám khảo, báo cáo Ban Tổ chức.

e) Căn cứ vào điểm số cuối cùng của các thành viên hội đồng Giám khảo, Ban Tổ chức đề nghị số lượng giải thưởng, tác phẩm đoạt giải và hình thức khen thưởng cụ thể trình Trưởng Ban chỉ đạo quyết định.

Điều 14. Công bố và trao giải thưởng

1. Các tác phẩm lọt vào vòng chung khảo đều được công bố trên website của Bộ Thông tin và Truyền thông, các ấn phẩm của Thông tấn xã Việt Nam và các phương tiện thông tin đại chúng của Việt Nam.

2. Lễ tổng kết và trao giải thưởng Liên hoan được tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam.

Điều 15. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại

1. Với mục tiêu của Liên hoan là quảng bá hình ảnh đất nước, con người và tăng cường sự đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia trong cộng đồng ASEAN, Ban Tổ chức sẽ không giải quyết các vấn đề liên quan đến việc khiếu nại về kết quả của Liên hoan. Ban Tổ chức chỉ xem xét những khiếu nại liên quan đến việc sở hữu ý tưởng, sở hữu bản quyền của tác phẩm đạt giải thưởng.

2. Bất kỳ một cá nhân nào phát hiện ra tác phẩm được giải thưởng chính thức có vi phạm, hoặc tranh chấp về bản quyền, hoặc có vi phạm pháp luật nghiêm trọng khác đều có quyền thông báo bằng văn bản cho Ban Tổ chức. Thông báo này có chữ ký của người khiếu nại, ghi rõ địa chỉ kèm theo bản photo chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người khiếu nại và được gửi đến địa chỉ liên lạc của Ban Tổ chức.

3. Việc gửi thư khiếu nại phải được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố và trao giải thưởng. Mọi khiếu nại sau thời hạn theo các điều khoản trên đều không được Ban Tổ chức xem xét giải quyết.

4. Nếu xác định tác phẩm đạt giải thưởng chính thức có vi phạm, tùy theo mức độ nghiêm trọng, Ban Tổ chức sẽ quyết định thu hồi giải thưởng và các lợi ích vật chất từ giải thưởng và thông báo cho các nước trong khối ASEAN.

Điều 16. Quy định về bản quyền tác phẩm

1. Tác phẩm tham dự Liên hoan phải tuân thủ các quy định của pháp luật về sở hữu bản quyền tác giả, tác phẩm của các quốc gia ASEAN và công ước quốc tế.

2. Tất cả các tác phẩm tham gia (kể cả tác phẩm không đạt giải thưởng) được Ban Tổ chức khai thác với mục tiêu quảng bá phục vụ quyền lợi cộng đồng ASEAN với tinh thần chia sẻ thông tin và phi lợi nhuận; tác phẩm sẽ được công bố và sử dụng dưới bất cứ hình thức nào trong hoạt động truyền thông của ASEAN.

Điều 17. Nguồn tài chính tổ chức Liên hoan

- Từ nguồn ngân sách nhà nước.

- Từ nguồn tài trợ, hỗ trợ của các đơn vị, các tổ chức quỹ, cá nhân trong cộng đồng ASEAN.

Điều 18. Điều khoản thi hành

1. Thể lệ này có hiệu lực kể từ ngày được công bố. Việc sửa đổi, bổ sung chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý bằng văn bản của Ban Tổ chức Liên hoan.

2. Các tác giả tham dự, thành viên hội đồng sơ khảo, thành viên hội đồng chung khảo và những cá nhân có liên quan khác có trách nhiệm đọc kỹ và tuân theo các quy định của Thể lệ này./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 618/QĐ-BTTTT ban hành Thể lệ Liên hoan Ảnh và Phim Phóng sự - Tài liệu về Bảo vệ môi trường, Biến đổi khí hậu trong cộng đồng Asean ngày 31/05/2013 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.138

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.225.157