Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 599/QĐ-UB năm 2003 về Quy định công nhận danh hiệu "Xã, phường, thị trấn làm tốt công tác Thương binh - Liệt sỹ và Người có công" do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

Số hiệu: 599/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Trần Nguyên
Ngày ban hành: 01/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 599/QĐ-UB

Lào Cai, ngày 01 tháng 12 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CÔNG NHẬN DANH HIỆU “XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN LÀM TỐT CÔNG TÁC THƯƠNG BINH – LIỆT SỸ VÀ NGƯỜI CÓ CÔNG”

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Xét yêu cầu công tác chăm sóc TB.BB.GĐLS.NCC với cách mạng ở địa phương trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu Dân giàu - Nước mạnh - Xã hội công bằng dân chủ văn minh;

Căn cứ công văn số 1902/LĐTBXH-TBLS ngày 17/6/2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công nhận xã, phường làm tốt công tác TBLS;

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh và Sở Lao động - Thương binh Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay ban hành quy định công nhận danh hiệu "Xã, phường, thị trấn làm tốt công tác Thương binh - Liệt sỹ và Người có công" trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Các ông: Chánh Văn phòng HĐND & UBND tỉnh, Thường trực Hội đồng Thi đua - khen thưởng tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

 

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Nguyên

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN DANH HIỆU “XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN LÀM TỐT CÔNG TÁC THƯƠNG BINH – LIỆT SỸ VÀ NGƯỜI CÓ CÔNG”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 599/QĐ-UB ngày 01/12/2003 của UBND tỉnh Lào Cai)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. "Xã, phường, thi trấn làm tốt công tác thương binh liệt sỹ và người có công" là danh hiệu Thi đua trong phong trào "Đền ơn đáp nghĩa".

- Việc công bố các xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu "Xã, phường, thi trấn làm tốt công tác Thương binh - Liệt sỹ và Người có công" được tổ chức hàng năm vào các ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7; ngày Quốc khánh 2/9 và ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.

Điều 2. Mục đích ý nghĩa:

- Việc công nhận danh hiệu "Xã, phường, thị trấn làm tốt công tác Thương binh - Liệt sỹ và Người có công" nhằm:

+ Khẳng định vị trí quan trọng của công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và Người có công với cách mạng ở địa phương.

+ Tạo tiền đề để các huyện, thị xã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thiết thực, giúp các xã, phường có cơ sở thực hiện những yêu cầu do chương trình xã hội hóa chăm sóc NCC đặt ra. Mặt khác tạo không khí thi đua, học tập kinh nghiệm lẫn nhau giữa các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

+ Thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng vả Nhà nước đối với công tác chăm sóc Người có công trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước vì mục tiêu: Dâu giàu, nước mạnh - Xã hội công bằng - Dân chủ - Văn minh.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Đối tượng được xét công nhận danh hiệu là các đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 4. Điều kiện và những tiêu chuẩn cụ thể: Các xã, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh, thường xuyên quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, chính xác mọi chế độ chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với Người có công. Hội tụ đủ 6 tiêu chuẩn (theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cụ thể sau đây:

1. Cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác Thương binh Liệt sỹ và Người có công trong đó xác định rõ mục tiêu, nội dung những công việc phải làm và có phân công trách nhiệm thực hiện đối với các tổ chức, cá nhân.

2. Các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng thực hiện đầy đủ, thuận tiện (như trợ cấp hàng tháng, các ưu đãi về ruộng đất, thuế, vốn và miễn giảm học phí).

3. Các ngành, các đoàn thể, các tổ chức Kinh tế - Xã hội phối hợp chặt chẽ thường xuyên, thực hiện có hiệu quả chương trình hành động, có những giải pháp, quy định cụ thể phù hợp.

4. Có cán bộ làm công tác thương binh xã hội đủ phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn tham mưu cho cấp ủy và chính quyền về công tác này.

5. Phát hiện và sửa chữa kịp thời những sai sót, không để xảy ra các vụ tiêu cực trong việc thực hiện chính sách.

6. Thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng có mức sống trung bình trở lên so với mức sống của nhân dân trong xã, phường, thị trấn.

Điều 5. Thẩm quyền xét công nhận, thủ tục hồ sơ:

* Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt công nhận đạt danh hiệu "Xã, phường, thị trấn làm tốt công tác Thương binh - Liệt sỹ và Người có công" cho các xã, phường, thị trấn, theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội và Thường trực Hội đồng Thi đua - khen thưởng tỉnh. Đồng thời ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã ra Quyết định và ký giấy chứng nhận cho các xã, phường, thị trấn thuộc địa phương.

* Thủ tục hồ sơ đề nghị công nhận:

- Bản báo cáo thành tích tóm tắt của các xã, phường theo 6 tiêu chuẩn quy định tại Điều 4, có ý kiến xác nhận và đề nghị của cấp ủy Đảng.

- Biên bản thẩm tra kết quả thực hiện 6 tiêu chuẩn của từng xã do Uỷ ban nhân

dân các huyện, thị xã lập.

- Tờ trình kèm theo danh sách đề nghị công nhận của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã.

- Tờ trình kèm theo danh sách đề nghị công nhận của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội.

Điều 6. Thời hạn nộp hồ sơ về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh) để xét duyệt:

- Dịp 27/7 nộp hồ sơ trước ngày 30/6.

- Dịp 2/9 nộp hồ sơ trước ngày 5/8.

- Dịp 22/12 nộp hồ sơ trước ngày 25/11.

Điều 7. Mức khen thưởng, kinh phí khen thưởng:

- Mức khen thưởng kèm theo giấy chứng nhận là: 200.000 đồng/giấy chứng nhận (không kể tiền mua khung kính và viết bằng).

- Kinh phí thưởng trích từ quỹ khen thưởng của các huyện, thị xã.

Chương III

TỐ CHỨC THỨC HIỆN

Điều 8. Sở Lao động - Thương binh & Xã hội chủ trì phối hợp với các ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã có trách nhiệm tuyên truyền sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh về chủ trương công nhận danh hiệu "Xã, phường, thi trấn làm tốt công tác Thương binh - Liệt sỹ" trong Quy định này. Sở Lao động - TBXH chủ trì phối hợp cùng Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh tổ chức hướng dẫn thực hiện, tập hợp hồ sơ, đánh giá thành tích và trình UBND tỉnh quyết định công nhận đạt danh hiệu "Xã, phường, thị trấn làm tốt công tác Thương binh – Liệt sỹ và Người có công".

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các huyện, thị xã phản ánh trực tiếp về Sở Lao động - Thương binh Xã hội và Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 599/QĐ-UB năm 2003 về Quy định công nhận danh hiệu "Xã, phường, thị trấn làm tốt công tác Thương binh - Liệt sỹ và Người có công" do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.003

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.130.97