Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 59/2006/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Số hiệu: 59/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Trần Văn Minh
Ngày ban hành: 12/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 59/2006/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 6 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN LUẬT THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-TTg ngày 26/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Giám đốc Sở Tài chính chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra cơ quan, đơn vị thực hiện Chương trình này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh

 

CHƯƠNG TRÌNH

HÀNH ĐỘNG CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 59 /2006/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng)

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Quyết định số 25/2006/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Uỷ ban nhân dân thành phố xây dựng Chương trình thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với các nội dung như sau:

A. MỤC TIÊU, YÊU CẦU.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Chương trình hành động của Chính phủ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực của địa phương để phát triển kinh tế - xã hội. Ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng lãng phí đang diễn ra hiện nay.

- Thực hiện ngay và có hiệu quả một số giải pháp nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị; trong mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người dân về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Rà soát và sửa đổi bổ sung hoặc ban hành mới các chế độ, định mức; cụ thể hoá các nhiệm vụ, biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong một số lĩnh vực làm cơ sở cho các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thuộc lĩnh vực và phạm vi quản lý.

B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

I. Tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, các đoàn thể, tổ chức quần chúng, Giám đốc DNNN tổ chức học tập, quán triệt Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chương trình hành động của Chính phủ; Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của UBND thành phố đến từng cán bộ, công chức, viên chức, hội viên thuộc phạm vi quản lý để có nhận thức sâu sắc, đề ra những việc làm cụ thể trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật thành phố xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung hướng dẫn triển khai đợt học tập, nghiên cứu, quán triệt Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn. Đề ra các biện pháp phổ biến phù hợp với từng đối tượng, đẩy mạnh hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật thành phố.

3. Báo Đà Nẵng, Báo Công an thành phố Đà Nẵng, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng xây dựng các chuyên mục "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt và phê phán mạnh mẽ những hành vi gây lãng phí, thất thoát tài sản của Nhà nước. Đề nghị các cơ quan Báo, Đài Trung ương đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tích cực tham gia tuyên truyền về thực hiện Chương trình này.

II. Cụ thể hóa các tiêu chuẩn, chế độ, định mức để làm cơ sở giám sát thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan tổng rà soát các cơ chế chính sách do UBND thành phố đã ban hành để xem xét sửa đổi, bổ sung những điểm không còn phù hợp với thực tế hoặc trái với quy định của pháp luật; loại bỏ các quy định không phù hợp gây lãng phí ngân sách nhà nước về tiền, tài sản, lao động, thời gian lao động và tài nguyên thiên nhiên.

2. Sở Tài chính chịu trách nhiệm:

a) Rà soát các tiêu chuẩn, chế độ, định mức đối với lĩnh vực quản lý sử dụng ngân sách nhà nước; quản lý và sử dụng trụ sở làm việc, mua sắm trang bị tài sản phương tiện làm việc; giá đất các loại và chính sách đền bù giải tỏa do UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành đến nay không còn hiệu lực cần đề xuất bãi bỏ hoặc không phù hợp quy định của Pháp luật thì đề xuất cho sửa đổi. Đặc biệt những tiêu chuẩn, chế độ, định mức Trung ương đã quy định có mức cho phép tối đa, tối thiểu hoặc khung chi tiêu thì đề xuất UBND thành phố cho ban hành mức cụ thể vừa phù hợp quy định của Trung ương, vừa phù hợp tình hình thực tế tại địa phương. Chuẩn bị kế hoạch cho việc thực hiện đề xuất điều chỉnh bổ sung phương án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia và định mức phân bổ dự toán ngân sách địa phương thời kỳ ổn định mới (giai đoạn 2007-2009) theo hướng tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các ngành, các cấp ngân sách. Hoàn thành việc xây dựng định mức phân bổ ngân sách cho giai đoạn từ năm 2007 để trình HĐND thành phố trong tháng 7/2006.

b) Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan triển khai thực hiện các quy định của UBND thành phố về Quy trình cấp phát, kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định, giảm bớt thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các chủ đầu tư, cơ quan điều hành dự án và đơn vị thi công trong việc lập hồ sơ thủ tục thanh toán vốn. Sửa đổi, bổ sung các Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của các BQL dự án, các Công ty được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư (điều hành dự án) và các Ban Giải tỏa đền bù .

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu xác định các tiêu chí làm cơ sở cho việc xây dựng định mức phân bổ dự toán chi đầu tư XDCB cho các quận, huyện. Phối hợp các Sở chuyên ngành rà soát đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình về quản lý đấu thầu, quản lý đầu tư và xây dựng; trình UBND thành phố ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các định mức kinh tế - kỹ thuật trong xây dựng theo quy định của pháp luật.

4. Các Sở, Ban, Ngành có liên quan chủ động phối hợp với các cơ quan nêu trên để xây dựng các tiêu chuẩn, chế độ, định mức trong việc sử dụng các nguồn lực tài chính thuộc lĩnh vực mình quản lý, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm. Các cơ quan, đơn vị thực hiện cơ chế khoán và tự chủ tài chính phải xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ thông qua Hội nghị cán bộ, công chức đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

5. Các tiêu chuẩn, chế độ, định mức phải được công khai đầy đủ để tăng cường giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Quản lý nghiêm ngặt việc thực hiện các tiêu chuẩn, chế độ, định mức đã ban hành.

6. Việc sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, chế độ, định mức phải trên cơ sở quy định của pháp luật, bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tế và khả năng cân đối của ngân sách địa phương.

III. Thực hiện chế độ công khai, tăng cường việc giám sát, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành và đoàn thể; Chủ tịch UBND quận, huyện, phường, xã; Giám đốc các DNNN chịu trách nhiệm:

a) Thực hiện tốt các quy định về công khai tài chính, các nguồn đóng góp của nhân dân, công khai mua sắm, sử dụng trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại để tạo điều kiện cho việc kiểm tra, giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; coi đây là nhiệm vụ thường xuyên trong các cơ quan, đơn vị. Giám đốc Sở Tài chính tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công khai, định kỳ hàng năm báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện, đề xuất biện pháp xử lý những trường hợp vi phạm.

b) Thường xuyên tổ chức thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chấp hành Quy chế tự kiểm tra tài chính, kế toán tại đơn vị về sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước theo Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13 tháng 8 năm 2004 của Bộ Tài chính để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm. Có trách nhiệm chấp hành các quy định của Luật Kế toán, Luật Thống kê, Mục lục ngân sách nhà nước; thực hiện chế độ quyết toán và công khai tài chính ngân sách theo đúng quy định hiện hành.

c) Phát huy vai trò giám sát của nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Thành lập các "hòm thư, đường dây nóng" để tiếp nhận các thông tin phản ánh, tiến hành kiểm tra đột xuất nhằm kịp thời phát hiện và xử lý đối với những cá nhân, tổ chức vi phạm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, Sở Tài chính phối hợp tăng cường công tác kiểm soát chi ngân sách đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật, kiên quyết không thanh toán những khoản chi vượt chế độ, định mức, không đúng mục đích, không đúng đối tượng.

3. Sở Tài chính tăng cường kiểm tra công tác quản lý tài chính, tình hình chấp hành chế độ kế toán tại các cơ quan, đơn vị, DNNN; làm tốt công tác thẩm định quyết toán tài chính hàng năm, nhất là quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, giá trị đền bù giải tỏa, xuất toán những khoản chi không đúng chế độ, định mức theo quy định của pháp luật.

4. Cơ quan Thanh tra hành chính các cấp, Thanh tra chuyên ngành triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch thanh tra năm 2006 đã được phê duyệt. Kiên quyết thu hồi dứt điểm nộp ngân sách các khoản vi phạm trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã phát hiện qua kiểm tra, thanh tra. Đề xuất biện pháp xử lý đối với những cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm.

Kế hoạch thanh tra các năm tiếp theo cần tập trung vào các lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai; Các dự án đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước; Quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ, công trình phúc lợi công cộng; Các Chương trình mục tiêu; Quản lý, sử dụng các nguồn viện trợ, tài trợ của nước ngoài; Mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện đi lại và trang thiết bị làm việc.

5. Những cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng cùng với biện pháp xử lý hành vi vi phạm đó.

IV. Các lĩnh vực cần tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

1. Lĩnh vực ngân sách nhà nước.

a) Các cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc thu nộp, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước phải thực hiện đúng các quy định của Luật ngân sách nhà nước trên tất cả các khâu lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thuyết minh rõ ràng quyết toán hàng năm và giải trình việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước được giao theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

b) Các cơ quan Thuế, Hải quan, Tài chính, Kho bạc Nhà nước và các đơn vị được ủy quyền thu ngân sách có trách nhiệm tổ chức thu nộp kịp thời các khoản thu theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước và các Luật Thuế. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chống gian lận thương mại, trốn lậu thuế, nợ đọng thuế, nhất là công tác kiểm tra sau hoàn thuế, sau thông quan, nợ tiền thuế đất, chuyển quyền sử dụng đất, tiền bán nhà công sản. Phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật về thuế và các khoản thu ngân sách nhà nước.

c) Đến hết quí I hàng năm, Sở Tài chính phải hoàn thành công tác thẩm định việc phân bổ, giao dự toán của các cơ quan, đơn vị đảm bảo theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước. Tổng hợp và báo cáo UBND thành phố quyết định điều chỉnh, cắt giảm dự toán đối với những trường hợp chưa phân bổ hoặc phân bổ chưa hết theo dự toán được giao. Trong quá trình thực hiện các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách phải tự sắp xếp, cân đối, lồng ghép các nhiệm vụ chi trong nguồn kinh phí được giao để thực hiện nhiệm vụ chi theo dự toán và các nhiệm vụ chi đột xuất phát sinh, hạn chế tình trạng phát sinh ngoài dự toán làm ảnh hưởng đến công tác điều hành ngân sách.

d) Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND thành phố hoàn thành việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan quản lý nhà nước; thực hiện thí điểm đối với các cơ quan Đảng, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể theo tinh thần Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ trong năm 2007. Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan chủ quản hoàn thành việc giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu theo tinh thần Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

g) Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa - Thông tin, Thể dục Thể thao tham mưu cho UBND thành phố ban hành Đề án xã hội hóa đối với hoạt động của ngành mình theo Nghị quyết 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về việc đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao.

h) Sở Tài chính thực hiện việc rà soát, đề xuất bố trí, sắp xếp lại các phương tiện đi lại hiện có thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố theo đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ quy định. Trình UBND thành phố gửi báo cáo cho Bộ Tài chính theo quy định.

k) Tất cả các cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước, các DNNN trước khi tổ chức hội nghị tổng kết, lễ kỷ niệm, đón nhận Huân chương và các danh hiệu cao quý khác của Nhà nước trao tặng phải xin ý kiến và được sự đồng ý của UBND thành phố bằng văn bản. Việc tổ chức phải chuẩn bị kỹ nội dung trên tinh thần trang trọng, ngắn gọn và chất lượng, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí; không được sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, nguồn vốn của của doanh nghiệp để chi tiếp khách, quà biếu, quà tặng không đúng chế độ quy định.

2. Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản.

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm:

- Tham mưu phân bổ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm theo đúng quy trình, quy chế quản lý đầu tư hiện hành của nhà nước và của UBND thành phố đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện đầu tư có trọng điểm theo nguyên tắc ưu tiên vốn để trả nợ gốc và lãi vay đến hạn, vốn cho những công trình trọng điểm, công trình hoàn thành đã phê duyệt quyết toán, công trình đã có khối lượng thực hiện nhưng chưa có nguồn vốn để thanh toán.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính rà soát, đề xuất điều chỉnh chủ đầu tư các dự án cho phù hợp Luật Ngân sách nhà nước và lập danh mục công trình đề xuất điều chỉnh, bổ sung vốn XDCB hàng năm; thực hiện cắt giảm vốn các công trình chậm triển khai thực hiện, hoặc không đảm bảo thủ tục XDCB theo quy định, hoặc đầu tư kém hiệu quả để điều chuyển vốn cho công trình dự án trọng điểm đang thi công nhưng thiếu vốn, các dự án công trình đã được thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính rà soát các dự án đã và đang triển khai thực hiện để đánh giá hiệu quả đầu tư, tiến độ thực hiện, đề xuất biện pháp xử lý đối với những trường hợp thi công chậm so với tiến độ đề ra.

b) Sở Xây dựng chịu trách nhiệm:

- Đề xuất biện pháp nhằm đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 21/2005/CT-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công tác đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước và chống lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng. Rà soát việc cấp giấy phép hành nghề tư vấn để xử phạt hoặc chấm dứt hoạt động đối với các đơn vị, cá nhân đã thiếu trách nhiệm trong việc lập hồ sơ và giám sát tác giả dẫn đến chậm xử lý hoặc gây lãng phí.

- Chỉ đạo Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng tăng cường hơn nữa công tác kiểm định chất lượng từ khi công trình khởi công đến khi hoàn thành nhằm kịp thời phát hiện những sai sót, đề ra biện pháp sửa chữa khắc phục ngay từ khi phát sinh để tránh lãng phí, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Kiểm định chất lượng.

c) Sở Tài chính đôn đốc, hướng dẫn và thực hiện công tác thẩm tra, phê duyệt hoặc trình phê duyệt quyết toán vốn đầu tư các công trình hoàn thành; trước ngày 30 tháng 11 năm 2006 hoàn thành việc thẩm tra quyết toán đối với các công trình đã đưa vào sử dụng từ năm 2004 trở về trước; kiên quyết cắt giảm những khoản chi không đúng quy định. Qua công tác thẩm tra quyết toán vốn đầu tư, tiếp tục đề xuất các biện pháp nhằm chấn chỉnh những sai sót trong quá trình chấp hành các quy định về quản lý đầu tư và xây dựng. Đề xuất ban hành Quy chế về khen thưởng và xử phạt trong các bước của quy trình quản lý đầu tư và xây dựng.

d) Thủ trưởng các cơ quan chuyên ngành được giao nhiệm vụ thẩm định, phê duyệt và trình phê duyệt thiết kế, dự toán các công trình xây dựng cơ bản; các chủ đầu tư được giao nhiệm vụ điều hành dự án, công trình; Chủ tịch UBND các quận, huyện được phép phê duyệt dự án đầu tư theo phân cấp phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố, trước pháp luật nếu để công trình xảy ra sai sót, chất lượng kém gây lãng phí ngân sách nhà nước.

3. Lĩnh vực tài chính doanh nghiệp.

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với cơ quan Thuế, Hải quan thường xuyên kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp theo giấy phép đã cấp, kịp thời xử lý những trường hợp vi phạm pháp luật, không để xảy ra tình trạng hoạt động phi pháp gây thất thoát ngân sách nhà nước.

b) Sở Tài chính chịu trách nhiệm:

- Phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Luật Kế toán, Luật Thống kê, các chuẩn mực kế toán cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Hướng dẫn thực hiện quy định của Chính phủ về việc xác định giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị tài sản của các Công ty nhà nước đối với đất giao doanh nghiệp nhà nước quản lý, sử dụng.

- Hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, Quy chế quản lý tài chính doanh nghiệp theo hướng giảm tối đa chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh và đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

- Tăng cường trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu tại các Công ty có phần vốn của Nhà nước trong việc quyết định đầu tư, bảo lãnh vay, phê duyệt chủ trương mua, bán, vay, cho vay, thuê và cho thuê theo thẩm quyền đã được quy định tại Nghị định số 132/2005/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước.

- Triển khai thực hiện kiểm toán tài chính bắt buộc đối với Công ty nhà nước do thành phố quản lý, tăng cường giám sát đối với Công ty nhà nước trong việc quản lý, sử dụng các nguồn lực được Nhà nước giao, trong việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế ký kết trong đầu tư xây dựng, sản xuất - kinh doanh và về chi phí quản lý doanh nghiệp đảm bảo theo đúng Nghị định số 199/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý tài chính của Công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư ở doanh nghiệp khác.

c) Giám đốc các Công ty nhà nước phải thực hiện tốt công tác quản lý tài chính theo quy định tại Nghị định số 199/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý tài chính của Công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư ở doanh nghiệp khác, Thông tư số 33/2005/TT-BTC ngày 29 tháng 4 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 199/2004/NĐ-CP của Chính phủ. Sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả các nguồn vốn, tài sản của nhà nước giao.

4. Lĩnh vực tài sản công.

a) Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm:

- Phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát diện tích sử dụng đất được nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất để xác định giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị tài sản của đơn vị. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm bảo toàn quỹ đất được giao, bảo đảm việc quản lý và sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra, rà soát diện tích đất đai, trụ sở làm việc (kể cả đơn vị hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp), nhà công vụ, nhà công sản và các khu chung cư đang quản lý để bố trí sử dụng hợp lý, đúng chế độ, tiêu chuẩn quy định để bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thu hồi diện tích nhà, đất dôi dư hoặc sử dụng không đúng mục đích được giao, đẩy nhanh tiến độ bán nhà ở cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ để thu tiền vào NSNN.

- Phối hợp với Sở Xây dựng rà soát lại các quy hoạch sử dụng đất đảm bảo sử dụng đất đúng mục đích; đồng thời phối hợp với UBND các quận, huyện tăng cường việc quản lý và thường xuyên kiểm tra chặt chẽ việc khai thác tài nguyên thiên nhiên về đất đồi, cát, sạn trên các sông, không để xảy ra tình trạng khai thác trái phép, xâm phạm đến các công trình công cộng.

b) Sở Thủy sản Nông lâm hoàn thành quy hoạch phân cấp 3 loại rừng theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện giao đất giao rừng để quản lý, sử dụng hiệu quả. Các ngành, các cấp tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng theo tinh thần Chỉ thị số 05/2006/CT-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tăng cường công tác quản lý và bảo vệ rừng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; hạn chế thấp nhất các hoạt động xâm hại rừng và cháy rừng.

c) Sở Công nghiệp tăng cường công tác quản lý, khai thác, sử dụng các loại tài nguyên thiên nhiên khoáng sản. Năm 2006 hoàn thành đề án quy hoạch, phát triển điện lực thành phố giai đoạn 2006-2010. Triển khai thực hiện Chương trình tiết kiệm điện đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

d) Sở Tài chính tăng cường công tác thẩm định hồ sơ đền bù giải tỏa, hướng dẫn quy trình thực hiện nhằm qui định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, mỗi cán bộ công chức đảm bảo công tác thẩm định chính xác, đúng thủ tục, qui trình. Không làm thiệt hại cho các tổ chức, hộ gia đình bị giải tỏa, không gây thất thoát ngân sách nhà nước.

e) Các Ban Giải tỏa đền bù nâng cao chất lượng kiểm định, chịu trách nhiệm về khối lượng đo đạc, kiểm định, lập hồ sơ đền bù giải tỏa phải đúng theo quy định của pháp luật.

g) Các Ban Quản lý dự án bố trí tái định cư, các Công ty được giao nhiệm vụ chủ đầu tư phải đảm bảo giao đất đúng đối tượng thuộc diện bố trí tái định cư theo phương án đã được UBND thành phố phê duyệt, nghiêm cấm việc chuyển đổi vị trí, miễn giảm tiền sử dụng đất vượt thẩm quyền gây thất thoát ngân sách nhà nước.

h) UBND các quận, huyện, phường, xã tăng cường công tác kiểm tra, quản lý đất đai trên địa bàn, nhất là các dự án đã được công bố quy hoạch chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để nhân dân lấn chiếm sử dụng đất trái pháp luật.

k) Các cơ quan, đơn vị khi thực hiện mua sắm, trang bị máy móc thiết bị, hàng hoá từ nguồn vốn NSNN, vốn viện trợ, vốn của các DNNN phải thực hiện thẩm định giá trước khi mua. Sở Tài chính khi kiểm tra phải đảm bảo nguyên tắc: có kết quả thẩm định giá của các đơn vị có chức năng thẩm định giá, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, nắm thêm thông tin nhằm đảm bảo cho việc quyết định phê duyệt giá sát đúng với giá thị trường, chống thất thoát ngân sách nhà nước. Mức giá, tài sản mua sắm phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức cho từng cấp, do cơ quan có thẩm quyền qui định.

5. Lĩnh vực đào tạo, tuyển dụng, sử dụng lao động, thời gian lao động.

a) Các Sở, Ban, Ngành và UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm:

- Triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 18 tháng 01 năm 2006 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc triển khai "Năm công tác cán bộ và cải cách thủ tục hành chính" và Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành kế hoạch triển khai về "Năm công tác cán bộ và cải cách thủ tục hành chính".

- Tăng cường việc giám sát thực hiện các Quy chế làm việc, nội quy về kỷ luật lao động, đặc biệt thực hiện triệt để chủ trương giảm hội họp đối với các cơ quan nhà nước của thành phố.

b) Sở Nội vụ chịu trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với với các cơ quan liên quan xây dựng và trình UBND thành phố ban hành Quy định về chế độ trợ cấp đối với người tự nguyện nghỉ việc, tự nguyện thôi giữ chức vụ lãnh đạo để làm cơ sở cho việc tinh giản biên chế, tuyển dụng cán bộ trẻ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Trong năm 2006, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng và trình UBND thành phố ban hành Quy định chế độ, chính sách và công tác quản lý đối với người được cử đi đào tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ ở nước ngoài giai đoạn 2006-2010, Quy định chế độ, chính sách đối với người tự nguyện đến làm việc tại các cơ quan thuộc thành phố quản lý.

- Phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố phát động phong trào “Tám giờ làm việc tại cơ quan, đơn vị có chất lượng, hiệu quả” trong cán bộ, công chức, viên chức. Chỉ đạo Thanh tra thuộc Sở tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật, thời giờ làm việc.

c) Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trình UBND thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng và trình UBND thành phố ban hành Quy định về quản lý hoạt động đào tạo việc làm, hỗ trợ đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn để cung cấp nguồn lao động đảm bảo trình độ tay nghề, chất lượng lao động đáp ứng nhu cầu thị trường lao động trong và ngoài nước.

d) Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất thực hiện thí điểm áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước để nâng cao chất lượng và hiệu lực quản lý, điều hành.

6. Đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân, người lao động.

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất các giải pháp, cơ chế khuyến khích để thu hút mạnh hơn nữa nguồn vốn đầu tư từ thành phần kinh tế tư nhân.

b) Sở Văn hóa-Thông tin đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất và tiêu dùng, tiếp tục duy trì công tác tuyên truyền chương trình thành phố “5 không" và triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình thành phố “3 có".

c) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", thông qua đó khuyến khích nhân dân thực hiện tiết kiệm trong cưới hỏi, ma chay, tiến đến xóa bỏ những lễ hội lạc hậu gây lãng phí.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện căn cứ chương trình này xây dựng kế hoạch hành động cụ thể của đơn vị mình; trong đó phải đảm bảo vừa triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động của UBND thành phố, vừa xác định một số nhiệm vụ cụ thể thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý để tập trung chỉ đạo quyết liệt, phân công người chịu trách nhiệm từng công việc báo cáo UBND thành phố Đà Nẵng.

2. Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện có trách nhiệm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chương trình hành động của UBND thành phố và kế hoạch hành động cụ thể của đơn vị, địa phương mình theo định kỳ gửi cho Sở Tài chính thành phố theo thời gian quy định tại văn bản riêng (báo cáo quý và báo cáo năm theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 3736/BTC-PC ngày 23 tháng 3 năm 2006) để tổng hợp trình UBND thành phố xem xét báo cáo gửi cho Bộ Tài chính.

3. Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Tài chính theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình này, tổng hợp tình hình và kết quả về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí định kỳ báo cáo Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng để theo dõi chỉ đạo chung./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 59/2006/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.883
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.186.19