Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 58/2018/QĐ-UBND về phê duyệt đặt tên đường (bổ sung) trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định năm 2018

Số hiệu: 58/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Tuấn Thanh
Ngày ban hành: 07/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/2018/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 07 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐẶT TÊN ĐƯỜNG (BỔ SUNG) TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUY NHƠN NĂM 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Căn c Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 48/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh khóa XII, kỳ họp th 8 về việc Đề án đặt tên đường (bổ sung) trên địa bàn thành phố Quy Nhơn năm 2018;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao và Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đặt tên 25 tuyến đường (bổ sung) trên địa bàn thành phố Quy Nhơn năm 2018 (có Danh sách tên đường kèm theo).

Điều 2. Giao Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao và các ngành liên quan tổ chức thực hiện theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 12 năm 2018.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban VHXH HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp, Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Thanh

 

DANH SÁCH

TÊN ĐƯỜNG (BỔ SUNG) TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUY NHƠN NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 58/2018/QĐ-UBND năm 2018 của UBND tỉnh)

STT

Tuyến đường quy hoạch

Lý trình

Lộ gii (m)

Lòng đường (m)

Vỉa hè 2 bên (m)

Chiều dài (m)

Tên đường

I. Khu dân cư gần làng SOS - phường Nhơn Bình: 04 tuyến đường

1

Đường s 1

Từ đường số 5 - đường số 6

20

10

5x2

164

Nguyễn Diêu (nối dài)

2

Đường số 2

Từ đường số 5 - đường số 6

12

6

3x2

164

Nguyễn Hu Thận (1757 - 1831) Hải Lăng, Quảng Trị

3

Đường số 5

Từ đường số 1 - đường số 3

12

6

3x2

104

Quách Thị Trang (1948 - 1963) Thái Bình

4

Đường số 6

Từ đường số 1 - đường số 4

12

6

3x2

152

Trần Đình Tri (1915 - 1997) Quảng Nam

II. Khu dân cư E655 - phường Nguyễn Văn Cừ: 08 tuyến đường

1

Đường số 1

Từ đường Nguyễn Thị Định - đường An Dương Vương

40

26

7 x 2

440,2

Nguyễn Trung Tín (1924-2015) Vĩnh Thạnh, Bình Định

2

Đường số 2

Từ đường Trần Văn Ơn - đường Ngô Gia Tự

18

9

4,5 x 2

308,9

Võ Thị Yến (nối dài)

3

Đường số 3 + Đường ĐH S1

Từ đường Nguyễn Thị Định - đường số 2 + đường s2 - đường ĐHS3

9÷14

6÷7

1,5 ÷ 3,5 x 2

374,4

Trương Văn Của (1947- 1968) Mỹ Châu, Phù Mỹ

4

Đường số 4

Từ đường Ngô Gia Tự - đường số 3

14

7

3,5 x 2

93,3

Lương Đắc Bằng (1472- 1522) Hoằng Hóa, Thanh Hóa

5

Đường số 5

Từ đường Ngô Gia Tự - đường số 3

14

7

3,5 x 2

95,4

Bùi Tư Toàn (1894- 1930) Phú Thọ

6

Đường hiện trạng (nhân dân tự đặt đường Thông Tin)

Từ đường Nguyễn Thị Định - hẻm hiện trạng

9,4

5

2,2 x 2

161

Nơ Trang Long (1870- 1935) Đắk Lắk

7

Đường ĐH S2

Từ đường Chương Dương - đường ĐH S1

9

6

1,5

163,6

Nguyn Văn Hin (1827 - 1865) Phù Cát, Bình Định

8

Đường ĐH S3

Từ đường An Dương Vương - hẻm hiện trạng

8

4

2 x 2

163,6

Nguyễn Như Đỗ (1424- 1525) Thanh Trì, Hà Nội

III. Khu đất phía Tây Nam Bệnh viện Quân y 13 - phường Nguyễn Văn Cừ: 01 tuyến đường

1

Đường số 1

Từ đường An Dương Vương - đường Đặng Văn Chấn

16

9

3,5 x 2

253,5

Trịnh Công Sơn
(1939 - 2001) Thừa Thiên Huế

IV. Khu dân cư - phường Ghềnh Ráng: 02 tuyến đường

1

Hẻm 1

Từ đường Chàng Lía - đường nội bộ

9

5

2 x 2

100

Tôn Thất Thiệp (1870 - 1888) Thừa Thiên Huế

2

Hẻm 2

Từ đường Chàng Lía - đường nội bộ

9

5

2 x 2

100

Trần Kỳ Phong (1872- 1941) Bình Sơn, Quảng Ngãi

V. Khu đô thị thương mại An Phú và Khu QHDC Xóm Tiêu - phường Quang Trung: 09 tuyến đường

A

Khu đô thị thương mại An Phú: 04 tuyến đường

1

Đường N1 + đường D5

Từ đường D1 - đường D5; Từ đường N1 - đường N2

14

7

3,5 x 2

213,5

Lưu Quang Vũ (1948 - 1988) Đà Nng

2

Đường N2

Từ đường Nguyễn Thái Học - đường D1

10÷14

5÷7

2,5 ÷ 3,5 x 2

310,6

Phạm Hổ (1926-2007) An Nhơn, Bình Định

3

Đường D1

Từ đường Tây Sơn - đường N1

20

10

5x2

128,3

Hoài Thanh (1909- 1982) Nghệ An

4

Đường D2 + Đường D3

Từ đường N1 - đường N2

14

7

3,5 x 2

127,6

Thép Mới (1925 - 1991) Tây Hồ, Hà Nội

B

Khu quy hoạch dân cư Xóm Tiêu: 05 tuyến đường

5

Đường số 25 + Đường số 28

Từ đường số 17 - đường số 28; từ đường số 25 - đường số 27

14

6

4 x 2

281,5

Hồ Học Lãm (1884- 1942) Quỳnh Lưu, Nghệ An

6

Đường số 26

Từ đường 17 - đến đường số 21

9

5

2 x 2

157

Châu Thượng Văn (1856- 1908) Điện Bàn, Quảng Nam

7

Đường số 27

Từ đường 28 - khu dân cư

13

6

3 ÷ 4

116

Châu Mạnh Trinh (1862- 1905) Hưng Yên

8

Đường số 17

Từ đường số 24 - đường số 26

9

5

2 x 2

41,5

Nguyễn Nghiêm (nối dài)

9

Đường số 18

Từ đường Võ Duy Dương - đường Tô Hiệu

14

8

3 x 2

260

Mai Dương

VI. Khu dân cư phường Đống Đa: 01 tuyến đường

1

Đường bê tông

Đường Võ Nguyên Giáp - đường Lê Trọng Tấn

11

5

3 x 2

606

Hoàng Cầm (1922 - 2010) Bắc Ninh

Tổng cộng: 25 tuyến đường./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 58/2018/QĐ-UBND về phê duyệt đặt tên đường (bổ sung) trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định năm 2018

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


22
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202