Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 562/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Nguyễn Văn Hùng
Ngày ban hành: 13/03/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ VHTTDL

Nội dung đề cập tại Quyết định 562/QĐ-BVHTTDL ngày 13/3/2023 về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trong đó, có quy định các hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bao gồm như sau:


- Tổ chức họp báo.

- Đăng tải nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử, trang tin điện tử, trang mạng xã hội chính thức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc của các đơn vị liên quan thuộc Bộ.

- Phát ngôn trực tiếp hoặc trả lời phỏng vấn của nhà báo, phóng viên.

- Gửi thông cáo báo chí, nội dung trả lời cho cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên bằng văn bản hoặc qua thư điện tử.

- Cung cấp thông tin qua trao đổi trực tiếp hoặc tại các cuộc giao ban báo chí, các buổi họp báo thường kỳ hoặc đột xuất ở Trung ương hoặc địa phương tổ chức khi được yêu cầu.

- Ban hành văn bản đề nghị cơ quan báo chí đăng, phát phản hồi, cải chính, xin lỗi nội dung thông tin trên báo chí.

Xem chi tiết tại Quyết định 562/QĐ-BVHTTDL ngày 13/3/2023.

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 562/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2499/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, VP (THTT), HL.35.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hùng

QUY CHẾ

PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Kèm theo Quyết định số 562/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (sau đây viết tắt là Quy chế) quy định về người phát ngôn, chế độ phát ngôn, quy trình tiếp nhận, xử lý và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

1. Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

a) Bộ trưởng.

b) Người được Bộ trưởng giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên (sau đây gọi chung là người phát ngôn).

c) Người có trách nhiệm được Bộ trưởng ủy quyền thực hiện phát ngôn (sau đây gọi chung là người được ủy quyền phát ngôn) hoặc giao nhiệm vụ phối hợp cùng người phát ngôn thực hiện phát ngôn hoặc cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề cụ thể được giao là Thủ trưởng các đơn vị tham mưu quản lý nhà nước của Bộ không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các Cục thuộc Bộ:

a) Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các Cục là Cục trưởng.

b) Trường hợp Cục trưởng không thể thực hiện thì ủy quyền cho cấp phó là người được giao phụ trách cơ quan thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

3. Họ và tên, chức vụ, số điện thoại, địa chỉ hòm thư điện tử của người phát ngôn được công bố bằng văn bản cho các cơ quan quản lý nhà nước về báo chí và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

4. Trường hợp Người phát ngôn quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì phải báo cáo Bộ trưởng ủy quyền cho người có trách nhiệm thuộc Bộ thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

5. Việc ủy quyền phát ngôn quy định tại Điểm c Khoản 1, Điểm b Khoản 2 Điều này được thực hiện bằng văn bản, chỉ áp dụng trong từng vụ việc cụ thể và có thời hạn nhất định.

Người được ủy quyền phát ngôn không được ủy quyền cho người khác và chịu trách nhiệm trước người ủy quyền về nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Điều 4. Nguyên tắc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

1. Người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 1 Điều 3 Quy chế này được nhân danh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Thông tin cung cấp cho báo chí là thông tin chính thức về hoạt động và quan điểm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí cần bảo đảm tính chính xác, kịp thời, hiệu quả, phù hợp với tôn chỉ, mục đích của từng cơ quan báo chí.

3. Các cá nhân thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch không là người được giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí được cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của pháp luật nhưng không được nhân danh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp.

Điều 5. Hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

1. Tổ chức họp báo.

2. Đăng tải nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử, trang tin điện tử, trang mạng xã hội chính thức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc của các đơn vị liên quan thuộc Bộ.

3. Phát ngôn trực tiếp hoặc trả lời phỏng vấn của nhà báo, phóng viên.

4. Gửi thông cáo báo chí, nội dung trả lời cho cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên bằng văn bản hoặc qua thư điện tử.

5. Cung cấp thông tin qua trao đổi trực tiếp hoặc tại các cuộc giao ban báo chí, các buổi họp báo thường kỳ hoặc đột xuất ở Trung ương hoặc địa phương tổ chức khi được yêu cầu.

6. Ban hành văn bản đề nghị cơ quan báo chí đăng, phát phản hồi, cải chính, xin lỗi nội dung thông tin trên báo chí.

Chương II

TIẾP NHẬN, XỬ LÝ THÔNG TIN BÁO CHÍ

Điều 6. Quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin báo chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Văn phòng Bộ là đơn vị đầu mối theo dõi, tiếp nhận công văn, phản hồi câu hỏi của các cơ quan báo chí; cung cấp thông tin về cơ quan báo chí cho các cơ quan, đơn vị; thực hiện điểm báo hàng ngày để kịp thời theo dõi, tổng hợp, tham mưu Bộ trưởng những vấn đề được báo chí và dư luận xã hội quan tâm.

2. Khi nhận được thông tin cần cung cấp cho báo chí, người phát ngôn tham mưu, đề xuất Bộ trưởng phương án giải quyết và phát ngôn:

a) Đối với những nội dung Lãnh đạo Bộ thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

- Tổ chức để Lãnh đạo Bộ trả lời phỏng vấn của cơ quan báo chí, phóng viên.

- Gửi nội dung đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt đến cơ quan báo chí, phóng viên bằng văn bản hoặc thông qua hòm thư điện tử (trong trường hợp không gặp mặt, trả lời phỏng vấn trực tiếp).

b) Đối với nội dung Thủ trưởng các đơn vị tham mưu quản lý nhà nước thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 3 Quy chế này:

- Trường hợp Văn phòng Bộ trực tiếp nhận nội dung, câu hỏi của báo chí, phóng viên: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, Văn phòng Bộ chuyển nội dung, câu hỏi đến Thủ trưởng đơn vị để thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, phóng viên theo phạm vi được Bộ trưởng ủy quyền.

- Trường hợp Thủ trưởng đơn vị trực tiếp nhận nội dung, câu hỏi từ báo chí, phóng viên: Chủ động tổ chức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, phóng viên theo phạm vi được Bộ trưởng ủy quyền.

- Sau khi thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, phóng viên, Thủ trưởng đơn vị gửi nội dung về Văn phòng Bộ (bằng văn bản hoặc email) để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng.

Điều 7. Quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin báo chí của các Cục thuộc Bộ quy định tại Khoản 2 Điều 3 Quy chế này

1. Cục trưởng trực tiếp nhận thông tin từ báo chí chủ động trao đổi, cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định.

2. Đối với nội dung không thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hoặc vượt quá thẩm quyền, Cục trưởng báo cáo Lãnh đạo Bộ hoặc trao đổi với người phát ngôn để chuyển đơn vị khác thực hiện theo quy định.

Điều 8. Phối hợp chuẩn bị nội dung cung cấp thông tin cho báo chí

1. Các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với người phát ngôn chuẩn bị nội dung, cung cấp thông tin cho báo chí trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc để Văn phòng Bộ tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

2. Khi có yêu cầu của người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn, các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp xử lý và chuẩn bị nội dung thông tin báo chí đầy đủ, nghiêm túc và đúng thời hạn.

Chương III

PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

Điều 9. Phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí về hoạt động, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ thông qua các hình thức sau:

a) Hàng tháng cung cấp thông tin cho báo chí bằng cách cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc trang thông tin điện tử chính thức của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ theo quy định của Chính phủ về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

b) Ít nhất 3 tháng một lần tổ chức họp báo để cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí;

c) Trường hợp cần thiết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thông tin định kỳ cho báo chí bằng văn bản hoặc thông tin trực tiếp tại các cuộc giao ban hằng tuần do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức và tại các buổi họp báo Chính phủ thường kỳ do Văn phòng Chính phủ tổ chức;

d) Cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho Cổng thông tin điện tử của Chính phủ theo quy định hiện hành.

2. Người phát ngôn cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí về các nội dung chủ yếu sau:

a) Tình hình và kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; chương trình hành động của Bộ; hoạt động trọng tâm của Lãnh đạo Bộ; kết quả thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch;

b) Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

c) Quan điểm và ý kiến chỉ đạo, giải quyết của Lãnh đạo Bộ đối với các vấn đề được dư luận báo chí và xã hội quan tâm;

d) Kế hoạch, chương trình công tác; nội dung hội nghị, hội thảo, cuộc họp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần tuyên truyền rộng rãi đến các cấp, ngành và nhân dân;

đ) Các hoạt động đối nội, đối ngoại khác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần công bố với báo chí theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ.

Điều 10. Phát ngôn và cung cấp thông tin trong trường hợp đột xuất, bất thường

1. Người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí trong các trường hợp đột xuất, bất thường sau đây:

a) Khi thấy cần thiết phải thông tin trên báo chí về các sự kiện, vấn đề quan trọng có tác động lớn trong xã hội thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm cảnh báo kịp thời và định hướng dư luận; thông tin về quan điểm và cách xử lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với các sự kiện, vấn đề đó;

b) Khi cơ quan báo chí hoặc cơ quan chỉ đạo, quản lý nhà nước về báo chí có yêu cầu phát ngôn hoặc cung cấp thông tin về các sự kiện, vấn đề thuộc phạm vi quản lý của Bộ, Ngành đã được nêu trên báo chí hoặc về các sự kiện, vấn đề đã nêu tại Điểm a Khoản 1 Điều này;

c) Khi có căn cứ cho rằng báo chí đăng, phát thông tin sai sự thật về lĩnh vực do cơ quan mình quản lý, người thực hiện phát ngôn yêu cầu cơ quan báo chí đó phải đăng, phát ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định của pháp luật;

d) Trường hợp xảy ra vụ việc cần sớm có thông tin ban đầu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì người thực hiện phát ngôn có trách nhiệm chủ động phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí trong thời gian chậm nhất là 24 giờ, kể từ khi xảy ra vụ việc.

2. Sau khi phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong trường hợp đột xuất, bất thường, người thực hiện phát ngôn quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 1 Điều 3 Quy chế này phải báo cáo Bộ trưởng về nội dung thông tin đã phát ngôn và cung cấp.

Điều 11. Các trường hợp từ chối cung cấp thông tin cho báo chí

1. Các trường hợp từ chối cung cấp thông tin cho báo chí thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 38 Luật Báo chí.

2. Khi nhà báo không xuất trình được Thẻ nhà báo hoặc Giấy giới thiệu còn thời hạn do cơ quan báo chí cấp.

Chương IV

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI THỰC HIỆN PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

Điều 12. Quyền và trách nhiệm của Bộ trưởng

1. Chỉ đạo công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ.

2. Trực tiếp phát ngôn hoặc giao nhiệm vụ cho người phát ngôn của Bộ hoặc ủy quyền cho người có trách nhiệm thuộc Bộ thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 1 Điều 3 Quy chế này.

3. Chịu trách nhiệm chung về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 13. Quyền và trách nhiệm của người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn

1. Quyền của người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn.

a) Được nhân danh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo Quy chế này;

b) Định kỳ hoặc đột xuất có quyền yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Văn hóa và Thể thao/ Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch/ Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp, cung cấp thông tin, chuẩn bị các nội dung có liên quan, phục vụ công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và tham gia họp báo theo quy định;

c) Có quyền yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc Bộ cung cấp thông tin, phối hợp tập hợp thông tin để phát ngôn, cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất cho báo chí; trả lời các phản ánh, kiến nghị, phê bình, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân do cơ quan báo chí chuyển đến hoặc đăng, phát trên báo chí theo quy định của pháp luật;

d) Có quyền từ chối, không phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong các trường hợp quy định tại Điều 11 Quy chế này;

đ) Trong trường hợp các cơ quan báo chí đăng, phát không chính xác nội dung thông tin mà người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn đã phát ngôn thì người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn có quyền phản hồi bằng văn bản đến cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí hoặc khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền.

2. Trách nhiệm của người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn.

a) Thực hiện phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Bộ trưởng về nội dung phát ngôn, thông tin cung cấp cho báo chí.

b) Báo cáo Bộ trưởng về nội dung phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí đối với những vấn đề phức tạp, nhạy cảm trước khi phát ngôn, cung cấp thông tin.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

Điều 14. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quy định tại Điều 2 có trách nhiệm phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện Quy chế này tới toàn thể công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị để thực hiện. Đề cao cảnh giác đối với các hành vi giả mạo phóng viên báo chí, lợi dụng danh nghĩa phóng viên báo chí để trục lợi.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, đúng thẩm quyền cho báo chí theo quy định của Luật Báo chí và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

3. Cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện tử hoặc trang tin điện tử của cơ quan, đơn vị theo quy định của Chính phủ về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

4. Thực hiện đúng yêu cầu về nội dung, thời hạn cung cấp thông tin khi có yêu cầu của người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn về việc cung cấp thông tin cho báo chí; đồng thời chịu trách nhiệm về nội dung và thời hạn cung cấp.

5. Tham dự các cuộc họp báo do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức để cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực quản lý.

6. Khi phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, các cơ quan, đơn vị tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến báo chí. Trường hợp có nghi ngờ về tính hợp pháp của cơ quan báo chí, phóng viên đến liên hệ làm việc, các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với Văn phòng Bộ để phối hợp xác minh.

7. Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định tại Quy chế này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

8. Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế này bằng văn bản, gửi về Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

a) Nội dung báo cáo

- Tình hình thực hiện các quy định cụ thể về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, trong đó nêu rõ: Số lần phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; nội dung và hình thức cung cấp thông tin; tên cơ quan báo chí, phóng viên khai thác thông tin.

- Đánh giá kết quả thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, trong đó nêu rõ những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp.

- Kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

b) Thời gian báo cáo

- Báo cáo định kỳ (quý, 06 tháng, năm): Thực hiện theo Khoản 1 Điều 40 Quy chế làm việc của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 2218/QĐ-BVHTTDL ngày 30/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Báo cáo chuyên đề, đột xuất khi có yêu cầu.

Điều 15. Trung tâm Công nghệ thông tin và các cơ quan, đơn vị báo chí thuộc Bộ

1. Trung tâm Công nghệ thông tin chịu trách nhiệm đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ theo quy định hiện hành.

2. Các cơ quan, đơn vị báo chí thuộc Bộ có trách nhiệm thường xuyên đăng tải, cập nhật thông tin chính xác, toàn diện, đầy đủ, kịp thời về các lĩnh vực, hoạt động thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 16. Văn phòng Bộ

1. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức họp báo định kỳ, đột xuất để người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí về các lĩnh vực, hoạt động thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Theo dõi, tổng hợp thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và dư luận xã hội liên quan tới các lĩnh vực, hoạt động thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; báo cáo, tham mưu Bộ trưởng và cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.

4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức mời, cung cấp thông tin cho báo chí tại các sự kiện hoặc các cuộc họp của Bộ.

5. Tiếp nhận đề nghị cung cấp thông tin hoặc đăng ký làm việc của cơ quan báo chí, tổ chức để phóng viên phỏng vấn Lãnh đạo Bộ khi đáp ứng các điều kiện theo quy định.

6. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung cải chính hoặc làm rõ thêm những thông tin liên quan đến nội dung báo chí nêu và yêu cầu cơ quan báo chí cải chính về việc đăng tải thông tin sai sự thật về việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định của pháp luật về báo chí.

7. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tập huấn, phổ biến, quán triệt Quy chế này tới cán bộ, công chức, viên chức.

8. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thực hiện Quy chế này, định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Bộ trưởng. Đối với những vấn đề vướng mắc phát sinh (nếu có), Văn phòng Bộ báo cáo, đề xuất Bộ trưởng xem xét, sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 562/QĐ-BVHTTDL ngày 13/03/2023 về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.447

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.82.142