Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 56/2023/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Lâm Hải Giang
Ngày ban hành: 10/09/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/2023/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 10 tháng 9 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH GHI CÔNG LIỆT SĨ, MỘ LIỆT SĨ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2023.

2. Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định quản lý nhà nước về nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Bình Định hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các sở, ngành, hội đoàn thể liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Hải Giang

QUY CHẾ

QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH GHI CÔNG LIỆT SĨ, MỘ LIỆT SĨ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số 56/2023/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này quy định về việc quản lý các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Bình Định, bao gồm:

a) Công trình ghi công liệt sĩ: Nghĩa trang liệt sĩ; Đài tưởng niệm liệt sỹ; Đền thờ liệt sỹ; Nhà bia ghi tên liệt sỹ.

b) Mộ liệt sĩ: (Nơi an táng thi hài, hài cốt của liệt sỹ).

2. Các công trình ghi công liệt sĩ được xếp hạng di tích cấp tỉnh trở lên không thuộc đối tượng điều chỉnh của Quy chế này.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là cấp huyện), Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Chương II

QUẢN LÝ, CHĂM SÓC CÔNG TRÌNH GHI CÔNG LIỆT SĨ, MỘ LIỆT SĨ

Điều 3. Nguyên tắc quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ

1. Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, quản lý trực tiếp Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Quy Nhơn và Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh (nếu có).

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện thống nhất quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn huyện.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý công trình ghi công liệt sĩ và mộ liệt sĩ trên địa bàn cấp huyện. Đồng thời, quản lý trực tiếp Nghĩa trang liệt sĩ cấp huyện.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn xã theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Điều 4. Nội dung quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ

1. Nghĩa trang liệt sĩ

a) Bảo vệ, chăm sóc, giữ gìn vườn hoa, cây cảnh và các hạng mục khác của các công trình, bảo đảm luôn trang nghiêm và sạch đẹp.

b) Đón tiếp, hướng dẫn các tổ chức và Nhân dân đến thăm viếng, tưởng niệm; phục vụ lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ của các đoàn đại biểu.

c) Tiếp nhận, tổ chức an táng hài cốt liệt sĩ, cải táng hài cốt liệt sĩ do đơn vị có thẩm quyền quy tập bàn giao; xây vỏ mộ và khắc bia mộ liệt sĩ theo quy định.

d) Thực hiện nguyện vọng di chuyển hài cốt liệt sĩ của thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ theo quy định tại khoản 2 Điều 157 và Điều 159 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

đ) Xây dựng và lập dự toán kinh phí sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

e) Nghĩa trang liệt sĩ an táng từ 500 mộ liệt sĩ trở lên thì có bộ phận quản lý nghĩa trang liệt sĩ. Nghĩa trang liệt sĩ an táng dưới 500 mộ, có ít nhất 01 người chăm sóc nghĩa trang.

2. Mộ liệt sĩ

a) Bảo vệ và thường xuyên chăm sóc, sửa chữa và tu bổ mộ liệt sĩ.

b) Mộ liệt sĩ trong cùng một nghĩa trang liệt sĩ được xây dựng thống nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 152 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

c) Quy trình, thủ tục đính chính thông tin trên bia mộ được thực hiện theo quy định tại Điều 145, Điều 147 và Điều 154 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

d) Lập danh sách sơ đồ vị trí mộ trong nghĩa trang liệt sĩ và quản lí hồ sơ mộ liệt sĩ (bao gồm thông tin mộ liệt sĩ, sơ đồ vị trí mộ, biên bản bàn giao hài cốt liệt sĩ và các giấy tờ có liên quan đến phần mộ).

đ) Cập nhật thông tin trong danh sách quản lý mộ đối với các trường hợp hài cốt liệt sĩ di chuyển hoặc tiếp nhận mới.

3. Đền thờ liệt sĩ, Đài tưởng niệm liệt sĩ, nhà bia ghi tên liệt sĩ.

a) Bảo vệ, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh và các hạng mục khác của các công trình tưởng niệm liệt sĩ, ghi danh liệt sĩ, bảo đảm luôn sạch đẹp và trang nghiêm.

b) Đón tiếp, hướng dẫn các tổ chức và nhân dân đến thăm viếng.

c) Phục vụ lễ dâng hương, dâng hoa của các đoàn đại biểu.

4. Kinh phí thực hiện chính sách chế độ cho bộ phận quản lý nghĩa trang liệt sĩ và thuê người quản lý, bảo vệ chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ do ngân sách địa phương chi trả.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 5. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện (trường hợp đặc biệt khác do UBND tỉnh quyết định).

2. Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan hướng dẫn việc thành lập bộ phận quản lý nghĩa trang liệt sĩ và chế độ, chính sách đối với người chăm sóc nghĩa trang theo quy định.

3. Tổng hợp, lập kế hoạch đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, tu bổ các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ theo quy định.

4. Tham mưu phân bổ nguồn kinh phí Trung ương, địa phương và nguồn kinh phí huy động (nếu có) để hỗ trợ cho các địa phương cải tạo, nâng cấp, tu bổ các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

5. Thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại khoản 3 Điều 153 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ.

Điều 6. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành có liên quan

1. Sở Nội vụ phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hôi thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 2 Điều 6 Quy chế này xác định vị trí việc làm và số lượng người làm việc tại bộ phận quản lý nghĩa trang tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ trình Chính phủ quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí địa phương đối ứng với nguồn kinh phí Pháp lệnh Ưu đãi người có công và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, tu bổ các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc nhận chăm sóc các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn theo Chương trình số 652/CTr-BGDDT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 7 năm 2012 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. Tỉnh đoàn tăng cường công tác tuyên truyền đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, mộ liệt sĩ và tổ chức Thắp nến tri ân anh hùng liệt sĩ vào hồi 20 giờ ngày 26 tháng 7 hằng năm.

5. Các sở, ban, ngành khác, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ thông qua việc khai thác, sử dụng các công trình ghi công liệt sĩ.

Điều 7. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Xây dựng, ban hành nội quy, quy định về quản lý, chăm sóc, thăm viếng, di chuyển hài cốt liệt sĩ đối với các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ thuộc địa phương quản lý.

2. Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 2 Điều 153 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ và các nội dung quy định tại Điều 5 Quy chế này.

3. Bố trí ngân sách địa phương và nguồn huy động từ cộng đồng để bổ sung nguồn vốn xây dựng, nâng cấp, sửa chữa, tu bổ công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn.

4. Tùy theo diện tích, quy mô của các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ để hợp đồng, thuê mướn người làm nhiệm vụ, bảo vệ, chăm sóc, quản lý hoặc giao nhiệm vụ cho tổ chức, cá nhân có trách nhiệm quản lý, bảo vệ, chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn.

5. Lập kế hoạch xây dựng, nâng cấp, sửa chữa, tu bổ các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ thuộc cấp huyện quản lý (nếu có) gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 8. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Chỉ đạo công chức làm công tác Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến nội dung quản lý quy định tại Điều 5 Quy chế này.

2. Tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức giữ gìn, bảo quản, chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

3. Lập kế hoạch xây dựng, nâng cấp, sửa chữa công trình ghi công liệt sĩ thuộc cấp xã quản lý, vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp nguồn lực để xây dựng, nâng cấp, sửa chữa, tu bổ, chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn.

4. Đối với mộ liệt sĩ do gia đình quản lý: Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn gia đình liệt sĩ hoặc thân nhân liệt sĩ chăm sóc, sửa chữa, tôn tạo, nâng cấp, bảo đảm các yêu cầu theo quy định.

5. Căn cứ vào tình hình thực tế, Ủy ban nhân dân cấp xã bố trí người làm công tác bảo vệ (hợp đồng, thuê mướn) hoặc giao các tổ chức đoàn thể quản lý, chăm sóc công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn.

Điều 9. Kinh phí đảm bảo xây dựng, tu bổ sửa chữa và quản lý các nghĩa trang liệt sĩ

Kinh phí tôn tạo, nâng cấp, sửa chữa, chăm sóc, quản lý các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ thực hiện theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước, Luật Đầu tư công và Pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai tổ chức thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn; nếu vượt quá thẩm quyền, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 56/2023/QĐ-UBND ngày 10/09/2023 về Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


345

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!